Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 80/2023 účinný od 17.03.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 17.03.2023
Účinnosť od: 17.03.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 80/2023 účinný od 17.03.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 80/2023 s účinnosťou od 17.03.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z., vyhlášky č. 104/2019 Z. z., vyhlášky č. 203/2019 Z. z., vyhlášky č. 88/2020 Z. z., vyhlášky č. 232/2020 Z. z., vyhlášky č. 391/2021 Z. z. a vyhlášky č. 193/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
Príloha sa dopĺňa bodmi 78 a 79, ktoré znejú:

„78.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/1631 z 12. mája 2022, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku z používania olova v supravodivých kábloch a drôtoch obsahujúcich zlúčeniny oxidov bizmutu, stroncia, vápnika a medi a výnimku z používania olova v ich elektrických spojoch (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).

79.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/1632 z 12. mája 2022, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania olova v určitých prístrojoch na snímanie pomocou magnetickej rezonancie (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore