Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.04.2020


Platnosť od: 07.03.2018
Účinnosť od: 01.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 60/2018 s účinnosťou od 01.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o technickej normalizácii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ...
b)
práva a povinnosti úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu,
c)
tvorbu, poskytovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, preverovanie a zrušenie slovenskej technickej normy ...
d)
výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie,
e)
ochranu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie,
f)
poskytovanie inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie,
g)
dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,
h)
ukladanie pokút.
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
inou technickou normou technická norma podľa osobitného predpisu1) okrem pôvodnej slovenskej technickej ...
b)
inou technickou normalizačnou informáciou normalizačný dokument vypracovaný medzinárodným normalizačným ...
c)
oprávneným záujmom bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.
§ 3
Technická norma a technická normalizačná informácia
(1)

Technickou normou je technická norma podľa osobitného predpisu.2) Technická norma nie je technickým ...

(2)

Slovenskou technickou normou je technická norma prijatá úradom ako slovenským národným normalizačným ...

(3)

Predbežnou slovenskou technickou normou je slovenská technická norma, ktorej platnosť je časovo ohraničená ...

(4)

Pôvodnou slovenskou technickou normou je slovenská technická norma, ktorá upravuje oblasť, ktorá nie ...

(5)

Technickou normalizačnou informáciou je normalizačný dokument vypracovaný európskou normalizačnou organizáciou,6) ...

(6)

Pôvodnou technickou normalizačnou informáciou je technická normalizačná informácia, ktorá upravuje oblasť, ...

(7)

Zmenou technickej normy je technická norma, ktorou sa vecne mení alebo dopĺňa technická norma, a za ...

(8)

Opravou technickej normy alebo opravou technickej normalizačnej informácie je dokument, ktorým sa opravuje ...

(9)

Sústavou slovenských technických noriem je súbor, ktorý obsahuje úplné znenia slovenských technických ...

(10)

Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.

(11)

Slovenská technická norma má značku „STN“ a predbežná slovenská technická norma má značku „STN P“. Technická ...

(12)

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu8) ...

(13)

Ak orgán štátnej správy predpokladá uvedenie odkazu na slovenskú technickú normu v texte návrhu všeobecne ...

§ 4
Úrad
(1)

Úrad

a)
určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,
b)
uverejňuje oznámenie o prijatí alebo zrušení slovenskej technickej normy a jej oprave, o prijatí alebo ...
c)
oznamuje10) slovenský národný normalizačný orgán Európskej komisii,
d)
financuje činnosť slovenského národného normalizačného orgánu a uhrádza poplatky za členstvo slovenského ...
e)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,
f)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,
g)
je slovenským národným normalizačným orgánom.11)
(2)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán

a)
plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom ...
b)
umožní účasť na tvorbe a zrušení európskej normy, európskeho normalizačného produktu,12) medzinárodnej ...
1.
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenie o návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného ...
2.
zabezpečí verejné prerokovanie návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu, návrhu ...
3.
oznamuje vydanú európsku normu, vydaný európsky normalizačný produkt, vydanú medzinárodnú normu a vydanú ...
c)
zverejňuje na svojom webovom sídle kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej ...
d)
zabezpečuje tvorbu a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie podľa ...
e)
označuje slovenskú technickú normu, predbežnú slovenskú technickú normu a technickú normalizačnú informáciu ...
f)
preveruje v spolupráci so zainteresovanou stranou,13) či obsah pôvodnej slovenskej technickej normy ...
g)
oznamuje zámer prijatia novej pôvodnej slovenskej technickej normy európskej normalizačnej organizácii, ...
h)
poskytuje podľa § 15 slovenskú technickú normu a jej opravu, technickú normalizačnú informáciu a jej ...
i)
vyberá úhradu za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej ...
j)
mesačne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam slovenských technických noriem a technických normalizačných ...
k)
chráni slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu a inú technickú normu a jej zmenu ...
l)
metodicky usmerňuje a riadi tvorbu a poskytovanie slovenskej technickej normy a jej opravy, technickej ...
m)
prevádzkuje na svojom webovom sídle verejne prístupný portál slovenských technických noriem a technických ...
n)
zodpovedá za jazykovú a terminologickú správnosť prijatej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej ...
§ 5
Rada
(1)

Rada ako odborný a poradný orgán predsedu úradu

a)
zabezpečuje nezávislosť úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu,
b)
dohliada na činnosť úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu pri plnení úloh podľa § 4 ...
c)
posudzuje koncepčné záležitosti, ktoré sa týkajú technickej normalizácie na národnej, európskej a medzinárodnej ...
d)
predkladá predsedovi úradu strategické odporúčania ku koncepcii štátnej politiky v oblasti technickej ...
e)
posudzuje, či úrad ako slovenský národný normalizačný orgán spĺňa kritériá členstva v európskej normalizačnej ...
f)
schvaľuje kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy v štátnom jazyku,
g)
pravidelne hodnotí činnosť úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu vrátane plnenia mesačného ...
h)
monitoruje postupy úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu súvisiace s činnosťou technickej ...
i)
vyjadruje sa k štatútu technickej komisie a rokovaciemu poriadku technickej komisie,
j)
vyjadruje sa k požiadavke verejnosti alebo orgánu verejnej moci na vypracovanie návrhu pôvodnej slovenskej ...
k)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
l)
plní iné povinnosti určené v štatúte rady.
(2)

Rada má najviac 15 členov. Členmi rady sú zástupcovia zainteresovaných strán a zástupcovia orgánov verejnej ...

(3)

Členov rady vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(4)

Funkcia člena rady je čestná a nezastupiteľná.

(5)

Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania rady upraví štatút rady a rokovací poriadok ...

§ 6
Technická komisia

Technická komisia je odborný poradný orgán úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý ...

Tvorba slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
§ 7
(1)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri zabezpečovaní činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. d) spolupracuje ...

(2)

Spracovateľ a úrad ako slovenský národný normalizačný orgán postupujú pri tvorbe slovenskej technickej ...

(3)

Tvorba slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie je

a)
zostavenie plánu technickej normalizácie,
b)
spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie,
c)
prijatie a oznámenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.
§ 8
Zostavenie plánu technickej normalizácie
(1)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán zostaví plán technickej normalizácie a zverejní ho na ...

(2)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán v pláne technickej normalizácie určí pri európskej norme, ...

a)
prekladom do štátneho jazyka,
b)
bez prekladu do štátneho jazyka alebo
c)
bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku.
(3)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán v pláne technickej normalizácie uvedie zámer na spracovanie ...

§ 9
Spracovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy ...

(2)

Spracovateľ alebo úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej ...

a)
spracuje návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie, ...
b)
predloží spracovaný návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo spracovaný návrh pôvodnej technickej ...
c)
upraví návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie ...
d)
upraví návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie ...
(3)

Spracovateľ alebo úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej ...

a)
spracuje návrh slovenskej technickej normy alebo návrh technickej normalizačnej informácie,
b)
predloží spracovaný návrh slovenskej technickej normy alebo spracovaný návrh technickej normalizačnej ...
c)
upraví návrh slovenskej technickej normy alebo návrh technickej normalizačnej informácie podľa uplatnených ...
(4)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo ...

(5)

Spracovateľ alebo úrad ako slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej ...

(6)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán po ukončení postupu podľa odsekov 2, 3 alebo odseku 4 ...

§ 10
Prijatie a oznámenie o prijatí slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán po spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo ...

(2)

Úrad oznámi prijatie slovenskej technickej normy alebo prijatie technickej normalizačnej informácie ...

(3)

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia nadobúda platnosť prvým dňom kalendárneho ...

§ 11
Zmena slovenskej technickej normy, oprava a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej ...

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán postupuje pri zmene, oprave alebo zrušení slovenskej technickej ...

§ 12
Výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)

Výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie a ich opráv v štátnom ...

(2)

Výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte ...

§ 13
Harmonizovaná technická norma a slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody
(1)

Dodržiavanie harmonizovanej technickej normy17) alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie ...

(2)

Ak neexistuje harmonizovaná technická norma, úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom alebo ostatným ...

(3)

Námietku proti harmonizovanej technickej norme podľa osobitného predpisu18) uplatní úrad na podnet príslušného ...

(4)

Návrh na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody podáva príslušné ...

§ 14
Spôsob ochrany slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)

Názov slovenská technická norma a značka „STN“, názov predbežná slovenská technická norma a značka „STN ...

(2)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán má nárok na náhradu úhrady za poskytnutie slovenskej technickej ...

(3)

Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je poskytnutie ...

(4)

Za neoprávnené rozmnoženie alebo neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej ...

a)
citácia časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, ak na citáciu ...
b)
informácia o slovenskej technickej norme a technickej normalizačnej informácii, ktorá bola oznámená ...
(5)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na odplatné citovanie časti slovenskej technickej ...

(6)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti slovenskej ...

a)
poskytovanie
1.
výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu,19)
2.
vzdelávania v rámci akreditovaného študijného programu na vysokej škole alebo
3.
kontinuálneho vzdelávania a atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov20) nekomerčného ...
b)
vypracovanie a obhajobu
1.
komplexnej odbornej práce, projektu alebo súťažnej práce, absolventskej písomnej práce, písomnej absolventskej ...
2.
záverečnej práce v rámci štúdia na vysokej škole22) alebo
3.
záverečnej práce v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ...
§ 15
Poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy ...
(1)

Slovenská technická norma, technická normalizačná informácia, iná technická norma a jej zmena a vestník ...

(2)

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia a ich oprava sa poskytuje v listinnej ...

(3)

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne slovenskú technickú normu podľa § ...

(4)

Spracovateľ pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie ...

(5)

Opravu slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a inej ...

(6)

Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie ...

a)
chýba jej text alebo strana, alebo
b)
je poškodená jej väzba.
(7)

Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie ...

(8)

Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 možno uplatniť pri prevzatí slovenskej technickej ...

§ 15a
Osobitné poskytovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie

Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne slovenskú technickú normu alebo technickú ...

Priestupky a iné správne delikty
§16
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene rozšíri predbežnú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu alebo ...
b)
neoprávnene označí dokument značkou „STN P“,
c)
neoprávnene bezodplatne rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť,
d)
neoprávnene označí dokument značkou „STN“,
e)
za odplatu rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
(2)

Úrad uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) pokutu od 30 eur do 1 500 eur, za priestupok ...

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

§ 17
(1)

Úrad uloží pokutu od 30 eur do 500 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá ...

(2)

Úrad uloží pokutu od 50 eur do 5 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá ...

(3)

Úrad uloží pokutu od 350 eur do 35 000 eur fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá ...

a)
označí dokument značkou „STN“ alebo
b)
za odplatu rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
§ 18
(1)

Konanie o uložení pokuty možno začať do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.

(2)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému protiprávnemu ...

§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví

a)
výšku úhrady pre používateľov za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej ...
b)
výšku úhrady pre používateľov za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej ...
c)
minimálnu výšku úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu a výšku úhrady pre používateľov ...
d)
spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej ...
e)
podrobnosti o udelení súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej ...
f)
zľavu z úhrady podľa písmena a) a b).
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2018.

(2)

Úrad zosúladí právne vzťahy súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a iných technických ...

(3)

Slovenské technické normy, predbežné slovenské technické normy a technické normalizačné informácie prijaté ...

(4)

Doterajšie technické komisie sa považujú za technické komisie podľa tohto zákona.

(5)

Vykonávací právny predpis vydaný na základe splnomocnenia podľa doterajšieho zákona je vykonávacím právnym ...

§ 21
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018, okrem § 14 ods. 4 písm. a) vety za bodkočiarkou, ktorá ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 60/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - značka

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 3)  § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 5)  Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 6)  Príloha 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 7)  Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 8)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 9)  § 4 ods. 1 písm. c) druhý bod zákona č. 55/2018 Z. z.
 • 10)  Čl. 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 15)  Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 16)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 18)  Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
 • 19)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...
 • 21)  § 73, 76 a 79 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 51 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších ...
 • 23)  § 49 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore