Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69044
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 04.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Doprava, Štátne orgány, Ústavné súdnictvo, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 402/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu

(1)
Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa tretej vety regulačný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,4)
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ako verejní funkcionári sú povinní zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom. Na účely tohto zákona sa považuje
a)
verejný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom,
b)
osobný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám,
c)
rozpor záujmov za skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
(5)
Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu o poskytnutí štátnej pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulačného úradu voči osobe, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s touto osobou,
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby.
(6)
Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, aj ak jeho rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, aj ak v období dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou.
(8)
Určený výbor národnej rady (ďalej len „výbor“) môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 5 až 7. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa odsekov 5 až 7. Udelenie výnimky je výbor povinný odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť spôsobom podľa odseku 17.
(9)
Verejný funkcionár podľa odseku 5 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu podať výboru písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
a)
u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b)
v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c)
ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,
d)
s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c).
(10)
V oznámení podľa odseku 9 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(11)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(12)
Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 11, rozhodne v tejto veci podpredseda regulačného úradu.
(13)
Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť výboru písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 11. Vo vyhlásení taktiež uvedie všetky príjmy, funkčné alebo iné požitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu aj bez ich súhlasu.
(14)
K vyhláseniu podľa odseku 13 priloží predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny rok.
(15)
Majetkovými pomermi podľa odseku 13 sa rozumie
a)
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b)
vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c)
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d)
existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
(16)
Výbor je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti vyhlásenia podľa odseku 13 požiadať predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu o vysvetlenie. Výbor začne konanie, ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné.
(17)
Výbor je povinný poskytnúť informácie o vyhlásení podľa odseku 13 každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise.6) Oznámenie podané podľa odseku 13 zverejňuje výbor na webovom sídle národnej rady. Osobné údaje predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
(18)
Ustanovenie odseku 17 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu v domácnosti.
(19)
Podľa odseku 17 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 15 písm. c) a d).
zobraziť paragraf
§ 11
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu


a podpredsedu Dopravného úradu
(1)
Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa tretej vety regulačný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)
byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)
vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)
byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,
d)
podnikať,
e)
vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4)
Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a)
byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s osobou podľa písmena a),
c)
mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena a).
(5)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8) ak
a)
bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)
bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(6)
Ak je predseda Dopravného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 5, rozhodne v tejto veci podpredseda Dopravného úradu.
(7)
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 5.
(8)
Ak predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom ich funkcie podľa tohto zákona, v čase ustanovenia do funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa vzniku funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore