Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole 344/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2025

Platnosť od: 25.08.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.08.2025
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole 344/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 344/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 155 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 7 tretej vete sa číslo „30“ nahrádza číslom „45“.
2.
V § 2 odsek 9 znie:

„(9)
Ak sa žiak ospravedlnene nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v trvaní viac ako jeden vyučovací deň, základná informácia o prebranom učive sa poskytuje rodičom žiaka, inej fyzickej osobe ako rodičovi, ktorá má žiaka zvereného do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručníkovi, opatrovníkovi alebo zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zákonný zástupca“) na základe žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo iným dohodnutým spôsobom, a to najmenej v rozsahu názvu prebraného učiva a informácie o domácej úlohe, ak bola zadaná.“.

3.
V § 3 ods. 3 štvrtej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné do skupiny spojiť žiakov po sebe nasledujúcich ročníkov, možno do nej spojiť žiakov rôznych ročníkov rovnakého stupňa.“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 a 4“.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4 - Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1)

Žiak, ktorý ukončí posledný ročník základnej školy len s ročníkmi prvého stupňa, vrátane žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom podľa § 23 zákona, pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole so všetkými ročníkmi v príslušnom školskom obvode, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.

(3)

Ak je žiakovi základnej školy, ktorá nemá ročníky druhého stupňa, povolené vzdelávanie podľa § 23 písm. b), c) alebo písm. e) zákona, v rozhodnutí riaditeľa sa uvádza aj názov základnej školy so všetkými ročníkmi v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt; v tejto základnej škole bude žiak pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky po ukončení posledného ročníka prvého stupňa, ak zákonný zástupca nepožiada o prestup žiaka do inej základnej školy.

(5)

Riaditeľ vyradí žiaka z evidencie žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku na základe čestného vyhlásenia o zrušení trvalého pobytu žiaka v Slovenskej republike1) predloženého jeho zákonným zástupcom.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“.

6.
V § 5 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
podľa potreby pred začiatkom školského vyučovania,“.

7.
V § 5 odsek 3 znie:

„(3)
Dozor môže vykonávať učiteľ, pedagogický asistent alebo vychovávateľ. Ak základná škola nedokáže zabezpečiť vykonávanie dozoru týmito zamestnancami, dozor môže vykonávať iný poučený zamestnanec základnej školy, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, a ak taký nie je, dozor môže vykonávať aj školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec.“.

8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Iné súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
(1)
Ak ide o súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona, základná škola zabezpečuje na
a)
výlet alebo exkurziu
1.
mimo sídla základnej školy na území Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 25 žiakov,

2.
mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,

b)
jazykový kurz mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,

c)
športový výcvik, ktorým je
1.
plavecký výcvik alebo snoubordingový výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 8 žiakov,

2.
cyklistický výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 7 žiakov prvého stupňa alebo na najviac 8 žiakov druhého stupňa,

3.
lyžiarsky výcvik alebo korčuliarsky výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 12 žiakov,

4.
výcvik splavovania, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 12 žiakov prvého stupňa alebo na najviac 16 žiakov druhého stupňa,

5.
lezecký výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 4 žiakov,

6.
turistický výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 15 žiakov,

7.
iný výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 8 žiakov so zohľadnením poveternostných podmienok, dĺžky a náročnosti výcviku a výstroja a vybavenia žiakov,

d)
športový výcvik, ktorého sa zúčastňujú
1.
žiaci so zdravotným znevýhodnením okrem zrakového postihnutia, telesného postihnutia, narušenej komunikačnej schopnosti, pervazívnych vývinových porúch, viacnásobného postihnutia alebo vývinovej poruchy učenia, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 5 žiakov so zdravotným znevýhodnením; ak ide o lezecký výcvik, jednu kvalifikovanú osobu na najviac 2 žiakov so zdravotným znevýhodnením,

2.
žiaci so zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím, jednu kvalifikovanú osobu na každého žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením,

e)
pobyt žiakov v škole v prírode pre žiakov
1.
prvého stupňa jedného pedagogického zamestnanca na najviac 13 žiakov,

2.
druhého stupňa jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov,

f)
ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom
1.
mimo sídla základnej školy na území Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 25 žiakov,

2.
mimo územia Slovenskej republiky jedného pedagogického zamestnanca na najviac 15 žiakov.


(2)
Kvalifikovanou osobou na účel športového výcviku podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) okrem lezeckého výcviku je
a)
pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova,

b)
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie v oblasti príslušného športu alebo inovačné vzdelávanie v oblasti príslušného športu,

c)
školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, ktorý vykonáva činnosti v oblasti rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so školským vzdelávacím programom alebo

d)
fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti tréner alebo odbornej činnosti inštruktor športu v oblasti príslušného športu.

(3)
Kvalifikovanou osobou na účel lezeckého výcviku je fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti tréner alebo odbornej činnosti inštruktor športu v oblasti príslušného športu.

(4)
Na športový výcvik sa zabezpečuje vždy najmenej jeden pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje dozor. Týmto pedagogickým zamestnancom môže byť aj kvalifikovaná osoba podľa odseku 2 alebo odseku 3.

(5)
Odsek 1 sa nevzťahuje na základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a špeciálne triedy základných škôl.

(6)
Pri príslušnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona, ktorá si vyžaduje zvýšený dozor, môže riaditeľ zabezpečiť ďalšieho zamestnanca základnej školy.

(7)
Pre žiaka, ktorý sa súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 30 ods. 6 zákona nezúčastní, riaditeľ zabezpečí náhradné školské vyučovanie.

(8)
Pred uskutočnením súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu podľa odseku 1 sa o jeho organizačnom zabezpečení vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje poučenie zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia, podpis pedagogického zamestnanca povereného riaditeľom a podpisy všetkých plnoletých zúčastnených osôb.“.

9.
V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „ak v základnej škole pôsobí“ nahrádzajú slovami „školským špeciálnym pedagógom alebo s odborným zamestnancom, ak v základnej škole pôsobia“.
10.
V § 11 ods. 2 sa slová „zdravotným znevýhodnením“ nahrádzajú slovami „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
11.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4)
Zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba, môže požiadať organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania prostredníctvom riaditeľa školy, na ktorej žiak vykonal externé testovanie, o nahliadnutie do odpoveďového hárka v externom testovaní a porovnať hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o výsledku žiaka v externom testovaní.

(5)
Ospravedlniteľným dôvodom neúčasti žiaka na riadnom termíne externého testovania sú choroba, hospitalizácia, nemožnosť pricestovať zo zahraničia, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov. Škola môže ospravedlniť neúčasť aj z iného dôvodu hodného osobitného zreteľa.

(6)
Miesto konania externého testovania v náhradnom termíne určenom orgánom miestnej štátnej správy v školstve sa zverejňuje najneskôr päť dní pred jeho konaním na webovom sídle príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.“.

12.
V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
prítomnosti tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, školského logopéda, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga alebo sociálneho pracovníka.“.

13.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
v elektronicky prístupnej forme a možnosť vypracovať odpovede elektronicky do samostatného dokumentu, z ktorého ich do odpoveďového hárka prepíše pedagogický asistent, zdravotnícky pracovník, školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg,“.

14.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý ich zaznamená do odpoveďového hárka.“.
15.
V § 13 ods. 1 sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „januára“.
16.
V § 13 ods. 2 sa slovo „termín“ nahrádza slovami „riadny termín a opravný termín“.
17.
V § 13 ods. 3 druhá veta znie: „Žiadosť obsahuje údaje o žiadateľovi o externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, materinský jazyk, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt.“ a v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vysvedčenie za posledný absolvovaný ročník základnej školy, ak je žiadateľom žiak posledného ročníka základnej školy podľa § 97 ods. 5 zákona“.
18.
V § 13 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023 okrem čl. I § 4 ods. 2 a 4 v bode 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2025.

Daniel Bútora v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore