Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 12.01.2021 do 31.07.2021


Platnosť od: 29.01.2011
Účinnosť od: 12.01.2021
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2011 s účinnosťou od 12.01.2021 na základe 3/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § ...

Spôsob hodnotenia žiadosti o dotáciu
§ 1

Hodnotenie žiadosti o dotáciu podľa § 12 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadosť“) zahŕňa formálne hodnotenie ...

§ 2
Formálne hodnotenie žiadosti

Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženie príloh k žiadosti podľa § 10 zákona. ...

Odborné hodnotenie žiadosti
§ 3
(1)

Odborným hodnotením žiadosti sa overuje

a)
súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom,
b)
vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
c)
udržateľnosť aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
d)
primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.
(2)

Pri odbornom hodnotení žiadosti sa uplatňujú

a)
kritérium overenia súladu žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom alebo skupina takýchto kritérií, ...
b)
kritérium overenia skutočností podľa odseku 1 písm. b) až d) alebo skupina kritérií na overenie jednotlivých ...
c)
body a váhy kritérií podľa písmena b),
d)
najvyššie celkové hodnoty bodového hodnotenia, ktoré možno získať odborným hodnotením žiadosti, a najvyššie ...
e)
najnižšie celkové hodnoty bodového hodnotenia žiadosti, ktoré treba získať z najvyššej celkovej hodnoty ...
(3)

Výsledkom odborného hodnotenia žiadosti je záverečné odborné zhodnotenie žiadosti, ktoré zahŕňa vyjadrenie ...

(4)

Žiadosť, ktorá podľa odborného hodnotenia nespĺňa kritérium alebo niektoré z kritérií skupiny kritérií ...

(5)

Žiadosť, ktorá podľa odborného hodnotenia nedosiahne hodnoty bodového hodnotenia žiadosti podľa odseku ...

(6)

Odborné hodnotenie žiadostí sa zaznamenáva v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.

§ 4
(1)

Odborné hodnotenie žiadosti vykonávajú odborní hodnotitelia. Odborní hodnotitelia sú odborníci z ministerstva ...

(2)

Každá žiadosť sa odborne hodnotí dvoma odbornými hodnotiteľmi.

(3)

Po skončení odborného hodnotenia žiadostí sa sumarizujú výsledky odborných hodnotení žiadostí. Výsledkom ...

a)
vyjadrenie záverečného výsledku odborného hodnotenia žiadosti vypočítaním priemeru počtu bodov, ktorými ...
b)
zoradenie žiadostí podľa percentuálneho vyjadrenia podľa písmena a) od žiadosti s najvyšším percentuálnym ...
(4)

Do výsledného sumáru sa zaradia všetky žiadosti, ktoré boli predmetom odborného hodnotenia. Výsledok ...

§ 5
Spôsob výberu členov komisie

Do komisie na posudzovanie žiadostí sa vyberajú členovia zo zamestnancov ministerstva, zo zamestnancov ...

§ 6
Postup pri výkone činnosti komisie

Podkladom na činnosť komisie je hárok celkových výsledkov odborného hodnotenia a žiadosti. Komisia pri ...

§ 7
Postup posudzovania a schvaľovania žiadosti
(1)

V komisii sa na základe výsledkov odborného hodnotenia, ktoré sú uvedené v hárku celkových výsledkov ...

(2)

Po posúdení žiadostí sa žiadosti zoradia podľa výsledkov posúdenia komisiou.

(3)

Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou je odporúčanie žiadosti na schválenie s odôvodnením a navrhnutie ...

(4)

Výsledky posúdenia žiadostí komisiou sú podkladom na schválenie žiadosti ministrom práce, sociálnych ...

§ 7a
Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci ...
(1)

Na spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej ...

(2)

Po skončení odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa výsledok odborného ...

(3)

Podkladom na činnosť komisie je záznam o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu ...

(4)

Komisia na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci ...

(5)

Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie ...

§ 7b
Vzory žiadostí

Vzor žiadosti o dotáciu na

Vzory žiadostí o dotáciu podľa § 10 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 1 až 12.

a)

podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany ...

b)

podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je uvedený v prílohe ...

c)

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je uvedený v prílohe č. 3,

d)

zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je uvedený v prílohe č. 4,

e)

podporu rekondičných aktivít je uvedený v prílohe č. 5,

f)

podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č. 6,

g)

podporu edičnej činnosti je uvedený v prílohe č. 7,

h)

podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona je uvedený v prílohe č. 8,

i)

podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9,

j)

podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí je uvedený v prílohe č. 10,

k)

podporu plnenia funkcií rodiny je uvedený v prílohe č. 11,

l)

podporu dobrovoľníckej činnosti je uvedený v prílohe č. 12.

§ 8
Prechodné ustanovenie

V roku 2011 môže byť na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ...

§ 8a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013

V roku 2013 bude na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ods. ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Jozef Mihál v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzor

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzor

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore