Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 21.05.2020 do 30.06.2020


Platnosť od: 24.10.2014
Účinnosť od: 21.05.2020
Účinnosť do: 30.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 21.05.2020 do 30.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 292/2014 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 128/2020


§ 3
Základné ustanovenia

(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len "zmluva") alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,
b)
projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len "žiadosť") a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia,
c)
integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa súčasne viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
d)
kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,
e)
systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním príspevku a s výkonom vládneho auditu; systém riadenia a kontroly zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a postupy pre výkon vládneho auditu,
f)
systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku, najmä pri vyhlasovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len "výzva") a vyzvaní podľa tohto zákona, v konaní o žiadosti, pri opravných prostriedkoch, kontrole11) projektov, posudzovaní konfliktu záujmov, aplikácii postupov posudzovania sťažností, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,
g)
systémom finančného riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,
h)
systémom ochrany finančných záujmov Európskej únie súhrn pravidiel, postupov a činností zameraných na ochranu finančných záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnosti, transparentnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s prostriedkami Európskej únie,
i)
platbou finančný prevod príspevku alebo jeho časti,
j)
pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,
k)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu12) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny (ďalej len "Úrad vládneho auditu"),
l)
zlúčením operačných programov zmena operačných programov podľa osobitného predpisu,12a) v dôsledku ktorej dochádza k zániku jedného alebo viacerých operačných programov včlenením do iného existujúceho operačného programu, ktorý sa tým stáva nástupníckym operačným programom; zlúčenie operačných programov je účinné dňom nasledujúcim po dni oznámenia o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,12a) ktorej obsahom je včlenenie jedného alebo viacerých zanikajúcich operačných programov do iného existujúceho operačného programu.
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán podľa osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií"), ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu14) v spolupráci s orgánom auditu,
b)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona; prijímateľom je aj hlavný prijímateľ podľa osobitného predpisu,15)
c)
partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko je partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu15) a vzťahy medzi hlavným prijímateľom podľa osobitného predpisu15) a týmto prijímateľom upravuje vždy osobitná zmluva. V rámci poskytovania príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu podľa osobitného predpisu16) s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom,
d)
užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za podmienok určených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom; pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu môže byť zmluva nahradená iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,
e)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 alebo predkladá projektový zámer,
f)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "agentúra") pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;17) poskytovateľom môže byť sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,
g)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.
zobraziť paragraf
§ 4
Vláda Slovenskej republiky


Vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")
a)
zabezpečuje koordináciu poskytovania príspevku tým, že určuje
1.
riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán,20)
3.
platobnú jednotku okrem agentúry,21)
4.
orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,
b)
schvaľuje
1.
Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 (ďalej len "partnerská dohoda") pred zaslaním Európskej komisii,22)
2.
operačný program23) a program rozvoja vidieka24) pred zaslaním Európskej komisii,
3.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskej únie,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.
zobraziť paragraf
§ 17
Výzva

(1)
Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,
e)
časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,
f)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,
g)
miesto podania žiadosti,
h)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)
Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
d)
kritériá pre výber projektov,
e)
splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,63)
f)
informácia o podmienkach vrátenia prostriedkov z príspevku podľa § 25 ods. 10, ak ide o podmienečne vratný finančný príspevok.
(4)
Výzva môže obsahovať podmienky poskytovania príspevku, ktorými sú
a)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a na realizácii projektu alebo ak sa spolupodieľa na realizácii projektu,
b)
oprávnenosť cieľovej skupiny, ak sa projekt realizuje v prospech cieľovej skupiny,
c)
oprávnenosť užívateľa, ak mu prijímateľ poskytuje finančné prostriedky,
d)
ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.
(5)
Výzva môže obsahovať prílohy.
(6)
Poskytovateľ môže výzvu zmeniť, ak nie je v odseku 7 ustanovené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku; poskytovateľ tak môže spraviť do uzavretia výzvy. Ak poskytovateľ zmení výzvu s určeným dátumom uzavretia, dĺžku trvania výzvy primerane predĺži. Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle. Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti.
(7)
Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych náležitostí a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
(8)
Poskytovateľ výzvu zruší, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekty na základe výzvy. Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zrušiť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti podanej na základe výzvy; žiadosť podanú do dátumu zrušenia výzvy poskytovateľ vráti žiadateľovi. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zrušiť dovtedy, kým nenastala uvedená skutočnosť; poskytovateľ predloženú žiadosť žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 56

(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní (ďalej len „krízová situácia“) sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Kolektívny orgán je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia preukázateľne zúčastnia členovia v potrebnom počte podľa jeho štatútu alebo rokovacieho poriadku. Návrh uznesenia je schválený, ak zaň preukázateľne hlasuje potrebná väčšina členov podľa štatútu alebo rokovacieho poriadku. Hlasuje sa verejne. Zo zasadnutia sa vyhotovuje záznam; zápisnica sa nevyhotovuje. Ak je to potrebné, zo zasadnutia sa vyhotoví zoznam schválených uznesení, ktorý podpisuje predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen.
(2)
V čase krízovej situácie členovia kolektívneho orgánu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia kolektívneho orgánu. Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia zasielajú na adresu uvedenú predsedom kolektívneho orgánu alebo ním povereným členom. Predseda kolektívneho orgánu bezodkladne oznámi výsledok hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom kolektívneho orgánu.
(3)
Zmeškanie lehoty podľa § 17 ods. 6 tretej vety, § 18 ods. 5, § 19 ods. 5 a 11, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 až 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 7 a § 26 ods. 6, ku ktorému došlo od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa odpúšťa, ak k vykonaniu zmeškaného úkonu dôjde do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
V čase krízovej situácie môže poskytovateľ uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly vo výzve alebo vyzvaní podľa § 16a ods. 2, alebo v dokumente, ktorý stanovuje podmienky poskytnutia príspevku.
zobraziť paragraf
§ 57
Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie

(1)
Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(2)
Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 1, zmenou výzvy nie je dotknuté.
(3)
Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, je zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa odseku 7 alebo odseku 8 alebo podľa § 19 alebo § 20, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.
(4)
Právo účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo odseku 3 postupom podľa § 22 až 24 zostáva zachované.
(5)
Ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 sa nepoužijú.
(6)
Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
(7)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil splnenie podmienok poskytnutia príspevku. Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku alebo ak nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. Ustanovenia § 19 ods. 7 až 9 sa nepoužijú.
(8)
Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený; ustanovenie § 20 ods. 1 písm. d) sa nepoužije. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa použije primerane.
zobraziť paragraf
§ 58
Osobitné postupy pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie

(1)
Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť s výnimkou podmienky poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 4 písm. a). Ustanovenia § 57 ods. 2, 3 a 6 sa použijú primerane; ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 a § 26 ods. 2 sa nepoužijú.
(2)
Prijímateľ môže v súlade s vyzvaním podať poskytovateľovi návrh na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti predloženej na základe vyzvania podľa § 26 ods. 3.
(3)
Poskytovateľ môže v súlade s vyzvaním rozhodnúť o zmene právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti predloženej na základe vyzvania podľa § 26 ods. 3, ak návrhu podľa odseku 2 v plnom rozsahu vyhovie, inak návrh zamietne; na náležitosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je prípustné.
(5)
Rozhodnutie o zmene právoplatného rozhodnutia môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu zmeny zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o zamietnutí návrhu mimo odvolacieho konania musí byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Ustanovenia § 25 ods. 1 až 5 sa použijú primerane na zmenu zmluvy na základe rozhodnutia o zmene právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti.
(7)
Na konanie o národnom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 26 ods. 8 a 9 sa nepoužijú.
(8)
Na vyzvanie pre veľký projekt podľa § 27 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.
(9)
Na zmenu rozhodnutia poskytovateľa podľa § 27 ods. 6 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane. Rozhodnutie o zmene musí byť v súlade s rozhodnutím Európskej komisie podľa osobitného predpisu.68)
(10)
Na konanie o veľkom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 27 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.
(11)
Na vyzvanie na projekt technickej pomoci podľa § 28 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.
(12)
Na konanie o žiadosti na projekt technickej pomoci sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 59
Zmena zmluvy v čase krízovej situácie

(1)
Zmluvu podľa § 25 možno zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 49, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu63a) alebo odoslaním oznámenia na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu.
(2)
Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, najneskôr však do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa odseku 1, od zmluvy odstúpiť.
(3)
Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu86) pre každú zmluvu dňom zverejnenia zmeny zmluvy orgánmi podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 60
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie

(1)
Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 45 a dohodnúť v nej
a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)
Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa
a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou odložiť najviac o dva roky tak, aby celková doba splátok vrátane tohto odkladu nepresiahla päť rokov,
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môže v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac troch rokov.
(3)
K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. Dobu, o ktorú sa dohoda predĺži v rámci maximálnej doby podľa odseku 2, navrhne prijímateľ v písomnej žiadosti; ak tak neurobí, poskytovateľ ho vyzve na doplnenie žiadosti a určí mu na to primeranú lehotu.
(4)
Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku plynutia lehoty prvej splátky podľa pôvodnej dohody o splátkach alebo začiatku plynutia odkladu plnenia podľa pôvodnej dohody o odklade plnenia uzatvorenej pred vyhlásením krízovej situácie.
(5)
Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, poskytovateľ a prijímateľ môžu uzavrieť novú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia za podmienok podľa odsekov 2 a 3; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(6)
Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu omeškania prijímateľa s plnením pôvodnej dohody.
(7)
Ustanovenia § 45 ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.
zobraziť paragraf
§ 61
Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie

(1)
Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.
(2)
Konanie podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené v čase krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Konanie podľa tohto zákona začaté pred vyhlásením krízovej situácie a právoplatne neskončené ku dňu vyhlásenia krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Postup podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní na zastavenie konania z dôvodov podľa § 20 ods. 1 písm. d), ak rozhodná skutočnosť nastala pred vyhlásením krízovej situácie.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore