Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2026

Platnosť od: 30.05.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.08.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Územná samospráva, Rozpočtové a príspevkové organizácie, Stredné školstvo, Základné školstvo, Miestna štátna správa, Odmena za prácu, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2026
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 182/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z. a zákona č. 181/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písm. g) sa slová „rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu“ nahrádzajú slovami „rodičov, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:

„i)
špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“) dieťaťu alebo žiakovi podľa písmen j) až p) a dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia,“.

3.
V § 2 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až ai) sa označujú ako písmená j) až ah).

4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmená s) až ah) sa označujú ako písmená r) až ag).

5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ah) a ai), ktoré znejú:

„ah)
segregáciou vo výchove a vzdelávaní konanie alebo opomenutie konania, ktoré je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu2a) a v dôsledku ktorého dochádza alebo by mohlo dôjsť k priestorovému, organizačnému, fyzickému alebo sociálnemu vylučovaniu alebo oddeľovaniu skupiny detí, žiakov, poslucháčov alebo účastníkov výchovy a vzdelávania bez dôvodu, ktorý vyplýva z tohto zákona,

ai)
dodržiavaním zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní prijímanie opatrení na jej predchádzanie a jej elimináciu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2a ods. 2 a 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku,“.

Doterajšie písmená b) až s) sa označujú ako písmená c) až t).

7.
V § 6 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o základnú školu, aj dĺžku trvania prvého stupňa a druhého stupňa,“.
8.
V § 6 ods. 4 písm. l) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením, žiakov so zdravotným znevýhodnením, detí s nadaním a žiakov s nadaním“.
9.
V § 7 odsek 5 znie:

„(5)
Ak škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie prostredníctvom
a)
individuálneho vzdelávacieho programu,

b)
vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

c)
vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie alebo

d)
poskytovaných podporných opatrení.“.

10.
V § 7a ods. 2 sa slová „v súlade s odporúčaniami“ nahrádzajú slovami „na základe odporúčaní“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy, aj po konzultácii s týmto žiakom.“.
11.
V § 7a ods. 3 sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „podporné opatrenie a“.
12.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a ďalšia dokumentácia“.
13.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
oblasti výchovy a vzdelávania určené v podnete ministerstva školstva na experimentálne overovanie, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až h).“.

14.
V § 14 odsek 2 znie:

„(2)
Cieľom experimentálneho overovania je získať a overiť poznatky, skúsenosti, podnety alebo zahraničné modely v oblasti výchovy a vzdelávania a ich následné uplatnenie v praxi.“.

15.
V § 14 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „Návrh“ vkladajú slová „alebo podnet“.
16.
V § 14 ods. 5 písmeno e) znie:

„e)
dohodu medzi školou alebo školským zariadením, v ktorom sa experimentálne overovanie uskutočňuje, zriaďovateľom, garantom experimentálneho overovania a predkladateľom návrhu alebo ministerstvom školstva, ak sa experimentálne overovanie začína na podnet ministerstva školstva,“.

17.
V § 16 ods. 3 písm. b) sa za slová „ods. 9“ vkladá čiarka a slová „úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 31a“.
18.
V § 20 ods. 4 prvej vete a § 59 ods. 6 prvej vete sa slovo „šiesteho“ nahrádza slovom „siedmeho“.
19.
V § 25 ods. 5 tretej vete sa vypúšťa slovo „úradný“.
20.
V § 25 ods. 8 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
21.
V § 28 ods. 8 druhej vete celom texte sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nie sú deťmi so zdravotným znevýhodnením, sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi.“.
22.
V § 28 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

23.
V § 28 odsek 12 znie:

„(12)
O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O zaradení dieťaťa s nadaním rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením a dieťa s nadaním. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením a detí s nadaním v jednej triede sú dve.“.

24.
V § 28 ods. 13 prvej vete sa slová „integrovaného dieťaťa nie je na prospech integrovanému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo dieťaťa s nadaním nie je na prospech tomuto dieťaťu“.
25.
V § 28 sa vypúšťa odsek 17.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 17.

26.
V § 28a sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

27.
V § 28b ods. 8 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
28.
V § 28b ods. 8 písm. d) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
29.
V § 28b sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
ak zákonný zástupca nezabezpečí účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole na účel posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania podľa odseku 6.“.

30.
Za § 28c sa vkladá § 28d, ktorý znie:

㤠28d
(1)
V priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa.

(2)
Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa prestupom podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje. Riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje, je povinný do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia zaslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“).

(3)
V priebehu predprimárneho vzdelávania sa umožňuje zanechanie vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

(4)
Ak má zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, alebo zástupca zariadenia záujem o zanechanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole, oznámi to písomne riaditeľovi materskej školy. Túto zmenu riaditeľ materskej školy nahlási do centrálneho registra a zaznamená ju do osobného spisu dieťaťa.

(5)
Dieťa prestáva byť dieťaťom materskej školy podľa odseku 4 dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi materskej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní vzdelávania, alebo dňom uvedeným v oznámení o zanechaní vzdelávania, najskôr však dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bolo doručené. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia neoznámi riaditeľovi materskej školy zanechanie vzdelávania a dieťa sa neospravedlnene nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť dieťaťom príslušnej materskej školy.

(6)
Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, ak
a)
dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b)
zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,

c)
zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d)
zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, alebo

e)
predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.“.

31.
V § 29 odsek 4 znie:

„(4)
Základná škola má deväť ročníkov. Člení sa na prvý stupeň a druhý stupeň v dĺžke určenej v štátnom vzdelávacom programe.“.

32.
V § 29 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)
V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre
a)
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, alebo

b)
žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

(10)
V základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre
a)
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek päť rokov, alebo

b)
žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek štyri roky a je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku.

(11)
Úvodný ročník možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desiatich žiakov. Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Na žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý sa vzdeláva v úvodnom ročníku v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, sa nevzťahuje § 28a. Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.“.

Doterajšie odseky 9 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 21.

33.
V § 29 ods. 12 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním“.
34.
V § 29 ods. 13 druhej vete sa slová „integrovanému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „žiakovi so zdravotným postihnutím alebo žiakovi s nadaním“.
35.
V § 29 ods. 19 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.
36.
V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vrátane integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
37.
V § 31 ods. 1 prvej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“.
38.
V § 31 ods. 2 druhej vete sa slová „Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register“)“ nahrádzajú slovami „centrálneho registra“.
39.
V § 31 ods. 3 sa za slová „zástupcu žiaka“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“ a slová „špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám“ sa nahrádzajú slovami „zdravotnému znevýhodneniu a nadaniu“.
40.
V § 31 ods. 4 sa za slová „zástupcu žiaka“ vkladajú slová „alebo zástupcu zariadenia“.
41.
V § 33 ods. 13 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a žiaka s nadaním“.
42.
V § 33 ods. 14 sa slová „zamestnanci a školský podporný tím“ nahrádzajú slovami „zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a“.
43.
V § 39 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo dňom uvedeným v oznámení o zanechaní štúdia, najskôr však dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bolo doručené.“.
44.
V § 54 ods. 11 sa slová „individuálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky podľa § 23“.
45.
V § 55 ods. 5 sa za slovo „ročníku“ vkladajú slová „alebo v úvodnom ročníku“.
46.
V § 55 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Ak sa vyučovací predmet vyučuje len v prvom polroku, informácia sa uvádza na konci prvého polroka. Ak sa vyučovací predmet vyučuje v prvom polroku aj v druhom polroku alebo len v druhom polroku, informácia sa uvádza na konci druhého polroka.“.
47.
V § 55 ods. 12 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
48.
V § 55 ods. 12 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
49.
V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
„oslobodený“, ak bol žiak oslobodený od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu.“.

50.
V § 55a ods. 2 sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
51.
V § 55a ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
52.
V § 55a ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

53.
V § 55a ods. 5 písm. c) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“.
54.
V § 55a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z niektorého vyučovacieho predmetu má hodnotenie „neabsolvoval““.
55.
V § 55a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Vyjadrenie podľa § 55 ods. 12 písm. a), b) alebo písm. d) sa v celkovom hodnotení nezohľadňuje.“.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.

56.
V § 56 odsek 1 znie:

„(1)
Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie za prvý polrok mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nemožno žiaka podľa § 19 ods. 5 vyskúšať a hodnotiť ani v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Ak nemožno vyskúšať a hodnotiť v náhradnom termíne žiaka, ktorý nie je žiakom podľa § 19 ods. 5, a ide o vyučovací predmet vyučovaný iba v prvom polroku, žiak z vyučovacieho predmetu neprospel.“.

57.
V § 57 odsek 4 znie:

„(4)
V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov; z viac ako z dvoch vyučovacích predmetov ich môže vykonať, ak s tým zákonný zástupca neplnoletého žiaka, zástupca zariadenia alebo plnoletý žiak súhlasí.“.

58.
V § 59 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.“.
59.
V § 59 odsek 5 znie:

„(5)
Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.

60.
V § 59 ods. 8 sa slová „dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dieťaťa s nadaním“.
61.
V § 59 ods. 9 prvej vete sa slová „pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní“ nahrádzajú slovami „začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie“.
62.
V § 59a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
63.
V § 59a odsek 4 znie:

„(4)
Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí materskú školu, v ktorej bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré nie je možné prijať do materskej školy podľa odsekov 1 až 3. Určenie materskej školy orgán miestnej štátnej správy v školstve vopred prerokuje s riaditeľom tejto materskej školy a zriaďovateľom tejto materskej školy.“.

64.
Za § 59a sa vkladá § 59b, ktorý znie:

㤠59b
(1)
Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne podľa § 59 ods. 4.

(2)
Ak má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia riaditeľovi spádovej materskej školy, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy. Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Ak dieťa následne nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole alebo v súkromnej materskej škole so sídlom v obci trvalého pobytu dieťaťa, obec vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom, vrátane spádovej materskej školy; na tento účel sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec.

(3)
Ak obec nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo ak iná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec, nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, obec do 10. júla oznámi zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorá
a)
je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo

b)
má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

(4)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole podľa odseku 3 podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia do 20. júla.

(5)
Ak ide o dieťa v zariadení, v ktorom sa pobytovou formou vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova materskú školu, v ktorej má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, určí orgán miestnej štátnej správy v školstve a túto skutočnosť oznámi zástupcovi zariadenia do 15. apríla. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole podáva zástupca zariadenia v termíne podľa § 59 ods. 4.

(6)
Riaditeľ materskej školy podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) alebo odseku 5 je povinný prijať na predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

(7)
Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepostupoval podľa odseku 2, 4 alebo odseku 5 a dieťa bolo prijaté do súkromnej materskej školy, cirkevnej materskej školy alebo materskej školy, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj, dieťa sa považuje za prijaté na základe práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

(8)
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie dieťaťu, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, v pracovných dňoch počas školského vyučovania v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, môže materská škola poskytovať predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“.

65.
V § 61 odsek 1 znie:

„(1)
O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a správy z diagnostického vyšetrenia vydanej zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo so vzdelávacím programom zameraným na príslušné nadanie poučí zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“.

66.
V § 61 ods. 3 druhej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „13“.
67.
V § 63 odsek 6 znie:

„(6)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.“.

68.
V § 68 ods. 1 tretej vete sa slová „konaní a informáciu“ nahrádzajú slovami „konaní, informáciu“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.“.
69.
V § 68 odsek 2 znie:

„(2)
Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.“.

70.
V § 68 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.“.
71.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie podľa prvej vety môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí bezodkladne.“.

72.
Pred § 94 vrátane nadpisu prvého oddielu sa vkladá § 93a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠93a
Školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Školami pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú
a)
školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,

b)
školy pre deti a žiakov s nadaním.“.

73.
V § 94 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:

„2.
v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.“.

74.
V § 94 ods. 2 úvodná veta znie: „Pri výchove a vzdelávaní v školách pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a v špeciálnej triede sa vychádza zo vzdelávacích programov pre“ a vypúšťa sa druhá veta.
75.
V § 94 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vzdelávacie programy podľa odseku 2 vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a obsahujú úpravy pre príslušné zdravotné znevýhodnenie. Vzdelávacie programy podľa odseku 2 vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

76.
V § 94 ods. 5 sa slová „logopéd alebo školský psychológ“ nahrádzajú slovami „logopéd, školský psychológ, sociálny pedagóg alebo sociálny pracovník“.
77.
V § 95 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

78.
V § 95 ods. 8, § 99 ods. 5, § 104 ods. 8 a § 107 ods. 3 sa slová „asistent učiteľa“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „pedagogický asistent“ v príslušnom tvare.
79.
V § 97 ods. 3 druhej vete sa slová „podľa § 2 písm. k)“ nahrádzajú slovami „so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo s vývinovými poruchami ľahkého stupňa“.
80.
§ 98 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.“.

81.
V § 105 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „psychodiagnostické vyšetrenie sa na prijatie do športovej triedy nevyžaduje.“.
82.
V § 107 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušným podporným opatrením“.
83.
V § 107 ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeden sociálny pracovník“.
84.
V § 108 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

85.
V § 110 ods. 5 a § 111 ods. 5 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
86.
V § 110 ods. 6 a § 111 ods. 6 sa slová „11 a ods. 13“ nahrádzajú slovami „12 a ods. 14“.
87.
V § 114 ods. 2 a § 117 ods. 4 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“.
88.
V § 122 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. k)“.
89.
V § 122 ods. 11 prvej vete sa za slovo „psychologickej“ vkladá čiarka a slovo „sociálnej“.
90.
V § 123 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „psychoterapeutickú“ vkladajú slová „a sociálnu“.
91.
V § 130 ods. 1 sa slová „činnosť a sociálno-pedagogická“ nahrádzajú slovami „činnosť, sociálno-pedagogická a sociálna“ a slová „výchovného, vzdelávacieho“ sa nahrádzajú slovami „osobnostného, intelektuálneho“.
92.
V § 130 ods. 8 sa vypúšťajú slová „dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
93.
V § 131 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
sociálne poradenstvo,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

94.
V § 131 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
terapiu,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

95.
V § 131 ods. 6 písm. g) sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „siedmeho“.
96.
V § 138 sa vypúšťa odsek 5.
97.
V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
príslušné podporné opatrenie uvedené vo vyjadrení podľa § 145b ods. 1.“.

98.
V § 144 odsek 10 znie:

„(10)
Neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.“.

99.
Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane nadpisu nad § 145a znejú:

„Podporné opatrenia
§ 145a
(1)
Podporným opatrením je opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

(2)
Podpornými opatreniami sú:
a)
poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola, školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo špeciálne výchovné zariadenia,

b)
poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola, školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo špeciálne výchovné zariadenia,

c)
zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,

d)
činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zariadenie poradenstva a prevencie alebo liečebno-výchovné sanatórium,

e)
zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem bilingválneho vzdelávania alebo špeciálne výchovné zariadenie,

f)
zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,

g)
skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

h)
zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku; poskytovanie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov s nadaním, stredná škola alebo stredná škola pre žiakov s nadaním,

i)
zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

j)
činnosť na podporu sociálneho zaradenia; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

k)
činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy; poskytovanie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zariadenie poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie,

l)
špecializované kariérové poradenstvo; poskytnutie zabezpečuje základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zariadenie poradenstva a prevencie,

m)
zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,

n)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,

o)
zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

p)
poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špeciálne výchovné zariadenie,

q)
zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností; poskytovanie zabezpečuje škola alebo špeciálne výchovné zariadenie,

r)
odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

s)
zabezpečenie diétneho stravovania; poskytnutie zabezpečuje zariadenie školského stravovania,

t)
prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania; poskytovanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie,

u)
krízová intervencia; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, centrum poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenia.

(3)
Ministerstvo školstva vedie a zverejňuje na ním určenom webovom sídle katalóg podporných opatrení. Katalóg podporných opatrení obsahuje najmä
a)
názov podporného opatrenia,

b)
opis podporného opatrenia,

c)
cieľovú skupinu podporného opatrenia,

d)
personálne zabezpečenie podporného opatrenia,

e)
formu poskytovania podporného opatrenia,

f)
odporúčaný rozsah podporného opatrenia.


§ 145b
(1)
Podporné opatrenie sa poskytuje na základe vyjadrenia
a)
pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg, vyjadrenia odborného zamestnanca školy alebo vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. a), c), e), f), j), k), n), q), r), alebo písm. s), alebo

b)
zariadenia poradenstva a prevencie v rámci odbornej činnosti podľa § 131 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. d) alebo ods. 6 písm. d), ak ide o podporné opatrenie podľa § 145a ods. 2 písm. b), d), g), h), i), l), m), o) alebo písm. p).

(2)
O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, plnoletý žiak, zástupca zariadenia alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Ak ide o dieťa alebo o neplnoletého žiaka, o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie na účel poskytnutia podporného opatrenia možno požiadať len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia a o poskytnutie podporného opatrenia možno požiadať písomne. Škola alebo školské zariadenie môže umožniť požiadať o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia alebo o poskytnutie podporného opatrenia aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu použitím informačného systému.

(3)
Ak nie je možné vyjadriť sa na účel poskytnutia podporného opatrenia v škole alebo v školskom zariadení, ktoré nie je zariadením poradenstva a prevencie, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia požiada o vyjadrenie zariadenie poradenstva a prevencie.

(4)
Vyjadrenie obsahuje návrh podporného opatrenia spolu s navrhovaným rozsahom jeho poskytnutia. Vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi; ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi.

(5)
Ak ide o podporné opatrenie, ktorým je poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na jeho navrhnutie sa vyžaduje aj písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(6)
Dieťa alebo žiak má právo na poskytnutie podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení.

(7)
Na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.

(8)
K návrhu podporného opatrenia uvedeného vo vyjadrení a k navrhovanému rozsahu jeho poskytovania sa riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia písomne vyjadrí s ohľadom na personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky školy alebo školského zariadenia na poskytnutie podporného opatrenia. Písomné vyjadrenie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia poskytuje osobám podľa odseku 7 do 10 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o poskytnutie podporného opatrenia, v odôvodnenom prípade do 20 dní.

(9)
Škola alebo školské zariadenie zabezpečí poskytnutie podporného opatrenia, ak má podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia na jeho poskytnutie v navrhovanom rozsahu personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Orgán miestnej štátnej správy v školstve preskúma písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia do 30 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o preskúmanie, a na tento účel si môže vyžiadať vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie.

(10)
Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
a)
je opodstatnené, vykoná všetky potrebné úkony na zabezpečenie poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka prednostne v škole alebo v školskom zariadení, ktoré navštevuje,

b)
nie je opodstatnené, určí, že škola alebo školské zariadenie je povinné poskytnúť podporné opatrenie v navrhovanom rozsahu.

(11)
Ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že nie je možnosť zabezpečiť poskytnutie podporného opatrenia podľa odseku 10 písm. a), bezodkladne požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti poradenstva a prevencie, ktorá určí spôsob poskytnutia podporného opatrenia v najlepšom záujme dieťaťa alebo žiaka a poskytne škole alebo školskému zariadeniu, ktoré dieťa alebo žiak navštevuje, súčinnosť pri zabezpečení jeho poskytnutia.

(12)
Poskytnuté podporné opatrenie možno prehodnotiť z hľadiska napĺňania jeho účelu. Pri prehodnotení poskytnutého podporného opatrenia sa postupuje podľa odsekov 2 až 11.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80c znie:

„80c) Časť I prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“.

100.
V § 146 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na zaradenie do nižšieho ročníka sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“.
101.
V § 155 ods. 9 sa za slovo „zúčastniť“ vkladajú slová „žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka podľa § 97 ods. 5, a“ a na konci sa pripája táto veta: „Žiak podľa § 97 ods. 5 získa nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku externého testovania úspešným absolvovaním posledného ročníka základnej školy.“.
102.
V § 157 odsek 9 znie:

„(9)
Ministerstvo školstva poskytuje Sociálnej poisťovni z centrálneho registra na účel analýz ekonomického zázemia detí a žiakov vykonávaných ministerstvom školstva rodné číslo
a)
zákonného zástupcu dieťaťa,

b)
zákonného zástupcu žiaka,

c)
žiaka, ktorý dovŕšil 15. rok veku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93aa sa vypúšťa.

103.
Za § 158 sa vkladá § 158a, ktorý znie:

㤠158a
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje ministerstvu školstva z informačného systému riadenia sociálnych dávok na účel vypracúvania koncepcií v oblasti vzdelávania a na štatistické účely, analytické účely a rozpočtové účely
a)
rodné číslo, identifikátor fyzickej osoby, obec a štát bydliska nezaopatreného dieťaťa, na ktoré sa poberá prídavok na dieťa,

b)
rodné číslo, identifikátor fyzickej osoby, rodinný stav, obec a štát bydliska žiadateľa o prídavok na dieťa,

c)
rodné číslo, identifikátor fyzickej osoby, rodinný stav, obec a štát bydliska posudzovanej osoby,

d)
pomer dieťaťa k žiadateľovi o prídavok na dieťa.“.

104.
V § 160 sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
105.
V § 161l ods. 2 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2026“.
106.
V § 161qa ods. 1 a 2 sa číslo „2023“ nahrádza číslom „2026“.
107.
Za § 161r sa vkladajú § 161s a 161t, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠161s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
O podporné opatrenie podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno požiadať najskôr 1. septembra 2023.

(2)
Činnosť vykonávaná školou alebo školským zariadením podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona, ktorej obsah zodpovedá niektorému podpornému opatreniu podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona, sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona.

(3)
Úvodný ročník podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno zriadiť od 1. septembra 2023. Zápis do úvodného ročníka zriadeného od školského roka 2023/2024 sa koná od 1. júla 2023 do 31. júla 2023; riaditeľ školy rozhodne o prijatí do 15. augusta 2023.

§ 161t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2023
(1)
Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

(2)
Ak riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, rozhodne na školský rok 2024/2025 alebo 2025/2026 o neprijatí najmenej desiatich detí vo veku od troch rokov do piatich rokov a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, v lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl sa predprimárne vzdelávanie na účel zabezpečenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 môže poskytovať od 1. septembra 2024 do 31. augusta 2026 aj v iných priestoroch zabezpečených príslušným zriaďovateľom alebo zriaďovateľom cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy so sídlom na území príslušnej obce, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje materská škola určená zriaďovateľom.“.

108.
§ 163 sa dopĺňa bodom 42, ktorý znie:

„42.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z. a vyhlášky č. 436/2020 Z. z.“.

109.
V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv.1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).“.

Doterajší druhý bod až šiesty bod sa označujú ako tretí bod až siedmy bod.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z. a zákona č. 71/2023 Z. z. sa mení takto:

V § 170 ods. 10 písm. b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „z najmenej rozvinutých okresov“.

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z. a zákona č. 389/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 13a ods. 2 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 13a sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
supervízora.“.

3.
V § 13b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť supervízora, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.
V § 13b ods. 4 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.

Čl. IV

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 394/2022 Z. z., zákona č. 396/2022 Z. z. a zákona č. 181/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 7 písm. a) sa za slovo „prijímaných“ vkladajú slová „detí a“.
2.
V § 5 ods. 14 písmeno b) znie:

„b)
prijatí dieťaťa do materskej školy s určením adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu,“.

3.
V § 5 ods. 14 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
prijatí dieťaťa prestupom,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

4.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „vzdelávania“ vkladajú slová „a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu,23a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 182/2023 Z. z.“.

5.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24)“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

6.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „mimoriadnym nadaním a talentom25)“ nahrádzajú slovom „nadaním“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

7.
V § 6 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 38 ods. 5 neustanovuje inak.“.
8.
V § 6 ods. 8 písm. h) ôsmom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a deti a žiakov s nadaním“.
9.
V § 6 ods. 8 sa vypúšťa písmeno j).
10.
V § 6 ods. 12 písm. b) sa za slovami „zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia“ sa vkladajú slová „a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave zriaďovateľovi materskej školy, ak je zriaďovateľom mestská časť“.
11.
V § 6 ods. 12 písmeno c) znie:

„c)
určuje údaje, podľa ktorých financuje základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e) a lehotu na ich predloženie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30d sa vypúšťa.

12.
V § 6 ods. 12 písmeno g) znie:

„g)
oznamuje základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 31. januára príslušného kalendárneho roka
1.
výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok z príjmov obce podľa osobitného predpisu30a) a

2.
deň v mesiaci, do ktorého bude mesačne tieto finančné prostriedky poskytovať,“.

13.
V § 6 ods. 12 písm. h) prvom bode sa slová „určenej všeobecne záväzným nariadením“ nahrádzajú slovami „podľa písmena g) druhého bodu“.
14.
V § 6 ods. 12 písm. i) úvodnej vete sa slová „písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť“ nahrádzajú slovami „písmena g) prvého bodu zohľadní“.
15.
V § 6 ods. 12 písm. i) treťom bode a § 9 ods. 12 písm. i) treťom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním“.
16.
V § 6 ods. 12 písm. i) ôsmom bode sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.
17.
V § 6 sa za odsek 19 vkladajú nové odseky 20 až 23, ktoré znejú:

„(20)
Na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu23a) obec vypracúva a každoročne aktualizuje odhad počtu detí vo veku od troch rokov do piatich rokov s trvalým pobytom v obci na nasledujúce tri roky.

(21)
Ak riaditeľ spádovej materskej školy rozhodne na príslušný školský rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, obec bezodkladne zabezpečí, aby riaditeľ tejto materskej školy, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriadil na príslušný školský rok novú triedu. Ak nie je možné zriadenie novej triedy v tejto materskej škole a je to potrebné na prijatie detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na príslušný školský rok, obec bezodkladne, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zabezpečí kapacitné možnosti na ich prijatie v iných materských školách, ktorých zriaďovateľom je obec, alebo sa dohodne o prijatí detí do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo regionálny úrad.

(22)
Ak riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je regionálny úrad, rozhodol na príslušný školský rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, regionálny úrad bezodkladne zabezpečí, aby riaditeľ tejto materskej školy, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriadil na príslušný školský rok novú triedu. Ak nie je možné zriadenie novej triedy v tejto materskej škole a je to potrebné na prijatie detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na príslušný školský rok, regionálny úrad sa bezodkladne, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodne o prijatí detí do materskej školy zriadenej obcou.

(23)
Ak obec neposkytla v predchádzajúcom kalendárnom roku z príjmov podľa osobitného predpisu30a) materským školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnú výšku finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu30ea) na základe počtu detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
a)
obecné zastupiteľstvo prerokuje neposkytnutie finančných prostriedkov v plnej výške do 30. júna príslušného kalendárneho roka a

b)
obec zverejní dôvody, pre ktoré neposkytla plnú výšku finančných prostriedkov, na svojom webovom sídle do 31. júla príslušného kalendárneho roka.“.

Doterajšie odseky 20 až 25 sa označujú ako odseky 24 až 29.

18.
V § 6 ods. 25 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
19.
Doterajší text § 8a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Spádová materská škola určená podľa odseku 1 sa považuje za spádovú materskú školu aj na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.“.

20.
V § 9 ods. 4 sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25)“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením a detí a žiakov s nadaním“.
21.
V § 9 ods. 8 sa vypúšťa písmeno n).
22.
V § 9aa ods. 2 písm. c) sa za slovo „obec“ vkladajú slová „alebo samosprávny kraj“ a za slová „roka a“ vkladajú slová „do 31. októbra príslušného rozpočtového roka“.
23.
V § 13 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Štátna školská inšpekcia prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečuje zastúpenie Slovenskej republiky v rade inšpektorov v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.47)“.

Doterajšie odseky 13 až 19 sa označujú ako odseky 14 až 20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z.).“.

24.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14)
Na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu,23a) na účel vypracúvania koncepcií v oblasti predprimárneho vzdelávania a na štatistické účely, analytické účely a rozpočtové účely ministerstvo spracúva údaje o deťoch vo veku od dvoch rokov do piatich rokov veku, ktoré nie sú deťmi materských škôl, z registra fyzických osôb poskytované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vo formáte a spôsobom určeným ministerstvom v rozsahu
a)
rodné číslo, identifikátor fyzickej osoby,

b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,

c)
zaradenie do skupiny podľa osobitného predpisu,50b)

d)
dátum, miesto, okres a štát narodenia,

e)
adresa trvalého pobytu,

f)
adresa prechodného pobytu,

g)
štátna príslušnosť,

h)
národnosť,

i)
rodné číslo, identifikátor fyzickej osoby, meno, priezvisko a rodné priezvisko zákonných zástupcov dieťaťa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:

„50b) § 14 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.“.

25.
V § 15 ods. 3 písm. b) sa slovo „predpisu.31)“ nahrádza slovami „predpisu,31) ak § 19 ods. 10 neustanovuje inak.“.
26.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

27.
V § 19 ods. 7 druhej vete sa za slovom „zariadenia“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré je právnickou osobou“.
28.
V § 19 odsek 10 znie:

„(10)
Na financovanie materskej školy zriadenej ústredným orgánom štátnej správy sa nevzťahuje osobitný predpis.31)“.

29.
V § 21 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14)
Ak sa v škole uskutočňuje na základe zmluvy o spolupráci s verejnou vysokou školou pedagogická prax študentov, na vonkajšom označení budovy školy sa môže uviesť, podľa miery spolupráce s verejnou vysokou školou, aj označenie univerzitná cvičná škola, fakultná cvičná škola alebo spolupracujúca cvičná škola.“.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.

30.
§ 35a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje na základe písomnej dohody ministerstvu údaje o čerpaní finančných prostriedkov na predprimárne vzdelávanie v materských školách zriadených na území obce, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu,30ea) každoročne do 31. marca v rozsahu, formáte a spôsobom podľa tejto dohody. Ministerstvo na základe údajov poskytnutých podľa prvej vety zverejňuje každoročne do 31. mája na svojom webovom sídle údaje, ktoré umožňujú overenie skutočností podľa § 6 ods. 23, o poskytovaní finančných prostriedkov obcami materským školám.“.

31.
V § 38 ods. 5 prvej vete sa za slovo „riaditeľa“ vkladajú slová „súkromnej školy alebo cirkevnej školy“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, podľa § 5 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje zriaďovateľ.“.
32.
Za § 39hj sa vkladá § 39hk, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39hk
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Obecné zastupiteľstvo prerokuje skutočnosť, že obec neposkytla z príjmov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb materským školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnú výšku finančných prostriedkov na základe počtu detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023, najskôr v kalendárnom roku 2025 vo vzťahu k finančným prostriedkom poskytnutým v kalendárnom roku 2024; to platí, aj ak ide o zverejnenie dôvodov, pre ktoré obec neposkytla plnú výšku finančných prostriedkov na svojom webovom sídle.“.

Čl. V

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z. a zákona č. 394/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až šestnásty bod sa označujú ako druhý bod až pätnásty bod.

3.
V § 3 ods. 2 písm. a) desiaty bod znie:

„10.
príspevok na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“),“.

4.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
5.
V § 4 ods. 12, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 7 sa slová „§ 4a až“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až“.
6.
§ 4a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťa.

7.
V § 4aa sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu, ak ide o školu, v ktorej výchovu a vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečil regionálny úrad podľa osobitného predpisu22daa) na účel poskytovania podporného opatrenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22daa znie:

„22daa) § 145b ods. 10 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 182/2023 Z. z.“.

8.
§ 4e vrátane nadpisu znie:

㤠4e
Príspevok na podporné opatrenie
(1)
Ministerstvo môže na účel poskytovania podporných opatrení a na účel poskytovania odborných činností podpornej úrovne prvého stupňa a druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie prideliť podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov na
a)
pedagogického asistenta,

b)
školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie,

c)
zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom, a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov,

d)
zdravotníckeho pracovníka,

e)
vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení,

f)
skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

(2)
Ministerstvo môže na účel poskytovania podporných opatrení prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia, ktorý o to požiada, príspevok na
a)
špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky,

b)
odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia,

c)
úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností,

d)
zabezpečenie diétneho stravovania.

(3)
Žiadosť podľa odseku 2, ktorú predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu, obsahuje najmä
a)
návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,

b)
predpokladané náklady.

(4)
Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1 alebo odseku 2, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení; ak ide o finančné prostriedky podľa odseku 1, zverejňuje aj metodiku prideľovania finančných prostriedkov.

(5)
Finančné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 možno použiť len na účel zverejnený podľa odseku 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22g až 22i sa vypúšťajú.

11.
V § 6a ods. 1 sa slová „§ 4a, § 4ab až“ nahrádzajú slovami „§ 4ab až“.
12.
V § 6b ods. 2 celom texte sa číslo „43,75“ nahrádza číslom „60“.
13.
V § 6b ods. 3 celom texte sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
14.
V § 6b ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

15.
V § 6b ods. 7 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
nábytkom na rozvíjanie schopností a zručností detí,“.

16.
V § 6b ods. 7 písm. f) a ods. 8 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane hygienických prostriedkov pre deti a posteľného oblečenia“.
17.
V § 6b sa odsek 7 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.“.

18.
V § 6b ods. 8 písm. b) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3.
pracovnými zošitmi a pracovnými listami,“.

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

19.
V § 6b sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
úhradu nákladov za odevy detí použité v materskej škole pri výchove a vzdelávaní detí.“.

20.
V § 6b ods. 9 sa vypúšťajú slová „vysoká škola, ústredný orgán štátnej správy alebo“.
21.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

22.
V § 7 ods. 11 sa slová „§ 4a až 4d“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4e“.
23.
V § 7 ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa slová „§ 4a až 4d“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4e“.
24.
V § 7 ods. 16 sa slová „§ 4a, § 4aa, § 4c, § 4d,“ nahrádzajú slovami „§ 4aa, § 4c, § 4d, § 4e ods. 3,“.
25.
V § 7 ods. 17 sa slová „§ 4a až 4e“ nahrádzajú slovami „§ 4aa až 4d“.
26.
V § 8b ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú tretí bod až piaty bod.

Doterajší šiesty bod až desiaty bod sa označujú ako tretí bod až siedmy bod.

27.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod až jedenásty bod sa označujú ako druhý bod až desiaty bod.

28.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťa ôsmy bod.

Doterajší deviaty bod a desiaty bod sa označujú ako ôsmy bod a deviaty bod.

29.
V § 8b ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
príspevku na podporné opatrenie,“.

30.
V § 8c sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
nákladov na podporné opatrenie, ktorým je doučovanie alebo poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.“.

31.
V § 8c sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. c) obsahuje najmä
a)
návrh príslušného podporného opatrenia uvedený v príslušnom vyjadrení,

b)
predpokladané náklady.“.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

32.
V § 8c ods. 6 písm. a) a ods. 8 celom texte sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.
33.
V § 9l ods. 1 a 17 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2026“.
34.
Za § 9o sa vkladá § 9p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona sa do 31. augusta 2024 poskytujú podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.

(2)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, je možné do 31. augusta 2024 použiť aj na zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona.

(3)
Príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na pedagogického asistenta a príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona sa poskytujú od 1. septembra 2024.“.

Čl. VI

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 414/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 128/2022 Z. z. a zákona č. 136/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „špeciálno-pedagogickej“ vkladá čiarka a slová „výkon sociálnej práce“.
2.
V § 10 ods. 2 sa slová „školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školského zariadenia, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo triedy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“ a slová „triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ sa nahrádzajú slovami „triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
3.
V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Ak ide o učiteľa materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 aj absolvovanie inovačného vzdelávania v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín; učiteľ materskej školy ho absolvuje do siedmich rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. Inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania učiteľ materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, absolvuje každých sedem rokov.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

4.
V § 10 ods. 7 úvodnej vete sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školského zariadenia, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo triedy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
9.
V § 21 ods. 3 písm. a) celom texte sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním“.
10.
V § 21 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „v špecifických vyučovacích predmetoch“.
11.
V § 21 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť pedagogických asistentov,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

12.
§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
sociálny pracovník.“.

13.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa za slovo „intervenciu,“ vkladajú slová „terapeutickú intervenciu,“.
14.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Sociálny pracovník v škole alebo školskom zariadení
a)
vykonáva sociálnu diagnostiku detí a žiakov, poskytuje sociálne poradenstvo deťom a žiakom a ďalšie metódy, techniky a postupy sociálnej práce zamerané na prekonanie prekážok vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,

b)
poskytuje sociálne poradenstvo a odbornú pomoc zákonným zástupcom zameranú na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov,

c)
poskytuje konzultácie zástupcom zariadení, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a školskému podpornému tímu v prípadovom manažmente,

d)
vykonáva odborné činnosti na predchádzanie a odstraňovanie vplyvov, ktoré sú rizikové pre deti a žiakov a aktivity prevencie sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú deti a žiakov vrátane aktivít na predchádzanie segregácie detí a žiakov,

e)
koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s orgánmi štátnej správy, obcami, organizáciami pôsobiacimi v miestnej komunite a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ak je to potrebné na účely zabezpečenia alebo sprostredkovania odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi a jeho rodine a spolupracuje s týmito subjektmi pri zabezpečení alebo sprostredkovaní odbornej pomoci dieťaťu alebo žiakovi,

f)
vykonáva odborné metódy práce podľa písmen a) až e) aj terénnou formou.“.

15.
V § 28 odsek 3 znie:

„(3)
Pedagogického asistenta možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.“.

16.
V § 31 ods. 5 písm. a) sa slová „vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy“ nahrádzajú slovami „vychovávateľ, majster odbornej výchovy alebo školský špeciálny pedagóg“.
17.
V § 32 písm. b) prvom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
18.
V § 32 písm. b) druhom bode sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
19.
V § 32 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
činnosť pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,25) ak vykonával najmenej päť rokov pracovnú činnosť v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca.“.

20.
V § 33 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

21.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
V škole alebo školskom zariadení možno vykonávať na každých 20 detí, žiakov alebo poslucháčov týždenne 1 hodinu špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii supervízor, o ktorú sa znižuje základný úväzok, najviac však o 5 hodín.“.

22.
V § 38 odsek 6 znie:

„(6)
Supervízor
a)
koordinuje a dohliada na odbornosť a úroveň výkonu pracovnej činnosti v kategóriách a podkategóriách pedagogických zamestnancov alebo v kategóriách odborných zamestnancov a podieľa sa na zvyšovaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov alebo

b)
vykonáva riadiacu činnosť na základe poverenia riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia v oblastiach a rozsahu vymedzených v poverení.“.

23.
V § 43 ods. 1 písm. g) sa slová „špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „zdravotným znevýhodnením“.
24.
V § 64 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „c), d) až“ nahrádzajú slovami „b) až“.
25.
V § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod znie:

„4.
inovačného vzdelávania za každých 50 hodín; to neplatí, ak ide o inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania absolvované učiteľom materskej školy,“.

26.
V § 82 ods. 4 prvej vete sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „alebo s odborným zamestnancom“.
27.
V § 82 ods. 7 prvej vete sa za slovo „riaditeľa,“ vkladá slovo „najneskôr“, v tretej vete sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „na dobu určitú najviac na dva roky“ a na konci sa pripája táto veta: „Takýto pracovný pomer možno uzatvoriť aj opakovane.“.
28.
V § 83 ods. 3 prvej vete sa slová „škole, školskom zariadení alebo v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ nahrádzajú slovami „škole pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školskom zariadení, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo v triede pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením“.
29.
Za § 90e sa vkladá § 90f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠90f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Učiteľ materskej školy, ktorý nezískal vysokoškolské vzdelanie, absolvuje inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín do 31. augusta 2030.“.

Čl. VII

Zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

V čl. V sa vypúšťajú slová „čl. I bodu 38 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023,“ a slová „bodov 77, 79 a 95“ sa nahrádzajú slovami „bodov 38, 77, 79 a 95 a čl. III bodu 11 § 13 ods. 14 písm. c)“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 6, 7, 12 až 20, 22, 25 až 31, 38, 43 až 45, 57, 58, 61 až 64, 66, 68 až 71, 76 až 78, 81, 83, 89 až 91, 93, 95, 96, 98, 100 až 103, 105, 106, § 161t v bode 107 a bodu 108, čl. II, čl. IV bodov 1 až 4, 7, 9 až 14, 17 až 19 a 21 až 32, čl. V bodov 1, 4, 12, 13, 15 až 20 a 33, čl. VI bodov 1, 3, 4, 10 až 22, 24, 25, 27 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023, čl. V bodov 9 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2026 a čl. VI bodov 5, 6 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2029.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore