Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 30.03.2022

Platnosť od: 30.03.2022
Účinnosť od: 30.03.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 93/2022 účinný od 30.03.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 93/2022 s účinnosťou od 30.03.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

a)
štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1.
príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa ...
2.
príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa,
b)
pomoci v hmotnej núdzi.
(2)

Na účely tohto nariadenia vlády sa osobou s osobitnou ochranou rozumie fyzická osoba,

a)
ktorej sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko,
b)
ktorá v súvislosti s krízovou situáciou je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu a poskytovanie ...
c)
ktorá získala prechodný pobyt a z tohto dôvodu jej zaniklo poskytovanie dočasného útočiska podľa písmena ...
Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok
§ 2

Podmienka trvalého pobytu alebo prechodného pobytu1) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky ...

a)
oprávnená osoba je osoba s osobitnou ochranou,
b)
dieťa je osoba s osobitnou ochranou.
§ 3
(1)

Nárok na jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti podľa osobitného ...

a)
ktoré je osoba s osobitnou ochranou,
b)
ktoré je zverené do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia4) ...
c)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať.
(2)

Náhradný rodič podľa odseku 1 je fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím ...

§ 4

Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu5) ...

a)
nemá príjem podľa osobitného predpisu6) alebo
b)
má príjem podľa osobitného predpisu,6) ktorý je nižší ako suma opakovaného príspevku dieťaťu zverenému ...
§ 5
(1)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa osobitného predpisu8) má aj fyzická osoba,

a)
ktorej bolo rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia zverené do starostlivosti dieťa, ktoré ...
b)
ktorá sa začala osobne starať o toto zverené dieťa a
c)
ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt1) na území Slovenskej republiky.
(2)

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 1 nevzniká, ak

a)
náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na ...
b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje ...
c)
dieťa zverené rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia je jeho príbuzným v priamom rade.11) ...
§ 6 - Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi

Na účely pomoci v hmotnej núdzi sa za rodiča maloletého dieťaťa, ktoré požiadalo o dočasné útočisko ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2)  Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3)  § 3 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších ...
 • 4)  § 360 a 365 Civilného mimosporového poriadku.
 • 5)  § 5 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 5 ods. 4 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 5 ods. 3 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 6 zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v o sociálnom poistení znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 Z. z. o ...
 • 10)  Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11)  § 117 Občianskeho zákonníka.
Načítavam znenie...
MENU
Hore