Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD910 DS14 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 21.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 528/2008 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 128/2020

Vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

K predpisu 528/2008, dátum vydania: 12.12.2008

2

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

I

Uznesením vlády č. 832/2006 z 8.októbra 2006 bola v úlohe B.30 podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny uložená povinnosť vypracovať návrh zákona o využívaní pomoci Európskeho spoločenstva podľa novoprijatých relevantných nariadení Európskeho spoločenstva a finančného rámca pre obdobie 2007 – 2013 Predkladaný návrh zákona úzko súvisí a rozlišuje ustanovenia najmä vo vzťahu k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja a k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je právny predpis, ktorý aplikuje príslušné nariadenia Európskeho spoločenstva na území Slovenskej republiky. Určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva. Za hlavný orgán riadenia, koordinácie a kontroly určuje vládu Slovenskej republiky. Súčasne definuje centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, sprostredkovateľský orgán a platobnú jednotku. Predkladaný návrh zákona určuje základné princípy riadenia a kontroly v oblasti využívania pomoci a podpory Európskych spoločenstiev a obsahuje procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti. Návrh zákona taktiež upravuje zaujatosť v procese poskytovania pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva.

II

Návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

III

Prijatie návrhu zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva nemá dopad na štátny rozpočet, ani na iné verejné rozpočty, pretože sa nezasahuje do existujúcej štruktúry orgánov verejnej správy, ani do kompetencií a plánu práce orgánov verejnej správy.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

I. Odhad dopadov na verejné financie

Materiál nemá vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty samosprávnych krajov a na rozpočty obcí ani na ostatné rozpočty patriace do okruhu verejných rozpočtov.

II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Materiál nemá vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

III. Odhad dopadov na životné prostredie

Materiál nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

IV. Odhad dopadov na zamestnanosť

Materiál nemá vplyv na zamestnanosť.

V. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

3.Problematika právneho predpisu:

a.je upravená v práve Európskych spoločenstiev

- v primárnom práve

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, najmä články 158-162

- v sekundárnom práve najmä

1.Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 5. júla 2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999

2.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999

4.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 5. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994

5.Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo

6.Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006

7.Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

8.Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

b.nie je upravená v práve Európskej Únie

c.nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Návrh zákona svojou problematikou:

a) nemá určené lehoty na prebratie smerníc alebo rámcových rozhodnutí podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určené lehoty na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúce,

b) nemá začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení,

c) nepatrí medzi právne predpisy, v ktorých sú preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie

Úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

B. Osobitná časť

K § 1:

Predmetom zákona je právna úprava otázok v oblasti systému riadenia a kontroly pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva na území Slovenskej republiky s dôrazom na vytváranie podmienok pre efektívnu, účinnú a transparentnú koordináciu, riadenie, implementáciu a kontrolu opatrení financovaných z fondov Európskeho spoločenstva prostredníctvom stanovenia postavenia a právomocí a práv a povinností subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu. Ide predovšetkým o ustanovenie postavenia a právomocí vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych krajov a práv a povinností prijímateľov, žiadateľov, partnerov a iných osôb pri poskytovaní pomoci a podpory z fondov Európskych spoločenstiev. Predkladaný návrh zákona obsahuje procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti.

K § 2:

Vymedzujú sa pojmy používané v návrhu zákona.

K § 3:

Pod pojmom fondy Európskeho spoločenstva sa v zákone rozumejú fondy, z ktorých je poskytovaná na území Slovenskej republiky pomoc v rámci kohéznej politiky Európskej Únie, to znamená Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond, ako aj fondy, z ktorých je poskytovaná na území Slovenskej republiky podpora v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, to znamená Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, a v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva Európskej únie, to znamená Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

K § 4:

Návrh zákona stanovuje úlohy vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu výkonnej moci v oblasti využívania pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Vláda Slovenskej republiky určuje subjekty riadenia, implementácie a kontroly fondov Európskeho spoločenstva, ktorými sú: riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom a platobné jednotky, ak ich neurčujú osobitné predpisy.

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci schvaľuje Národný strategický referenčný rámec a jeho zmeny a operačné programy, Národný strategický plán rozvoja vidieka a jeho zmeny a programy rozvoja vidieka, Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo a jeho zmeny a operačný program. Vláda schvaľuje relevantné dokumenty upravujúce systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike.

Ustanovenie zákona taktiež definuje dôležitú úlohu vlády vo vzťahu k zabezpečeniu celkovej kontroly plnenia úloh podľa tohto zákona s cieľom zabezpečiť efektívny, účinný a transparentný systém riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

K § 5:

Úrad vlády Slovenskej republiky ako orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov podľa osobitného predpisu vykonáva funkciu koordinačného centra ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike. Úrad vlády Slovenskej republiky spolupracuje s Európskym úradom boja proti podvodom s cieľom poskytnúť ochranu finančných záujmom Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike. V súlade s nariadeniami Európskeho spoločenstva Úrad vlády Slovenskej republiky plní oznamovaciu povinnosť Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ a oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii. Na základe Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike zabezpečuje koordináciu činností orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky zapojených do systému ochrany finančných záujmov ES v SR.

K § 6:

Centrálny koordinačný orgán je ustanovený ako orgán, ktorý koordinuje a usmerňuje riadiace orgány a je zodpovedný za účinnú koordináciu efektívneho čerpania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Jeho úlohou je napomáhať, aby pri riadení a implementácii existovala medzi operačnými programami synergia a komplementarita, ktorá zabezpečí maximálnu pridanú hodnotu intervencií financovaných z fondov Európskeho spoločenstva.

K § 7:

Právna úprava vymedzuje vznik a zakotvenie riadiaceho orgánu v inštitucionálnom, právnom a politickom systéme Slovenskej republiky, pričom určenie základných úloh riadiaceho orgánu vyplýva priamo z právnych predpisov Európskych spoločenstiev. Riadiaci orgán môže v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 navrhnúť sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a na základe určenia sprostredkovateľského orgánu vládou ho splnomocní vykonávaním úloh.

K § 8:

Návrh zákona vymedzuje zakotvenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v inštitucionálnom, právnom a politickom systéme Slovenskej republiky. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je v zmysle právnej úpravy povinný plniť úlohy, ktoré na neho delegoval riadiaci orgán v splnomocnení. Preto všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu sa vzťahujú aj na sprostredkovateľský orgán, ak sú tieto práva a povinnosti obsiahnuté v splnomocnení riadiaceho orgánu.

K § 9:

Úlohy certifikačného orgánu plní v Slovenskej republika podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Postavenie certifikačného orgánu a určenie jeho základných úloh vyplýva priamo z právnych predpisov Európskych spoločenstiev. Okrem povinností vyplývajúcich z týchto predpisov sa certifikačnému orgánu ustanovuje zodpovednosť za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia pomoci a podpory poskytovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, ďalej zodpovednosť za príjem prostriedkov Európskej únie z Európskej komisie, ich prevod na príjmové účty platobných jednotiek, resp. v prípade operačných programov spadajúcich do Cieľa Európska územná spolupráca priamo prijímateľom, za prípadné vrátenie prostriedkov Európskej únie Európskej komisii ako aj za plnenie ďalších úloh súvisiacich s finančným riadením pomoci a podpory.

Ustanovuje sa právomoc certifikačného orgánu pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt, resp. ich časti vzhľadom k celkovej zodpovednosti certifikačného orgánu za certifikáciu výdavkov voči Európskej komisii.

K § 10:

Úlohy orgánu auditu plní v Slovenskej republike podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Postavenie orgánu auditu a určenie jeho základných úloh vyplýva priamo z právnych predpisov Európskych spoločenstiev, hlavne z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006. Za účelom naplnenia požiadaviek stanovených pre orgán auditu právnymi predpismi ES sa ustanovuje zodpovednosť orgánu auditu za koordináciu a usmerňovanie orgánov, s ktorými spolupracuje pri výkone svojich úloh, vykonávanie dohľadu nad činnosťou spolupracujúcich orgánov, koordináciu a riadenie vypracovania plánu auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov a za plnenie ďalších úloh súvisiacich s auditom a kontrolou pomoci poskytovanej z fondov ES

Ustanovuje sa povinnosť pre ostatné subjekty zapojené do implementácie fondov ES poskytovať orgánu auditu súčinnosť potrebnú pre plnenie jeho úloh.

K § 11:

Platobné jednotky sú ministerstvá alebo ostatné ústredné orgány štátnej správy určené vládou Slovenskej republiky alebo Pôdohospodárska platobná agentúra v prípade podpory z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, úlohou ktorých je realizácia poskytovania príspevku prijímateľom formou jednotlivých platieb. Pre programy Cieľa Európska územná spolupráca realizuje poskytovanie prostriedkov z fondov Európskeho spoločenstva priamo Certifikačný orgán

K § 12:

Ustanovuje sa všeobecný rámec nárokovateľnosti a poskytovania pomoci a podpory.

K § 13:

Upravuje sa spôsob, lehota a miesto na podanie žiadosti. Žiadosť podáva žiadateľ na základe vyhlásenej výzvy, ktorú vypracuje a vyhlási riadiaci orgán. Obsahom výzvy sú formálne náležitosti výzvy a podmienky poskytnutia pomoci a podpory. Súčasťou výzvy sú jej prílohy. Medzi podmienky poskytnutia pomoci a podpory patria aj kritériá pre výber financovaných projektov schválené monitorovacím výborom pre operačný program podľa článku 65 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Pre účely tohto zákona je potrebné odčleniť kritériá pre výber financovaných projektov, ktorými sú hodnotiace a výberové kritériá, od ostatných podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3 písm. a) až f) a h) až j) aj napriek tomu, že niektoré z nich monitorovací výbor takisto schvaľuje. Je to najmä z dôvodu jednoznačného vymedzenia dôvodu na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti. Pod pojmom ďalšie podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v § 13 ods. 3 písm. j) sa rozumejú také podmienky poskytnutia pomoci a podpory, ktoré nemôžu ovplyvniť výber žiadostí.

Z dôvodu transparentnosti a z dôvodu zabezpečenia rovnakých práv a možností žiadateľov zapojiť sa do procesu výberu žiadostí sa upravuje v určených prípadoch povinnosť riadiaceho orgánu výzvu zrušiť resp. výzvu zmeniť a pozastaviť a umožniť žiadateľovi doplnenie alebo úpravu podanej žiadosti v súlade so zmenenými podmienkami výzvy. V prípade podmienok poskytnutia pomoci a podpory, ktorých zmena nemá vplyv na výber projektov sa upravuje možnosť riadiaceho orgánu výzvu v priebehu jej vyhlásenia zmeniť. Žiadosť sa posudzuje podľa podmienok poskytnutia pomoci a podpory platných ku dňu uzavretia výzvy, a to najmä v prípade ak v priebehu vyhlásenia výzvy dôjde k jej zmene alebo k jej zmene a k pozastaveniu.

K § 14:

Konanie o žiadosti a v rámci konania o žiadosti aj výber žiadostí na základe vopred určených kritérií vychádza z článku 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V rámci konania o žiadosti je vylúčená pôsobnosť všeobecného predpisu o správnom konaní a to najmä z dôvodu rýchlejšieho a pružnejšieho rozhodovania o pomoci a podpore z fondov ES. Podľa všeobecného predpisu o správnom konaní sa bude postupovať len v prípade doručovania rozhodnutí do vlastných rúk a pri počítaní lehôt.

Upravuje sa proces konania o žiadosti, ktorý začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu a končí vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Riadiaci orgán je oprávnený zriadiť výberovú komisiu ako svoj poradný orgán pri posudzovaní žiadostí. Po posúdení žiadosti riadiaci orgán rozhodne v súlade s podmienkami uvedenými v § 14 ods. 2 a žiadosť schváli alebo neschváli. Zároveň sa upravujú náležitosti rozhodnutia o žiadosti.

Upravuje sa možnosť žiadateľa podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti, ktorým je žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Dôvodom na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti môže byť len nesplnenie výberových kritérií. Žiadateľ, ktorému bola žiadosť schválená, nie je oprávnený podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu a to ani v prípade, ak bola schválená pomoc alebo podpora v nižšej výške ako žiadateľ vo svojej žiadosti požadoval. Upravuje sa lehota na podanie opravného prostriedku, ktorá sa počíta odo dňa doručenia rozhodnutia riadiaceho orgánu o žiadosti žiadateľovi. Ak opravný prostriedok nespĺňa ustanovené náležitosti, riadiaci orgán takýto opravený prostriedok odmietne. Odmietnutie žiadosti je konečné.

Upravuje sa orgán, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu o žiadosti v druhom stupni, ktorým je štatutárny orgán riadiaceho orgánu. Na základe opravného prostriedku je štatutárny orgán oprávnený rozhodnutie riadiaceho orgánu zmeniť alebo opravný prostriedok zamietnuť a rozhodnutie riadiaceho orgánu potvrdiť. Zaviedol sa osobitný inštitút možnosti opravy rozhodnutia riadiaceho orgánu o žiadosti z vlastného podnetu. Podnet možno podať aj proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu, ktorým bola žiadosť schválená. Preskúmavať možno všetky podmienky poskytnutia pomoci a podpory. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený vydať rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia riadiaceho orgánu len do uzavretia zmluvy. Po uzavretí zmluvy nie je možné rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti zmeniť. Rozhodnutie štatutárneho orgánu o žiadosti v druhom stupni je konečné a nie je preskúmateľné súdom.

Upravuje sa aj postup riadiaceho orgánu pri odstraňovaní chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia.

K § 15:

Pomoc a podpora z fondov ES sa bude poskytovať na základe zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka. Zmluvu je možné uzavrieť výlučne v prípade, ak bola žiadosť schválená podľa § 14 a žiadateľ s uzavretím zmluvy súhlasí.

K § 16:

Ustanovujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a operačného programu Zdravotníctvo.

K § 17:

Upravujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre iné projekty ako veľké projekty v rámci operačného programu Doprava.

K § 18 a 19:

Upravujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre veľké projekty v rámci operačného programu Doprava a operačného programu Životné prostredie, na ktoré sa poskytuje pomoc na základe rozhodnutia Európskej komisie. Veľké projekty sú projekty, ktorých náklady prevyšujú v prípade životného prostredia sumu 25 miliónov EUR a v prípade dopravy sumu 50 miliónov EUR.

K § 20:

Upravujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci na projekty technickej pomoci. Technická pomoc je upravená v nariadení (ES) č. 1083/2006. Technická pomoc slúži na zabezpečenie financovania prípravy, riadenia, monitorovania, informovania, kontroly a hodnotenia aktivít operačných programov.

K § 21:

Ustanovujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre projekty operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika. Osobitná úprava vyplýva najmä z článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, ktorý upravuje zodpovednosť monitorovacieho výboru za výber projektov.

K § 22:

V prípade povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok, alebo jeho časť, musí tak urobiť v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Táto povinnosť neplatí v prípade, ak suma, ktorú má prijímateľ vrátiť nepresahuje 5 eur a zároveň povinnosť vrátenia nevyplýva z dôvodu porušenia finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ustanovenie konkretizuje úpravu čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 týkajúcu sa projektov generujúcich príjem z realizácie projektu. Takto nadobudnuté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť v lehotách a spôsobom ustanovenými v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade, ak sa s vytvorením príjmu počítalo pri schvaľovaní príspevku a o predpokladaný príjem bol príspevok znížený, takto nadobudnutý príjem sa nevracia.

Z dôvodu zabezpečenia splnenia všetkých podmienok, ku ktorým sa prijímateľ v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zaviazal sa ustanovuje možnosť pre riadiace orgány využiť zabezpečovacie inštitúty, a to záložné právo a zmluvnú pokutu. Zmluvnou pokutou je možné zabezpečiť plnenie tých povinností, za ktoré nie je možné uložiť sankciu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy alebo vykonať finančnú opravu. V prípade, že sa riadiaci orgán rozhodne zmluvnú pokutu uplatniť, vymáha ju priamo riadiaci orgán podľa príslušných súkromnoprávnych predpisov.

V prípade využitia inštitútu záložného práva sa ustanovuje, že ak prijímateľ v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o porušení finančnej disciplíny nesplní povinnosť uvedenú v tomto rozhodnutí, záložné právo zo zákona bezodplatne prechádza dňom splatnosti uvedenom v predmetnom rozhodnutí na príslušnú správu finančnej kontroly. Takto dôjde k splynutiu pohľadávky správy finančnej kontroly voči prijímateľovi vyplývajúcej z porušenia finančnej disciplíny a pohľadávky riadiaceho orgánu vyplývajúcej zo zriadeného záložného práva na správe finančnej kontroly, ktorá takto splynutú pohľadávku ďalej vymáha podľa príslušných právnych predpisov.

Deklaruje sa právny status prostriedkov Európskej únie poskytnutých Slovenskej republike z fondov Európskeho spoločenstva. Tieto prostriedky sa podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaraďujú do štátneho rozpočtu, z ktorého sú na základe tohto zákona poskytované prostredníctvom platobných jednotiek prijímateľom. Zavádza sa výnimka pre prostriedky z program spadajúcich so cieľa Európska územná spolupráca, ktoré certifikačný orgán podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, poskytuje priamo prijímateľom. Z tohto dôvodu sa tieto prostriedky neposkytujú prostredníctvom platobných jednotiek a z tohto dôvodu nie sú zaradené do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.

K § 23:

Zavádza sa pojem certifikácia a certifikačné overovanie. Certifikácia predstavuje nevyhnutnú súčasť procesu implementácie prostriedkov fondov Európskeho spoločenstva. V nadväznosti na právne predpisy Európskych spoločenstiev sa pod ňou rozumie potvrdenie, že všetky výdavky v rámci operačného programu boli použité správne, výdavky na projekty boli oprávnené a celý proces poskytnutia a čerpania pomoci prebehol v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Aby mohol certifikačný orgán certifikáciou realizované výdavky potvrdiť, vykonáva certifikačné overovanie. Certifikačným overovaním sa overuje správnosť postupu riadiacich orgánov (a v prípade, že riadiaci orgán splnomocnil vykonávanie niektorých svojich úloh sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom tak aj tohto orgánu) a platobných jednotiek, ako aj správnosť postupu prijímateľov a partnerov pri nakladaní s poskytnutými prostriedkami. Certifikačné overovanie sa vykonáva pred zaslaním žiadosti o platbu na Európsku komisiu.

Pre subjekty zapojené do implementácie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa ustanovuje povinnosť umožniť certifikačnému orgánu výkon certifikačného overovania, umožniť mu účasť na zasadnutiach výberových komisií a predkladať mu správy o výsledkoch kontrol, vnútorných a ďalších auditov.

K § 24:

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 sa ustanovujú základné princípy ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktoré sú subjekty zapojené do implementácie pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev povinné dodržiavať. Súčasťou ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev sú najmä prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku nezrovnalostí, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení ako napr. vykonanie finančných opráv, a vysporiadanie finančných vzťahov. Nápravnými opatreniami sa rozumejú najmä opatrenia vedúce k odstráneniu nezrovnalosti.

Vo vzťahu k príspevku má na vznik nezrovnalosti okrem porušenia právnych predpisov ES priamy vplyv aj porušenie právnych predpisov Slovenskej republiky alebo porušenie zmluvy, na základe ktorej bol príspevok dotknutému subjektu poskytnutý, pričom toto porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia konania uvedeného subjektu a jeho dôsledkom je alebo by mohlo byť poškodenie rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtu verejnej správy.

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, k odhaľovaniu, zisťovaniu a oznamovaniu zistených nezrovnalostí sa pre príslušné subjekty ustanovuje povinnosť vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti, tzn. dokument, ktorý oficiálne zdokumentuje zistenie nezrovnalosti a predložiť ju príslušným subjektom. Zároveň sa ustanovuje príslušným orgánom povinnosť priebežne aktualizovať údaje v správe o zistenej nezrovnalosti. Pod „príslušným orgánom vydávajúcim rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny“ sa rozumejú správy finančnej kontroly a Ministerstvo financií SR. Ak je pred začatím správneho konania potrebné vykonať vládny audit z podnetu orgánu vydávajúceho rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, orgán, ktorý vykonal vládny audit zároveň aktualizuje údaje v správe o zistenej nezrovnalosti. Na aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Ustanovujú sa niektoré náležitosti správy o zistenej nezrovnalosti. Presný formulár správy o zistenej nezrovnalosti schvaľuje vláda. Pod osobou, ktorá nezrovnalosť spôsobila sa rozumie právnická alebo fyzická osoba a nie konkrétny zamestnanec právnickej osoby.

Orgány zapojené do implementácie pomoci a podpory získavajú podnety o vzniknutej nezrovnalosti, resp. o podozrení zo vzniku nezrovnalosti, pričom odhaliť alebo zistiť nezrovnalosť prípadne nadobudnúť podozrenie zo vzniku nezrovnalosti môžu aj v rámci svojich kontrolných činností.

Ustanovuje sa povinnosť prijímateľa bezodkladne oznámiť vznik nezrovnalosti.

Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti je špecifikovaná pre konkrétny operačný program, v rámci ktorého nezrovnalosť vznikla a pre prijímateľa, ktorý nezrovnalosť spôsobil, resp. ktorého sa nezrovnalosť týka. Nie je potrebné predložiť správu o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi v prípade vzniku systémovej nezrovnalosti, ktorú nespôsobil prijímateľ.

Ustanovuje sa povinnosť certifikačného orgánu predkladať kontaktnému bodu OLAF na Úrade vlády SR štvrťročné prehľady o zistených nezrovnalostiach. V prípade takých nezrovnalostí, resp. podozrenia z nezrovnalostí, ktoré môžu mať bezprostredný dopad mimo územia SR alebo pokiaľ ide o nový spôsob spáchania nezrovnalosti, certifikačný orgán je povinný predložiť na OLAF správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti.

Ustanovuje sa zodpovednosť riadiaceho orgánu za riešenie vzniknutej nezrovnalosti v rámci operačného programu, za ktorý je riadiaci orgán zodpovedný. Pod pojmom riešenie vzniknutej nezrovnalosti sa rozumie najmä oficiálne zdokumentovanie nezrovnalosti v správe o zistenej nezrovnalosti, evidovanie údajov o nezrovnalosti v informačnom monitorovacom systéme, oznámenie nezrovnalosti príslušným subjektom, monitorovanie vývoja a stavu nezrovnalosti, aktualizácia údajov o nezrovnalosti v správe o zistenej nezrovnalosti a v informačnom monitorovacom systéme, preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. ostatné projekty operačného programu, prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí, zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania podľa zmluvy a príslušných právnych predpisov SR. V prípade zistenia nezrovnalosti zo strany orgánov Európskej komisie, riadiaci orgán príjme v určenej lehote účinné a nápravné opatrenia, ktoré sú akceptované zo strany EK ako dostatočné a zabránia vykonaniu finančných opráv Európskou komisiou.

K § 25:

Ustanovuje sa právomoc riadiaceho orgánu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 vykonať finančnú opravu voči prijímateľovi v prípade porušenia podmienok poskytnutia príspevku. Finančné opravy predstavujú jednu z foriem sankcie za vzniknutú nezrovnalosť a na národnej úrovni znamenajú zrušenie príspevku poskytnutého prijímateľovi, alebo jeho časti. Jedná sa predovšetkým o tie prípady nezrovnalostí, pri ktorých nie je možné presné vyčíslenie finančného dopadu. Výška finančnej opravy závisí od stupňa závažnosti zistenej nezrovnalosti.

Finančnú opravu môžu vykonať aj ďalšie subjekty na to oprávnené podľa predpisov Európskeho spoločenstva. Finančnú opravu znáša subjekt, ktorý nezrovnalosť spôsobil.

K § 26:

Ustanovuje sa spôsob a postup vysporiadania finančných vzťahov v prípade vzniku nezrovnalosti alebo povinnosti vrátiť príspevok. Vysporiadanie finančných vzťahov je možné vykonať vzájomným započítaním pohľadávok za príspevok voči prijímateľovi alebo vrátením príspevku v prípade, že nedôjde k vzájomnému započítaniu.

Ustanovujú sa náležitostí a podmienky vzájomného započítania. Vzájomné započítanie výrazne zjednodušuje systém vysporiadania finančných vzťahov na národnej úrovni, t.j. medzi riadiacim orgánom a prijímateľom.

V prípade, že prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, nedošlo k vzájomnému započítaniu a prijímateľ príslušnú časť príspevku nevrátil, riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán vyzve prijímateľa na vrátenie, prostriedky EÚ schválené certifikačným orgánom je prijímateľ povinný vrátiť na osobitný účet ministerstva financií v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie je povinný vrátiť podľa zákona o rozpočtových pravidlách.

Ustanovuje sa zodpovednosť certifikačného orgánu vysporiadať neoprávnené vyplatené prostriedky Európskej únie voči rozpočtu Európskych spoločenstiev, a to buď započítaním týchto prostriedkov do najbližšej žiadosti o platbu na Európsku komisiu alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.

K § 27:

Ustanovuje sa povinnosť pre účtovnú jednotku, ktorej súčasťou je certifikačný orgán alebo platobná jednotka, viesť časť svojho účtovníctva, ktorá sa týka úloh certifikačného orgánu alebo platobnej jednotky spojených s poskytovaním príspevkov konečným prijímateľom a vysporiadaním súvisiacich finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ide o účtovanie prostredníctvom jednotného programového vybavenia s centrálnym riadením systému.

Uchovávanie účtovnej dokumentácie pre certifikačný orgán a platobnú jednotku sa určuje v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ustanovení príslušných nariadení ES upravujúcich uchovávanie dokumentácie.

K § 28:

Ustanovuje sa povinnosť pre prijímateľa a partnera, ktorí sú účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovať vo vzťahu k jednotlivým projektom o skutočnostiach týkajúcich sa projektu. Pre prijímateľa, resp. partnera, ktorí nie sú účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, napr. ide o fyzické osoby, ktoré uplatňujú výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ustanovuje povinnosť viesť evidenciu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve. Táto evidencia sa vedie na účely preukazovania výdavkov na projekt, súvisiacich príjmov, majetku a záväzkov. V prípade majetku týkajúceho sa projektu ide napr. o pohľadávky, peňažné prostriedky, zásoby, hmotný aj nehmotný majetok využívaný v rámci projektu alebo obstaraný z prostriedkov na projekt.

V nadväznosti na právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev sa pre prijímateľa a partnera ustanovuje povinnosť ochraňovať a uchovávať dokumentáciu týkajúcu sa projektu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ustanovení príslušných nariadení ES upravujúcich uchovávanie dokumentácie. Vzhľadom k povinnosti certifikačného orgánu v rámci certifikačného overovania overovať všetku dokumentáciu týkajúcu sa projektu, ustanovuje sa povinnosť prijímateľa a partnera umožniť certifikačnému orgánu overovanie príslušnej dokumentácie a poskytnúť certifikačnému orgánu dokumentáciu v písomnej aj technickej forme.

K § 29:

Ustanovuje sa náležitosti informačného monitorovacieho systému, ktorého obsah musí spĺňať minimálne požiadavky definované nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 stanovujúcim pravidla implementácie nariadenia Rady (ES) 1083/2006.

Ustanovuje sa povinnosť pre zodpovedné orgány za riadenie a kontrolu pomoci poskytovanej z fondov ES pravidelne evidovať a aktualizovať údaje súvisiace s využívaním a kontrolou prostriedkov fondov ES, na základe ktorého je možné poskytovať aktuálny prehľad o čerpaných a vrátených príspevkoch z fondov Európskeho spoločenstva.

K § 30:

Ustanovuje sa povinnosť pre certifikačný orgán a platobnú jednotku viesť účtovníctvo a údaje súvisiace s finančným riadením operačného programu v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva v požadovanej forme. Ustanovenie definuje základné povinnosti pre certifikačný orgán zabezpečovať vývoj a prevádzku informačného systému.

K § 31:

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesu poskytovania pomoci z fondov Európskych spoločenstiev sa ustanovuje povinnosť zverejňovať zákonom ustanovené údaje. Zverejňovacia povinnosť sa vzťahuje na riadiaci orgán, ktorý na internetovej stránke zverejňuje zoznam schválených žiadostí vrátane výšky schválenej pomoci. Zverejňovanie poskytovania podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo upravuje zákon č. 543/2007 Z. z.

K § 32:

Z dôvodov odlišnosti spôsobov financovania a organizačného zabezpečenia finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa ustanovuje orgán finančného riadenia na úrovni Ministerstva pôdohospodárstva SR. Zároveň sa týmto stanovujú pre tento orgán povinnosti v podmienkach SR.

K § 33:

Ustanovuje sa všeobecný rámec nárokovateľnosti a poskytovania podpory.

K § 34:

Vymedzujú sa formálne náležitosti, obsah, prílohy a termín podania výzvy, na základe ktorej žiadateľ podáva žiadosť platobnej agentúre. Ustanovuje podmienky, za akých je platobná agentúra oprávnená výzvu meniť alebo zrušiť, postup nakladania so žiadosťami v uvedených prípadoch a konanie platobnej agentúry o žiadosti. Ustanovenia sa nevzťahujú na projekty technickej pomoci.

K § 35:

Ustanovuje začatie a postup platobnej agentúry v konaní o žiadosti. Umožňuje platobnej agentúre zriadiť komisiu v konaní o žiadosti a stanovuje prípady, kedy je, prípadne nie je, platobná agentúra pri rozhodovaní o schválení žiadosti viazaná posúdením žiadosti komisiou. Rozhodnutie platobnej agentúry o schválení žiadosti alebo o neschválení žiadosti obsahuje zákonom stanovené náležitosti a žiadateľ môže voči tomuto rozhodnutiu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Podmienky a postup účastníkov konania o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti sú upravené odchylne od všeobecného predpisu o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.), s výnimkou ustanovení § 24, 25 a § 27 uvedeného zákona. Ustanovenia sa nevzťahujú na projekty technickej pomoci.

K § 36:

Stanovuje, za akých podmienok uzavrie platobná agentúra zmluvu so žiadateľom, na základe ktorej sa tento stane prijímateľom podpory, kedy od nej môže odstúpiť a čo je predmetom úpravy zmluvy. Určuje povinnosť prijímateľa vrátiť podporu alebo jej časť spôsobom uvedeným v zmluve o poskytnutí podpory. Umožňuje platobnej agentúre a prijímateľovi dohodnúť sa na znížení schválenej výšky podpory. Vymenúva prípady, kedy platobná agentúra nie je povinná upraviť rozhodnutie vydané podľa § 35. Ustanovenia sa nevzťahujú na projekty technickej pomoci.

K § 37:

Vymedzuje sa pojem certifikácia účtov Pôdohospodárskej platobnej agentúry a povinnosti riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výkonu certifikácie.

K § 38:

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995 sa ustanovujú základné princípy ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktoré sú subjekty zapojené do implementácie podpory poskytovanej z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka povinné dodržiavať. Súčasťou ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev sú najmä prijímanie preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku nezrovnalostí, odhaľovanie a vyšetrovanie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení a ukladanie sankcií. Nápravnými opatreniami sa rozumejú opatrenia vedúce k odstráneniu nezrovnalosti.

Vo vzťahu k príspevku má na vznik nezrovnalosti okrem porušenia stanoveného v odkaze pod čiarou priamy vplyv aj porušenie právnych predpisov Slovenskej republiky alebo porušenie zmluvy, na základe ktorej bol príspevok dotknutému subjektu poskytnutý, pričom toto porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia konania uvedeného subjektu a jeho dôsledkom je alebo by mohlo byť poškodenie rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtu verejnej správy.

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 k odhaľovaniu a oznamovaniu zistených nezrovnalostí sa pre príslušné subjekty ustanovuje povinnosť vypracovať správu a zistenej nezrovnalosti, tzn. dokument, ktorý oficiálne zdokumentuje odhalenie nezrovnalosti a predložiť ju platobnej agentúre.

Ustanovuje sa povinnosť platobnej agentúry predkladať kontaktnému bodu OLAF na Úrade vlády SR štvrťročné prehľady o zistených nezrovnalostiach.

Ustanovuje sa zodpovednosť platobnej agentúry za riešenie vzniknutej nezrovnalosti. Pod riešením nezrovnalosti sa rozumie monitorovanie zistenej nezrovnalosti, vypracovanie správy o zistenej nezrovnalosti vrátane jej aktualizácií a zabezpečenie odstránenia nezrovnalosti prijatím účinných nápravných opatrení na jej odstránenie a predchádzanie, ako aj finančné vysporiadanie podľa zmluvy o poskytnutí príspevku a príslušných právnych predpisov.

K § 39:

Ustanovuje sa právomoc riadiaceho orgánu a platobnej agentúry v zmysle § 7 zákona z 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka vykonať finančnú opravu voči prijímateľovi v prípade porušenia podmienok, na základe ktorých bol poskytnutý príspevok. Finančné opravy predstavujú jednu z foriem sankcie za vzniknutú nezrovnalosť a na národnej úrovni znamenajú zrušenie príspevku poskytnutého prijímateľovi alebo jeho časti. Jedná sa predovšetkým o tie prípady nezrovnalostí, pri ktorých nie je možné presné vyčíslenie finančného dopadu. Výška finančnej opravy závisí od stupňa závažnosti zistenej nezrovnalosti. Finančné opravy môže vykonávať riadiaci orgán alebo platobná agentúra. Finančnú opravu znáša prijímateľ, ktorý nezrovnalosť spôsobil.

K § 40:

Ustanovuje sa spôsob a postup vysporiadania finančných vzťahov v prípade vzniku nezrovnalosti alebo povinnosti vrátiť podporu. Vysporiadanie finančných vzťahov je možné vykonať vrátením podpory jej časti alebo vzájomným započítaním pohľadávok za poskytnutú podporu alebo jej časť. Podporu je povinný prijímateľ vrátiť na základe výzvy platobnej agentúry v zmysle § 7 zákona z 543/2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

V prípade, že prijímateľ odmietne vrátiť podporu, platobná agentúra je povinná postupovať v zmysle § 7 odsek 1 zákona č. 543/2007 Z.z.

Zároveň sa stanovuje postup vrátenia prostriedkov od prijímateľa na zodpovedajúce účty platobnej agentúry. Vrátenie prostriedkov do rozpočtu Európskych spoločenstiev vykonáva platobná agentúra vo forme príjmov pridelených do rozpočtu Spoločenstva.

K § 41:

Pre poskytovanie podpôr z fondov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a príslušného financovania zo štátneho rozpočtu, ako aj vysporiadania finančných vzťahov prostredníctvom informačného systému, platobná agentúra je povinná účtovať skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, platobná agentúra. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uchovávanie účtovnej dokumentácie pre platobnú agentúru sa určuje v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na čl. 18 nariadenia Komisie č. 883/2006 a čl. 9 nariadenia Komisie č. 885/2006.

K § 42:

Ustanovuje sa povinnosť pre prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovať podľa jednotlivých projektov o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a súvisia s realizáciou projektu. O spôsobe účtovania vo vzťahu k jednotlivým projektom sa vyžaduje od prijímateľa viesť písomné záznamy. Písomné záznamy popisujúce spôsob vedenia záznamov vo vzťahu k jednotlivým projektom je závislý od použitej účtovnej sústavy a obsahujú napr. zoznam a obsah analytických účtov účtového rozvrhu vzťahujúcich sa k projektu, zoznam a obsah použitých znakov, skratiek a pod. Tieto písomné záznamy majú uľahčiť orientáciu v účtovníctve prijímateľa a umožniť identifikáciu účtovných zápisov vzťahujúcich sa k jednotlivým projektom pre orgány vykonávajúce napr. certifikačné overovanie.

Fyzická osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, a ktorej bol schválený príspevok riadiacim orgánom alebo sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, bude povinná viesť účtovníctvo v účtovnom období, v ktorom realizuje projekt podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na to ju zaviaže riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom v zmluve o poskytnutí príspevku. V súlade s národnou legislatívou nebude v príslušnom účtovnom období uplatňovať výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na právne predpisy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev sa pre prijímateľa určuje uchovávanie účtovnej dokumentácie podľa čl. 9 nariadenia Komisie č. 883/2006 a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

K § 43:

Upravuje sa zaujatosť osoby podieľajúcej sa na procese konania o žiadosti a jej vylúčenie v prípade zaujatosti z konania o žiadosti na vlastnú alebo cudzí podnet. O vylúčení rozhoduje príslušný riadiaci orgán podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.

K § 44

Navrhuje sa prechodné ustanovenie vo vzťahu k vyhláseným výzvam pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

K § 45:

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2009.

V Bratislave, dňa 20. augusta 2008

Robert Fico v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič v.r.

podpredseda vlády Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore