Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 313/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 28.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 313/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 313/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z., vyhlášky č. 152/2022 Z. z., vyhlášky č. 188/2022 Z. z. a vyhlášky č. 386/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 33c sa vkladá § 33d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2023
(1)
Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu alebo mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, výška úhrady výdavkov podľa § 18 ods. 1 a 2 sa v septembri 2023 zvýši jednorazovo o 100 eur. Zvýšenie úhrady výdavkov podľa prvej vety patrí na každé dieťa a každého mladého dospelého, ktorému sa v auguste 2023 poskytovala starostlivosť podľa prvej vety.

(2)
Ak sa starostlivosť o dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine skončila v auguste 2023 a na jeho miesto sa počas tohto mesiaca zaradilo iné dieťa, na účel zvýšenia úhrady výdavkov podľa odseku 1 sa započítava len jedno dieťa alebo jeden mladý dospelý.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Soňa Gaborčáková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore