Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 173/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 24.05.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Školstvo a vzdelávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 173/2023 účinný od 01.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 173/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii

a)

učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,

b)

majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,

c)

vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3,

d)

korepetítor sú uvedené v prílohe č. 4,

e)

školský tréner sú uvedené v prílohe č. 5,

f)

pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6,

g)

zahraničný lektor sú uvedené v prílohe č. 7,

h)

školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 8,

i)

školský digitálny koordinátor sú uvedené v prílohe č. 9,

j)

učiteľ profesijného rozvoja sú uvedené v prílohe č. 10.

(2)

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kategórii

a)

učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,

b)

majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,

c)

vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3.

(3)

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii

a)

psychológ a školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 11,

b)

špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 12,

c)

kariérový poradca sú uvedené v prílohe č. 13,

d)

logopéd a školský logopéd sú uvedené v prílohe č. 14,

e)

liečebný pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15,

f)

sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 16.

(4)

Príbuznosť študijných odborov, študijných programov a odborov vzdelávania, ktoré sú kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetov v hudobnom odbore základnej umeleckej školy, je uvedená v prílohe č. 17.

(5)

Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov, sú uvedené v prílohe č. 18.

§ 2
(1)

Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu pedagogického zamestnanca podľa príloh č. 1 až 10. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je pri posudzovaní

a)

úplného stredného odborného vzdelania

1.

vysvedčenie o maturitnej skúške,

2.

vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,

3.

vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške alebo

4.

vysvedčenie o maturitnej skúške a osvedčenie o úplnej kvalifikácii1) vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,2)

b)

vyššieho odborného vzdelania vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,

c)

vysokoškolského vzdelania prvého stupňa

1.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

2.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo

3.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o majstra odbornej výchovy,

d)

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

1.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

2.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania alebo

3.

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané vysokou školou a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania, ak ide o vyučovanie odborných vyučovacích predmetov alebo o praktické vyučovanie.

(2)

Kvalifikačné predpoklady odborného zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca podľa príloh č. 11 až 16. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je

a)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu alebo

b)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania.

(3)

Ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady podľa odsekov 1 a 2 len na základe dokladov uvedených v prílohách č. 1 až 16 a 18, k príslušnému dokladu o získanom vzdelaní sa prikladá aj informácia o obsahu záverečnej skúšky.

(4)

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa cudzieho jazyka okrem jazykovej prípravy v cudzom jazyku v materskej škole sa posudzujú na základe porovnania získaného vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a požadovaného vzdelania podľa prílohy č. 1 na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je

a)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,

b)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania,

c)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške alebo

d)

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

(5)

Na posudzovanie kvalifikačných predpokladov na účel splnenia podmienky výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahujú odseky 1 až 3 rovnako.

§ 3
(1)

Ak ide o učiteľa, vychovávateľa alebo o majstra odbornej výchovy, kvalifikačné predpoklady vrátane dĺžky výkonu pracovnej činnosti podľa § 4 sa posudzujú aj s ohľadom na

a)

druh školy a typ školy alebo na druh školského zariadenia a

b)

poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

(2)

Ak ide o učiteľa odborných vyučovacích predmetov, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním obsahu vyučovaných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu a obsahu získaného vzdelania.

(3)

Ak ide o majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca pracoviska praktického vyučovania, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj porovnaním odboru vzdelávania, v ktorom majster odbornej výchovy alebo pedagogický zamestnanec pracoviska praktického vyučovania poskytuje výchovu a vzdelávanie, a obsahu získaného vzdelania.

(4)

Ak odbor vzdelávania, v ktorom má učiteľ strednej školy alebo majster odbornej výchovy vykonávať pracovnú činnosť, nie je uvedený v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, kvalifikačné predpoklady sa posudzujú podľa skupiny odborov vzdelávania.

(5)

Ak ide o pedagogického zamestnanca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“), kvalifikačné predpoklady sa posudzujú aj s ohľadom na poskytovanie výchovy v špecializovanej samostatnej skupine pre

a)

deti s poruchami správania alebo

b)

deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo že boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.

(6)

Ak ide o odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, rozsah požadovaného vzdelania, ktorý tvoria kvalifikačné predpoklady, sa posudzuje aj s ohľadom na vykonávanie odborných činností, ktoré tvoria druh sociálnej služby alebo ktorými sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnej pomoci a s ohľadom na vekovú skupinu detí v tomto zariadení.

§ 4
(1)

Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa posudzuje na základe dokladov, ktorými sú

a)

doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca,

b)

pracovný posudok vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca, alebo

c)

potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovná činnosť odborného zamestnanca.

(2)

Vykonanie prvej atestácie učiteľa profesijného rozvoja sa posudzuje na základe dokladu, ktorým je

a)

osvedčenie o vykonaní prvej atestácie alebo

b)

iný doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 90 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona.

§ 5
(1)

Pri posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov na základe dokladu uvedeného v prílohe č. 18 alebo obsahu študijného programu sa porovnáva obsah absolvovaného vzdelávania s obsahom

a)

profesijného štandardu pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca,

b)

štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu a

c)

vyučovacieho predmetu, skupiny vyučovaných predmetov alebo vzdelávacej oblasti.

(2)

Ak sa posudzujú kvalifikačné predpoklady na základe dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte, pri posúdení sa postupuje podľa výroku rozhodnutia orgánu, ktorý doklad o uznaní odbornej kvalifikácie vydal.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Ján Horecký v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii majster odbornej výchovy

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľ

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii korepetítor

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský tréner

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii zahraničný lektor

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii školský digitálny koordinátor

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ profesijného rozvoja

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii psychológ alebo školský psychológ

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii špeciálny pedagóg alebo terénny špeciálny pedagóg

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii kariérový poradca

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii logopéd alebo školský logopéd

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii liečebný pedagóg

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii sociálny pedagóg

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príbuznosť študijných odborov, študijných programov a odborov vzdelávania na vyučovanie predmetov v hudobnom odbore základnej umeleckej školy

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 173/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov

Poznámky

 • 1)

  § 19 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 15 ods. 1 až 3 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore