Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 340/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 25.08.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 340/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 340/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 106 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa slová „pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie“ nahrádzajú slovami „poradenstva a prevencie“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 13.
3.
V § 3 ods. 1 a 4 sa slová „formou individuálnej integrácie“ nahrádzajú slovom „inkluzívne“.
4.
V § 3 ods. 7 sa slová „pozitívne hodnotenie“ nahrádzajú slovami „poskytovanie spätnej väzby“.
5.
§ 4 sa vypúšťa.
6.
V § 5 ods. 4 a § 7 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v doložke“.
7.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa na začiatku vkladá slovo „inkluzívne“ a vypúšťajú sa slová „individuálne integrovaných“.
8.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
9.
V nadpise § 10 sa slovo „vylúčenie“ nahrádza slovom „vyradenie“.
10.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Daniel Bútora v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore