Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD614DS15EUPPČL0

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 528/2008 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 134/2020

Legislatívny proces k zákonu 134/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej ...

a)

postavenie a právomoc

1.

vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

2.

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,

3.

samosprávnych krajov,

b)

práva a povinnosti

1.

prijímateľa,3)

2.

žiadateľa; žiadateľom je na účely tohto zákona osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci alebo podpory ...

3.

partnera; partnerom je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom ...

4.

inej osoby,

c)

konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,

d)

kontrolu projektu.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

a)

je projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré ...

b)

sú systémom riadenia a kontroly postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci a podpory a ktorý ...

c)

je systémom riadenia proces koordinácie činnosti riadiacich orgánov pri poskytovaní pomoci,

d)

je systémom finančného riadenia súhrn činností, ktorými sú plánovanie, rozpočtovanie, používanie pomoci ...

e)

je oprávnenosťou súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia ...

f)

sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe rozhodnutia o ...

g)

je platbou finančný prevod časti príspevku,

h)

je cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt,

i)

sú spolupracujúcimi orgánmi auditujúce orgány podľa osobitného predpisu7) okrem Ministerstva financií ...

j)

je kontrolou projektu súhrn činností riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu8a) a podľa tohto zákona, ...

k)

je kontrolovaným subjektom prijímateľ, partner a iná osoba podľa § 1 písm. b),

l)

je pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe riadiaceho orgánu na vrátenie príspevku alebo jeho ...

§ 3
Fondy Európskej únie
(1)

Na účely tohto zákona sa fondmi Európskej únie rozumejú Európsky fond regionálneho rozvoja,9) Európsky ...

(2)

Pri poskytovaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a ...

(3)

Pri poskytovaní prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho ...

§ 4
Vláda

Vláda

a)

zabezpečuje koordináciu riadenia a kontroly pomoci a podpory tým, že určuje

1.

riadiaci orgán15) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,16)

2.

na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom17) (ďalej len „sprostredkovateľský ...

3.

platobnú jednotku okrem platobnej agentúry ustanovenej osobitným predpisom,18)

b)

schvaľuje

1.

Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „referenčný rámec“) pred zaslaním Európskej komisii19) ...

2.

Národný strategický plán rozvoja vidieka pred zaslaním Európskej komisii20) a jeho zmeny,

3.

Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo pred zaslaním Európskej komisii21) a jeho zmeny,

4.

operačný program22) a program rozvoja vidieka23) pred zaslaním Európskej komisii,

5.

systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov,

c)

plní ďalšie úlohy v oblasti zabezpečenia pomoci a podpory.

§ 5
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
(1)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy podľa ...

(2)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov koordinuje ochranu finančných záujmov vykonávanú subjektmi ...

a)
usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach26) od subjektov verejnej správy,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov.
(3)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.27) ...

a)
poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,28)
b)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov,29)
c)
zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k ...
(4)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov plní úlohy styčného miesta podľa osobitého predpisu.29a) ...

(5)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je pri plnení úloh29b) podľa tohto zákona oprávnený požadovať ...

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU, ...

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov

§ 6
Centrálny koordinačný orgán
(1)

Centrálny koordinačný orgán je ústredný orgán štátnej správy určený v referenčnom rámci.

(2)

Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou referenčného rámca a operačných programov v referenčnom ...

a)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia,
b)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného ...
c)
zabezpečuje publicitu a informovanosť o referenčnom rámci a o operačnom programe,
d)
monitoruje a hodnotí výsledky pri dosahovaní cieľov v referenčnom rámci,
e)
vydáva vzor zmluvy,
f)
zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky a proces vyjednávaní k legislatívnym a ...
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.
§ 7
Riadiaci orgán
(1)

Riadiaci orgán je ústredný orgán štátnej správy určený vládou na realizáciu operačného programu okrem ...

(2)

Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.31)

(3)

Riadiaci orgán splnomocní vládou určený sprostredkovateľský orgán vykonávaním úloh.

(4)

Zodpovednosť riadiaceho orgánu za plnenie úloh vykonávaných sprostredkovateľským orgánom nie je ustanovením ...

(5)

Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.32) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút.

(6)

Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho ...

(7)

Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera a osôb, ktoré ...

§ 8
Sprostredkovateľský orgán
(1)

Sprostredkovateľský orgán je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo ...

(2)

Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade so splnomocnením. Sprostredkovateľský orgán zodpovedá ...

(3)

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom ...

(4)

Ak je v splnomocnení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať ...

(5)

Ak v súvislosti s plnením úloh sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ...

§ 9
Certifikačný orgán
(1)

Certifikačný orgán je ministerstvo podľa osobitného predpisu.33)

(2)

Certifikačný orgán okrem úloh podľa osobitného predpisu34)

a)
vykonáva certifikáciu a certifikačné overovanie,
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,
c)
usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania realizácie pomoci a podpory a vysporiadania finančných ...
d)
prijíma prostriedky Európskej únie35) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
e)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu na príjmový účet platobnej ...
f)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.
(3)

Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre operačný program, ...

§ 10
Orgán auditu
(1)

Orgán auditu je ministerstvo podľa osobitného predpisu.38)

(2)

Orgán auditu okrem úloh podľa osobitného predpisu39)

a)
koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,8)
b)
vykonáva dohľad40) nad činnosťou spolupracujúcich orgánov,
c)
riadi vypracovanie plánu auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,
d)
plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3)

Orgán auditu pri plnení úloh podľa odseku 2 postupuje podľa osobitného predpisu.41)

(4)

Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, ...

§ 11
Platobná jednotka
(1)

Platobná jednotka je ústredný orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba podľa osobitného predpisu.18) ...

(2)

Platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku prijímateľovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

Druhý oddiel

Procesné ustanovenia

§ 12
Všeobecné ustanovenia
(1)

Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená ...

(2)

Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny nárok.

(3)

Pomoc a podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, ak v ...

(4)

Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) spôsob výpočtu ...

(5)

Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania ...

(6)

Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie ...

(7)

Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 ...

§ 13
Výzva
(1)

Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán vyhlási výzvu ...

(2)

Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú

a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
e)
maximálna výška pomoci a podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy,
i)
ďalšie formálne náležitosti.
(3)

Výzva obsahuje podmienky poskytnutia pomoci a podpory, ktorými sú

a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a realizácii projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
g)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
oprávnenosť cieľovej skupiny,
i)
spôsob financovania,
j)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory.
(4)

Prílohami výzvy sú najmä

a)
formulár žiadosti,
b)
návrh zmluvy,
c)
príručka pre žiadateľa.
(5)

Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť riadiacemu orgánu odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak ...

(6)

Riadiaci orgán je do uzavretia výzvy oprávnený výzvu meniť okrem podmienok poskytnutia pomoci a podpory ...

(7)

Riadiaci orgán výzvu zruší, ak sa zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. ...

(8)

Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky ...

(9)

Riadiaci orgán koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3, platných ...

(10)

Ak po zverejnení výzvy dôjde k zmene formálnych náležitostí uvedených v odseku 2, riadiaci orgán bezodkladne ...

(11)

Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov ...

(12)

Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 10, ...

§ 14
Konanie o žiadosti
(1)

Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu podľa § 13 ods. 5.

(2)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti

a)
zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory určené vo výzve,
b)
preverí súlad dokumentov predložených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3)

Riadiaci orgán zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem ...

(4)

Riadiaci orgán rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti.

(5)

Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje

a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky riadiaceho orgánu, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej ...
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje najmä výšku ...
f)
odôvodnenie,
g)
práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory na základe rozhodnutia ...
h)
poučenie o tom, že nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti,
i)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(6)

Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak žiadateľ a ...

(7)

O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu. ...

(8)

Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti ...

(9)

Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených ...

(10)

Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti ...

(11)

Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených prípadoch zmeniť ...

(12)

Riadiaci orgán rozhodnutím zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, zomrel, ...

(13)

Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia riadiaci orgán ...

(14)

Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(15)

Na veľké projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 a 11.

(16)

Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 ...

(17)

Na projekty operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika sa nevzťahujú ...

(18)

Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné správnym súdom.46a)

§ 15
Zmluva
(1)

Pomoc a podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného ...

(2)

Riadiaci orgán zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená v konaní podľa ...

(3)

Podmienky uvedené v § 14 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci ...

(4)

Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory.

(5)

Na veľké projekty sa ustanovenia odsekov 2 a 3 nevzťahujú.

Tretí oddiel

Osobitné procesné ustanovenia

§ 16
Národné projekty
(1)

Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného ...

(2)

Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu národných projektov, ktorý vedie ...

(3)

Národným projektom je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytovanie pomoci; tieto aktivity ...

(4)

Písomné vyzvanie obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú:

a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c)
lehota na predloženie žiadosti,
d)
ďalšie formálne náležitosti.
(5)

Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú:

a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na realizácii národného projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie národného projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie národného projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie národného projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie národného projektu,
g)
kritériá pre výber národných projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
spôsob financovania,
i)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a ...

(7)

Podmienky poskytnutia pomoci uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, ...

§ 18
Veľké projekty
(1)

Konanie o žiadosti na veľké projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.

(2)

Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov.

(3)

Zoznam veľkých projektov, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o návrhu zmeny tohto zoznamu ...

(4)

Súčasťou žiadosti je žiadosť o potvrdenie pomoci.48)

(5)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a ...

a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)

Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s informáciami podľa ...

(7)

Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení pomoci alebo ...

(8)

Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.

(9)

Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení ...

(10)

Podmienky uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci ...

§ 19
Veľké projekty operačného programu Životné prostredie
(1)

Konanie o žiadosti na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa začína doručením žiadosti ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov ...

(3)

Zoznam veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje ...

(4)

Pred predložením žiadosti predkladá žiadateľ na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Po schválení ...

(5)

Projektový zámer predkladá žiadateľ riadiacemu orgánu pre operačný program Životné prostredie na základe ...

(6)

Na konanie o projektovom zámere sa vzťahujú ustanovenia § 14 okrem ods. 6 až 11 primerane. Výrok rozhodnutia ...

(7)

Po schválení projektového zámeru a jeho zaradení do zoznamu veľkých projektov žiadateľ predkladá riadiacemu ...

(8)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname ...

(9)

Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci Európskej komisii na rozhodnutie.50) ...

(10)

Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení alebo nepotvrdení ...

(11)

Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.

(12)

Podmienky na poskytnutie pomoci určené v ozname a súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi ...

§ 20
Technická pomoc
(1)

Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe ...

(2)

Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a ...

§ 21
Osobitné ustanovenia pre operačný program Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika ...
(1)

Riadiaci orgán je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti monitorovacím výborom.51) Ak ...

(2)

O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán ...

(3)

Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti ...

(4)

Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu ...

§ 22
Osobitné ustanovenia pre operačný program Interact
(1)

Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky ...

(2)

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určených na financovanie operačného programu ...

(3)

Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky ...

(4)

Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu ...

(5)

Pomoc z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí pomoci z operačného ...

(6)

Na poskytovanie pomoci z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia § 4, § 7 ods. 1, 3 a ...

(7)

§ 23
Osobitné ustanovenie pre nástroje finančného inžinierstva
(1)

Na poskytovanie pomoci prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva53) sa nevzťahujú ustanovenia ...

(2)

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a SZRB Asset Management, a. s. sú oprávnenými prijímateľmi ...

Štvrtý oddiel

Spoločné ustanovenia k poskytovaniu pomoci a podpory

§ 24
Finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci a podpory
(1)

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná ...

(2)

Ak bol počas realizácie a v piatich rokoch od ukončenia projektu vytvorený príjem,56) prijímateľ je ...

(3)

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich ...

(4)

Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky štátu oprávnený zriadiť záložné právo na ...

(5)

Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny ...

(6)

Zmluvnú pokutu a záložné právo podľa odseku 4 okrem záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z porušenia ...

(7)

Riadiaci orgán poskytuje prostredníctvom platobnej jednotky prijímateľovi z výdavkov štátneho rozpočtu ...

§ 24a
Rozdelenie výťažku z predaja zálohu
(1)

Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich ...

(2)

Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných ...

a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich ...
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného ...
3.
prevedie na účet prijímateľa alebo do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné ...
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí ...
(3)

Ak rozhodnutie príslušného orgánu59) nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných ...

a)
na účet prijímateľa alebo
b)
do správy orgánu podľa osobitného predpisu,62c) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo ...
(4)

Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 2 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný ...

(5)

Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie ...

(6)

Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 2 a 3.

§ 24b
Kontrola projektu
(1)

Kontrolu projektu vykonáva riadiaci orgán. Riadiaci orgán môže poveriť výkonom kontroly projektu právnickú ...

(2)

Kontrolou projektu riadiaci orgán overuje

a)
plnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory,
b)
súlad platby a súvisiacej dokumentácie s osobitnými predpismi,62d) medzinárodnými zmluvami, ktorými ...
c)
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory.
§ 24c
Administratívna kontrola

Administratívna kontrola8a) je kontrola vykonávaná riadiacim orgánom, ktorý overuje doklady a iné písomnosti ...

Základné pravidlá vykonávania administratívnej kontroly

§ 24d
(1)

Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu ...

a)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov alebo kópií dokladov, záznamov ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou ...
(2)

Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní administratívnej kontroly povinní

a)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností, záznamov dát na ...
b)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so závermi administratívnej kontroly.
(3)

Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. a) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových ...

(4)

Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú ...
b)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie ...
c)
poskytnúť informácie o predmete administratívnej kontroly,
d)
poskytnúť súčinnosť pri vykonaní administratívnej kontroly,
e)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených administratívnou kontrolou a na odstránenie ...
f)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených administratívnou ...
§ 24e
(1)

Z administratívnej kontroly vypracuje riadiaci orgán záznam, ktorý obsahuje

a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý administratívnu kontrolu vykonal,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali,
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
miesto a čas vykonania administratívnej kontroly,
e)
závery administratívnej kontroly a opis zistených nedostatkov,
f)
zoznam dokladov a iných písomnosti vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly,
g)
dátum vyhotovenia záznamu,
h)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu, ktorí administratívnu kontrolu vykonali.
(2)

Ak sa na základe záverov administratívnej kontroly má začať konanie podľa všeobecného predpisu o správnom ...

§ 24f
Kontrola na mieste
(1)

Kontrolu na mieste8a) sú oprávnení vykonávať zamestnanci riadiaceho orgánu a prizvané osoby len na základe ...

(2)

Na vykonanie kontroly na mieste môže riadiaci orgán prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy ...

Základné pravidlá vykonávania kontroly na mieste

§ 24g
(1)

Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát ...
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách ...
d)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou ...
(2)

Zamestnanci riadiaceho orgánu sú pri vykonávaní kontroly na mieste povinní

a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia kontroly na mieste; ak by oznámením ...
b)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly na mieste a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný ...
c)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov ...
d)
oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou a vyžiadať od neho v lehote určenej riadiacim orgánom písomné ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom uvedeným v správe a zohľadniť opodstatnené námietky ...
f)
písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu,
g)
doručiť správu kontrolovanému subjektu.
(3)

Povinnosť uvedená v odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na doklady, písomnosti, záznamy dát na pamäťových ...

(4)

Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby ...

§ 24h
(1)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený

a)
vyžadovať od zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvanej osoby preukázanie skutočností podľa § 24g ods. ...
b)
vyžadovať od riadiaceho orgánu a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov ...
c)
písomne sa vyjadriť k zisteným nedostatkom uvedeným v správe v lehote určenej riadiacim orgánom; ak ...
d)
vyžadovať od riadiaceho orgánu odovzdanie správy.
(2)

Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní

a)
vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie ...
b)
oboznámiť pri začatí kontroly na mieste riadiaci orgán a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ...
c)
predložiť riadiacemu orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi,62e) ktoré majú ...
d)
umožniť riadiacemu orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok, ...
e)
predložiť v lehote určenej riadiacim orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie ...
f)
poskytnúť informácie o predmete kontroly na mieste,
g)
poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly na mieste,
h)
prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie ...
i)
predložiť riadiacemu orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených ...
j)
prepracovať a predložiť riadiacemu orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou ...
§ 24i
(1)

O kontrolných zisteniach kontroly na mieste riadiaci orgán vypracuje správu.

(2)

Správa obsahuje

a)
označenie riadiaceho orgánu,
b)
mená a priezviská zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali, ...
c)
označenie kontrolovaného subjektu,
d)
predmet kontroly na mieste,
e)
miesto a čas vykonania kontroly na mieste,
f)
závery kontroly na mieste, opis zistených nedostatkov, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ...
g)
zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste,
h)
zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu kontroly na mieste,
i)
dátum vyhotovenia správy,
j)
podpisy zamestnancov riadiaceho orgánu a prizvaných osôb,
k)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom.
(3)

Ak sa na základe kontroly na mieste má začať konanie podľa osobitného predpisu, k správe sa priložia ...

(4)

Ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe kontrolovaný subjekt písomne podal v lehote určenej ...

(5)

Na náležitosti dodatku k správe sa primerane vzťahuje odsek 2.

(6)

Kontrola na mieste je skončená doručením správy. Ak sa vypracúva dodatok k správe, kontrola na mieste ...

§ 24j
(1)

Ustanovenia § 24b ods. 2, § 24c až 24f, § 24g ods. 1 a 2, § 24h a § 24i ods. 1 až 5 sa vzťahujú na právnickú ...

(2)

Kontrolu projektu v kontrolovanom subjekte, ktorým je Slovenská informačná služba, vykonáva riadiaci ...

§ 25
Certifikácia a certifikačné overovanie
(1)

Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť a oprávnenosť výdavkov a efektívnosť systému riadenia ...

(2)

Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho ...

(3)

Na účely certifikačného overovania riadiaci orgán a platobná jednotka

a)
umožnia vykonávanie certifikačného overovania a poskytnú na jeho vykonávanie súčinnosť,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol, vládneho auditu, auditu podľa osobitného ...
§ 26
Ochrana finančných záujmov
(1)

Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie ...

(2)

Riadiaci orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán a prijímateľ ...

(3)

Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať ...

(4)

Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať ...

(5)

Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať ...

(6)

Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, ...

(7)

Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu príslušného operačného ...

(8)

Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre orgány príslušné ...

(9)

Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo riadiacemu orgánu podľa odsekov 3 ...

(10)

Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä

a)
kód nezrovnalosti podľa informačného monitorovacieho systému,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania,
h)
popis stavu riešenia nezrovnalosti.
(11)

Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3 ...

(12)

Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu o zistenej ...

a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel riadiaci orgán s prijímateľom dohodu o splátkach podľa § 28a alebo ...
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo ...
(13)

Pri sprístupňovaní správy o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 12 sa postupuje podľa osobitného predpisu.65ab) ...

(14)

Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad ...

(15)

Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o ...

(16)

Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.

§ 27
Finančná oprava
(1)

Finančnú opravu66) môže vykonať riadiaci orgán, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením ...

(2)

Finančná oprava sa vykoná na ťarchu subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil.

(3)

Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 27a, ...

§ 27a
Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
(1)

Ak riadiaci orgán na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel ...

(2)

Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, riadiaci ...

(3)

Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66a) ...

a)
bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66b) ...
b)
bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo ...
(4)

Ak bola na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za ...

(5)

Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení jeden a pol násobku ...

(6)

Správny orgán v konaní podľa odseku 5 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku ...

a)
zákazka, ktorej sa konanie podľa odseku 5 týka, už bola predmetom kontroly podľa osobitného predpisu66a) ...
b)
v protokole podľa osobitného predpisu,66c) ktorý sa vzťahuje k tejto kontrole, nebolo zistené porušenie ...
(7)

Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42) Ak je viac správnych orgánov ...

a)
riadiaci orgán alebo
b)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 5.
(8)

Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia ...

(9)

Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel ...

(10)

Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a ...

§ 28
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho ...

(2)

Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak

a)
má riadiaci orgán pohľadávku z príspevku alebo jeho časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má ...
b)
so vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti súhlasí riadiaci orgán po schválení ...
c)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
d)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, v ktorom navrhne ...
(3)

Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak súčasne sú splnené podmienky ...

a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, ...
c)
nezrovnalosť okrem nezrovnalosti, ktorá je porušením finančnej disciplíny, a o ktorej sa začalo konanie ...
(4)

Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávok ...

(5)

Vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ...

(6)

Na vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia § 358 až 364 ...

(7)

Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ak je prijímateľom ...

(8)

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy ...

(9)

Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej ...

(10)

Osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým ...

(11)

Ak príslušný orgán vydávajúci rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny uloží penále za porušenie ...

(12)

Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej ...

§ 28a
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
(1)

Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť ...

(2)

Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak

a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou ...
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh ...
(3)

Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak

a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou ...
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
(4)

Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného ...

(5)

Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.

(6)

Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, riadiaci ...

(7)

Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, alebo nevráti príspevok alebo jeho časť ...

(8)

Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,62b) riadiaci ...

(9)

Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti štátnej ...

(10)

Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa ...

§ 28b
Osobitné ustanovenia k správe pohľadávok
(1)

Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je riadiaci orgán, je povinný najmä

a)
výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z príspevku a upozorniť ho na následky ...
b)
viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z príspevku v informačnom monitorovacom systéme.
(2)

Správcom pohľadávky z príspevku je riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa ...

(3)

O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu ...

(4)

Ak Európska komisia do jedného roka odo dňa predloženia výkazu podľa osobitného predpisu68f) neuplatní ...

§ 29
Účtovníctvo certifikačného orgánu a platobnej jednotky
(1)

Certifikačný orgán a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) a ...

(2)

Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.70)

§ 30
Účtovníctvo prijímateľa a partnera
(1)

Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,71) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej ...
b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave ...
(2)

Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) ...

(3)

Prijímateľ a partner uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku ...

(4)

Ak má prijímateľ alebo partner sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný ...

§ 31
Informačný monitorovací systém
(1)

Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. ...

(2)

Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a príslušný ...

(3)

Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačnom ...

§ 32
Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie
(1)

Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. ...

(2)

Certifikačný orgán a platobná jednotka evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva ...

§ 33
Zverejňovanie
(1)

Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy alebo ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie ...
b)
názov projektu,
c)
opis projektu,
d)
výšku schválenej pomoci,
e)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3,
f)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o schválení žiadosti inak, ako navrhla ...
(2)

Riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia ...

a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorej nebola schválená pomoc ...
b)
názov projektu,
c)
zloženie výberovej komisie zriadenej podľa § 14 ods. 3, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti ...
d)
zoznam odborných hodnotiteľov, ak k vydaniu rozhodnutia o neschválení žiadosti došlo z dôvodu nesplnenia ...
e)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodol riadiaci orgán o neschválení žiadosti inak, ako navrhla ...
(3)

Na zverejňovanie pri poskytovaní podpory sa vzťahuje osobitný predpis.79)

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, EURÓPSKEHO ...

§ 34
Orgán finančného riadenia
(1)

Orgánom finančného riadenia na účely tohto zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

(2)

Orgán finančného riadenia

a)
koordinuje systém finančného riadenia,
b)
zabezpečuje prevádzku informačného systému ministerstva pôdohospodárstva v oblasti účtovníctva a finančného ...
c)
prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných ...
d)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty Pôdohospodárskej platobnej agentúry18) (ďalej ...
e)
pozastavuje poskytovanie podpory, ak zistí nedostatky v postupe platobnej agentúry a prijímateľa pri ...

Prvý oddiel

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie projektových podpôr

§ 35
Všeobecné ustanovenia
(1)

Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní ...

(2)

Na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu80) nie je právny nárok.

(3)

Na konanie podľa § 37 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 ...

(4)

Podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.

(5)

Na projekty technickej pomoci sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.

§ 36
Výzva
(1)

Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu, a pre prístup Leader miestnej akčnej skupine80a) na základe ...

(2)

Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú

a)
názov orgánu alebo miestnej akčnej skupiny, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje orgánu alebo miestnej akčnej skupiny podľa písmena a) a spôsob komunikácie s ním,
e)
maximálna výška podpory na jednu žiadosť,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram konania o žiadosti,
h)
indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy.
(3)

Výzva na predkladanie žiadostí obsahuje podmienky poskytnutia podpory, ktorými sú

a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť činností realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre posúdenie projektov a ich váhu,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia podpory.
(4)

Prílohou výzvy sú najmä

a)
formulár žiadosti,
b)
príručka alebo usmernenie pre žiadateľa.
(5)

Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine podľa miesta realizácie ...

(6)

Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu je do uzavretia výzvy oprávnená meniť alebo zrušiť výzvu, ...

(7)

Pri zmene výzvy platobná agentúra a pri prístupe Leader príslušná miestna akčná skupina, upraví dátum ...

(8)

Platobná agentúra alebo miestna akčná skupina koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia podpory uvedených ...

(9)

Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8.

§ 37
Konanie o žiadosti
(1)

Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine podľa ...

(2)

Platobná agentúra alebo miestna akčná skupina v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia ...

(3)

Po posúdení žiadosti podľa odseku 2 miestna akčná skupina postúpi žiadosť platobnej agentúre na ďalšie ...

(4)

Platobná agentúra zriaďuje výberovú komisiu ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti okrem ...

(5)

Platobná agentúra rozhodne o schválení žiadosti alebo o neschválení žiadosti.

(6)

Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje

a)
označenie platobnej agentúry, ktorá rozhodnutie vydala,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú ...
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky platobnej agentúry, podpis oprávnenej osoby s uvedením ...
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje schválenú ...
f)
odôvodnenie,
g)
poučenie o tom, že rozhodnutie o schválení žiadosti je konečné,
h)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(7)

Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť o preskúmanie ...

(8)

O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje riadiaci orgán. Ak sa rozhodnutie ...

(9)

Štatutárny orgán platobnej agentúry môže z vlastného podnetu alebo na podnet riadiaceho orgánu, alebo ...

(10)

Ak sa rozhodnutie o neschválení žiadosti vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených ...

(11)

Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti ...

(12)

Štatutárny orgán platobnej agentúry a riadiaci orgán pri preskúmaní rozhodnutia podľa odsekov 6 až 9 ...

(13)

Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia platobná agentúra ...

(14)

Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 12.

(15)

Rozhodnutia vydané v konaní podľa tejto časti zákona nie sú preskúmateľné súdom.46a)

§ 38
Zmluva
(1)

Podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. ...

(2)

Platobná agentúra uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola žiadosť schválená podľa § 37.

(3)

Podmienky uvedené v § 37 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je platobná ...

(4)

Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a platobnej agentúry pri realizácii podpory.

(5)

Prijímateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve.

(6)

Platobná agentúra a žiadateľ alebo prijímateľ sa môžu pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1 alebo počas ...

(7)

Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.

Druhý oddiel

Spoločné ustanovenia k poskytovaniu podpory

§ 39
Certifikácia účtov
(1)

Certifikáciou účtov sa rozumie činnosť certifikačného orgánu81) zameraná na preskúmanie postupov a potvrdenie ...

(2)

Riadiaci orgán a platobná agentúra

a)
umožnia výkon certifikácie,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného ...
(3)

Orgán finančného riadenia je oprávnený na účely finančného riadenia oboznamovať sa so skutočnosťami ...

§ 40
Ochrana finančných záujmov
(1)

Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie ...

(2)

Riadiaci orgán, orgán finančného riadenia, platobná agentúra, certifikačný orgán a prijímateľ sú povinní ...

(3)

Ak riadiaci orgán alebo orgán finančného riadenia z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť, ...

(4)

Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad ...

(5)

Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odseku 4, ak je prijímateľ podozrivý ...

(6)

Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej ...

(7)

Za riešenie nezrovnalostí zodpovedá platobná agentúra.

§ 41
Finančná oprava
(1)

Finančnú opravu83) môže vykonať riadiaci orgán alebo platobná agentúra na základe rozhodnutia o poskytovaní ...

(2)

Finančná oprava sa vykoná na ťarchu toho, kto nezrovnalosť spôsobil.

(3)

Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná podľa § 42. ...

§ 42
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)

Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti ...

(2)

Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak

a)
má platobná agentúra pohľadávku z podpory alebo jej časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má ...
b)
prijímateľ požiada platobnú agentúru o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok ...
(3)

Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z podpory ...

(4)

Vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej ...

(5)

Na vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti sa vzťahuje § 358 až 364 Obchodného zákonníka, ...

(6)

Ak platobná agentúra zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť podporu alebo jej časť, a nedôjde ...

§ 43
Účtovníctvo orgánu finančného riadenia a platobnej agentúry
(1)

Orgán finančného riadenia a platobná agentúra účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) ...

(2)

Účtovná dokumentácia týkajúca sa poskytovaných podpôr sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)

§ 44
Účtovníctvo prijímateľa
(1)

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,71) účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva ...

a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej ...
b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory v účtovných zápisoch, ...
(2)

Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť certifikačnému orgánu ...

(3)

Prijímateľ uchováva účtovnú a inú dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania podpory podľa osobitných predpisov.89) ...

(4)

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,71) okrem prijímateľa podpory podľa osobitného predpisu,90) ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 45
Zaujatosť
(1)

Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o žiadosti, je z tohto konania vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer ...

(2)

Osoba, o ktorej nezaujatosti je možné mať pochybnosť, je najmä

a)
žiadateľ alebo partner,
b)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu partnera,
d)
spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo partnerom,
e)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu ...
f)
osoba, ktorá je v inom zmluvnom vzťahu k žiadateľovi alebo partnerovi,
g)
osoba, ktorá je osobou blízkou osobe91) uvedenej v písmenách a) až f).
(3)

Na projekty technickej pomoci, iné projekty, pri ktorých je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, ...

(4)

Pri projektoch, kde je žiadateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, je osoba, ktorá sa podieľa na konaní ...

(5)

Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej zaujatosť, ...

(6)

Zaujatá osoba sa na konaní podľa odseku 1 ďalej nezúčastňuje.

(7)

Ak sa iná osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku ...

(8)

O vylúčení osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, rozhoduje riadiaci orgán aj bez návrhu.

(9)

Na konanie o zaujatosti sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 45a
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)

Ak dôjde postupom podľa § 4 k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym ...

(2)

Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 uzavretej medzi pôvodne určeným riadiacim ...

(3)

Právne účinky výziev, vyzvaní, rozhodnutí alebo iných úkonov vydaných alebo vykonaných pôvodným riadiacim ...

(4)

Práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 15 patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú ...

(5)

Práva a povinnosti pri realizácii projektu z rozhodnutia podľa § 12 ods. 1 prechádzajú účinnosťou určenia ...

(6)

Pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe pôvodne určený riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia ...

(7)

Výkon kontroly projektu podľa tohto zákona, výkon finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,12) vybavovanie ...

(8)

Ak dôjde postupom podľa § 4 spolu so zmenou určenia riadiaceho orgánu aj k zmene určenia platobnej jednotky, ...

(9)

Ak osobitný predpis94) neustanovuje inak, práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, ...

§ 46
Prechodné ustanovenie

Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. decembra 2008 sa považujú za výzvu, oznam ...

§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)

Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. marca 2010 sa považujú za výzvu, oznam ...

(2)

Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. marca 2010 zostávajú zachované. ...

(3)

Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2010 sa dokončia podľa tohto zákona.

(4)

Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa použije aj na dohody o splátkach vzťahujúce sa ...

(5)

Ustanovenie § 28a v znení účinnom od 1. apríla 2010 sa vzťahuje aj na pohľadávky vzniknuté podľa tohto ...

§ 46aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011

Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 v znení účinnom od 1. mája 2011 sa vzťahujú na správy o zistených nezrovnalostiach ...

§ 46ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)

Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 29. februára 2012 sa považujú za výzvu, oznam ...

(2)

Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 29. februára 2012 zostávajú zachované. ...

(3)

Konania o žiadosti začaté a právoplatne neukončené do 29. februára 2012 sa dokončia podľa predpisov ...

(4)

Údaje o zmluvách a rozhodnutiach podľa § 33 ods. 1 a 2, ktoré boli urobené do 29. februára 2012, zverejní ...

§ 46ac
Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri verejných obstarávaniach ...
(1)

Pre verejné obstarávania vyhlásené do 31. decembra 2009 sa použije postup podľa odsekov 2 až 7, ak sa ...

(2)

Ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, môže vyzvať prijímateľa ...

(3)

Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 2, riadiaci orgán oznámi ...

(4)

Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66a) ...

(5)

Ak bolo na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného ...

(6)

Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa odseku 5, riadiaci ...

(7)

Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia ...

(8)

Na konanie podľa odsekov 4 a 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42)

(9)

Vrátený príspevok alebo jeho časť je príjmom štátneho rozpočtu, okrem prostriedkov Európskej únie, ktoré ...

§ 46ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012

Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 právoplatne neukončené do 31. marca 2012 sa dokončí podľa zákona účinného ...

§ 46ae
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2014

Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 a § 46ac ods. 4 a 6 právoplatne neukončené do 31. októbra 2014 sa dokončí ...

§ 46af
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 a § 28b ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa vzťahujú na odvod ...

§ 46ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017

Konanie začaté podľa § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom do 31. mája 2017 a právoplatne neukončené do 31. ...

Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
§ 46ah
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...
(1)

Poskytovateľ môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v ...

a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)

Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa,

a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej ...
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej ...
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa ...
(3)

K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. ...

(4)

Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku ...

(5)

Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody ...

(6)

Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu ...

(7)

Ustanovenia § 28a ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.

§ 46ai
Zmena zmluvy v čase krízovej situácie
(1)

Zmluvu podľa § 15 možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi ...

(2)

Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich dní od doručenia oznámenia ...

(3)

Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného ...

§ 46aj
Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie

Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej ...

§ 46b
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 47
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 528/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 58 až 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia ...
 • 1a)  Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 2)  § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní ...
 • 2a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 3 písm. l) nariadenia (ES) č. 1198/2006. Čl. 2 písm. ...
 • 4)  § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 5)  Čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho ...
 • 6)  § 35a až 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z.
 • 8)  Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006, čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 8a)  Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v ...
 • 9)  Nariadenie (ES) č. 1080/2006.
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ...
 • 11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 5. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny ...
 • 12)  Nariadenie (ES) č. 1198/2006.
 • 13)  Nariadenie (ES) č. 1290/2005. Nariadenie (ES) č. 1698/2005.
 • 14)  Nariadenie (ES) č. 1290/2005.
 • 15)  Čl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006. ...
 • 16)  § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 17)  Čl. 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 18)  § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 19)  Čl. 27 a 28 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 20)  Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 21)  Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 22)  Čl. 2 ods. 1 a čl. 32 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 3 písm. g) a čl. 17 nariadenia (ES) č. 1198/2006. ...
 • 23)  Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 24)  § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 25)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26)  Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 27)  Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, EURATOM z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre ...
 • 28)  Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných ...
 • 29)  Čl. 3 až 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm ...
 • 29a)  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených ...
 • 29b)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach ...
 • 30)  § 3 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 31)  Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 32)  Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 32a)  Napríklad čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) ...
 • 32b)  § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
 • 33)  § 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 35)  § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
 • 36)  § 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
 • 37)  Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
 • 38)  § 3 písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
 • 39)  Čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 40)  
 • 41)  Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41a)  Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1080/2006 v platnom znení. Čl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. ...
 • 41b)  § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a ...
 • 41c)  § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 42)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 45)  Čl. 39 až 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 46)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...
 • 46a)  § 7 písm. h) Správneho súdneho poriadku.
 • 47)  Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...
 • 48)  
 • 49)  Čl. 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 50)  Čl. 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 50a)  Čl. 78 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
 • 51)  Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 19 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
 • 52)  Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
 • 53)  Čl. 44 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
 • 54)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia (ES) č. 1341/2008.
 • 57)  Nariadenie (ES) č. 1083/2006.
 • 58)  § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 59)  Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
 • 60)  § 8 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
 • 62)  § 7 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 62a)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 62b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 62c)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62d)  
 • 62e)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 62f)  Napríklad Zákonník práce.
 • 62g)  Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
 • 63)  Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 72 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ...
 • 64)  Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 65)  
 • 65a)  
 • 65aa)  
 • 65ab)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 65b)  
 • 66)  Čl. 98 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 96 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
 • 66a)  Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66b)  § 149 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66c)  § 146c zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 66d)  § 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 67)  § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
 • 68)  Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového ...
 • 68a)  § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 68aa)  § 369 Obchodného zákonníka.
 • 68b)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68c)  Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
 • 68d)  Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 68e)  Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a ...
 • 68f)  Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
 • 68g)  § 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 68h)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 87 nariadenia ...
 • 71)  § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 72)  § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 73)  § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 75)  § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 76)  § 2 ods. 4 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 76a)  § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 76b)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 78)  Čl. 60 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006. Čl. 40 a príloha č. III nariadenia (ES) č. 1828/2006. ...
 • 79)  § 10 ods. 5 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 80)  § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 80a)  Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení. Čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. ...
 • 81)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
 • 82)  Čl. 5 nariadenia (ES) č. 885/2006.
 • 82a)  Čl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) č. 1848/2006.
 • 82b)  Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1848/2006.
 • 83)  Čl. 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
 • 84)  Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
 • 85)  § 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 86)  § 9 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 87)  § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z. Zákon č. 543/2007 Z. z.
 • 88)  § 10 zákona č. 543/2007 Z. z.
 • 89)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ...
 • 90)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej ...
 • 91)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 92)  § 146c ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
 • 93)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 • 94)  Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore