Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71314
Dôvodové správy: 2435
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 21.05.2020


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Pozemné komunikácie, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST17 JUD6 DS15 EU PP4 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 579/2004 s účinnosťou od 21.05.2020 na základe 125/2020

Legislatívny proces k zákonu 125/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.1)

(2)

Udalosť s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť, pri ktorej počet osôb

a)
so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac alebo
b)
postihnutých touto udalosťou je desať a viac, z ktorých aspoň jedna je so závažným ohrozením zdravia ...
(3)

Zdravotnícky zásah na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb riadi a koordinuje veliteľ zdravotníckeho ...

§ 2
Organizácia záchrannej zdravotnej služby
(1)

Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú

a)
operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko záchrannej ...
b)
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej ...
(2)

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného ...

(3)

Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina ...

(4)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej ...

(5)

Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.

(6)

Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia Slovenskej ...

§ 3
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(1)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ...

(2)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadi pokynmi koordinačného strediska. ...

(3)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je povinné

a)
riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej ...
b)
zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií vrátane satelitného ...
c)
zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového ...
d)
uchovávať dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov odo ...
e)
podieľať sa v spolupráci s koordinačným strediskom na koordinovanom postupe na účely poskytovania zdravotnej ...
f)
zabezpečiť odbornú prípravu svojich zamestnancov,
g)
poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve ...
h)
bezodkladne po nahlásení úmrtia oznámiť úmrtie prehliadajúcemu lekárovi,6c) ktorý je uvedený v rozpise ...
i)
zabezpečiť nepretržitý príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby ...
(4)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá pokyn

a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné,
b)
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje ...
c)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia, na zabezpečenie ...
d)
poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný ...
e)
poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ...
(5)

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) ...

§ 4
Odborná príprava
(1)

Zamestnanci operačného strediska záchrannej zdravotnej služby sú povinní absolvovať základnú odbornú ...

(2)

Odborná príprava podľa odseku 1 zahŕňa

a)
zásady riadenia, koordinácie a vyhodnocovania činnosti záchrannej zdravotnej služby,
b)
spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,
c)
spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií,
d)
zásady koordinácie činností so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,9)
e)
zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci.
(3)

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej ...

§ 5
Povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby
(1)

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný

a)
vytvoriť a personálne zabezpečiť systém nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl a prostriedkov ...
b)
zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej ...
c)
zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby tak, aby od prijatia ...
d)
zriadiť stanicu záchrannej zdravotnej služby v sídle uvedenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie ...
e)
plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (§ 3),
f)
odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho ...
g)
odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby osobu, ak si to vyžaduje ...
h)
používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej zdravotnej služby ...
i)
viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od vykonania zásahu,
j)
používať vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti ...
k)
uzatvoriť písomnú zmluvu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby o telekomunikačnom prepojení ...
l)
na základe zmluvy uzatvorenej podľa písmena k) umožniť inštaláciu a používať zariadenie na telekomunikačné ...
m)
mať záložné vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby v počte rovnajúcom sa 0,3 násobku celkového ...
n)
používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného ...
o)
zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme, ...
p)
zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi v záchrannej zdravotnej službe odbornú prípravu v radiačnej ochrane ...
q)
začať prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí podľa osobitného predpisu,12ac) ...
r)
mať záložný vrtuľník, ak ide o poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...
s)
odborne prepraviť osobu, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas ...
t)
zabezpečiť vzlet letúna podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ihneď, ako je ...
(2)

Ambulancia záchrannej zdravotnej služby

a)
prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
1.
na zásah,8)
2.
na zabezpečenie neodkladnej prepravy,1)
b)
zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy na základe zhodnotenia zdravotného stavu osoby,
c)
dodržiava pokyny veliteľov zdravotníckeho zásahu podľa § 1 ods. 3 na mieste udalosti s hromadným postihnutím ...
(3)

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah8) alebo neodkladnú prepravu, je povinný ...

a)
lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od lekára ambulancie ...
b)
lekárovi, sestre alebo zdravotníckemu záchranárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ...
c)
osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi,13) ak osoba ...
(4)

Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ...

(5)

Záznam podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu na zásah,
b)
miesto, čas prevzatia osoby v zdravotníckom zariadení a čas ukončenia zásahu,
c)
osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je možná, potom tieto údaje:
1.
pohlavie,
2.
odhad veku,
3.
odhad výšky,
4.
odhad hmotnosti,
5.
popis postavy,
6.
farba vlasov,
7.
zvláštne znamenia, ak sú zjavné,
d)
zhodnotenie zdravotného stavu osoby,
e)
poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky a spôsobu aplikácie,
f)
údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe,
g)
identifikáciu stanice záchrannej zdravotnej služby,
h)
identifikáciu člena zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby zodpovedného za poskytnutú zdravotnú ...
(6)

Ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb, môže nahradiť záznam podľa odseku 5 triediaca karta.

§ 5a
Riadenie zdravotníckeho zásahu na mieste udalosti s hromadným postihnutím osôb
(1)

Plynulé poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám na mieste udalosti s hromadným postihnutím ...

(2)

Veliteľ triedenia v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určuje systém vyhľadávania zranených ...

(3)

Veliteľ hniezda zranených v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu určí miesto hniezda zranených. ...

(4)

Veliteľ odsunu v spolupráci s veliteľom zdravotníckeho zásahu a operačným strediskom záchrannej zdravotnej ...

§ 6
Pokuty
(1)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie ...

(2)

Úrad pre dohľad uloží pokutu poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby

a)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b), n), o) a t) a ods. 3 a 4 do ...
b)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a), c) až m), r) a s) do výšky 16 ...
(3)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zdravotníctva alebo úrad ...

(4)

V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad určí lehotu na odstránenie ...

(5)

Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Záverečné ustanovenia
§ 7

Výdavky na telekomunikačné prepojenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi ...

§ 8
(1)

Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a)
sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,
b)
podrobnosti o označovaní operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ambulancie záchrannej zdravotnej ...
c)
minimálne požiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska ...
d)
určujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby,
e)
metodiku hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby,
f)
záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa § 5 ods. 5 písm. d),
g)
podrobnosti o udalosti s hromadným postihnutím osôb podľa § 1 ods. 2 a triediacej karte podľa § 5 ods. ...
(2)

Podmienky prevádzky vrtuľníkov ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a letúnov vykonávajúcich ...

§ 9
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

Do 31. decembra 2017 môže poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, vyhotoviť ...

§ 10
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ...

§ 10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019

Na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...

§ 11

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 5 ods. 5 na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za poskytovateľa ...

2.

V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 10 ods. 1 na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak11)“.

4.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 579/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 2)  § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 3)  § 7 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení ...
 • 5)  § 5 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 5a)  § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 6)  § 10 ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 6a)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6b)  § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 6c)  § 47b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 6d)  § 47da ods. 5 písm. d), § 47da ods. 10 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z. ...
 • 7)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 8a)  § 79 ods. 1 písm. zr) zákona č. 578/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 7 zákona č. 129/2002 Z. z.
 • 9a)  § 17b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 10)  § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 11)  § 2 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 12)  § 2 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 12a)  § 52 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 12aa)  § 79 ods. 1 písm. zx) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 12ab)  § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12ac)  § 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 13)  § 27 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore