Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 354/2023 účinný od 06.09.2023

Platnosť od: 06.09.2023
Účinnosť od: 06.09.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Vodné zdroje a podzemné vody, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 354/2023 účinný od 06.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 354/2023 s účinnosťou od 06.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 517/2022 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

㤠2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa, ku ktorej smeruje asanačná činnosť a ochranná činnosť v povodí a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,1)

b)
medznou hodnotou limitujúca hodnota ukazovateľa na zaradenie do príslušnej kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu,

c)
surovou vodou voda
1.
z podzemného vodárenského zdroja alebo z povrchového vodárenského zdroja, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu2) a ktorú je potrebné upravovať,

2.
z podzemného vodárenského zdroja, ktorú je potrebné zdravotne zabezpečiť spravidla dezinfekciou na plnenie požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu,2)

d)
vodou z podzemného vodárenského zdroja, ktorá spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu,2) voda bez nutnosti použitia dezinfekcie, ktorá sa odoberá v prirodzenom stave a sledovanie jej kvality sa vykonáva podľa osobitného predpisu,2)

e)
akumuláciou surovej vody zadržiavanie surovej vody v akumulačnej nádrži surovej vody,

f)
upravovanou vodou voda po vstupe do prvého technologického stupňa úpravy vody a počas celého technologického procesu na úpravni vody, ktorá spadá do kategórie štandardných metód úpravy vody A1 – A3 okrem úpravy len dezinfekciou,

g)
upravenou vodou voda po výstupe z posledného technologického stupňa úpravy vody alebo na odtoku z úpravne vody, ak spĺňa požiadavky na ukazovatele pre kvalitu pitnej vody,2) je zároveň pitnou vodou,

h)
vodou upravenou len dezinfekciou voda, ktorá nevstupuje do technologického procesu na úpravni vody, na ktorej úpravu na vodu spĺňajúcu požiadavky na kvalitu pitnej vody postačuje jej zdravotné zabezpečenie,

i)
úpravou vody proces, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality surovej vody na dosiahnutie kvality vody podľa osobitného predpisu2) alebo na zachovanie kvality pitnej vody vrátane dezinfekcie,

j)
technologickým procesom súbor technologických stupňov na úpravni vody určených na zlepšenie kvality surovej vody na dosiahnutie kvality vody podľa osobitného predpisu.2)


§ 3
Kategórie kvality surovej vody
(1)
Kvalita surovej vody sa na základe hodnôt fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a rádiologických ukazovateľov zaraďuje do kategórií A0, A1, A2 a A3, ktoré zodpovedajú štandardným metódam úpravy povrchovej vody alebo podzemnej vody na pitnú vodu uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 1. Kategória A0 predstavuje takú kvalitu surovej vody, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

(2)
Pre surovú vodu z povrchových vodárenských zdrojov a z podzemných vodárenských zdrojov sú ustanovené odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality surovej vody pre kategórie A1, A2 a A3, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách č. 2a a 2b.

(3)
Pri výbere vodárenského zdroja sa okrem kvality surovej vody hodnotí najmä využiteľná výdatnosť vodárenského zdroja, možnosť ochrany kvality surovej vody vo vodárenskom zdroji, potenciálne nebezpečenstvo znečistenia vody a ďalšie miestne podmienky. Ak je viac vodárenských zdrojov, posudzuje sa aj zložitosť technológie úpravy, náročnosť na dopravu vody a ekonomické požiadavky. Zaradenie nového vodárenského zdroja surovej vody do kategórie kvality surovej vody sa vykonáva vyhodnotením ukazovateľov kvality vody uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách č. 2a a 2b, a najmenej 12 odbermi.

(4)
Ak surovú vodu nemožno jednoznačne zaradiť do jednej kategórie z dôvodu kolísania kvality počas roka, určí sa priemerný index upraviteľnosti vybraných ukazovateľov kvality surovej vody a zaradenie do príslušnej kategórie podľa prílohy č. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

„1) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.“.

2.
§ 4 a 5 sa vypúšťajú.
3.
§ 6 až 8 vrátane nadpisov znejú:

㤠6
Druhy rozborov, počet odberov vzoriek a rozsah ukazovateľov pri kontrole kvality surovej vody a vody počas technologického procesu
(1)
Pri kontrole kvality surovej vody sa vykonáva minimálny rozbor a úplný rozbor. Na kontrolu technologického procesu sa vykonáva technologický rozbor.

(2)
Počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri kontrole kvality podzemnej vody, ktorá spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu2) a nevyžaduje úpravu, nad rámec tejto vyhlášky určí individuálne prevádzkovateľ verejného vodovodu.

(3)
Minimálnym rozborom sa overuje stálosť kvality vody vo vodárenskom zdroji a účinnosť úpravy vody; minimálnym rozborom je rozsah ukazovateľov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 1.

(4)
Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri kontrole kvality surovej vody je uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 3 pre
a)
povrchový vodárenský zdroj,

b)
podzemný vodárenský zdroj, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň,

c)
zmiešanú vzorku surovej vody, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov.

(5)
Pri kontrole kvality surovej vody podľa odseku 4, ak vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov, sa vo vzorkách z jednotlivých studní alebo prameňov robí minimálny rozbor, pričom súčet počtu odberov vzoriek z jednotlivých studní alebo prameňov je rovnaký ako počet odberov pre zmiešanú vzorku surovej vody podľa prílohy č. 3 tabuľky č. 3. Počet odberov vzoriek z jednotlivých studní alebo prameňov sa rozdelí podľa ich výdatnosti. Vzorky z jednotlivých studní alebo prameňov musia byť odoberané tak, že poskytnú údaje o kvalite vody v jednotlivých studniach a prameňoch za rok.

(6)
Úplným rozborom sa komplexne overuje kvalita vody. Úplný rozbor predstavuje rozsah ukazovateľov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 1.

(7)
Na kontrolu technologického procesu sa vykonáva technologický rozbor, ktorým sa overujú hodnoty ukazovateľov významných pre hodnotenie funkcie jednotlivých technologických stupňov konkrétnej úpravne vody podľa kvality upravovanej vody a používanej technológie úpravy vody. Technologický rozbor je súbor ukazovateľov, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 2. Počet odberov vzoriek a rozsah ukazovateľov technologického rozboru pri kontrole kvality upravovanej vody určí prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa používanej technológie úpravy vody tak, že výsledky rozborov upravovanej vody dostatočne charakterizujú kvalitu vody po jednotlivých technologických stupňoch. Minimálny ročný počet odberov vzoriek na technologický rozbor je uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 4.

(8)
Ak dôjde k prerušeniu prevádzky úpravne vody na viac ako 24 hodín, vykoná sa mimoriadny odber vzoriek vody na technologický rozbor rozšírený o ukazovatele, ktorých hodnoty sa v dôsledku prerušenia prevádzky úpravne vody môžu zvýšiť.

(9)
Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri kontrole kvality pitnej vody na odtoku z úpravne vody je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkách č. 5 a 6. Rozsah ukazovateľov minimálneho rozboru a úplného rozboru na kontrolu kvality pitnej vody na odtoku z úpravne vody je uvedený v osobitnom predpise.3)

(10)
Ak z prílohy č. 3 tabuliek č. 3 až 6 nie je jednoznačný minimálny počet odberov, a ak objem dodávanej pitnej vody a počet zásobovaných obyvateľov sa nedá priradiť k jednému riadku tabuľky, rozhoduje objem dodávanej vody.

§ 7
Monitorovanie kontroly kvality surovej vody a technologického procesu
(1)
Program monitorovania zahŕňa sledovanie kvality surovej vody pred úpravou, počas úpravy na kontrolu technologického procesu a po jej úprave na pitnú vodu, pri doprave, akumulácii a dodávke pitnej vody k odberateľovi. Na základe programu monitorovania systému zásobovania pitnou vodou4) sa sleduje kvalita vody v objektoch a zariadeniach verejného vodovodu v primeranom rozsahu k technickému riešeniu verejného vodovodu.

(2)
V rámci monitorovania kvality surovej vody a technologického procesu sa určujú
a)
miesta kontroly kvality vody,

b)
počet odberov vzoriek vody a druhy rozborov pri kontrole kvality vody,

c)
metódy kontroly kvality vody a hodnotenie výsledkov rozborov vody,

d)
evidencia a uchovávanie výsledkov kontroly kvality vody.

(3)
Výsledky podľa programu monitorovania kvality podzemnej vody, ktorá nevyžaduje úpravu, musia poskytnúť informácie o kvalite a vývoji kvality vody v podzemnom vodárenskom zdroji podľa požiadaviek na kvalitu pitnej vody.

(4)
Výsledky kontroly kvality surovej vody podľa programu monitorovania musia poskytnúť informácie potrebné na hodnotenie kvality vody na porovnanie s požiadavkami na kvalitu pitnej vody, o vývoji kvality vody vo vodárenskom zdroji a údaje potrebné na kategorizáciu kvality surovej vody.

(5)
Výsledky kontroly kvality upravovanej a upravenej vody musia poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na hodnotenie procesu úpravy vody z hľadiska zabezpečenia požadovanej kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)

(6)
Program monitorovania zahŕňa aj kontrolu technologického procesu, ktorý umožní rýchlo získať prehľad o prevádzkovej výkonnosti a problémoch so zabezpečením kvality vody a prijať rýchle, vopred naplánované, nápravné opatrenia. Kontrola technologického procesu sa musí zameriavať na konkrétnu dodávku vody, pričom sa v nich zohľadňujú výsledky identifikácie nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí, posúdenie a riadenie rizika systému zásobovania a ich úlohou je potvrdiť účinnosť všetkých kontrolných opatrení týkajúcich sa odberu, úpravy, akumulácie a distribúcie. Na pravidelnú kontrolu účinnosti separácie suspenzie filtračnými procesmi v rámci kontroly technologického procesu zahŕňa aj ukazovateľ zákal v úpravni vody, pri ktorom je potrebné spĺňať referenčné hodnoty a početnosti uvedené v prílohe č. 3 tabuľkách č. 2 a 4.

(7)
Ak z manažmentu rizík pre vodárenský zdroj vyplynie, že je potreba sledovať na kontrolu účinnosti procesov úpravy na odstránenie mikrobiologického znečistenia aj ukazovateľ somatické kolifágy, je nevyhnutné tento ukazovateľ zaradiť v rámci kontroly technologického procesu. Referenčná hodnota pre tento ukazovateľ je uvedená v prílohe č. 3 tabuľke č. 2.

§ 8
Miesta kontroly kvality surovej vody a vody počas technologického procesu
(1)
Vzorka podzemnej vody, ktorá nevyžaduje úpravu, sa odoberá v mieste odberu vody z podzemného vodárenského zdroja, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň. Ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov, vzorky podzemnej vody sa odoberajú z jednotlivých studní alebo prameňov.

(2)
Vzorka surovej vody, ktorá je upravovaná len dezinfekciou, sa z podzemného vodárenského zdroja odoberá v mieste odberu vody z podzemného vodárenského zdroja pred dezinfekciou, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň. Ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov, vzorky vody sa odoberajú tak z jednotlivých studní alebo prameňov, ako aj zmiešaná vzorka surovej vody pred dezinfekciou.

(3)
Vzorka surovej vody, ktorá je odoberaná na úpravu na vodu pitnú z podzemného vodárenského zdroja alebo povrchového vodárenského zdroja, sa odoberá pred jej dopravou do miesta úpravy vody
a)
v mieste odberu vody z podzemného vodárenského zdroja, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň,

b)
z jednotlivých studní alebo prameňov a tiež zo všetkých studní alebo prameňov ako zmiešaná vzorka surovej vody, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov,

c)
z povrchového vodárenského zdroja v mieste odberu vody z vodárenského zdroja.

(4)
Vzorka upravovanej vody sa odoberá pred a počas technologického procesu úpravy vody a za každým technologickým stupňom. Ak je to potrebné, vzorky upravovanej vody sa odoberajú aj v rámci jednotlivých technologických stupňov.

(5)
Vzorka pitnej vody na kontrolu kvality vody sa odoberá na odtoku z úpravne vody, v mieste za posledným technologickým stupňom vrátane dezinfekcie vody.

(6)
Na miestach kontroly kvality vody musí byť nainštalované zariadenie na odber vzoriek vody. Zásady pre osadenie zariadenia na odber vzoriek sú uvedené prílohe č. 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.

4) § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z.“.

4.
§ 9 sa vypúšťa
5.
§10 a 11 vrátane nadpisov znejú:

㤠10
Metódy stanovenia ukazovateľov kvality vody a hodnotenie výsledkov
(1)
Na stanovenie ukazovateľov kvality vody pri kontrole kvality surovej vody, kvality vody v technologickom procese a kvality upravenej vody na odtoku z úpravne vody sa používajú metódy, ktoré vyhovujú kritériám podľa osobitného predpisu5) a ktoré zodpovedajú technickým normám alebo iným obdobným technickým špecifikáciám.

(2)
Výsledky kontroly kvality surovej vody, kvality vody v technologickom procese a kvality upravenej vody na odtoku z úpravne vody sa hodnotia podľa
a)
prekročenia limitných hodnôt jednotlivých ukazovateľov podľa osobitného predpisu,2)

b)
počtu nevyhovujúcich vzoriek vody, ak je prekročená limitná hodnota aspoň u jedného ukazovateľa, a

c)
výsledkov z manažmentu rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody.

(3)
Zistené hodnoty výsledkov kvality surovej vody, kvality vody v technologickom procese a kvality upravenej vody na odtoku z úpravne vody sa odovzdávajú podľa osobitného predpisu.6)

§ 11
Evidencia a uchovávanie výsledkov kontroly kvality vody
(1)
V závislosti od zaradenia do kategórie štandardných metód úpravy vody sa v rámci kontroly kvality vody spracúvajú tieto evidenčné záznamy:
a)
evidencia vzoriek vody, ktorá sa uchováva najmenej 5 rokov,

b)
laboratórny záznam o kvalite vody, ktorý sa uchováva 10 rokov,

c)
laboratórna prevádzková kniha úpravne vody, ktorá sa uchováva najmenej 2 roky,

d)
prevádzkový denník úpravne vody, ktorý sa uchováva najmenej 5 rokov,

e)
záznam prevádzkovej kontroly dezinfekcie pitnej vody, ktorý sa uchováva najmenej 5 rokov,

f)
havarijná kniha, ktorá sa uchováva počas celej doby prevádzkovania úpravne vody,

g)
záznamy z registračných prístrojov, napríklad prístroje na detekciu senzorických ukazovateľov, dezinfekčných činidiel, ktoré sa uchovávajú najmenej 5 rokov.

(2)
Evidenčné záznamy o kontrole kvality vody možno viesť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

(3)
Rozsah evidencie záznamov kontroly kvality vody je uvedený v prílohe č. 5.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

„5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z.

6) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.“.

6.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.

7.
Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
Zásady osadenia zariadenia na odber vzorky na kontrolu kvality vody


1.
Zariadenie na odber vzorky, ktorým je vzorkovací kohútik musí byť umiestnené tak, že je možné bez ťažkostí odobrať vzorku vody do dvojlitrovej nádoby voľnej výšky najmenej 40 cm.

2.
Vzorkovací kohútik musí mať kovové ukončenie, na jeho možnú sterilizáciu plameňom a dezinfekciu chemickým spôsobom pri odbere vzorky na mikrobiologické rozbory.

3.
Odberné miesto sa musí zabezpečiť, kde je to technicky možné, odpadom na odvod vody odtekajúcej pri odbere vzoriek.

4.
Pri studni vybavenej čerpadlom musí byť osadený škrtiaci ventil a vzorkovací kohútik na výtlačnom potrubí v blízkosti čerpadla.

5.
Na odber vzorky zo sacích a násoskových potrubí zo zdrojov vody väčšieho rozsahu a vyššej výdatnosti sa odporúča na sacom potrubí urobiť dve krátke prepojené odbočky s uzatváracím ventilom, kohútikom, ďalším kohútikom a opäť uzatváracím ventilom. Pred odberom vzorky sa uzavrú obidva ventily, čím sa oddelí voda v odbočke od ostatného potrubia. Pod spodný kohút sa podloží vzorkovnica a oba kohútiky sa otvoria. Horným kohútikom vniká vzduch, dolným vytečie vzorka.

6.
Vzorkovací kohútik na odber vzorky z technologického procesu sa odporúča umiestniť pred a za každým technologickým stupňom na umožnenie čo najúčinnejšej kontroly procesu. Musí sa zabezpečiť odber vzorky kalov z prvého stupňa separácie vločiek a pracej vody z jednotlivých filtrov všetkých druhov.


Príloha č. 5
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
Rozsah evidencie záznamov kontroly kvality vody


1.
Evidencia vzoriek vody obsahuje
1.1.
poradové číslo vzorky vody,

1.2.
dátum, miesto a čas odberu,

1.3.
meno a priezvisko pracovníka, ktorý vzorku vody odobral,

1.4.
rozsah sledovaných ukazovateľov kvality vody a druh rozboru,

1.5.
spôsob dezinfekcie vody,

1.6.
informácie o hydrologických a poveternostných podmienkach, ak je potrebné a

1.7.
doplňujúce informácie podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

2.
Laboratórne záznamy z vykonaných analytických skúšok vzoriek surovej vody a pitnej vody tvoria prvotné záznamy z analytických prístrojov, ich zápis do laboratórnych denníkov, ich zápis do laboratórnych a manažérskych informačných systémov a protokoly o skúške.

3.
Prevádzkový denník úpravne vody a laboratórne záznamy úpravne vody obsahujú
3.1.
výsledky stanovení ukazovateľov kvality vody vo vzorkách vody odobraných medzi jednotlivými technologickými stupňami, prípadne aj v jednotlivých technologických stupňoch v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,

3.2.
záznamy z prevádzky úpravne vody – pravidelne evidované technologické údaje ako napríklad prietoky vody, spotrebu chemikálií, teplota vody, zákal, voľný chlór (kontrola dezinfekcie pitnej vody) v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,

3.3.
výsledky všetkých laboratórnych a prípadne poloprevádzkových a prevádzkových technologických skúšok (na určenie dávok chemikálií) v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,

3.4.
navrhnuté technologické opatrenia s údajom o čase zavedenia realizovaného opatrenia,

3.5.
dokumentáciu k používaným chemikáliám a materiálom v úpravni vody v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

4.
Prevádzkový záznam kontroly dezinfekcie pitnej vody na odtoku z úpravne vody obsahuje
4.1.
manuálnu evidenciu výsledkov meraní podľa náležitostí uvedených v bodoch 1.2., 1.3., 1.5. a 1.7.,

4.2.
výsledky meraní pomocou on-line prístroja, ktoré sa uchovávajú, okrem výsledkov aj záznamy o kalibrácii, verifikácii, opravách a údržbe prístroja.

5.
Záznamy o mimoriadnych udalostiach, ktoré sa uvedú v havarijnej knihe a obsahujú
5.1.
náhle sa vyskytujúce prípady zhoršenia kvality vody, ktoré viedli k presiahnutiu určených hraničných hodnôt ukazovateľov kvality vody v rámci technológie úpravy vody,

5.2.
dátum a čas prekročenia,

5.3.
opis udalosti,

5.4.
uskutočnené nápravné opatrenia,

5.5.
výsledok overenia účinnosti nápravných opatrení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

8.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Milan Chrenko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore