Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2019 účinný od 01.03.2019


Platnosť od: 26.02.2019
Účinnosť od: 01.03.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Obchodné právo, Medzinárodné právo, Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 54/2019 s účinnosťou od 01.03.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality ...
b)
práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
c)
zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej ...
(2)

Týmto zákonom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného ...

(3)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať ...

§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie ...
b)
oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom ...
c)
kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej ...
d)
závažnou protispoločenskou činnosťou
1.
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného ...
2.
trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej ...
3.
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4.
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
e)
pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo ...
f)
zamestnávateľom osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, ...
g)
orgánom verejnej moci
1.
štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
2.
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným ...
3.
právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode,
4.
právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti ...
h)
konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, ...
Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania
§ 3
(1)

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt ...

§ 4
(1)

Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. ...

(2)

Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia ...

(3)

Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. ...

(4)

Oznamovateľ, ktorému sa podľa odseku 3 neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia ...

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte
§ 5
(1)

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt ...

§ 6
(1)

Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § ...

(2)

Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia ...

(3)

Ak správny orgán zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § ...

(4)

Oznamovateľ, ktorému sa podľa odseku 3 neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia ...

(5)

Ak sa v trestnom konaní odovzdá alebo postúpi vec inému orgánu na konanie o správnom delikte po ...

§ 7
Ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti
(1)

Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej ...

(2)

Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu úradu. Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje

a)
označenie zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt chráneného oznamovateľa,
c)
označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas úradu,
d)
odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.
(3)

Úrad pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu umožní chránenému oznamovateľovi ...

(4)

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť len na základe žiadosti zamestnávateľa a vyjadrenia ...

(5)

Úrad udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, ...

(6)

Proti rozhodnutiu úradu o žiadosti o udelenie súhlasu nemožno podať odvolanie.

(7)

Od podania žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu úradu do právoplatného rozhodnutia o žiadosti ...

(8)

Právny úkon, na ktorý úrad neudelil súhlas, je neplatný.

§ 8
Zánik ochrany oznamovateľa
(1)

Ochrana oznamovateľa poskytovaná podľa § 7 zaniká

a)
doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu,
b)
skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
c)
uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však ...
d)
odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej ...
e)
doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa preukáže, ...
(2)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. a) úrad bezodkladne písomne oznámi zamestnávateľovi a orgánu, ...

(3)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi úradu a orgánu, ...

(4)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) orgán, ktorý poskytol ochranu, bezodkladne ...

(5)

Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. e) orgán, ktorý poskytol ochranu, bezodkladne písomne oznámi ...

§ 9
Odmena
(1)

Úrad môže poskytnúť oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie na základe jeho žiadosti ...

a)
v trestnom konaní
1.
bola podaná obžaloba,
2.
bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,
3.
bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie alebo
4.
trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené, alebo
b)
v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu.
(2)

Orgán, ktorý oznamovateľovi vydal písomné oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 6 ods. 1 alebo ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie odmeny môže podať oznamovateľ úradu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia ...

(4)

Žiadosť o poskytnutie odmeny obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa a odôvodnenie ...

(5)

Úrad pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru zásluh oznamovateľa na objasnení ...

(6)

Úrad rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do troch mesiacov odo dňa jej doručenia.

(7)

Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia úradu o odmene ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na blízku osobu oznamovateľa.

Vnútorný systém preverovania oznámení
§ 10
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom ...

(2)

Zamestnávateľ podľa odseku 1, ktorý je orgánom verejnej moci, plní úlohu podľa odseku 8 a prostredníctvom ...

(3)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, ...

(4)

Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých ...

(5)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho ...

(6)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o ...

(7)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia ...

(8)

Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o

a)
podávaní oznámení,
b)
preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
c)
zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
d)
evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,
e)
oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
f)
spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.
§ 11
(1)

Zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 je povinný najmenej počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia ...

a)
dátum doručenia oznámenia,
b)
meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
c)
predmet oznámenia,
d)
výsledok preverenia oznámenia,
e)
dátum skončenia preverenia oznámenia.
(2)

S ohľadom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a účel vnútorného systému preverovania ...

§ 12
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
(1)

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny ...

(2)

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná ...

(3)

V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie ...

(4)

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku ...

(5)

Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať na ...

(6)

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia ...

(7)

Úrad bezodkladne pozastaví aj účinnosť pracovnoprávneho úkonu urobeného voči fyzickej osobe, ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa, na zodpovednú ...

Úrad
§ 13
(1)

Zriaďuje sa úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni ...

(2)

Úrad je rozpočtovou organizáciou. Návrh rozpočtu sa predkladá ako súčasť kapitoly Všeobecná ...

(3)

Sídlom úradu je Bratislava.

(4)

Úrad na plnenie svojich úloh môže zriaďovať a zrušovať detašované pracoviská mimo svojho ...

(5)

Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu. ...

(6)

Úrad

a)
rozhoduje vo veciach ochrany podľa § 7 a 12,
b)
kontroluje uplatňovanie tohto zákona; na výkon kontroly sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej ...
c)
kontroluje
1.
dodržiavanie ustanovení o poskytnutí ochrany a výkone ochrany,
2.
spôsob, akým sa zamestnávateľ správal k oznamovateľovi v čase po podaní oznámenia a
3.
dodržiavanie ustanovení o vnútornom systéme preverovania oznámení,
d)
oznamuje príslušným orgánom podozrenie z postihu zamestnanca v súvislosti s oznámením protispoločenskej ...
e)
zvyšuje povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a o poskytovaní ...
f)
poskytuje poradenstvo zamestnávateľom pri vypracovávaní vnútorného predpisu podľa § 10 ods. ...
g)
poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
h)
vydáva odborné stanoviská a metodické usmernenia vo veciach ochrany oznamovateľov,
i)
zabezpečuje praktickú odbornú prípravu a školenia zodpovedných osôb,
j)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov a predkladá ústredným orgánom ...
k)
spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a mimovládnymi organizáciami ...
l)
spolupracuje s obdobnými inštitúciami a organizáciami Európskej únie a iných krajín,
m)
plní iné úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.
(7)

Úrad pravidelne vyhodnocuje a na svojom webovom sídle zverejňuje informácie, ktoré sa týkajú ...

(8)

Úrad je pri plnení svojich úloh oprávnený

a)
požadovať predloženie potrebnej dokumentácie, záznamov a iných dokladov a oboznamovať sa s ich ...
b)
požadovať vysvetlenia a preskúmať spôsob a účinnosť vybavenia oznámenia,
c)
upozorňovať vedúcich predstaviteľov orgánov verejnej moci na nedostatočné alebo nesprávne vybavenie ...
d)
upozorniť zamestnávateľa, že plánovaným pracovnoprávnym úkonom môže porušiť ustanovenia ...
e)
odporučiť zamestnávateľovi opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto zákonom.
(9)

Ak je uplatnenie oprávnenia podľa odseku 8 upravené v osobitnom predpise, úrad ich môže uplatniť ...

(10)

Úrad má v konaní o správnom delikte, v ktorom sa poskytla ochrana podľa § 6 ods. 1, postavenie ...

(11)

Úrad je oprávnený zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi, ak ...

(12)

Orgán verejnej moci poskytuje úradu pri plnení jeho úloh potrebnú súčinnosť.

(13)

Úrad predkladá národnej rade každoročne do konca marca správu o svojej činnosti a o stave ochrany ...

(14)

Oznámenie adresované úradu úrad bezodkladne postúpi príslušnému orgánu. Ak oznamovateľ požiada ...

(15)

Ak sa vo vzťahu k oznamovateľovi, blízkej osobe oznamovateľa alebo ich podnikaniu uskutočňujú ...

(16)

Podľa odseku 15 sa postupuje aj vtedy, ak sa opatrenia pri výkone verejnej moci, o ktorých možno ...

§ 14
Predseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva ...

(2)

Funkčné obdobie predsedu úradu je sedem rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená za predsedu úradu ...

(3)

Za predsedu úradu možno zvoliť len toho, kto

a)
je štátnym občanom Slovenskej republiky,
b)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonný,
d)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
f)
posledných päť rokov pred zvolením nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej ...
g)
svojím doterajším pôsobením v osobnom, verejnom a profesijnom živote dáva záruku, že bude svoju ...
(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(5)

Funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s výkonom funkcie podľa odseku 3 písm. f), s výkonom ...

(6)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(7)

Predsedu úradu odvolá národná rada na návrh vlády, ak

a)
stratil bezúhonnosť,
b)
mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,
c)
prestal spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 5 alebo
d)
nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
(8)

Národná rada môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie ...

(9)

Predsedovi úradu patrí mesačne plat vo výške platu poslanca národnej rady, začínajúc prvým ...

(10)

Na predsedu úradu sa nevzťahujú ustanovenia o odmeňovaní podľa osobitného predpisu10) okrem ustanovení ...

§ 15
Verejné vypočutie
(1)

Vláda môže národnej rade navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len po ich verejnom vypočutí ...

(2)

Komisia zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu do 15 dní od ...

(3)

Verejné vypočutie sa uskutoční do 30 dní od skončenia výzvy na prihlásenie záujemcov o kandidatúru ...

(4)

Komisia vyhodnotí prihlásených záujemcov o kandidatúru do 15 dní od verejného vypočutia a navrhne ...

§ 16
Komisia
(1)

Komisia má päť členov. Po jednom členovi komisie vymenúva prezident, vláda, verejný ochranca ...

(2)

Prezident, verejný ochranca práv, Rada pre štátnu službu a poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych ...

(3)

Ak výkon funkcie predsedu úradu zanikne inak ako uplynutím funkčného obdobia, osoby oprávnené ...

(4)

Člen komisie sa ujíma svojej funkcie vymenovaním; funkcia členovi komisie zanikne zvolením predsedu ...

(5)

Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého si zvolia členovia komisie spomedzi seba. Predsedu komisie ...

(6)

Funkcia člena komisie je čestná funkcia. Členovi komisie patrí náhrada preukázaných cestovných ...

(7)

Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(8)

Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie. ...

(9)

Ak vláda do 30 dní od predloženia návrhu podľa § 15 ods. 4 neschváli záujemcov predložených ...

§ 17
Podpredseda úradu
(1)

Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu. Podpredseda ...

(2)

Na podpredsedu úradu sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 3, ods. 4 prvá a druhá veta, ods. 5 a 6. ...

(3)

Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie ...

Správne delikty
§ 18
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo ...
b)
poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 môže úrad uložiť pokutu do 2 000 eur.

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13)

§ 19
(1)

Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 10 alebo § 11, úrad môže ...

(2)

Úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr ...

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia
§ 20
(1)

Oznamovateľ, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, a ten, voči komu bola pozastavená účinnosť ...

(2)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže úrad za oznamovateľa uhradiť náklady na advokáta ...

§ 21
(1)

Úrad pri zisťovaní skutočností dôležitých na poskytnutie ochrany podľa § 7 a 12 môže požiadať ...

(2)

Každý má pri poskytovaní súčinnosti podľa odseku 1 povinnosti ako pri výkone inšpekcie práce.16) ...

(3)

Fyzickej osobe a osobe oprávnenej robiť právne úkony za právnickú osobu, ktoré v určenej lehote ...

(4)

Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti. ...

(5)

Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce na účely podľa odsekov 1 až 3 spracúvajú ...

§ 22
(1)

Úrad je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh.

(2)

Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory ...

(3)

Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 2 a uchováva ich tri ...

§ 23
(1)

Na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Národný bezpečnostný úrad a ich príslušníkov ...

(2)

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...

§ 24
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o udelenie súhlasu úradu ...

(2)

Na doručovanie oznámenia prokurátora zamestnávateľovi podľa § 4 ods. 1, oznámenia správneho ...

§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)

Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila oznámenie pred účinnosťou ...

(2)

Ochrana poskytnutá podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním ...

(3)

Na konania začaté a právoplatne neskončené do 28. februára 2019 sa vzťahuje zákon č. 307/2014 ...

(4)

Osoba podľa § 16 ods. 1 oznámi vláde vymenovaného člena komisie do 15 dní od nadobudnutia účinnosti ...

(5)

Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov ...

(6)

Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov ...

(7)

Žiadosť o udelenie súhlasu, ktorá nebola vybavená, podanú do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ...

(8)

Od zvolenia predsedu úradu národnou radou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť ...

(9)

Zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 je povinný zosúladiť vnútorný systém vybavovania podnetov ...

§ 26
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V prvej časti druhej hlave sa za ôsmy diel vkladá deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Deviaty diel Oznamovateľ § 54a (1) Oznamovateľ, ak nie je zároveň poškodený, má okrem iných ...

2.

V § 69 ods. 1 sa za slovo „poškodený“ vkladá čiarka a slová „oznamovateľ, ak nie je zároveň ...

3.

V § 206 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „O uznesení o rozšírení obvinenia policajt bez ...

4.

V § 214 ods. 4 sa slová „obvinený a poškodený“ nahrádzajú slovami „obvinený, poškodený ...

5.

V § 215 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Uznesenie o zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému, poškodenému a oznamovateľovi, ...

6.

V § 216 ods. 5 prvá veta znie: „Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje ...

7.

V§ 218 odsek 3znie:

„(3) Uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa doručuje obvinenému, poškodenému ...

8.

V § 228 ods. 6 prvá veta znie: „Uznesenie podľa odsekov 1 až 5 sa doručuje obvinenému, poškodenému ...

9.

V § 230 ods. 3 sa slová „obvinenému a poškodenému“ nahrádzajú slovami „obvinenému, poškodenému ...

Čl. III

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

„§ 49a Na vybavenie žiadosti podľa osobitného predpisu30b) je príslušný ten prokurátor, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

„30b) § 3 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na ochranu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dj znie:

„86dj) § 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 5 ods. 7 písm. n) sa slová „priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f)“ ...

2.

V § 9 ods. 2 písmeno aa) znie:

„aa) odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ja znie:

„59ja) § 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene ...

3.

Za § 52zw sa vkladá § 52zx, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zx Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019 Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. ...

Čl. VI

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aab znie:

„1aab) § 7 a 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ...

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3.

§ 24f sa vypúšťa.

4.

V § 24g odsek 1 znie:

„(1) Oznamovateľ protispoločenskej činnosti má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní ...

5.

§ 24g sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa, na zodpovednú osobu ...

6.

V§ 26 písm. f) sa vypúšťajú slová „§ 24f ods. 2 a “.

Čl. VII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.

Doterajší ôsmy bod sa označuje ako siedmy bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c sa vypúšťa.

2.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).

Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno v).

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aaa sa vypúšťa.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17a sa citácia „§ 14 a 15 zákona č. 307/2014 Z. z.“ nahrádza ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18ad sa citácia „§ 7 a 13 zákona č. 307/2014 Z. z.“ nahrádza ...

5.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „ôsmom“ nahrádza slovom „siedmom“.

Čl. VIII

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 14 ods. 3 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

„f) Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu ...

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená h) až o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) § 14 a 17 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ...

2.

V § 19 ods. 2 sa slová „f) až m)“ nahrádzajú slovami „f) až o)“.

Čl. IX

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach ...

2.

V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9.
predsedom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 2)  Napríklad § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 11 ods. 2 písm. k) zákona ...
 • 3)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 6 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 5)  Napríklad § 55 ods. 2 a 4, § 60, § 63 ods. 1 písm. a), c) a d) prvý až tretí bod, § 68 ods. ...
 • 6)  Napríklad § 45 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 57 zákona č. 73/1998 Z. z. ...
 • 7)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 8)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 10)  § 124 až 154, § 156, 157 a 159 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 155, 158 a 160 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 24f a 24g zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ...
 • 15)  § 12 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...
 • 16)  § 16 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 17 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore