Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 14.07.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Ochrana spotrebiteľa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2023 účinný od 01.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 287/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16)
Telekomunikačná prípojka je vedenie, ktoré slúži na fyzické pripojenie stavby k sieti. Telekomunikačnú prípojku tvorí úsek vedenia od bodu odbočenia zo siete po
a)
prístupový bod,

b)
jeden alebo viacero koncových bodov siete umiestnených v pripájanej stavbe, alebo

c)
bod, v ktorom sa vedenie tvoriace telekomunikačnú prípojku prepája s vedeniami vo vnútri budovy alebo s fyzickou infraštruktúrou v budove.“.

Doterajšie odseky 16 až 43 sa označujú ako odseky 17 až 44.

2.
V § 3 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „integritou siete sa rozumie funkčnosť, prevádzkyschopnosť vzájomne prepojených elektronických komunikačných sietí a ochrana týchto sietí pred rušením alebo prevádzkovým zaťažením,“.
3.
V § 4 ods. 5 písm. i) druhom bode a § 122 ods. 4 písm. a) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „21)“ nahrádza odkazom „22)“.
4.
V § 6 ods. 2 prvej vete sa slovo „poskytol“ nahrádza slovami „alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona poskytli“ a slová „je povinný“ sa nahrádzajú slovami „sú povinní“.
5.
V § 7 písm. c) sa nad slovom „predpis“ odkaz „25)“ nahrádza odkazom „26)“.
6.
V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovo „povinná“ vkladá slovo „písomne“.
7.
V § 10 ods. 5 sa slová „Podnik je povinný“ nahrádzajú slovami „Osoba, ktorá predložila oznámenie podľa odseku 1, je povinná“.
8.
V § 15 ods. 1 prvej vete sa za slovo „informácie“ vkladajú slová „a doklady“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „27)“ nahrádza odkazom „28)“.
9.
V § 15 ods. 8 prvej vete sa za slovo „informácie“ vkladajú slová „a doklady“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Úrad môže žiadať informácie a doklady podľa predchádzajúcej vety aj v súvislosti s prijatím podnetu týkajúceho sa plnenia povinností a podmienok, nad ktorými vykonáva dohľad podľa § 122 ods. 4.“.
10.
V § 23 odseky 10 a 11 znejú:

„(10)
Ak tak po predchádzajúcej výzve podniku alebo prevádzkovateľa siete neurobí vlastník alebo užívateľ vedenia, telekomunikačného zariadenia alebo inej veci, podnik alebo prevádzkovateľ siete je oprávnený odstrániť vedenia, telekomunikačné zariadenia alebo iné veci, ktoré boli bez súhlasu podniku, prevádzkovateľa siete alebo iného právneho titulu
a)
umiestnené na alebo vo fyzickej infraštruktúre podniku alebo prevádzkovateľa siete,

b)
umiestnené na alebo v pridruženom prostriedku,

c)
akokoľvek inak pripevnené k vedeniu alebo telekomunikačnému zariadeniu, alebo inej veci.

(11)
Predchádzajúca výzva podniku alebo prevádzkovateľa siete podľa odseku 10 nie je potrebná, ak vlastník vedenia, telekomunikačného zariadenia alebo inej veci nie je známy, ak nie je zastihnuteľný vo svojom bydlisku alebo sídle alebo vec neznesie odklad, a to najmä ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie ľudí alebo majetok, alebo je ohrozená riadna prevádzka vedenia alebo telekomunikačného zariadenia.“.

11.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12)
Prevádzkovateľ siete nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobí podniku výkonom práva podľa odsekov 10 a 11.

(13)
Podnik zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí prevádzkovateľovi siete neoprávneným užívaním fyzickej infraštruktúry prevádzkovateľa siete, vrátane nákladov, ktoré prevádzkovateľovi siete vzniknú v súvislosti s výkonom práva podľa odsekov 10 a 11. Sprístupnením fyzickej infraštruktúry podľa ustanovení § 26 alebo § 29, nie je dotknuté právo prevádzkovateľa siete na náhradu škody spôsobenej predchádzajúcim neoprávneným užívaním fyzickej infraštruktúry, ako ani právo na vydanie bezdôvodného obohatenia za predchádzajúce neoprávnené užívanie fyzickej infraštruktúry.“.

12.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Podnik je pred umiestnením vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostnej siete na fyzickú infraštruktúru povinný uzavrieť s prevádzkovateľom siete zmluvu o prístupe k fyzickej infraštruktúre.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

13.
V § 26 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
14.
V § 29 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod alebo fyzickú infraštruktúru v budove, alebo vlastník prístupového bodu alebo fyzickej infraštruktúry v budove nevyhovie žiadosti podniku podľa odsekov 1 a 2 do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti podniku, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu podľa § 30.“.
15.
V § 30 ods. 2 šiesta veta znie: „V prípadoch odôvodnených výnimočnými okolnosťami, najmä ak je potrebné vyžiadať si záväzné stanoviská dotknutých orgánov, môže úrad lehotu na vydanie rozhodnutia primerane predĺžiť.“.
16.
V § 32 ods. 8 a 9 a § 37 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „9)“ nahrádza odkazom „7)“.
17.
V § 33 ods. 6 sa písmená c) až f) označujú ako písmená b) až e).
18.
V § 37 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „42)“ nahrádza odkazom „43)“.
19.
V § 42 ods. 10 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „9)“ nahrádza odkazom „7)“.
20.
V § 44 ods. 9 písmeno b) znie:

„b)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie frekvencií nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu viac ako tri mesiace a úrad preukáže tento stav vykonávaním opakovaného dohľadu s časovým odstupom najmenej 15 dní medzi každým opakovaným dohľadom, pričom časový odstup medzi prvým vykonaným dohľadom a posledným opakovaným dohľadom musí byť najmenej tri mesiace; to neplatí počas prvých šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti individuálneho povolenia alebo pridelenia frekvencie, alebo počas lehoty určenej v individuálnom povolení, ak v ňom úrad určil dlhšiu lehotu na začatie používania frekvencie, alebo pri individuálnom povolení na používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice,“.

21.
V § 44 ods. 9 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak účastník konania uhradí dlžnú sumu dodatočne, najneskôr však do 15 dní odo dňa začatia konania podľa tohto písmena,“.
22.
V § 45 ods. 7 a 8 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „83)“ nahrádza odkazom „82)“.
23.
V § 47 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
jednorazovú úhradu za obnovenie práv alebo predĺženie práv na využívanie frekvenčného spektra, ktoré bolo pridelené na základe výsledkov výberového konania,“.

24.
V § 51 ods. 5 úvodnej vete sa nad slovom „predpisom“ odkaz „25)“ nahrádza odkazom „26)“.
25.
V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe“.
26.
V § 52 ods. 8 druhej vete sa slová „ministerstvom dopravy“ nahrádzajú slovom „úradom“ a na konci sa pripája táto veta: „Podrobnosti o postupe a spôsobe uznávania školiaceho strediska podľa druhej vety a o požiadavkách, ktoré musí školiace stredisko spĺňať, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
27.
V § 55 ods. 2 sa za slová „verejne dostupné služby“ vkladá čiarka a slová „osoby, ktorá chce poskytovať verejnú sieť alebo verejne dostupné služby a požiadala o pridelenie čísel najskôr jeden mesiac pred predpokladaným dátumom začatia poskytovania sietí alebo služieb uvedeným v žiadosti“.
28.
V § 55 ods. 7 písm. d), ods. 13 písm. a) štvrtom bode a ods. 21 písm. c) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „89)“ nahrádza odkazom „88)“.
29.
V § 55 ods. 13 písm. a) druhom bode sa číslo „12“ nahrádza slovom „šesť“.
30.
V § 57 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo prístupu“, v druhej vete sa vypúšťajú slová „a poskytnúť prístup k sieti“ a v tretej vete a štvrtej vete sa vypúšťajú slová „alebo prístupe“.
31.
V § 57 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a prístup“.
32.
V § 57 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné,

c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia, ak o to poskytovateľ verejnej siete žiadajúci o prepojenie požiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia a je to technicky uskutočniteľné.“.

33.
V § 57 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa slová „Prístup alebo prepojenie“ nahrádzajú slovom „Prepojenie“.
34.
V § 57 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
35.
V § 57 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo prístupu“.
36.
V § 57 ods. 6 prvá veta znie: „Ak podniky alebo osoby, ktoré môžu požiadať o prepojenie podľa § 56 ods. 1, neuzavrú písomnú zmluvu o prepojení do dvoch mesiacov odo dňa začatia rokovania o návrhu zmluvy, je ktorákoľvek zo strán oprávnená predložiť úradu návrh na riešenie sporu o prepojení podľa § 128.“.
37.
V § 59 ods. 1 prvej vete sa za slovo „povinnosť“ vkladajú slová „inému podniku“.
38.
V § 83 ods. 4 písm. b) sa nad slovom „zverejňoval“ odkaz „25)“ nahrádza odkazom „26)“.
39.
V § 83 odseky 8 a 9 znejú:

„(8)
Podnik poskytujúci služby prístupu k internetu alebo verejne dostupné interpersonálne komunikačné služby založené na číslach je povinný na základe písomnej odôvodnenej žiadosti ministerstva vnútra poskytovať informácie vo verejnom záujme svojim existujúcim koncovým užívateľom alebo novým koncovým užívateľom bezplatne, a to prostriedkami, ktoré podnik bežne používa pri komunikácii s koncovým užívateľom. Informácie podľa prvej vety sa týkajú
a)
najčastejšieho využitia služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslach na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, najmä ak činnosť súvisí s porušovaním dodržiavania práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania práv na ochranu údajov, autorských a súvisiacich práv a právnych následkov takéhoto konania,

b)
prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, ochrany súkromia a osobných údajov pri používaní služieb prístupu k internetu a verejne dostupných interpersonálnych komunikačných služieb založených na číslach.

(9)
Podnik poskytujúci mobilné interpersonálne komunikačné služby založené na číslach je povinný na základe písomnej odôvodnenej žiadosti ministerstva vnútra bezodkladne poskytovať informácie v prípade varovania obyvateľstva pri ohrození života, zdravia alebo majetku koncovým užívateľom bezplatne na dotknutom území.“.

40.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Ak podnik poskytuje informácie podľa odsekov 8 a 9 formou služby SMS, poskytuje ich za úhradu ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. Úhrada podľa predchádzajúcej vety zahŕňa cenu za jednu odoslanú SMS správu, ktorá je určená užívateľovi interpersonálnej komunikačnej služby na základe špecifikácie ministerstva vnútra a úhradu nákladov spojených s bezodkladným odoslaním informácie podľa odseku 9. Informácie podľa prvej vety poskytuje ministerstvo vnútra podniku v štandardizovanom formáte. Ak ministerstvo vnútra žiada o poskytnutie informácie podľa odsekov 8 a 9 na základe žiadosti iného orgánu štátnej správy, cenu za odoslané SMS hradí žiadajúci orgán štátnej správy.“.

41.
V § 85 ods. 5 písm. a), § 122 ods. 21 a v prílohe č. 3 časti B. písm. b) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „25)“ nahrádza odkazom „26)“.
42.
V § 86 ods. 4 písm. c) a § 87 ods. 5 písm. c) sa nad slovom „predpisov“ odkaz „44)“ nahrádza odkazom „45)“.
43.
V § 87 odsek 10 znie:

„(10)
Podnik je povinný oznámiť každú zmenu zmluvných podmienok účastníkovi na trvanlivom nosiči, jasným a zrozumiteľným spôsobom a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy podľa odseku 9. Ak ide o zmenu, na základe ktorej účastníkovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, podnik oznámi zmenu aspoň mesiac vopred. Splnením povinnosti podľa tohto odseku je aj oznámenie zmeny SMS správou spolu s informáciou o možnosti odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a informáciou, kde koncový užívateľ nájde podrobné informácie, ktoré sa vzťahujú k oznamovanej zmene, ak je to odôvodnené.“.

44.
V § 87 ods. 13 sa za slovo „reklamácie“ vkladajú slová „alebo opakovanej reklamácie“.
45.
V § 88 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa účastník s odovzdávajúcim podnikom písomne nedohodol na dlhšej lehote ako jeden mesiac“.
46.
V § 88 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Účastník, ktorý uzavrel zmluvu o prenesení čísla s prijímajúcim podnikom, môže od zmluvy o prenesení čísla odstúpiť; odstúpenie od zmluvy je možné vykonať najneskôr dva pracovné dni pred dohodnutým dátumom prenesenia čísla.“.
47.
V § 89 ods. 6 sa slová „podľa § 88 ods. 6, 7, 11 až 15“ nahrádzajú slovami „podľa § 88 ods. 6, 7, 11 a 13 až 15“.
48.
V § 89 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Prevádzkovatelia, ktorých prístupové siete alebo zariadenia používa odovzdávajúci alebo prijímajúci podnik, sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo k nedostupnosti služby, ktorou by sa oneskoril proces zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

49.
V § 89 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
požiadaviek na postup prevádzkovateľov, ktorých prístupové siete alebo zariadenia používa odovzdávajúci alebo prijímajúci podnik, pri zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu, najmä na účely predídenia nedostupnosti služby, ktorou by sa oneskoril proces zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

50.
V § 91 ods. 1 úvodnej vete sa slová „v reklamačnom poriadku“ nahrádzajú slovami „je povinný mať reklamačný poriadok, v ktorom“.
51.
V § 91 ods. 2 sa za slovo „reklamácie“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
52.
V § 92 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
na žiadosť účastníka, ktorému poskytuje súčasne so službou prístupu k internetu aj adresu elektronickej pošty na doméne využívajúcej obchodné meno alebo ochrannú známku podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu, v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní služby prístupu k internetu účastníkom preposielanie elektronickej pošty doručenej na túto adresu elektronickej pošty na novú adresu elektronickej pošty určenú účastníkom pri ukončení zmluvy o poskytovaní služby prístupu k internetu počas prechodného obdobia šiestich mesiacov od skončenia zmluvy o poskytovaní služby internetového prístupu, alebo prístup k doručenej elektronickej pošte na tejto adrese elektronickej pošty počas uvedeného prechodného obdobia, ak je to technicky uskutočniteľné.“.

53.
V § 93 sa vypúšťa odsek 7.
54.
V § 94 ods. 1 sa nad slovom „situácie“ odkaz „107)“ nahrádza odkazom „108)“.
55.
V § 95 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 3“ nahrádzajú slovami „§ 2“.
56.
V § 97 ods. 2 sa za slovo „konzultácií“ vkladajú slová „podľa § 17 ods. 1“, vypúšťajú sa slová „podľa § 72 ods. 1“ a na konci sa pripája táto veta: „Spotrebiteľom s nízkymi príjmami na účely univerzálnej služby podľa tohto zákona sa rozumie spotrebiteľ, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.113)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 113 znie:

„113) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

57.
V § 104 ods. 1 druhej vete sa za slovo „incidenty“ vkladá čiarka a slová „ktoré majú významný vplyv na prevádzku sietí alebo poskytovanie služieb,117a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 117a znie:

„117a) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.“.

58.
V § 106 prvej vete sa za slová „pokyn úradu“ vkladá bodkočiarka a slová „a poskytnúť úradu výsledky vykonaného auditu“ sa nahrádzajú slovami „výsledky vykonaného auditu poskytne podnik úradu bezodkladne po ukončení auditu“.
59.
V § 108 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „ochranné“.
60.
V § 111 ods. 11 a v § 117 ods. 21 sa slová „ods. 8 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
61.
V § 116 ods. 3 sa za slovami „elektronickej pošty“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „správ“ sa vkladajú slová „a služby MMS“.
62.
V § 116 ods. 4 sa za slovami „elektronickej pošty“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a služby MMS“.
63.
V § 116 ods. 6 druhej vete sa za slová „prijatie námietky volania“ vkladajú slová „najneskôr do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu alebo prijatia námietky volania“.
64.
V § 116 ods. 7 sa za slovo „marketingu“ vkladajú slová „a na overovanie uvedenia telefónneho čísla alebo skupiny telefónnych čísel osobou vykonávajúcou priamy marketing v zozname telefónnych čísel“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad overuje v zozname všetky telefónne čísla alebo skupiny telefónnych čísel, ktoré mu poskytne osoba vykonávajúca priamy marketing.“.
65.
V § 116 ods. 12 sa za slovom „telefaxu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „správ“ sa vkladajú slová „alebo služieb MMS“.
66.
V § 116 ods. 13 sa slovo „ho“ nahrádza slovom „ju“.
67.
V § 116 ods. 15 sa v prvej vete a druhej vete za slovo „pošty“ vkladá čiarka a slová „služby SMS alebo služby MMS“.
68.
V § 116 a v § 131 ods. 11 sa slová „služby krátkych správ“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „služby SMS“ v príslušnom tvare.
69.
V § 117 ods. 17 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „16)“ nahrádza odkazom „17)“.
70.
V § 117 ods. 19 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „36)“ nahrádza odkazom „37)“.
71.
V § 122 ods. 1 sa slovo „poverených“ nahrádza slovom „oprávnených“, slová „prešetruje podnety tretích osôb“ sa nahrádzajú slovami „na podnet tretej osoby“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak o to požiada osoba, ktorá podala podnet na vykonanie kontroly, úrad jej do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti potvrdí prijatie podnetu. Pri výkone dohľadu úrad postupuje v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.“.
72.
V § 122 ods. 2 štvrtej vete sa slovo „poverení“ nahrádza slovom „oprávnení“ a v šiestej vete sa slovo „poverenia“ nahrádza slovom „oprávnenia“.
73.
V § 122 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „u kontrolovanej osoby“ a v písmene d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o vykonanom preverovaní úrad vyhotoví písomný záznam.“.
74.
V § 122 ods. 11 písm. a) sa slová „kontrolované zariadenia“ nahrádzajú slovami „zariadenia podliehajúce dohľadu“.
75.
V § 122 ods. 13 písm. c) sa nad slovom „predpisom“ odkaz „35)“ nahrádza odkazom „142a)“ a v písmene d) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „36)“ nahrádza odkazom „142b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 142a a 142b znejú:

„142a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

142b) Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.

76.
V § 122 ods. 13 písm. f) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „27)“ nahrádza odkazom „28)“.
77.
V § 122 ods. 18 druhej vete sa slovo „poverení“ nahrádza slovom „oprávnení“.
78.
V § 122 sa za odsek 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:

„(21)
Na výkon dohľadu podľa tohto paragrafu sa nevzťahuje osobitný predpis.143a)“.

Doterajšie odseky 21 až 24 sa označujú ako odseky 22 až 25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 143a znie:

„143a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

79.
V § 124 ods. 1 sa vypúšťajú slová „6, 11 a“, za slová „§ 57 ods. 1 a 2“ sa vkladá čiarka a slová „§ 57a ods. 1 a 2“ a slová „§ 109 ods. 3, 5 a 8“ sa nahrádzajú slovami „§ 109 ods. 3 a 5“.
80.
V § 124 odsek 3 znie:

„(3)
Úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila alebo nesplnila niektorú z povinností podľa osobitného predpisu,22) alebo podľa § 6 ods. 2, § 10 ods. 1, 5 a 7, § 12 ods. 4 a 5, § 14 ods. 3, § 15 ods. 1 až 3 a 8, § 16 ods. 1, § 20 ods. 4, § 21 ods. 4 druhej vety a ods. 6 druhej vety a tretej vety, § 25 ods. 5, § 26 ods. 1, 2 a 4, § 27 ods. 1 a 2, § 29 ods. 1, 2 a 4, § 31 ods. 1, § 33 ods. 5, § 46 ods. 6 a 11 , § 51 ods. 5 a 7, § 52 ods. 1, § 53 ods. 2, § 54 ods. 7, 8 a 12, § 55 ods. 1, § 57 ods. 4 a 5, § 60 ods. 4 a 5, § 77 ods. 1, § 82 ods. 1, 2 a 4, § 83 ods. 1 až 3, 8 a 9, § 84 ods. 3, 4, 6 až 9 a 12, § 85 ods. 1, 3 a 4, § 86 ods. 2, § 87 ods. 1, 3, 8, 10 a ods. 14 posledná veta, § 88 ods. 1, 5, 7, 9, 10, 12 až 13 a 16, § 89 ods. 3, 5 a 7, § 91 ods. 1 až 5, § 92, § 94 ods. 2, § 98 ods. 13, § 99 ods. 1 a 2, § 102 ods. 3 a 4, § 106, § 108 ods. 3, § 109 ods. 8, § 112 ods. 2, § 113 ods. 1, 3 a 4, § 114 ods. 1, § 115, § 116 ods. 3 až 6, 8, 12, 14 a 15, § 117 ods. 18 pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podľa odseku 6 za predchádzajúce účtovné obdobie.“.

81.
V § 131 ods. 10 sa za slová „§ 92“ vkladajú slová „ods. 1“.
82.
Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠131b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Konanie o riešení sporu v súvislosti s poskytnutím prístupu podľa § 57 medzi podnikmi, osobami, ktoré môžu požiadať o prístup alebo prepojenie a poskytovateľmi pridružených prostriedkov, ktoré sa začalo pred 1. septembrom 2023 sa 1. septembra 2023 zastavuje.“.

83.
V prílohe č. 1 sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 9. 10. 2002), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 149, 11. 6. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 337, 23. 12. 2015).“.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.

84.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4
k zákonu č. 452/2021 Z. z.
Rozsah uchovávaných údajov


A.
Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1.
ak ide o telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete a mobilnej siete:
a)
telefónne číslo volajúceho,

b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa.

2.
ak ide o službu prístupu k internetu a internetovú elektronickú poštu:
a)
pridelené označenie užívateľa pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej siete,

b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v čase komunikácie pridelená.


B.
Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1.
ak ide o telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete a mobilnej siete:
a)
volené číslo alebo čísla (volané číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,

b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa.

2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu:
a)
označenie užívateľa,

b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.


C.
Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1.
ak ide o telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete a mobilnej siete: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,

2.
ak ide o službu prístupu k internetu a internetovú elektronickú poštu:
a)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby prístupu k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby prístupu k internetu a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,

b)
dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty v určitom časovom pásme.


D.
Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1.
ak ide o telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete a mobilnej siete: používaná telefónna služba,

2.
ak ide o internetovú elektronickú poštu: používaná internetová služba.

E.
Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:
1.
ak ide o telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného,

2.
ak ide o komunikáciu prostredníctvom mobilnej siete:
a)
číslo volajúceho a volaného,

b)
IMSI volajúceho,

c)
IMEI volajúceho,

d)
IMSI volaného,

e)
IMEI volaného,

f)
v prípade 5G sietí SUPI volajúceho.


F.
Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:
1.
údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,

2.
údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas obdobia uchovávania údajov o komunikácii.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z. a zákona č. 192/2023 Z. z. sa mení takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 27a a 27f znejú:

„26) § 22, § 30 a 128 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

27) § 55 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

27a) § 55 ods.10 písm. e) zákona č. 452/2021 Z. z.

27f) § 10 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z.“.

2.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položka 101 znie:

Položka 101

a) vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií27b) 6,50 eura
b) predĺženie doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií alebo podanie žiadosti o obnovenie práv na využívanie harmonizovaného frekvenčného spektra27c)


6,50 eura
c) vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice27b) alebo predĺženie doby jeho platnosti27c)

3 eurá
d) zmena povolenia vydaného podľa tejto položky27d)
3 eurá.
“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27b až 27d znejú:

„27b) § 35 zákona č. 452/2021 Z. z.

27c) § 42 a 48 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.

27d) § 43 a § 46 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z.“.

3.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položka 103 znie:

Položka 103

a) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby27e)


20 eur
b) vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e)
30 eur
c) opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a) 10 eur
d) opravná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b) 15 eur
e) opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena a)
10 eur
f) opakovaná skúška pre vydanie osvedčenia podľa písmena b)
15 eur
g) vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti rádiotelefonistu
leteckej pohyblivej služby alebo operátora plavebnej pohyblivej služby20 eur
h) vyrovnávacia skúška a vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení

30 eur.
“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:

„27e) § 52 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení zákona č. 287/2023 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení takto:

§ 3 sa vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 9 vypúšťa.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore