Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 25.08.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie 342/2023 účinný od 01.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 342/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 133 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „alebo do pestúnskej starostlivosti“ a za slovo „súdu“ sa vkladá čiarka a slová „poručníka, alebo opatrovníka“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
zástupcu zariadenia, v ktorom sa vo vzťahu k neplnoletému dieťaťu podľa písmena a) alebo písmena b) vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“),“.

3.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

4.
V § 1 ods. 2 písm. a) a c) sa slovo „kraja“ nahrádza slovom „okresu“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo poručníka“ a slovo „kraja“ sa nahrádza slovom „okresu“.
6.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slovo „kraja“ sa nahrádza slovom „okresu“.
7.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak v okrese, v ktorom má fyzická osoba podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) sídlo, nemá sídlo žiadne centrum poradenstva a prevencie, vykonanie odbornej činnosti jej nemôže odmietnuť centrum poradenstva a prevencie, ktorého sídlo sa nachádza najbližšie k miestu trvalého pobytu, prechodného pobytu tejto fyzickej osoby alebo sídla tejto právnickej osoby.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

8.
V § 1 ods. 4 prvej vete sa za slová „odbornú činnosť“ vkladajú slová „pre osoby uvedené v odseku 1“.
9.
V § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa slová „zástupcu, zástupcu zariadenia alebo poručníka“ nahrádzajú slovami „zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.
10.
V § 2 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo poručníka“.
11.
V § 2 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „daného“ nahrádza slovom „udeleného“ a slová „zástupcu, zástupcu zariadenia alebo poručníka“ sa nahrádzajú slovami „zástupcu alebo zástupcu zariadenia“.
12.
V § 2 ods. 5 písm. b) sa slovo „poručníka“ nahrádza slovami „zástupcu zariadenia“.
13.
V § 2 ods. 10 sa za slovami „diagnostického vyšetrenia“ vypúšťa čiarka a slová „najmä z psychologického vyšetrenia alebo zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia,“ a slovo „zistenie“ sa nahrádza slovom „určenie“.
14.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
O obsahu odbornej činnosti, ktorou je prevencia uskutočňovaná v škole alebo v školskom zariadení, zariadenie poradenstva a prevencie vopred informuje zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prostredníctvom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia.“.

15.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zamerania ich činností“.
16.
V § 3 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) sa za slová „sociálny pedagóg“ vkladá čiarka a slová „sociálny pracovník“.
17.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „pedagóg“ vkladajú slová „alebo logopéd“.
18.
V § 3 odsek 5 znie:

„(5)
Personálne zabezpečenie špecializovaného centra poradenstva a prevencie vo vzťahu k jednotlivým zdravotným postihnutiam zodpovedá rozsahu špecializácie tak, aby sa poskytla komplexná odborná starostlivosť pre príslušné zdravotné postihnutie.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Daniel Bútora v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore