Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.06.2023 97/1963 Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENY1DS1
2 01.06.2023 310/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 185/2023
ZMENY3DS
3 01.06.2023 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 135/2023
ZMENY1DS
4 01.06.2023 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENY1DS1
5 01.06.2023 4/2001 Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 151/2022
ZMENYDS1
6 01.06.2023 153/2001 Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.06.2023 150/2022
151/2022
ZMENY5DS3
7 01.06.2023 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.06.2023 151/2022
ZMENY1DS2
8 01.06.2023 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 1/2023
ZMENY6DS1
9 01.06.2023 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 151/2022
ZMENY1DS1
10 01.06.2023 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.06.2023 151/2022
ZMENY4DS1
11 01.06.2023 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.06.2023 do 31.05.2024 389/2022
ZMENY4DS
12 01.06.2023 371/2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2023 150/2022
151/2022
ZMENY8DS3
13 01.06.2023 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.06.2023 do 31.07.2023 495/2022
ZMENY1DS2
14 01.06.2023 587/2004 Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.06.2023 do 06.07.2023 186/2023
ZMENY4DS1
15 01.06.2023 611/2004 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času 611/2004 účinný od 01.06.2023 169/2023
ZMENY3DS
16 01.06.2023 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 410/2022
ZMENY1DS
17 01.06.2023 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 151/2022
150/2022
ZMENY39DS3
18 01.06.2023 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.06.2023 do 31.07.2023 150/2022
ZMENY3DS2
19 01.06.2023 15/2005 Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.06.2023 135/2023
ZMENY6DS1
20 01.06.2023 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023 150/2022
192/2023
ZMENY13DS3
21 01.06.2023 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.06.2023 do 24.07.2023 163/2023
305/2022
ZMENYDS
22 01.06.2023 669/2007 Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 01.06.2023 do 31.03.2024 159/2023
ZMENY7DS1
23 01.06.2023 297/2008 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.06.2023 151/2022
ZMENY1DS2
24 01.06.2023 183/2011 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENY1DS1
25 01.06.2023 533/2011 Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 533/2011 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENY1DS2
26 01.06.2023 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 186/2023
ZMENY19DS2
27 01.06.2023 161/2013 Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENY1DS2
28 01.06.2023 232/2014 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 232/2014 účinný od 01.06.2023 174/2023
ZMENY5DS
29 01.06.2023 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 150/2022
ZMENY19DS4
30 01.06.2023 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.06.2023 do 29.02.2024 150/2022
ZMENY5DS4
31 01.06.2023 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 151/2022
150/2022
ZMENY42DS5
32 01.06.2023 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.06.2023 do 30.03.2024 151/2022
ZMENY1DS2
33 01.06.2023 236/2017 Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 236/2017 účinný od 01.06.2023 150/2022
ZMENYDS2
34 01.06.2023 115/2018 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 115/2018 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023 191/2023
ZMENY3DS
35 01.06.2023 133/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 133/2018 účinný od 01.06.2023 do 24.03.2024 168/2023
ZMENY5DS
36 01.06.2023 228/2018 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 228/2018 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023 160/2023
ZMENY23DS
37 01.06.2023 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
38 01.06.2023 305/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
39 01.06.2023 389/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.06.2023 do 31.05.2024
nový predpis
ZMENYDS
40 01.06.2023 410/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2022 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
41 01.06.2023 443/2022 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov v súvislosti so zriadením správnych súdov 443/2022 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
42 01.06.2023 495/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 495/2022 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
43 01.06.2023 1/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 1/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS1
44 01.06.2023 135/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 135/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
45 01.06.2023 159/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 159/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
46 01.06.2023 160/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 160/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
47 01.06.2023 163/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 163/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
48 01.06.2023 168/2023 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 168/2023 účinný od 01.06.2023 do 24.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
49 01.06.2023 169/2023 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času 169/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
50 01.06.2023 171/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 171/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
51 01.06.2023 174/2023 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 174/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
52 01.06.2023 179/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 179/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
53 01.06.2023 185/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 185/2023 účinný od 01.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
54 01.06.2023 186/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 186/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS1
55 01.06.2023 191/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení neskorších predpisov 191/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
56 01.06.2023 192/2023 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 192/2023 účinný od 01.06.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS1
57 04.06.2023 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 04.06.2023 170/2023
ZMENY2DS2
58 04.06.2023 170/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2023 účinný od 04.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
59 07.06.2023 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 07.06.2023 do 30.06.2023 193/2023
ZMENY1DS
60 07.06.2023 193/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 193/2023 účinný od 07.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
61 07.06.2023 199/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny 199/2023 účinný od 07.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
62 07.06.2023 200/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Vihorlat 200/2023 účinný od 07.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
63 09.06.2023 204/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 204/2023 účinný od 09.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
64 10.06.2023 206/2023 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 206/2023 účinný od 10.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
65 14.06.2023 209/2023 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listiny pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu 209/2023 účinný od 14.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
66 15.06.2023 180/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 180/1995 účinný od 15.06.2023 do 31.03.2024 194/2023
ZMENY2DS
67 15.06.2023 254/1998 Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 15.06.2023 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENY4DS
68 15.06.2023 200/2022 Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 15.06.2023 do 30.09.2023
nový predpis
ZMENYDS
69 15.06.2023 194/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 194/2023 účinný od 15.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
70 15.06.2023 215/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 215/2023 účinný od 15.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
71 15.06.2023 216/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov 216/2023 účinný od 15.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
72 15.06.2023 217/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Holandskou jazykovou úniou TAALUNIE 217/2023 účinný od 15.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
73 15.06.2023 218/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Globálneho dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania 218/2023 účinný od 15.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
74 16.06.2023 219/2023 Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky z 15. júna 2023 219/2023 účinný od 16.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
75 17.06.2023 221/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien a doplnení príloh A a B Dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ADR 221/2023 účinný od 17.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
76 17.06.2023 222/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnení Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 222/2023 účinný od 17.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
77 17.06.2023 223/2023 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave 223/2023 účinný od 17.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
78 21.06.2023 288/2022 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 288/2022 účinný od 21.06.2023 228/2023
ZMENY7DS
79 21.06.2023 228/2023 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra 228/2023 účinný od 21.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
80 22.06.2023 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 22.06.2023 do 29.02.2024 407/2022
ZMENY3DS
81 22.06.2023 431/2002 Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 22.06.2023 do 29.02.2024 407/2022
ZMENY17DS
82 22.06.2023 407/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 22.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
83 22.06.2023 229/2023 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov 229/2023 účinný od 22.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
84 25.06.2023 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 25.06.2023 do 31.01.2024 231/2023
ZMENY10DS1
85 25.06.2023 231/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2023 účinný od 25.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
86 27.06.2023 336/2004 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 336/2004 účinný od 27.06.2023 233/2023
ZMENY1DS
87 27.06.2023 233/2023 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 233/2023 účinný od 27.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
88 27.06.2023 235/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 235/2023 účinný od 27.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
89 28.06.2023 236/2023 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2023 č. 4/2023, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 236/2023 účinný od 28.06.2023
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore