Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2022

Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS2EUPPČL0

Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 161/2013 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 396/2019

Legislatívny proces k zákonu 396/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri

a)

odovzdávaní výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v trestnom konaní do iného členského ...

b)

uznávaní a výkone rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v trestnom konaní vydaného v inom ...

§ 2 - Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

štátom pôvodu členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o opatreniach dohľadu,

b)

vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa vykonáva kontrola dodržiavania opatrení dohľadu,

c)

justičným orgánom súd alebo iný príslušný orgán štátu pôvodu alebo vykonávajúceho štátu s právomocou ...

d)

opatreniami dohľadu povinnosti alebo obmedzenia uložené dotknutej osobe justičným orgánom štátu pôvodu ...

e)

rozhodnutím o opatreniach dohľadu vykonateľné rozhodnutie prijaté v priebehu trestného konania justičným ...

f)

dotknutou osobou fyzická osoba, ktorej boli uložené opatrenia dohľadu justičným orgánom štátu pôvodu. ...

§ 3 - Opatrenia dohľadu
(1)

Opatrenia dohľadu, ktorých kontrolu dodržiavania možno odovzdávať medzi Slovenskou republikou a iným ...

a)
povinnosť dotknutej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o každej zmene miesta pobytu ...
b)
povinnosť nevstupovať do určitých lokalít, na miesta alebo do vymedzených oblastí v štáte pôvodu alebo ...
c)
povinnosť zdržiavať sa v určenom čase, ak je ustanovený, na určenom mieste,
d)
povinnosť zahŕňajúca obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu,
e)
povinnosť hlásiť sa v určenom čase určitému orgánu,
f)
povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými činmi.
(2)

Medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom možno odovzdávať kontrolu dodržiavania aj iných opatrení ...

a)
povinnosť zdržať sa určitých činností v súvislosti s údajne spáchanými trestnými činmi, najmä výkonu ...
b)
zákaz viesť motorové vozidlo,
c)
povinnosť zložiť určenú sumu peňazí alebo dať iný druh záruky, ktorú možno splniť prostredníctvom určeného ...
d)
povinnosť podstúpiť liečenie alebo liečbu závislosti,
e)
povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými predmetmi súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými činmi.

Rozsah pôsobnosti

§ 4
(1)

Rozhodnutie o opatreniach dohľadu možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak

a)
skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie o opatreniach dohľadu vydané, je trestným činom aj podľa právneho ...
b)
dotknutá osoba má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt,
c)
ukladá dotknutej osobe opatrenia dohľadu podľa § 3 ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) alebo písm. b).
(2)

Ak sa žiada o uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu pre trestný čin, za ktorý možno v štáte ...

(3)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 2 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie alebo Európskeho spoločenstva ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

aa) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

ab) znásilnenie,

ac) podpaľačstvo,

ad) trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

af) sabotáž.

(4)

Na priradenie trestného činu k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 3 sa nevyžaduje, ...

§ 5

Súd príslušný podľa § 12 ods. 1 pri overovaní skutočností podľa § 3 a 4 vychádza z údajov uvedených ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO JUSTIČNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 6 - Príslušnosť súdu na odovzdanie výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu

Súdom príslušným na konanie podľa tejto časti je súd alebo sudca pre prípravné konanie, ktorý rozhoduje ...

§ 7 - Odovzdanie výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu
(1)

Súd môže odovzdať výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu do iného členského štátu, ak dotknutá osoba ...

(2)

Na žiadosť dotknutej osoby môže súd odovzdať výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu aj do iného členského ...

(3)

Výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu možno odovzdať len do jedného členského štátu.

(4)

V súvislosti s postupom podľa odseku 1 alebo odseku 2 súd poučí dotknutú osobu o jej povinnosti dostaviť ...

(5)

Po splnení podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 súd, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach dohľadu, ...

(6)

Na účely riadneho vyplnenia osvedčenia sa obmedzenia a povinnosti uložené dotknutej osobe podľa všeobecného ...

(7)

Súd v osvedčení uvedie dĺžku obdobia, počas ktorého bude potrebné kontrolovať dodržiavanie opatrení ...

(8)

Na účely postupu podľa odseku 5 súd zabezpečí preklad4) osvedčenia do jazyka podľa § 23.

§ 8 - Právomoc slovenského súdu
(1)

Súdu, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach dohľadu, patrí právomoc kontrolovať ich dodržiavanie dovtedy, ...

(2)

Ak justičný orgán vykonávajúceho štátu oznámi, že po uznaní rozhodnutia o opatreniach dohľadu by dotknutú ...

(3)

Právomoc kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu, ktorá prešla na justičný orgán vykonávajúceho štátu, ...

a)
justičný orgán vykonávajúceho štátu oznámi, že dotknutá osoba už nemá obvyklý pobyt vo vykonávajúcom ...
b)
kontrola dodržiavania opatrení dohľadu vo vykonávajúcom štáte ešte nezačala a súd na základe zaslaných ...
c)
súd zmení opatrenia dohľadu podľa § 9 ods. 2 písm. b) a justičný orgán vykonávajúceho štátu odmietne ...
d)
justičný orgán vykonávajúceho štátu oznámi, že uplynula maximálna dĺžka obdobia, počas ktorého možno ...
e)
justičný orgán vykonávajúceho štátu oznámi, že rozhodol o ukončení kontroly dodržiavania opatrení dohľadu, ...
f)
justičný orgán vykonávajúceho štátu oznámi, že rozhodol o ukončení kontroly dodržiavania opatrení dohľadu ...
§ 9 - Prijímanie následných rozhodnutí
(1)

Súd prijíma všetky následné rozhodnutia vo vzťahu k rozhodnutiu o opatreniach dohľadu, ktorých kontrola ...

(2)

Následnými rozhodnutiami podľa odseku 1 sú najmä

a)
preskúmanie rozhodnutia o opatreniach dohľadu a zrušenie rozhodnutia o opatreniach dohľadu,
b)
zmena opatrení dohľadu uložených dotknutej osobe,
c)
vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu podľa osobitného predpisu.5)
§ 10 - Predĺženie kontroly dodržiavania opatrení dohľadu

Pred uplynutím obdobia oznámeného justičným orgánom vykonávajúceho štátu, počas ktorého možno kontrolovať ...

§ 11 - Oznamovacia povinnosť
(1)

Súd justičnému orgánu vykonávajúceho štátu bezodkladne oznámi každé rozhodnutie prijaté podľa § 9, ako ...

(2)

Na výzvu justičného orgánu vykonávajúceho štátu súd bezodkladne oznámi, či je kontrola dodržiavania ...

(3)

Pred uplynutím obdobia vyznačeného v osvedčení, počas ktorého je potrebné kontrolovať dodržiavanie opatrení ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO JUSTIČNÝCH ORGÁNOV VYKONÁVAJÚCEHO ŠTÁTU

§ 12 - Príslušnosť súdu na uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu
(1)

Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa tejto časti je príslušný okresný ...

(2)

Súd príslušný podľa odseku 1 rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich s uznaním a výkonom rozhodnutia ...

(3)

O doručení rozhodnutia o opatreniach dohľadu a osvedčenia justičným orgánom štátu pôvodu súd podľa odseku ...

(4)

Ak je rozhodnutie o opatreniach dohľadu a osvedčenie doručené súdu, ktorý nie je príslušný na jeho uznanie ...

(5)

Ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa ...

§ 13 - Rozhodnutie súdu
(1)

Súd rozhodne o tom, či sa rozhodnutie o opatreniach dohľadu uzná a vykoná, na neverejnom zasadnutí po ...

(2)

Súd vydá rozhodnutie podľa odseku 1 najneskôr do 20 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o opatreniach ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje dotknutej osobe a prokurátorovi.

(4)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorú môže podať dotknutá osoba alebo prokurátor. ...

(5)

Nedodržanie lehoty podľa odseku 2 alebo odseku 4 súd bezodkladne oznámi justičnému orgánu štátu pôvodu ...

§ 14 - Dôvody odmietnutia
(1)

Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu, ak

a)
osvedčenie vydané justičným orgánom štátu pôvodu nie je úplné alebo ak zjavne nezodpovedá súvisiacemu ...
b)
dotknutá osoba nebola oboznámená s opatreniami dohľadu uloženými justičným orgánom štátu pôvodu alebo ...
c)
voči dotknutej osobe pre ten istý skutok už bolo vydané právoplatné rozhodnutie o opatreniach dohľadu ...
d)
skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie o opatreniach dohľadu, nie je trestným činom podľa právneho ...
e)
trestné stíhanie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky premlčané a na skutok, pre ktorý bolo ...
f)
dotknutá osoba je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,6)
g)
dotknutá osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná ...
h)
pri porušení opatrení dohľadu by nebolo možné odovzdať dotknutú osobu v súlade s postupom podľa osobitného ...
(2)

Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa odseku 1 písm. ...

(3)

Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa odseku 1 písm. ...

§ 15 - Uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu
(1)

Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa § 14, súd rozhodne ...

(2)

Ak bol rozhodnutím o opatreniach dohľadu uložený taký druh opatrení dohľadu, ktoré nie sú zlučiteľné ...

(3)

Počas výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu môže justičný orgán štátu pôvodu prijať niektoré z následných ...

a)
predĺženie platnosti rozhodnutia o opatreniach dohľadu, preskúmanie rozhodnutia o opatreniach dohľadu ...
b)
zmena opatrení dohľadu uložených dotknutej osobe, alebo
c)
vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu.
(4)

Pri prijatí následných rozhodnutí justičným orgánom štátu pôvodu podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. ...

(5)

Ak počas výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu justičný orgán štátu pôvodu zmení uložené opatrenia ...

(6)

Kedykoľvek počas výkonu rozhodnutia o opatreniach dohľadu s prihliadnutím na okolnosti prípadu môže ...

(7)

Súd prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, justičnému orgánu štátu pôvodu ...

(8)

Súd ukončí výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu bezodkladne po oznámení, že osvedčenie súvisiace ...

§ 16 - Žiadosť o súčinnosť
(1)

S prihliadnutím na obdobie vyznačené v osvedčení, počas ktorého je potrebné kontrolovať dodržiavanie ...

(2)

Ak pred uplynutím obdobia oznámeného podľa § 17 písm. b) justičný orgán štátu pôvodu požiada o predĺženie ...

(3)

Ak ani po opakovanom zaslaní oznámení podľa § 15 ods. 7 justičný orgán štátu pôvodu neprijme niektoré ...

§ 17 - Informačná povinnosť

Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o

a)

zmene miesta pobytu dotknutej osoby,

b)

maximálnej dĺžke obdobia, počas ktorého možno kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu v Slovenskej ...

c)

skutočnosti, že nemožno kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu, pretože po zaslaní rozhodnutia o ...

d)

skutočnosti, že proti uzneseniu o uznaní rozhodnutia o opatreniach dohľadu bol podaný opravný prostriedok, ...

e)

konečnom rozhodnutí o uznaní rozhodnutia o opatreniach dohľadu a prijatí všetkých následných krokov ...

f)

rozhodnutí o neuznaní rozhodnutia o opatreniach dohľadu s uvedením dôvodov jeho neuznania,

g)

rozhodnutí súdu, ktorým sa nahrádzajú pôvodne uložené opatrenia dohľadu podľa § 15 ods. 2 alebo ods. ...

§ 18 - Právomoc justičného orgánu štátu pôvodu
(1)

Právomoc kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu patrí justičnému orgánu štátu pôvodu, kým súd nerozhodne ...

(2)

Po rozhodnutí súdu podľa § 15 ods. 1 sa právomoc kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu vracia justičnému ...

a)
dotknutá osoba už nemá obvyklý pobyt v Slovenskej republike,
b)
kontrola dodržiavania opatrení dohľadu v Slovenskej republike ešte nezačala a justičný orgán štátu pôvodu ...
c)
súd odmietne kontrolovať dodržiavanie zmenených opatrení dohľadu podľa § 15 ods. 5, pretože nie sú opatreniami ...
d)
uplynulo obdobie oznámené podľa § 17 písm. b) a neuplatnil sa postup podľa § 16 ods. 2,
e)
súd rozhodne o ukončení kontrolovania opatrení dohľadu podľa § 16 ods. 3 a oznámi to justičnému orgánu ...
§ 19 - Odovzdanie dotknutej osoby

Pri žiadosti justičného orgánu štátu pôvodu o odovzdanie dotknutej osoby na základe európskeho zatýkacieho ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20 - Konzultácie a výmena informácií
(1)

Ak tomu nebránia vážne prekážky, justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu navzájom konzultujú ...

a)
v prípadoch podľa § 8 ods. 3 a § 18 ods. 2 s cieľom predísť vráteniu právomoci kontrolovať dodržiavanie ...
b)
počas prípravy alebo pred zaslaním rozhodnutia o opatreniach dohľadu spolu s osvedčením vykonávajúcemu ...
c)
s cieľom zabezpečiť plynulú a efektívnu kontrolu dodržiavania opatrení dohľadu vo vykonávajúcom štáte, ...
d)
ak dotknutá osoba vážne porušila uložené opatrenia dohľadu.
(2)

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu si na účely odseku 1 vymieňajú všetky užitočné informácie ...

a)
umožňujúcich overenie totožnosti dotknutej osoby a miesta jej pobytu,
b)
získaných z registra trestov v súlade s použiteľnými právnymi nástrojmi.
(3)

Súd príslušný podľa § 6 zohľadní skutočnosti oznámené justičným orgánom vykonávajúceho štátu o rizikách, ...

§ 21 - Výsluch formou telefonickej konferencie a videokonferencie

Na účel vypočutia dotknutej osoby možno použiť postupy ustanovené v uplatniteľných medzinárodných dohovoroch ...

§ 22 - Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Justičné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu navzájom komunikujú priamo.

(2)

Na zistenie príslušného justičného orgánu vykonávajúceho štátu môže súd príslušný podľa § 6 požiadať ...

(3)

Rozhodnutie o opatreniach dohľadu a osvedčenie možno zasielať do iného členského štátu alebo prijímať ...

(4)

Na základe žiadosti justičného orgánu vykonávajúceho štátu súd príslušný podľa § 6 zašle originál rozhodnutia ...

§ 23 - Preklady
(1)

Osvedčenie sa justičnému orgánu vykonávajúceho štátu zasiela v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných ...

(2)

Osvedčenie adresované orgánom Slovenskej republiky možno na ďalšie konanie prijať, ak je vyhotovené ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzťahu k členským štátom, v ktorých je použitie jazykov pri ...

(4)

Preklad rozhodnutia o opatreniach dohľadu a ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 24 - Náklady

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní podľa tohto zákona, sú nákladmi Slovenskej republiky ...

§ 25 - Preskúmanie rozhodnutia

Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike sú príslušné súdy ...

§ 26 - Súčinnosť ministerstva

Ministerstvo poskytuje na základe žiadosti súdu alebo justičného orgánu členského štátu potrebnú súčinnosť ...

§ 27

Ak ustanovenia druhej a tretej časti zákona neustanovujú inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije ...

§ 27a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. ...

§ 28

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 29 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 161/2013 Z. z.

  OSVEDČENIE

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  uvedené v článku 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 161/2013 Z. z.

  TLAČIVO

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  uvedené v článku 19 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady ...

  Správa o porušení opatrenia dohľadu a/alebo o iných zisteniach, ktoré by mohli viesť k prijatiu následného ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 161/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych ...
 • 2)  § 72 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 82 Trestného poriadku v znení zákona č. 5/2009 Z. z.
 • 4)  § 20 až 25 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
 • 6)  § 8 Trestného poriadku v znení zákona č. 236/2012 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore