Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 174/2023 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 24.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 174/2023 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 174/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 1 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
2.
V § 4 ods. 4 a § 10 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
3.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 9f ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9f ods. 3“.
4.
V § 10 odsek 2 znie:

„(2)
K žiadosti sa môže priložiť výpočet predpokladaných nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť na tlačive „Výpočet predpokladaných nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8. Tlačivo podľa prvej vety vypĺňa poskytovateľ z iného členského štátu Európskej únie, u ktorého sa má poskytnúť cezhraničná zdravotná starostlivosť.“.

5.
V prílohe č. 4 bode 2.9 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: „alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti iného členského štátu*****)“.
6.
V prílohe č. 4 sa vypúšťajú slová „Dávam týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre ....................... zdravotnú poisťovňu, a. s., súhlas na cezhraničný tok svojich osobných údajov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z cudziny v rozsahu meno, rodné číslo, adresa a diagnóza. Tento súhlas môžem odvolať do odovzdania žiadosti poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z cudziny.“.
7.
V prílohe č. 4 časti Vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová: „*****) Pri žiadosti o udelenie súhlasu v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje jedna z dvoch alternatív podľa § 9f ods. 3 zákona.“.
8.
V prílohe č. 6 sa slová „Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava“ nahrádzajú slovami „Národný ústav detských chorôb“.
9.
V prílohe č. 8 časti A sa v nadpise vypúšťajú slová „a potvrdenie o možnom prijatí poistenca“.
10.
V prílohe č. 8 časti A sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „Potvrdzujeme, že naše pracovisko môže prijať vyššie uvedeného poistenca

11.
V prílohe č. 8 časti B sa v nadpise vypúšťajú slová „and confirmation on the possible acceptation of the policyholder“.
12.
V prílohe č. 8 časti B sa slová „paragraph. 1“ nahrádzajú slovami „paragraph 2“ a vypúšťajú sa slová „We are confirming that our unit can accept the above policyholder for the scheduled treatment:

13.
V prílohe č. 8 časti C sa v nadpise vypúšťajú slová „und der Bestätigung der möglichen Annahme des Versicherten“.
14.
V prílohe č. 8 časti C sa slová „Absatz. 1“ nahrádzajú slovami „Absatz 2“ a vypúšťajú sa slová „Wir bestätigen, dass unsere Arbeit kann oberhalb der Versicherten nehmen

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Michal Palkovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore