Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2023 účinný od 04.06.2023

Platnosť od: 20.05.2023
Účinnosť od: 04.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2023 účinný od 04.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 170/2023 s účinnosťou od 04.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 185/2022 Z. z. a zákona č. 468/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa zverejňuje na webovom sídle obce, ak ho má zriadené a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“.

2.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Zápisnica okresnej volebnej komisie sa zverejňuje na webovom sídle štatistického úradu a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore