Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71935
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 11/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 11.01.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 11/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 11/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá riešenia sporov medzi Slovenskou republikou a

a)
iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak tieto spory vyplývajú ...
b)
štátom, s ktorým Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len ...
c)
zmluvným štátom, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania medzinárodnej zmluvy o zamedzení ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
dvojitým zdanením vyrubenie dane, na ktorú sa vzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, ...
b)
zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia2) medzinárodná zmluva ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ...
c)
dotknutým daňovým subjektom daňový subjekt, ktorého zdanenie je priamo ovplyvnené spornou otázkou, ...
d)
spornou otázkou
1.
podľa druhej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia,
2.
podľa tretej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami ...
3.
podľa štvrtej časti tohto zákona skutočnosť, ktorá je v rozpore so zásadami ustanovenými medzinárodnou ...
e)
príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len ...
f)
príslušným orgánom členského štátu orgán členského štátu, ktorý bol určený členským ...
g)
príslušným orgánom zmluvného štátu orgán zmluvného štátu, ktorý bol určený zmluvným štátom, ...
h)
komisiou pre riešenie sporov poradná komisia a komisia pre alternatívne riešenie sporov.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA

§ 3
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)

Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu podanú ...

(2)

Ministerstvo financií do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia potvrdí ...

(3)

Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí obsahovať

a)
meno a priezvisko dotknutého daňového subjektu, adresu jeho trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ...
b)
obchodné meno alebo názov dotknutého daňového subjektu, jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie, ...
c)
identifikačné údaje ďalšieho možného dotknutého daňového subjektu, a to
1.
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od ...
2.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové ...
d)
príslušné zdaňovacie obdobie,
e)
podrobnosti o skutočnostiach a okolnostiach spornej otázky, ktorými sú
1.
podrobnosti o štruktúre transakcie a vzťahov medzi dotknutým daňovým subjektom a druhou stranou ...
2.
skutočnosti určené v dobrej viere vo vzájomne záväznej dohode medzi dotknutým daňovým subjektom ...
3.
povaha úkonu a dátum vykonania úkonu, ktorý vedie k spornej otázke,
4.
podľa potreby podrobnosti o tom istom príjme prijatom v členskom štáte, ktorého sa sporná otázka ...
f)
názov dotknutých osobitných predpisov,3) názov právneho predpisu členského štátu, ktorého ...
g)
označenie členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka,
h)
dôvody, na základe ktorých sa dotknutý daňový subjekt domnieva, že existuje sporná otázka,
i)
podrobnosti o opravných prostriedkoch, ktoré dotknutý daňový subjekt podal, alebo informácie o ...
j)
vyhlásenie dotknutého daňového subjektu, ktoré obsahuje jeho záväzok odpovedať dostatočne podrobne ...
k)
kópiu právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, kópiu protokolu z daňovej kontroly ...
l)
informáciu o podanej žiadosti, ktorú dotknutý daňový subjekt podal na začatie konania o zamedzení ...
m)
kópie dokumentov, ktoré podporujú tvrdenia dotknutého daňového subjektu,
n)
dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,4) ak sa žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia ...
(4)

Ministerstvo financií môže najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého ...

(5)

Ministerstvo financií rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia alebo odmietnutí ...

(6)

Ak ministerstvo financií o žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia nerozhodne v lehote podľa odseku ...

(7)

Ministerstvo financií môže do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého ...

(8)

Ministerstvo financií rozhodne o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia, ak

a)
dotknutý daňový subjekt neposkytol doplňujúce informácie v lehote a rozsahu podľa odseku 4,
b)
sporná otázka neexistuje alebo
c)
žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia nebola podaná v lehote podľa odseku 1.
(9)

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia môže dotknutý daňový ...

(10)

Dotknutý daňový subjekt môže vziať svoju žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia späť; späťvzatie ...

(11)

Ak sporná otázka prestane existovať z iného dôvodu, konanie o zamedzení dvojitého zdanenia sa ...

§ 4
Zamedzenie dvojitého zdanenia vzájomnou dohodou
(1)

Ak ministerstvo financií rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ...

(2)

Lehota na vyriešenie spornej otázky vzájomnou dohodou je dva roky od doručenia rozhodnutia o prijatí ...

(3)

Ministerstvo financií je oprávnené počas riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou vyzvať dotknutý ...

(4)

Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(5)

Ak sa rozhodnutie podľa odseku 4 nevykonalo, dotknutý daňový subjekt môže uplatniť postup podľa ...

(6)

Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(7)

Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu ...

§ 5
Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom poradnej komisie
(1)

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

a)
bola žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia dotknutého daňového subjektu odmietnutá podľa § ...
b)
sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...
(2)

Dotknutý daňový subjekt nemôže podať žiadosť o zriadenie poradnej komisie podľa odseku 1, ak ...

a)
prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia ...
b)
plynie lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého ...
c)
súd zrušil rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 8 ...
d)
bol v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom spáchaný daňový trestný čin, o ktorom bolo ...
e)
spornou otázkou nie je skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia, o čom ministerstvo financií ...
(3)

Dotknutý daňový subjekt podáva žiadosť o zriadenie poradnej komisie ministerstvu financií písomne ...

(4)

Poradná komisia zriadená podľa odseku 1 písm. a) prijme záver o prípustnosti žiadosti o zamedzenie ...

(5)

Ak poradná komisia prijala záver, že boli splnené podmienky podľa § 3, ministerstvo financií ...

(6)

Ak sa nezačne postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou podľa § 4 do 60 dní odo dňa oznámenia ...

(7)

Ak poradná komisia prijala záver, že neboli splnené podmienky podľa § 3, žiadosť o zamedzenie ...

(8)

Poradná komisia zriadená podľa odseku 1 písm. b) vydá stanovisko podľa § 12.

(9)

Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu ...

(10)

Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu ...

§ 6
Zoznam nezávislých osôb
(1)

Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, ktorá vedie zoznam nezávislých osôb, mená a ...

(2)

Ministerstvo financií bezodkladne oznámi Európskej komisii akékoľvek zmeny týkajúce sa nezávislých ...

(3)

Ak ministerstvo financií zistí, že nezávislá osoba, ktorú nominovalo, prestala spĺňať podmienky ...

(4)

Ak má ministerstvo financií pochybnosť, že nezávislá osoba nominovaná príslušným orgánom ...

(5)

Ministerstvo financií do šiestich mesiacov po oznámení Európskej komisie o tom, že príslušný ...

§ 7
Zloženie poradnej komisie
(1)

Poradnú komisiu podľa § 5 tvorí

a)
predseda,
b)
zástupca ministerstva financií a zástupca príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa ...
c)
nezávislá osoba, ktorú vyberie ministerstvo financií, a nezávislá osoba, ktorú vyberie príslušný ...
(2)

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(3)

Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(4)

Ministerstvo financií môže namietať vymenovanie nezávislej osoby okrem nezávislej osoby ustanovenej ...

a)
nezávislá osoba pracuje alebo pracovala kedykoľvek počas troch rokov pred dátumom jej vymenovania ...
b)
nezávislá osoba pracuje alebo pracovala kedykoľvek počas piatich rokov pred dátumom jej vymenovania ...
c)
existuje pochybnosť o nezávislosti, nestrannosti alebo nezaujatosti nezávislej osoby, alebo
d)
nezávislá osoba poskytuje daňové poradenstvo alebo pracuje pre osobu, ktorá poskytuje daňové ...
(5)

Ministerstvo financií môže požiadať, aby nezávislá osoba, ktorá bola vymenovaná podľa odseku ...

(6)

Zástupcovia ministerstva financií, zástupcovia príslušného orgánu členského štátu, ktorého ...

(7)

Výkon funkcie nezávislej osoby sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme.

§ 8
Ustanovenie členov poradnej komisie súdom
(1)

Ak ministerstvo financií nevymenuje nezávislú osobu a náhradníka podľa § 7 ods. 2, ustanoví ...

(2)

Návrh musí byť podaný v lehote 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 5 ods. 3 druhej vete, inak ...

(3)

Ak súd nezamietne návrh podľa odseku 2, doručí návrh ministerstvu financií. Ak ministerstvo financií ...

(4)

Uznesenie o ustanovení nezávislej osoby a náhradníka súd bezodkladne doručí dotknutému daňovému ...

(5)

Ministerstvo financií informuje o ustanovení nezávislej osoby a náhradníka súdom príslušný ...

§ 9
Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom komisie pre alternatívne riešenie sporov
(1)

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(2)

Pri zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov sa rovnako uplatňujú pravidlá týkajúce ...

(3)

Na komisiu pre alternatívne riešenie sporov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 11 a 17; to neplatí, ...

§ 10
Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov
(1)

Ministerstvo financií sa s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(2)

Ministerstvo financií v lehote podľa § 5 ods. 3 druhej vety dotknutému daňovému subjektu

a)
doručí organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov,
b)
oznámi dátum, do ktorého bude prijaté stanovisko k riešeniu spornej otázky,
c)
oznámi názov dotknutých osobitných predpisov3) a právneho predpisu členského štátu, ktorého ...
(3)

Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov podpisuje poverený zamestnanec ministerstva financií ...

(4)

V organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov sa uvedú najmä

a)
opis a charakteristika spornej otázky,
b)
výkladové pravidlá pre právne otázky a skutkové otázky, ktoré sa majú vyriešiť,
c)
forma komisie pre riešenie sporov a druh postupu alternatívneho riešenia sporov, iný ako postup ...
d)
harmonogram riešenia spornej otázky,
e)
zloženie komisie pre riešenie sporov vrátane počtu členov, mien a priezvisk členov, údajov o ...
f)
pravidlá, ktoré upravujú účasť dotknutých daňových subjektov a tretích strán, výmenu vyjadrení, ...
g)
logistické postupy v súvislosti s prijatím stanoviska komisie pre riešenie sporov a s jeho doručením. ...
(5)

Ak bola žiadosť o zriadenie poradnej komisie podaná z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. a), v organizačnom ...

(6)

Ak bol organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov dotknutému daňovému subjektu doručený ...

(7)

Ak nebol dotknutému daňovému subjektu doručený organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov, ...

(8)

Ak sa nezávislé osoby a predseda komisie pre riešenie sporov nedohodnú na doplnení organizačného ...

§ 11
Dokazovanie a rokovanie komisie pre riešenie sporov
(1)

Ak s tým ministerstvo financií súhlasí, dotknutý daňový subjekt poskytne komisii pre riešenie ...

(2)

Dotknutý daňový subjekt a ministerstvo financií sú povinní poskytnúť na žiadosť komisie pre ...

(3)

Ministerstvo financií môže odmietnuť poskytnutie potrebných informácií komisii pre riešenie ...

a)
nie je možné získať tieto informácie alebo by ich získanie bolo v rozpore so všeobecne záväznými ...
b)
by došlo k porušeniu obchodného tajomstva, profesijného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva ...
(4)

Dotknutý daňový subjekt a jeho zástupca je povinný na žiadosť komisie pre riešenie sporov dostaviť ...

(5)

Členovia komisie pre riešenie sporov sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, ...

§ 12
Stanovisko komisie pre riešenie sporov
(1)

Komisia pre riešenie sporov vydá písomné stanovisko ministerstvu financií a príslušnému orgánu ...

(2)

Stanovisko komisie pre riešenie sporov vychádza z ustanovení dotknutej zmluvy o zamedzení dvojitého ...

(3)

Na prijatie stanoviska komisie je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov. Ak sa niektorý z ...

§ 13
Rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(2)

Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(3)

Ministerstvo financií po vyriešení spornej otázky podľa odseku 1 alebo odseku 2 vydá bezodkladne ...

(4)

Rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia je právoplatné a vykonateľné po uplynutí 60 dní od ...

(5)

Ak sa rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia nevykonalo a súd nevyslovil nedostatok nezávislosti ...

§ 14
Konanie o vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby na príslušnom súde
(1)

Ak u ktorejkoľvek nezávislej osoby, ktorá bola členom poradnej komisie, nastanú počas 12 mesiacov ...

(2)

Návrh na vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby musí byť podaný do 30 dní odo dňa, ...

(3)

Súd rozhodne o návrhu na vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby bez nariadenia pojednávania. ...

(4)

Ak ministerstvo financií preukáže, že u nezávislej osoby nastali dôvody na namietanie jej vymenovania ...

(5)

Ministerstvo financií informuje o rozhodnutí súdu príslušný orgán členského štátu, ktorého ...

§ 15
Zverejňovanie rozhodnutia o zamedzení dvojitého zdanenia alebo jeho abstraktu
(1)

Ministerstvo financií sa môže s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(2)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(3)

Ministerstvo financií zašle dotknutému daňovému subjektu abstrakt podľa odseku 2 pred jeho zverejnením. ...

§ 16
Osobitné ustanovenia týkajúce sa fyzických osôb a menších podnikov
(1)

Dotknutý daňový subjekt, ktorý je rezidentom a je fyzickou osobou alebo právnickou osobou a táto ...

(2)

Ministerstvo financií zašle oznámenie o doručení podaní podľa odseku 1 príslušnému orgánu ...

§ 17
Trovy konania o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)

Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(2)

Trovami konania podľa odseku 1 sú

a)
výdavky poskytované v súvislosti s výkonom funkcie nezávislej osoby alebo s plnením iných povinností ...
b)
paušálna náhrada nezávislej osoby za výkon funkcie v sume 500 eur za jeden deň rokovania komisie ...
(3)

Dotknutý daňový subjekt znáša náklady, ktoré mu vznikli.

(4)

Ak dotknutý daňový subjekt vezme žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia späť podľa § 3 ods. ...

(5)

Na vymáhanie trov konania o zamedzení dvojitého zdanenia sa primerane použijú ustanovenia daňového ...

TRETIA ČASŤ

KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA NA ZÁKLADE ZMLUVY

§ 18
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy
(1)

Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy začína na žiadosť dotknutého daňového ...

(2)

Ak dotknutý daňový subjekt nie je rezidentom a predloží žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia ...

§ 19
Priebeh konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy

Na konanie podľa tejto časti sa primerane použije § 3 ods. 2 až 8 a 10.

§ 20
Zamedzenie dvojitého zdanenia vzájomnou dohodou
(1)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(2)

Na postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou sa primerane použije § 4 ods. 3.

(3)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(4)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(5)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

§ 21
Vzájomná dohoda o výklade pojmov alebo aplikácii zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a konzultácia ...
(1)

Ak má ministerstvo financií pochybnosti o jednotnom výklade pojmov obsiahnutých v zmluve o zamedzení ...

(2)

V záujme zamedzenia dvojitého zdanenia môže ministerstvo financií konzultovať s príslušným ...

§ 22
Náklady spojené s konaním o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy

Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA NA ZÁKLADE DOHOVORU

§ 23
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru

Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru začína na žiadosť dotknutého daňového ...

§ 24
Priebeh konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru

Na konanie podľa tejto časti sa primerane použije § 3 ods. 2 až 8 a 10.

§ 25
Zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru
(1)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán štátu zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka ...

(2)

Na postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou sa primerane použije § 4 ods. 3.

(3)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

(4)

Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 26

Na postup podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje daňový poriadok.

§ 27
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane, ktoré viedlo k spornej otázke, nebráni tomu, aby mohlo ...

(2)

Ak dotknutý daňový subjekt podá odvolanie proti rozhodnutiu vydanému vo vyrubovacom konaní vo ...

§ 28

Ministerstvo financií môže počas konania podľa tohto zákona od Finančného riaditeľstva Slovenskej ...

§ 29

Konanie podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona sa končí doručením ...

§ 30
(1)

Na konanie podľa § 8 a 14 je príslušný Okresný súd Bratislava II.

(2)

V konaní podľa § 8 a 14 koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení ...

(3)

Na konanie podľa § 8 a 14 sa primerane vzťahuje Civilný sporový poriadok.

§ 31
(1)

Konanie podľa tohto zákona nie je prekážkou začatia iného konania11) vo veci spornej otázky.

(2)

Ak sa vo veci spornej otázky začalo súdne konanie a toto konanie sa vedie súbežne s konaním podľa ...

(3)

Ak sa v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom začalo trestné konanie, v ktorom by mohol ...

(4)

Ak bol v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom dotknutý daňový subjekt právoplatne odsúdený ...

§ 32
(1)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie podľa § 4 ods. 4, rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia ...

(2)

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie podľa § 4 ods. 4, rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia ...

(3)

Ak na základe schválenej dohody podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona ...

§ 33

Po skončení konania podľa tohto zákona už nie je možné začať iné konanie podľa tohto zákona ...

§ 34

Ak príslušný orgán členského štátu začne konanie o zamedzení dvojitého zdanenia alebo príslušný ...

§ 35
Prechodné ustanovenie
(1)

Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia ...

(2)

Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia ...

Záverečné ustanovenia

§ 36

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 11/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, ...
 • 2)  Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 22 ods. 10 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 2 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 2 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový ...
 • 12)  § 69 a 85 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore