Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 194/2023 účinný od 15.06.2023

Platnosť od: 07.06.2023
Účinnosť od: 15.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 194/2023 účinný od 15.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 194/2023 s účinnosťou od 15.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 14 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom

a)

určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia za podmienok podľa osobitného predpisu,31aa)

b)

pod stavbami31ab) vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo

c)

na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:

„31aa) § 34 ods. 4 písm. d), ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona č. 275/2007 Z. z. § 8 zákona č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z. § 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.

31ab) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. § 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore