Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 135/2023 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 21.04.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 135/2023 účinný od 01.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 135/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z. a zákona č. 7/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Konanie o vydaní ďalších druhov potvrdení
(1)
Ministerstvo vydá potvrdenie o putovnej výstave,29a) potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitných predpisoch3) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré by bránili vydaniu potvrdenia.

(2)
Potvrdenie o putovnej výstave29a) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29e)

(3)
Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,

b)
čestné vyhlásenie o vlastníctve exemplára,

c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,29f)

d)
listinné dôkazy, ktorými sú:
1.
preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) a potvrdenie podľa osobitného predpisu,29g) ak boli vydané,

2.
kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a,

3.
kópia povolenia na dovoz6) alebo

4.
kópia rovnocenného potvrdenia o putovnej výstave vydaného treťou krajinou,

e)
doklad preukazujúci vedenie evidencie podľa § 10 a 11,

f)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,3)

g)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára živočícha vrátane charakteristiky prepravného zariadenia a opis chovného zariadenia v mieste prvého určenia, v ktorom bude exemplár umiestnený.

(4)
K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa odseku 2 môže žiadateľ pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odseku 3, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie potvrdenia o putovnej výstave.

(5)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 4, 5, 7 až 15 a § 7.

(6)
Potvrdeniu vydanému podľa odseku 2 ministerstvo pridelí evidenčné číslo výstavy.

(7)
Potvrdenie o osobnom vlastníctve,29b) potvrdenie o hudobnom nástroji29c) alebo ďalší druh potvrdenia podľa osobitných predpisov29d) sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ podáva žiadosť vo forme vyplneného formulára žiadosti.29h) Žiadosť o vydanie potvrdenia obsahuje náležitosti primerane podľa odseku 3.

(8)
Na konanie vo veci vydania potvrdenia podľa odseku 7 sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 8.

(9)
Po odovzdaní originálu potvrdenia o putovnej výstave alebo potvrdenia o osobnom vlastníctve ministerstvu, ministerstvo vráti žiadateľovi originál dokladu podľa odseku 3 písm. d) bodu 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29h znejú:

„29a) Kapitola VII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

29b) Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

29c) Kapitola VIIIb nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

29d) Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

29e) Čl. 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení, príloha III časť žiadosť vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 v platnom znení.

29f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

29g) Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.

29h) Čl. 41 ods. 1, čl. 44e ods. 1, čl. 44l ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení, príloha I časť žiadosť vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 v platnom znení.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, kapitola VII a VIII nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.

3.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa za slová „povolenia na vývoz“ vkladá čiarka a slová „a potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov“ sa nahrádzajú slovami „potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o hudobnom nástroji alebo ďalšom druhu potvrdenia“.
4.
V § 15 ods. 2 písm. o) sa za slová „opätovný vývoz“ vkladá čiarka a slová „o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalšieho druhu potvrdenia“.
5.
V § 15 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3.
o vzore úradného tlačiva inventárneho listu k potvrdeniu o putovnej výstave,45d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:

„45d) Kapitola VII Čl. 30 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.

6.
V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
v spolupráci s orgánmi veterinárnej a rastlinno-lekárskej starostlivosti kontroluje dodržiavanie podmienok pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze, tranzite exemplárov a pri predložení potvrdenia podľa § 6a ods. 1 a postupuje v súlade s osobitným predpisom;3) pri kontrole postupuje tak, aby živé exempláre prešli colným konaním s najkratším možným zdržaním, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo ich úniku, poranenia, poškodenia zdravia alebo nevhodného zaobchádzania s nimi,“.

7.
V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
kontroluje, či exempláre prechádzajúce cez hranicu Európskej únie sprevádza platný doklad na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit, o putovnej výstave, o osobnom vlastníctve, o hudobnom nástroji alebo ďalší druh potvrdenia a či obsah zásielky, najmä druh a množstvo, zodpovedá údajom uvedeným v povolení, v potvrdení alebo v oznámení o dovoze; v prípade pochybností si vyžiada stanovisko vedeckého orgánu alebo ministerstva,“.

8.
V § 22 ods. 1 písmeno o) znie:

„o)
bezodkladne nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia alebo potvrdenia vrátane ich príloh,66)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:

„66) Napríklad čl. 10, 11, 39, 44d, 44j nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“.

9.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 77 nahrádza odkazom 29f.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 460/2020 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 128/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z. a zákona č. 119/2023 Z. z. sa mení takto:

V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 161a sa slová „vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov“ nahrádzajú slovami „vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve, potvrdenia o hudobnom nástroji alebo potvrdenia o zbierke vzoriek“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore