Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 159/2023 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 11.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Kataster nehnuteľností
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 159/2023 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 159/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z., zákona č. 70/2012 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 139/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 389/2020 Z. z. a zákona č. 50/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 znie:

㤠1
Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a rýchlostných ciest uvedených v prílohách č. 1 a 2 vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“). Ustanovenie § 1a sa vzťahuje len na diaľnice uvedené v prílohe č. 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a
Začiatkom prípravy investície pri stavbe diaľnice je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať; začiatkom prípravy investície je na účely tohto zákona

a)
zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž,

b)
zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné konanie,

c)
vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Rozhodnutie o umiestnení stavby4ba) diaľnice platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo vykonateľnosť, ak stavebný úrad v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka neurčil dlhšiu lehotu; rozhodnutie o umiestnení stavby nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:

„4ba) § 40 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 199/1995 Z. z.“.

4.
V § 7a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo cesty pre motorové vozidlá“.
5.
Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2023
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

(2)
Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.“.

6.
V prílohe sa z názvu vypúšťajú slová „A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ“.
7.
V prílohe sa slová „štátna hranica SR/Ukrajina“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina“, slová „št. hranica ČR/SR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Česká republika/Slovenská republika“, slová „št. hranica SR/MR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko“, slová „št. hranica SR/PR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika“, slová „št. hranica Rakúsko/SR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Rakúska republika/Slovenská republika“, slová „št. hranica SR/Rakúsko“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Rakúska republika“ a slová „št. hranica MR/SR“ nahrádzajú slovami „št. hranica Maďarsko/Slovenská republika“.
8.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2
k zákonu č. 669/2007 Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC


D1 Turany – Hubová

D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – štátna hranica Slovenská republika/Poľsko

R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice

R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – Šahy – Krupina – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

R4 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika – Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Slovenská republika/Poľsko

R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika – Lysá pod Makytou – Púchov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore