Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 24.06.2011
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD742DS1EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 183/2011 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 396/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri

a)
uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom ...
b)
odovzdaní rozhodnutia o peňažnej sankcii vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v ...
(2)

Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tomu členskému štátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

rozhodnutím o peňažnej sankcii právoplatné odsudzujúce rozhodnutie vydané pre trestný čin alebo pre ...

1.

súdom štátu pôvodu v trestnom konaní, alebo

2.

správnym orgánom štátu pôvodu, ak podľa právneho poriadku štátu pôvodu bolo proti tomuto rozhodnutiu ...

b)

peňažnou sankciou povinnosť uložená rozhodnutím o peňažnej sankcii zaplatiť

1.

peňažný trest,

2.

pokutu,

3.

náhradu škody priznanú poškodenému voči odsúdenému v trestnom konaní,

4.

trovy trestného a správneho konania,

5.

peňažnú sumu na všeobecne prospešné účely alebo v prospech poškodených trestnými činmi,

c)

pokutou povinnosť zaplatiť určenú peňažnú sumu uloženú správnym orgánom štátu pôvodu podľa právneho ...

d)

štátom pôvodu členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o peňažnej sankcii, ktoré má byť uznané ...

e)

vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa má uznať a vykonať rozhodnutie o peňažnej sankcii vydané ...

f)

justičným orgánom štátu pôvodu súd alebo správny orgán štátu pôvodu s právomocou vydať rozhodnutie o ...

g)

vykonávajúcim justičným orgánom súd vykonávajúceho štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o uznaní a výkone ...

h)

povinným odsúdený alebo iná osoba, ktorá je podľa rozhodnutia o peňažnej sankcii povinná peňažnú sankciu ...

Rozsah pôsobnosti

§ 3
(1)

Rozhodnutie o peňažnej sankcii možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok, pre ktorý bolo ...

(2)

Ak sa žiada o uznanie a výkon rozhodnutia pre skutok, ktorý je v osvedčení o vydaní rozhodnutia o peňažnej ...

(3)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 2 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie podľa Dohovoru o ochrane finančných ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie a pirátstvo výrobkov,
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,
aa)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
ab)
znásilnenie,
ac)
podpaľačstvo,
ad)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af)
sabotáž,
ag)
pašovanie tovaru,
ah)
porušovanie práv duševného vlastníctva,
ai)
hrozby a skutky násilia proti osobám vrátane násilia počas športových podujatí,
aj)
poškodzovanie cudzej veci,
ak)
krádež,
al)
trestné činy určené štátom pôvodu a slúžiace na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z nástrojov prijatých ...
(4)

Pre priradenie trestného činu k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 3 sa nevyžaduje, ...

(5)

Ustanovenie odseku 2 platí rovnako aj pre rozhodnutie o peňažnej sankcii, ak skutok, pre ktorý bolo ...

§ 4

Rozhodnutie o peňažnej sankcii členského štátu možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak povinný ...

§ 5

Súd pri overovaní skutočností podľa § 3 a 4 vychádza z údajov uvedených v osvedčení, a ak je to potrebné, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 6 - Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1)

Pre zabezpečenie výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii súd, ktorý také rozhodnutie vydal, zašle prostredníctvom ...

(2)

Ak ide o rozhodnutie o peňažnej sankcii, ktorým bola poškodenému priznaná náhrada škody voči odsúdenému ...

(3)

Ak sú na výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa odseku 1 príslušné viaceré členské štáty, súd označí ...

(4)

Na účely postupu podľa odseku 1 súd zabezpečí preklad3) osvedčenia do jazyka podľa § 17.

§ 7 - Poskytovanie informácií vykonávajúcemu štátu
(1)

Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justičný orgán o skutočnosti, že odsúdenému bola v Slovenskej ...

(2)

Na žiadosť vykonávajúceho justičného orgánu súd poskytne dodatočné informácie potrebné na účely uznania ...

§ 8 - Dôsledky odovzdania výkonu rozhodnutia
(1)

Po odovzdaní výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii do členského štátu podľa § 6 ods. 1 ho nemožno na ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii bolo vo vykonávajúcom ...

(3)

Súd, ktorý rozhodnutie o peňažnej sankcii vydal, je z dôvodov podľa odseku 2 príslušný na jeho výkon ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 9 - Príslušnosť
(1)

Na prijímanie osvedčenia a rozhodnutia o peňažnej sankcii členského štátu na účely jeho uznania a výkonu ...

(2)

Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal súd štátu pôvodu, je príslušný ...

(3)

Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu, ...

(4)

Súd príslušný podľa odsekov 2 a 3 rozhoduje o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho konania.

(5)

Ak je osvedčenie a rozhodnutie o peňažnej sankcii doručené justičným orgánom štátu pôvodu priamo príslušnému ...

§ 10 - Postup ministerstva
(1)

Ministerstvo predloží bezodkladne osvedčenie spolu s rozhodnutím o peňažnej sankcii príslušnému súdu ...

(2)

Ak k osvedčeniu nie je pripojené rozhodnutie o peňažnej sankcii alebo ak osvedčenie nie je preložené ...

§ 11 - Rozhodnutie súdu
(1)

Súd rozhodne bez zbytočného odkladu o tom, či sa rozhodnutie o peňažnej sankcii uzná a vykoná (ďalej ...

a)
na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora, ak ide o rozhodnutie o uznaní a výkone peňažnej ...
b)
bez nariadenia hlavného pojednávania, verejného zasadnutia alebo neverejného zasadnutia, ak ide o rozhodnutie ...
(2)

O uznaní a výkone peňažnej sankcie podľa odseku 1 písm. a) sa rozhoduje rozsudkom a o uznaní a výkone ...

(3)

Ak z osvedčenia vyplýva, že rozhodnutie iného členského štátu o peňažných sankciách obsahuje viaceré ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 2 sa doručuje povinnému a ministerstvu. Ak ide o rozhodnutie podľa odseku 1 ...

(5)

Proti rozsudku podľa odseku 2 je prípustné odvolanie, ktoré môže podať povinný, prokurátor alebo minister ...

(6)

Odvolanie a sťažnosť má odkladný účinok.

§ 12 - Dôvody odmietnutia
(1)

Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii, ak

a)
voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ak súd ...
b)
skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej ...
c)
rozhodnutie o peňažnej sankcii sa týka skutkov, ktoré sa podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ...
d)
rozhodnutie o peňažnej sankcii sa týka skutkov, ktoré boli spáchané mimo územia štátu pôvodu a právny ...
e)
povinný je osobou vyňatou z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,4)
f)
osoba nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu jej veku trestne zodpovedná za konanie, ...
g)
výška uloženej peňažnej sankcie je nižšia ako 70 eur.
(2)

Uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii súd odmietne aj vtedy, ak

a)
rozhodnutie o peňažnej sankcii zjavne nezodpovedá vydanému osvedčeniu alebo ak vydané osvedčenie je ...
b)
výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii je premlčaný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a na ...
c)
z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba nebola v súlade s právnym poriadkom štátu pôvodu osobne alebo ...
d)
z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia ...
1.
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia ...
2.
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou ...
3.
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie o peňažnej sankcii a bola výslovne poučená o práve na opravný ...
e)
z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia ...
f)
z osvedčenia vyplývajú skutočnosti, ktoré vedú k dôvodnému podozreniu možného porušenia základných práv ...
(3)

Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa odseku 2, súd ...

Uznanie a výkon

§ 13
(1)

Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa § 12, súd rozhodne ...

(2)

Ak rozhodnutím o peňažnej sankcii bola uložená peňažná sankcia podľa § 2 písm. b) prvého bodu, krajský ...

(3)

Súd pri uznaní rozhodnutia o peňažnej sankcii ponechá v ňom uloženú peňažnú sankciu v nezmenenej výške. ...

(4)

Ak rozhodnutím o peňažnej sankcii bola uložená peňažná sankcia podľa § 2 písm. b) piateho bodu, krajský ...

(5)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní a výkone súd vyzve povinného, aby peňažnú sankciu ...

(6)

Uznaný nárok vyplývajúci z osvedčenia s pripojeným rozhodnutím o peňažnej sankcii je súdnou pohľadávkou.6) ...

§ 14
(1)

Ak povinný preukáže, že peňažnú sankciu úplne alebo čiastočne uhradil v členskom štáte, súd rozhodne ...

(2)

Súd nevykoná rozhodnutie o peňažnej sankcii, ak bola povinnému v Slovenskej republike udelená amnestia ...

§ 15 - Informačná povinnosť

Súd bez zbytočného odkladu informuje justičný orgán štátu pôvodu o

a)

odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii z dôvodov podľa § 12 vrátane uvedenia dôvodu ...

b)

nariadení výkonu náhradného trestu odňatia slobody podľa § 13 ods. 2,

c)

znížení výmery peňažnej sankcie podľa § 13 ods. 3,

d)

vykonaní rozhodnutia o peňažnej sankcii,

e)

upustení od výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa § 14 ods. 1,

f)

nevykonaní rozhodnutia o peňažnej sankcii podľa § 14 ods. 2,

g)

ďalších významných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16 - Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Ak § 6 alebo § 9 neustanovuje inak, súd v konaní podľa tohto zákona komunikuje s justičnými orgánmi ...

(2)

Osvedčenie, rozhodnutie o peňažnej sankcii a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo ...

§ 17 - Preklady
(1)

Osvedčenie sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho štátu alebo v ...

(2)

Osvedčenie adresované orgánom Slovenskej republiky možno k ďalšiemu konaniu prijať, ak je vyhotovené ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzťahu k členským štátom, u ktorých je použitie jazykov pri ...

(4)

Preklad rozhodnutia o peňažnej sankcii a ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 18 - Výnos z výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii
(1)

Ak sa štát pôvodu a vykonávajúci štát nedohodnú inak, výnos z výkonu rozhodnutia o peňažnej sankcii ...

(2)

Dohodu podľa odseku 1 je za Slovenskú republiku oprávnené uzatvoriť ministerstvo; príslušný súd môže ...

§ 19 - Prepočet meny

Ak je to v konaní podľa tohto zákona potrebné, súd vykoná prepočet peňažnej sankcie podľa referenčného ...

§ 20 - Náklady

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní podľa tohto zákona, znáša Slovenská republika a uhradí ...

§ 21 - Preskúmanie rozhodnutia o peňažnej sankcii

Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia o peňažnej sankcii vydanom v Slovenskej republike ...

§ 22 - Poskytovanie súčinnosti a informácií
(1)

Ministerstvo poskytuje pri postupe podľa tohto zákona justičnému orgánu štátu pôvodu a vykonávajúcemu ...

(2)

Ministerstvo informuje Radu Európskej únie a Európsku komisiu o každom odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia ...

§ 23

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.

§ 24

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 25

Ak štát pôvodu požiadal o výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ...

§ 26 - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

Za § 250y sa vkladá § 250ya, ktorý znie:

„§ 250ya Ustanovenia § 250w až 250y sa v právnom styku s členskými štátmi Európskej únie použijú len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o ...

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona ...

V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „,ako aj pohľadávka, o ktorej tak ustanoví osobitný predpis,1)“. ...

„1) Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene ...

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 183/2011 Z. z.

  OSVEDČENIE podľa čl. 4 Rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 183/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...

Poznámky

 • 1)  Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...
 • 2)  Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (oznámenie č. 703/2004 Z. z.) a Druhý ...
 • 3)  Tretia časť zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 8 Trestného poriadku.
 • 6)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore