Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 185/2023 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 31.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 185/2023 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 185/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 277/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Stavebnú sporiteľňu možno zrušiť bez likvidácie, len ak jej právnym nástupcom sa stáva iná stavebná sporiteľňa alebo iná banka ako stavebná sporiteľňa, alebo stavebná sporiteľňa môže uzavrieť zmluvu o predaji podniku alebo jeho časti výlučne s kupujúcim, ktorým je iná stavebná sporiteľňa alebo iná banka ako stavebná sporiteľňa; ustanovenia osobitného predpisu o predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska2c) týmto nie sú dotknuté. Právny nástupca stavebnej sporiteľne alebo kupujúci podniku alebo časti podniku stavebnej sporiteľne, ktorý nie je stavebnou sporiteľňou, je oprávnený vykonávať bankové činnosti podľa odseku 2 len vo vzťahu k zmluvám o stavebnom sporení, ktoré naňho prešli alebo boli prevedené spôsobom podľa prvej vety, pričom na tento účel a na účely uplatňovania nároku na štátnu prémiu, poskytovania a pripisovania štátnej prémie a na účely štátneho dozoru nad poskytovaním štátnej prémie sa považuje za stavebnú sporiteľňu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:

„2c) § 28 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 12 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
poskytovanie úverov podľa § 2 ods. 4 písm. d); na tento účel sa dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia považujú za zdroje mimo fondu stavebného sporenia,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore