Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času 169/2023 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 19.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Priemyselné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času 169/2023 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 169/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 61 zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času sa mení a dopĺňa takto:

1.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sa má vykonať odborná skúška podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona, oznámi sa to uchádzačovi najmenej päť pracovných dní pred vyhláseným termínom konania odbornej skúšky; zároveň sa uchádzačovi oznámia všetky potrebné informácie pre vykonanie odbornej skúšky.“.

2.
V § 4 ods. 6 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté použitie technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku na účel vykonania odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona.“.
3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Osobitné ustanovenia o priebehu odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona
(1)
Vykonanie odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona organizačne a technicky zabezpečuje úrad. Technické prostriedky na strane uchádzača, ktoré sú potrebné na jeho účasť na odbornej skúške podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona, zabezpečuje uchádzač.

(2)
Ak sa pri vykonávaní odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona preruší obrazové spojenie alebo zvukové spojenie, okrem ich prerušenia počas prestávky podľa odseku 3, a nie je možné ich obnoviť, úrad určí náhradný termín konania odbornej skúšky.

(3)
Skúšobná komisia pri vykonávaní odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona určuje podľa potreby prestávky.

(4)
Z priebehu odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona úrad nevyhotovuje záznam.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Matúš Medvec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore