Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 161/2013 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 396/2019

Legislatívny proces k zákonu 396/2019§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
štátom pôvodu členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o opatreniach dohľadu,
b)
vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa vykonáva kontrola dodržiavania opatrení dohľadu,
c)
justičným orgánom súd alebo iný príslušný orgán štátu pôvodu alebo vykonávajúceho štátu s právomocou prijímať rozhodnutia vo veciach opatrení dohľadu podľa právneho poriadku tohto štátu; na účely zasielania a prijímania písomností a výmeny informácií v konaní podľa tohto zákona sa justičným orgánom rozumie aj ústredný orgán oznámený štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom,
d)
opatreniami dohľadu povinnosti alebo obmedzenia uložené dotknutej osobe justičným orgánom štátu pôvodu ako náhrada väzby v trestnom konaní,
e)
rozhodnutím o opatreniach dohľadu vykonateľné rozhodnutie prijaté v priebehu trestného konania justičným orgánom štátu pôvodu, ktorým sa fyzickej osobe ukladá jedno alebo viacero opatrení dohľadu,
f)
dotknutou osobou fyzická osoba, ktorej boli uložené opatrenia dohľadu justičným orgánom štátu pôvodu.
zobraziť paragraf
§ 12
Príslušnosť súdu na uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu

(1)
Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa tejto časti je príslušný okresný súd, v obvode ktorého má dotknutá osoba trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt. Ak dotknutá osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo posledný trvalý pobyt, je na konanie príslušný Okresný súd Bratislava I. Na zmenu rozhodných skutočností na určenie príslušnosti sa po začiatku konania neprihliada.
(2)
Súd príslušný podľa odseku 1 rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich s uznaním a výkonom rozhodnutia o opatreniach dohľadu.
(3)
O doručení rozhodnutia o opatreniach dohľadu a osvedčenia justičným orgánom štátu pôvodu súd podľa odseku 1 informuje ministerstvo, ktorému súčasne zašle kópie uvedených písomností.
(4)
Ak je rozhodnutie o opatreniach dohľadu a osvedčenie doručené súdu, ktorý nie je príslušný na jeho uznanie a výkon, súd bezodkladne postúpi vec súdu príslušnému podľa odseku 1, o čom informuje justičný orgán štátu pôvodu.
(5)
Ak nie je založená právomoc slovenských súdov na uznanie a výkon rozhodnutia o opatreniach dohľadu podľa tohto zákona, súd s uvedením tohto dôvodu vráti rozhodnutie o opatreniach dohľadu spolu s osvedčením justičnému orgánu štátu pôvodu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 27a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020


Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore