Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 179/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 26.05.2023
Účinnosť od: 01.06.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine 179/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 179/2023 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27k ods. 9 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z. nariaďuje:

§ 1

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“) sa poskytuje vo výške

a)

nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „osoba poskytujúca ubytovanie“) zvýšenej koeficientom 1,1, maximálne vo výške 24,20 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b)

nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, zvýšenej koeficientom 1,1, maximálne vo výške 12,10 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

§ 2
(1)

Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje zmluvných strán,

b)

predmet zmluvy,

c)

výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,

d)

podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,

e)

vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,

f)

dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.

(2)

Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je

a)

vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,

b)

vzor záznamu o ubytovaní,

c)

protikorupčná doložka.

(3)

Vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je zverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky https://www.mindop.sk/.

§ 3

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. júna 2023 najdlhšie do 31. decembra 2023.

§ 4

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. marca 2023 do 31. mája 2023 podľa predpisu účinného od 1. marca 2023.

§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Poznámky

  • 1)

    § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore