Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 07.09.2022
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 305/2022 účinný od 01.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 305/2022 s účinnosťou od 01.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z., vyhlášky č. 466/2021 Z. z. a vyhlášky č. 196/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 sa slová „krajské súdy a Špecializovaný trestný súd“ nahrádzajú slovami „krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a správne súdy“.
2.
V § 2 ods. 10 sa vypúšťajú slová „časti I a v prílohe č. 2 časti I“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Ak sa v tejto vyhláške používa pojem pracovisko, rozumie sa tým pracovisko okresného súdu zriadené osobitným predpisom.1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 2 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 6 ods. 2 sa za slová „súdni doručovatelia“ vkladá čiarka a slovo „štatistik“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Činnosť organizačných útvarov podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 písm. a) a e) súd zabezpečuje aj na každom pracovisku; to platí aj vtedy, ak majú pracoviská vytvorený spoločný obvod.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 5 ods. 7 vyhlášky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 304/2022 Z. z.“.

6.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Na mestských súdoch v Bratislave je podateľňa spoločná pre všetky mestské súdy.“.

7.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
štatistik.“.

8.
V § 16 ods. 1 sa za slová „riaditeľa správy súdu“ vkladajú slová „vedúci pracoviska,“ a vypúšťa sa slovo „štatistik,“.
9.
V § 21a ods. 1 písm. a) sa za slovo „súde“ vkladajú slová „a jeho pracovisku“.
10.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pravidlá vykonávania úkonov súdu na pracovisku namiesto v sídle súdu a naopak sa určia v rozvrhu práce; to platí aj pre vykonávanie úkonov službukonajúcim sudcom. Pravidlá vykonávania úkonov odvolacieho súdu v rodinnoprávnej agende v budove iného odvolacieho súdu dohodnú predsedovia týchto súdov.“.
11.
V druhej časti tretej hlave nadpis druhého oddielu znie:

„Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní, v správnom súdnictve a o neodkladnom opatrení“.

“.

12.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je v trestnoprávnej agende rozvrh práce okresného súdu založený na obvodovom systéme, rozvrh služieb sa môže osobitne určiť pre ktorýchkoľvek sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu na pracovisku pre obvod pracoviska a osobitne pre ktorýchkoľvek sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v sídle súdu pre zvyšok obvodu súdu; ak sa rozvrh služieb takto neurčí, do rozvrhu služieb okresného súdu možno zaradiť ktoréhokoľvek sudcu a bez ohľadu na to, kde vykonáva funkciu sudcu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

13.
V § 27 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
14.
V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Súd spolu s určením výšky peňažnej záruky14) podľa povahy veci súčasne určí aj lehotu, v ktorej treba peňažnú záruku zložiť.“.
15.
Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32b
Rozhodovanie v správnom súdnictve
Rozhodovanie správneho súdu vo veciach, v ktorých zákon ustanovuje lehotu pre rozhodnutie vo veci, ktorá nie je dlhšia ako sedem dní, možno zabezpečiť aj rozvrhom služieb; § 27 a 28 sa použijú primerane.“.

16.
Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak je v rodinnoprávnej agende rozvrh práce okresného súdu založený na obvodovom systéme, rozvrh služieb sa môže osobitne určiť pre ktorýchkoľvek sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu na pracovisku pre obvod pracoviska a osobitne pre ktorýchkoľvek sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v sídle súdu pre zvyšok obvodu súdu; ak sa rozvrh služieb takto neurčí, do rozvrhu služieb okresného súdu možno zaradiť ktoréhokoľvek sudcu a bez ohľadu na to, kde vykonáva funkciu sudcu.“.

17.
§ 33b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak sa má rozhodovať vo veciach spojených s výkonom kontroly technickými prostriedkami na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí, predseda senátu upovedomí o termíne zasadnutia aj probačného a mediačného úradníka.“.

18.
Doterajší text § 38 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
V zozname pojednávaných vecí zverejňovanom podľa osobitného predpisu sa uvádza aj údaj o tom, či sa pojednávanie vykonáva v sídle súdu alebo na pracovisku.“.

19.
V druhej časti tretej hlave sa za siedmy oddiel vkladá nový ôsmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Ôsmy oddiel
On-line pojednávanie a iný úkon súdu
§ 44a
Ak sa pojednávanie alebo iný úkon súdu vykonáva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, používajú sa na tento účel programové prostriedky určené ministerstvom.“.

Doterajší ôsmy až desiaty oddiel sa označujú ako deviaty až jedenásty oddiel.

20.
V § 48 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých zasiela poverený zamestnanec súdu príslušnému zariadeniu vykonateľné rozhodnutie vo veci neodkladného opatrenia, výchovného opatrenia, ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy.“.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

21.
V § 52 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zápisnica vyhotovuje ako elektronický úradný dokument, autorizuje ju predseda senátu.“.
22.
V § 53 sa slová „obhliadke, výsluchu a úkonoch probácie a mediácie“ nahrádzajú slovami „obhliadke a výsluchu“.
23.
V § 55 ods. 1 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
24.
V § 56 ods. 5 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
25.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Označenie pracoviska sa na úradnej pečiatke nepoužíva.“.

26.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Označenie pracoviska sa v rozsudku nepoužíva.“.

27.
V § 68 ods. 1 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa súdny spis vedie v elektronickej podobe, pripája sa v elektronickej podobe.“.
28.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Dožiadať o výsluch osoby, ktorá je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody prostredníctvom súdu, v ktorého obvode sa nachádza ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu, možno len vtedy, ak tento výsluch nemožno zabezpečiť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.“.

29.
V § 76 odsek 12 znie:

„(12)
Ak sa nariaďuje výkon trestu odňatia slobody pre trestný čin domáceho násilia,40d) nariadenie výkonu trestu odňatia slobody obsahuje poznámku „Domáce násilie“ a ak sa postupuje podľa § 408 ods. 5 Trestného poriadku, aj informáciu o poškodenom alebo svedkovi v rozsahu telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa pobytu poškodeného alebo svedka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40c sa vypúšťa.

30.
V § 77 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dodržiavania uložených obmedzení“ a za slová „spôsobenú škodu,“ sa vkladajú slová „zaplatiť dlh alebo zameškané výživné“ a slová „nahradiť škodu“ sa nahrádzajú slovami „splniť túto povinnosť“.
31.
§ 78a a 78aa vrátane nadpisu § 78aa znejú:

㤠78a
(1)
Probačný a mediačný úradník vo veciach podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom zabezpečuje
a)
vstupný pohovor a poučenie,

b)
používanie probačného plánu alebo probačného programu,

c)
hodnotenie miery rizika, pre potreby určenia frekvencie probačných stretnutí,

d)
posúdenie intervenčnej potreby rizika recidívy, ak probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca neurčí inak.

(2)
Probačný a mediačný úradník počas probačného dohľadu vyžaduje najmenej dvakrát ročne od právoplatnosti rozhodnutia, ak predseda senátu neurčil inú lehotu, odpis registra trestov a ďalšie potrebné podklady na posúdenie spôsobu života odsúdeného a dodržiavania uložených obmedzení a povinností.

(3)
Ak ide o podmienečné prepustenie podľa § 66 ods. 1 písm. c) Trestného zákona, po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník
a)
zabezpečí preskúmanie splnenia materiálno-technických podmienok použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby; na účel preskúmania materiálno-technických podmienok podľa tohto odseku sa zariadením na kontrolu prítomnosti považuje aj zariadenie na kontrolu požitia alkoholu,

b)
zabezpečí písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti,

c)
vypracuje správu, ktorá obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú splnené zákonom určené podmienky použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti v navrhovanom mieste výkonu kontroly a zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby a

d)
zašle správu podľa písmena c) spolu s prílohami riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

(4)
Ak probačný a mediačný úradník zistí, že odsúdený nevedie riadny život alebo nedodržiava uložené obmedzenia a povinnosti, nespolupracuje alebo inak marí úkony probácie, vyhotoví o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu priebežnú správu, ktorú predloží predsedovi senátu. Probačný a mediačný úradník pri vyhotovovaní priebežnej správy podľa prvej vety prihliada na osobu odsúdeného a závažnosť jeho konania.

(5)
Probačný a mediačný úradník po skončení probačného dohľadu vyhotoví záverečnú správu o priebehu výkonu probačného dohľadu, v ktorej vyhodnotí jeho priebeh z pohľadu dodržiavania uložených obmedzení a povinností a miery možného rizika recidívy. Záverečná správa obsahuje informácie o zmenách, ktoré nastali vo vzťahu k osobe odsúdeného, akými sú osobné údaje, bydlisko, rodinný stav a v prípadoch osobitného zreteľa aj zdravotný stav. Súčasťou záverečnej správy o priebehu výkonu probačného dohľadu je analýza relevantných údajov a poznatkov, ktoré boli zaznamenané v priebehu vstupného pohovoru, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je vyhodnotenie rizikových faktorov recidívy. V závere správa obsahuje najmä stanovisko probačného a mediačného úradníka k plneniu probačného plánu, probačného programu a uložených obmedzení a povinností. Záverečná správa sa predloží predsedovi senátu do 60 dní odo dňa skončenia probačného dohľadu.

(6)
Prílohou priebežnej a záverečnej správy je najmä odpis z registra trestov, výsledky lustrácií z referenčných, zdrojových alebo iných registrov a ďalšie písomnosti, ktoré sú podkladom pre súd na rozhodnutie o ďalšom postupe v trestnom konaní a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o tom, či sa odsúdený osvedčil.

§ 78aa
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
(1)
Po doručení žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody na preskúmanie splnenia podmienok výkonu kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník zabezpečí ich preskúmanie a písomný súhlas plnoletej osoby, ktorá bude s kontrolovanou osobou žiť v spoločnej domácnosti.

(2)
Po zabezpečení úkonov podľa odseku 1 probačný a mediačný úradník vypracuje správu, ktorú spolu s prílohami zašle riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Správa obsahuje vyjadrenie probačného a mediačného úradníka, či sú v navrhovanom mieste výkonu trestu domáceho väzenia splnené zákonom ustanovené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“.

32.
V § 78b ods. 1 sa za slovami „príslušnému súdu41a)“ vypúšťa čiarka a slová „v ktorého obvode má odsúdený bydlisko alebo sídlo“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

„41a) § 107ab ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2020 Z. z.“.

33.
V § 78b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
V úvodnej časti uznesenia, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok odsúdeného, ktorému bol uložený trest prepadnutia majetku, sa uvedie aj
a)
označenie súdu, ktorý trest prepadnutia majetku uložil,

b)
spisová značka rozhodnutia, ktorým sa tento trest uložil,

c)
dátum vydania tohto rozhodnutia,

d)
označenie ustanovenia zákona, podľa ktorého sa konkurz vyhlásil.41b)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

„41b) § 107a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

34.
§ 83a vrátane nadpisu znie:

㤠83a
Výkon ochranného dohľadu
(1)
Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený bude vykonávať trest odňatia slobody. Spolu s rozhodnutím zašle ústavu na výkon trestu odňatia slobody aj nariadenie výkonu ochranného dohľadu na účel jeho následného zaslania súdu, ktorý po prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody bude ochranný dohľad vykonávať.

(2)
Súd, ktorý ochranný dohľad vykonáva, oznámi začatie výkonu ochranného dohľadu súdu, ktorý nariadil výkon ochranného dohľadu.

(3)
Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ako tri mesiace a zároveň rozhodne, že sa má s výkonom ochranného dohľadu začať pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, v ktorého obvode má odsúdený pobyt.

(4)
Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného liečenia uskutočňovaného v liečebnom ústave, oznámi to súdu, ktorý výkon ochranného dohľadu vykonáva. Rovnako postupuje súd aj vtedy, ak dôvody prerušenia ochranného dohľadu zaniknú.

(5)
Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, aby sa od ochranného dohľadu upustilo, a uvedené skutočnosti oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý výkon ochranného dohľadu kontroluje.

(6)
Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak o to požiada predseda senátu alebo prokurátor alebo ak dôjde k upusteniu, prepusteniu alebo zániku ochranného dohľadu do 30 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre tento postup.“.

35.
V § 83d ods. 1 sa vypúšťajú slová „vlastného podnetu,“.
36.
V § 83d ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o možnosti vziať súhlas k mediácii späť kedykoľvek v priebehu konania“.
37.
V § 83d odseky 4 až 6 znejú:

„(4)
Vo veci mediácie probačný a mediačný úradník podľa okolností prípadu zabezpečí najmä
a)
dožiadanie na prokuratúru alebo súd na účel získania súhlasu na vykonanie mediácie, ak podnet na mediáciu dal obvinený alebo poškodený,

b)
záznam z preštudovania spisu,

c)
lustrácie,

d)
predvolanie účastníkov mediácie,

e)
poučenie obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,

f)
súhlas obvineného, poškodeného alebo zákonného zástupcu,

g)
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok,

h)
vypracovanie dohody,

i)
záznam o možnosti odklonu od mediácie, ak sú splnené podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania,

j)
záznam z mediácie, ak sa mediácia prerušuje alebo ak je to potrebné z iného dôvodu,

k)
žiadosť o predĺženie určenej lehoty na mediáciu,

l)
záverečnú správu z mediácie.

(5)
Prílohou záverečnej správy z mediácie je doklad
a)
o nahradení škody, ak bola škoda uhradená, alebo o inom opatrení na náhradu škody, ak bola trestným činom spôsobená,

b)
o uhradení sumy určenej ministerstvu na ochranu a podporu obetí trestných činov, ak ide o zmier.

(6)
Mediácia sa vykonáva spravidla priamou formou; nepriamou formou možno mediáciu vykonať v prípadoch hodných osobitného zreteľa na požiadanie poškodeného. O tejto požiadavke probačný a mediačný úradník spracuje úradný záznam.“.

38.
§ 83d sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Probačný a mediačný úradník vykonáva mediáciu v priestoroch súdu, ktoré sú na tento účel určené.“.

39.
Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠85a
Spoločné ustanovenie k výkonu niektorých rozhodnutí v trestnom konaní
Rozhodnutie alebo pokyn, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu alebo mediáciu, sa na prvej strane označuje poznámkou „Probácia a mediácia“.

40.
§ 137 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Zamestnanec podateľne roztriedi došlé písomnosti aj podľa toho, či patria organizačným útvarom v sídle súdu alebo na pracovisku a zabezpečí ich odovzdanie príslušným organizačným útvarom najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V neodkladných prípadoch podateľňa zabezpečí okamžité odovzdanie podania príslušnému organizačnému útvaru. Ak má byť podanie v listinnej podobe odovzdané zo sídla súdu na pracovisko alebo naopak, podanie zamestnanec podateľne na tento účel môže previesť do elektronickej podoby.

(4)
Odsek 4 sa primerane vzťahuje aj na rozdeľovanie pošty v spoločnej podateľni podľa § 8 ods. 2.“.

41.
§ 148 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak má súd zriadené pracovisko, súdne registre sú spoločné.“.

42.
V § 149 ods. 2, § 150 ods. 2, § 167 ods. 3, § 183 ods. 3, § 235 ods. 3, § 244 ods. 2 a § 255 ods. 1 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ v príslušnom tvare.
43.
V § 152 ods. 7 prvá veta znie: „O žalobe na obnovu konania a o návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený náhodným výberom; žaloba na obnovu konania sa zapisuje do toho istého súdneho registra ako vec, ktorej sa týka.“.
44.
V § 152 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Vec, v ktorej sa opätovne rozhoduje na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa zapisuje do súdneho registra, v ktorom bola pôvodne zapísaná.“.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

45.
V § 152 ods. 9 prvej vete sa za slovo „veci“ vkladajú slová „v podateľni alebo v spoločnej podateľni“.
46.
V § 152 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

„(11)
Ak sa na okresnom súde, ktorého rozvrh práce je založený na obvodovom systéme, vec pridelila samosudcovi alebo senátu na pracovisku namiesto samosudcu alebo senátu v sídle súdu alebo naopak, môže sa táto vec previesť podľa pokynu predsedu súdu pod pôvodnou spisovou značkou do 30 dní odo dňa jej pridelenia. Ak nedôjde v lehote podľa prvej vety k prevodu veci, vec dokončí samosudca alebo senát podľa pôvodného pridelenia.

(12)
V prípade okresného súdu, ktorého rozvrh práce je založený na obvodovom systéme, vylúčenie sudcov alebo senátov na pracovisku, nie je prekážkou pre prerozdelenie veci medzi sudcov alebo senáty v sídle súdu a vylúčenie sudcov alebo senátov v sídle tohto súdu nie je prekážkou pre prerozdelenie veci medzi sudcov alebo senáty na pracovisku.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

47.
§ 153 vrátane nadpisu znie:

㤠153
Úschova súdnych registrov
(1)
Súdny register vedený v elektronickej podobe sa na archívne účely uchováva v elektronickej podobe. Zoznam neskončených vecí v každom elektronicky vedenom registri k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka nahrádza registrový prevod.

(2)
Len čo sa v ručne vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, opatrí sa uzávierkou podľa § 161 umiestnenou trvalým spôsobom za posledný zápis v súdnom registri. Uzávierku opatrí asistent poverený vedením súdneho registra odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným podpisom. Uzavretý súdny register sa odovzdá do príručnej registratúry.“.

48.
§ 163 a 164 vrátane nadpisov znejú:

㤠163
Súdne registre okresného súdu
(1)
Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom súde vedú pre veci
a)
občianskoprávnej agendy súdne registre C, Cpr, Csp, Cr, Ca, Cd, Ccud, D, Dd, Dcud, Up, U, UL, Vyd, Ek, Erd, JP,

b)
obchodnoprávnej agendy súdne registre Cb, CbZm, CbPv, CbR, CbBu, CbHs, Cbi, CbVO, Cbd, Cbcud, K, R, NcKR, OdK, OdS, Odi, Vpr, Npr vrátane súdnych registrov v agende obchodného registra, registra partnerov verejného sektora a registra diskvalifikácií,

c)
trestnoprávnej agendy súdne registre T, Tk, Tv, Nt, Ntd, Pp, Tp, Ntt, Td, Tcud, Pr, M,

d)
rodinnoprávnej agendy súdne registre P, PPOm, Pc, Ps, Pm, Po, Pu, Pd, Pcud, Em, Ed, Ecud.

(2)
Súdnymi registrami podľa odseku 1 písm. b) sú v agende
a)
obchodného registra súdne registre Re, Nre, Exre, Nsre, Pok, Vym,

b)
registra partnerov verejného sektora súdne registre PRe, PNre, PExre, PNsre, PPok, PVym,

c)
registra diskvalifikácií súdny register CbVyl.

(3)
Na okresnom súde, na ktorom to odôvodňuje zvýšený počet druhovo obdobných žalôb alebo návrhov na začatie konania zapisovaných do súdneho registra C a požiadavka na rovnomernú zaťaženosť sudcov v týchto veciach, možno na evidenciu súdnych spisov v týchto veciach viesť samostatný súdny register Cos, ak súčasne budú veci zapisované do súdneho registra Cos prideľované aspoň trom sudcom.

(4)
Súdne registre určené pre evidenciu súdnych spisov vo veciach, na ktoré sú kauzálne príslušné zákonom ustanovené okresné súdy, sa vedú len na týchto okresných súdoch. Ak je rozvrh práce okresného súdu podľa prvej vety založený na obvodovom systéme, súdne registre podľa predchádzajúcej vety sa nezahŕňajú do hlavnej agendy, pre ktorú sa vytvára obvod pracoviska.

(5)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov okresného súdu, sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 164
Súdne registre krajského súdu
(1)
Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu a pre odvolaciu agendu.

(2)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde ako súde prvého stupňa vedú pre veci
a)
občianskoprávnej agendy súdne registre C, Cd, Cudz, JP,

b)
trestnoprávnej agendy súdne registre Ntc, Ntt, Ntn, Td.

(3)
Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde ako súde druhého stupňa vedú pre veci
a)
občianskoprávnej agendy súdne registre Co, CoCsp, CoPr, CoD, CoEk, CoR, CoUp, NcC,

b)
obchodnoprávnej agendy súdne registre Cob, CoPv, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,

c)
trestnoprávnej agendy súdne registre To, Tov, Tpo, Tos, Nto, Ntro,

d)
rodinnoprávnej agendy súdne registre CoP, CoPom, CoPs, CoE, CoPno, NcP.

(4)
Súdne registre určené pre evidenciu súdnych spisov vo veciach, na ktoré sú kauzálne príslušné zákonom ustanovené krajské súdy, sa vedú len na týchto krajských súdoch.

(5)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu, sú uvedené v prílohe č. 1.“.

49.
V § 165 ods. 2 sa vypúšťajú slová „časti IV“.
50.
§ 165a vrátane nadpisu znie:

㤠165a
Súdne registre správneho súdu
(1)
Na evidenciu súdnych spisov na správnom súde sa vedú súdne registre S, Sa, Shs, Spv, Saz, Svo, Sf, Sas, Sd a Scud.

(2)
Na účel zabezpečenia včasného rozhodovania vo veciach správneho súdnictva zapisovaných do súdnych registrov podľa odseku 1, v ktorých zákon ustanovuje lehotu pre rozhodnutie vo veci samej, ktorá nie je dlhšia ako sedem dní, ak rozvrh práce správneho súdu obsahuje rozvrh služieb na účely vybavovania tejto agendy, možno na evidenciu súdnych spisov v týchto veciach viesť samostatný súdny register
a)
Spa pre samosudcovské veci,

b)
Sps pre senátne veci.

(3)
Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov správneho súdu, sú uvedené v prílohe č. 1.“.

51.
V § 168 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
V prípade elektronických podaní tlač spisového obalu zabezpečuje zamestnanec podateľne
a)
v sídle súdu, ak sa súdny spis založil na pracovisku súdu a vec sa pridelila sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu v sídle súdu,

b)
na pracovisku, ak sa súdny spis založil v sídle súdu a vec sa pridelila sudcovi, ktorý vykonáva funkciu na pracovisku.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

52.
V § 168a ods. 1 sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „2 a 4“.
53.
V § 180 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a výsledky lustrácií v úradných evidenciách, ak je to potrebné s ohľadom na ochranu osobných údajov“.
54.
Doterajší text § 190a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sa dožiadanie týka veci, o ktorej už koná dožiadaný súd, dožiadanie sa vybavuje v súdnom spise tohto konania.“.

55.
V § 192 ods. 3 sa slovo „prvopis“ nahrádza slovom „rovnopis“.
56.
Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠193a
Lustrácia v informačnom systéme verejnej správy
(1)
Ak je potrebné na účely vybavovania agendy súdu overiť určitú skutočnosť známu z činnosti iného orgánu verejnej moci, súd ju overuje najmä lustráciou v informačnom systéme príslušného orgánu.

(2)
Ak výsledok lustrácie nie je naďalej potrebný pre súdne konania, vyradí sa zo súdneho spisu.“.

57.
V § 195 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Nazeranie do súdneho spisu sa vykonáva na pracovisku, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu na pracovisku. Nazeranie do súdneho spisu sa vykonáva v sídle súdu, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu v sídle súdu.“.

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

58.
V § 195 ods. 10 sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.
59.
V § 214 písmeno c) znie:

„c)
zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis alebo na základe oznámenia zo systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“) do systému zapisujú alebo sa zo systému vymazávajú údaje obsiahnuté v návrhu na zápis alebo v oznámení zo systému prepojenia registrov,“.

60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:

„73) § 8 ods. 2, § 8a ods. 3, § 8b ods. 2 a § 15h ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

61.
V § 214 písm. l) sa za slovo „rozumie“ vkladajú slová „elektronický formulár alebo“.
62.
V § 215 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom na to určeného elektronického formulára“.
63.
V § 216 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo potvrdí údaje exportované z na to určeného elektronického formulára:“.
64.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:

„76) § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

65.
V § 222 odseky 4 a 5 znejú:

„(4)
Po vykonaní zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument
a)
potvrdenie o vykonaní zápisu,

b)
výpis z obchodného registra.

(5)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentov podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí
a)
vytlačenie kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ktoré vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227,

b)
aktivovanie funkcie systému, ktorá umožní kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra ku dňu podľa odseku 3 vytlačiť výpis z obchodného registra.“.

66.
V § 223 ods. 4 sa za slová „dôvody“ vkladajú slová „vrátane presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh“.
67.
V § 223 odsek 5 znie:

„(5)
Po odmietnutí vykonania zápisu súd vygeneruje a doručí navrhovateľovi ako autorizovaný elektronický úradný dokument oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.“.

68.
§ 223 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokumentu podľa odseku 4, vyšší súdny úradník zabezpečí vytlačenie kópie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu, ktorú vlastnoručne podpíše a postúpi kancelárii styku s verejnosťou obchodného registra na ďalší postup podľa § 227.“.

69.
V § 225 ods. 4 sa slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.
70.
V § 228 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a doručovanie“.
71.
V § 228 odsek 3 znie:

„(3)
Ak navrhovateľ v návrhu na zápis zvolil možnosť osobného vyzdvihnutia listinnej podoby dokladov a ak si navrhovateľ na registrovom súde nevyzdvihne tieto doklady do piatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra zabezpečí doručenie dokladov ako autorizovaných elektronických úradných dokumentov.“.

72.
V § 228 ods. 4 sa slovo „poštou“ nahrádza slovami „ako autorizovaný elektronický úradný dokument“.
73.
Za § 228a sa vkladá § 228b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠228b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra
Elektronické žiadosti o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra sa v systéme spracúvajú a vybavujú automatizovaným spôsobom.“.

74.
V § 230 ods. 1 sa za slová „do obchodného registra“ vkladajú slová „a údajov o konečnom užívateľovi výhod“.
75.
V § 232 ods. 1 sa za slovo „diskvalifikácií“ vkladajú slová „a vrátane oznámenia zo systému prepojenia registrov“.
76.
V § 235 ods. 2 písm. f) prvý a druhý bod znejú:

„1.
organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby,

2.
organizačné zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,“.

77.
V § 235 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

78.
V § 235 ods. 3 písm. b) sa slová „pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska“ nahrádzajú slovami „sídlo zapísanej osoby“.
79.
V § 237 ods. 3 sa slová „pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,“ nahrádzajú slovom „sídlo“.
80.
§ 238 vrátane nadpisu znie:

㤠238
Prijímanie podaní pre zbierku listín
(1)
Kancelária zbierky listín ukladá listiny do zbierky listín bezodkladne po ich predložení registrovému súdu.

(2)
Ak boli registrovému súdu listiny predložené v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.

(3)
Ak sa registrovému súdu doručia v elektronickej podobe listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu po ich prijatí vyznačí v systéme, ktoré z priložených listín sa ukladajú do spisu zbierky listín.

(4)
Ak sa listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, doručia registrovému súdu v listinnej podobe len v jednom vyhotovení, podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu ich predloží spolu s návrhom sudcovi, ktorému bol podľa rozvrhu práce návrh pridelený. Podateľňa alebo poverený zamestnanec registrového súdu v takomto prípade priloží k prijatému podaniu úradný záznam o tom, že prílohy v listinnej podobe boli k návrhu priložené len v jednom vyhotovení. O tejto skutočnosti rovnako vyrozumie aj kanceláriu zbierky listín.“.

81.
V § 239 ods. 2 písm. c) sa slová „osoby a ak ide o fyzickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska, ktorého“ nahrádzajú slovami „osoby, ktorej“.
82.
Za § 240a sa vkladá § 240b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠240b
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín
Elektronická žiadosť o vydanie elektronickej podoby kópie listiny zo zbierky listín sa v systéme spracúva a vybavuje automatizovaným spôsobom. Ak je listina uložená len v listinnej podobe, prevod z listinnej podoby do elektronickej podoby zabezpečí bezodkladne kancelária zbierky listín.“.

83.
V § 241b ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „alebo písomný pokyn súdu alebo prokurátora alebo písomná žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak ide o predbežné šetrenie.“.
84.
V § 241c ods. 2 sa za slová „odsek 3“ vkladajú slová „alebo odsek 4“.
85.
V § 241c odsek 3 znie:

„(3)
Probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý vykonal predbežné šetrenie, sa pridelí podanie podľa § 241b, ak sa súčasne nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, výkon trestu povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona.“.

86.
§ 241c sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Ak sa podanie podľa § 241b týka osoby, o ktorej sa už vedie konanie v inej veci súdneho registra Pr alebo M, zaeviduje sa do súdneho registra Pr alebo M a pridelí sa tomu probačnému a mediačnému úradníkovi, ktorý koná vo veci tejto osoby.“.

87.
V § 241d sa slová „príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení probační a mediační úradníci“ nahrádzajú slovami „určený rozvrhom práce“.
88.
§ 241f znie:

㤠241f
(1)
Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva probácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.

(2)
Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa vykonáva mediácia, a všetky písomnosti súvisiace s vecou.

(3)
Spisový prehľad v súdnom spise v agende probácie a mediácie sa tvorí priebežne prostredníctvom aplikácie, ktorá uvádza informáciu o poradových číslach záznamov a príslušnom počte strán záznamov; spisový prehľad sa vyhotovuje vo forme osobitného záznamu spravidla pred ukončením spisu.

(4)
Úkony podľa § 206 ods. 1 v súdnom spise v agende probácie a mediácie vykonáva súdny tajomník určený rozvrhom práce.“.

89.
V § 241j odsek 1 znie:

„(1)
Podaním sa pri predbežnom šetrení rozumie
a)
pokyn sudcu alebo prokurátora na preskúmanie splnenia podmienok kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami alebo žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody o takéto preskúmanie,

b)
pokyn sudcu alebo prokurátora na vypracovanie správy o možnostiach uloženia a riadneho výkonu trestu povinnej práce alebo trestu domáceho väzenia vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu,

c)
pokyn sudcu alebo prokuratúra na vypracovanie správy o vhodnosti uloženia povinnosti podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,

d)
žiadosť sudcu alebo prokurátora o stanovisko probačného a mediačného úradníka podľa § 241a ods. 3.“.

90.
V § 241k ods. 2 písm. f) a i) sa vypúšťa slovo „úradný“.
91.
V § 241k odsek 3 znie:

„(3)
Ak sa po vykonaní predbežného šetrenia nariadi kontrola výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami, uloží sa trest povinnej práce alebo splnenie povinností podľa § 51 ods. 4 písm. h) Trestného zákona, postupuje sa podľa § 241c ods. 3 a spis predbežného šetrenia sa pripojí k probačnému spisu; v ostatných prípadoch sa po vykonaní predbežného šetrenia probačný spis ukončí a uloží do úschovy.“.

92.
V § 241k sa vypúšťa odsek 4.
93.
V § 256 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia § 149 ods. 1 a 2 platia rovnako.“.
94.
Za § 259a sa vkladá § 259b, ktorý znie:

㤠259b
(1)
Sudcovia a zamestnanci kauzálne príslušného krajského súdu, ktorého obvod tvoria obvody dvoch alebo viacerých krajských súdov, môžu mať kanceláriu mimo sídla krajského súdu, najmä v budove iného súdu, spravidla krajského súdu, a to po dohode predsedov dotknutých súdov.

(2)
Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na Špecializovaný trestný súd a správny súd.“.

95.
Za § 263l sa vkladá § 263m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263m
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Veci zapísané do súdneho registra C do 31. decembra 2022, ktoré sa od 1. januára 2023 môžu zapisovať do súdneho registra Cos, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj od 1. januára 2023.

(2)
Veci zapísané do súdneho registra Ps do 31. decembra 2022, ktoré sa od 1. januára 2023 zapisujú do súdneho registra Pm, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj od 1. januára 2023.

(3)
Veci zapísané do súdneho registra Csr do 31. decembra 2022, ktoré sa od 1. januára 2023 zapisujú do súdneho registra Cr, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj od 1. januára 2023.

(4)
Súdny register Cb sa na súdoch, ktoré nie sú kauzálne príslušné na vybavovanie vecí zapisovaných do tohto súdneho registra, od 1. januára 2023 vedie len na účely evidencie konaní začatých do 31. decembra 2022. Ak je potrebné na súde podľa prvej vety takúto vec zapísať do súdneho registra od 1. januára 2023, postupuje sa podľa § 148 ods. 5 druhej vety.

(5)
Ak je to potrebné na účel evidencie prvostupňovej agendy správneho súdnictva na okresných súdoch, okresné súdy vedú súdne registre podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(6)
Ak je to potrebné na účel evidencie prvostupňovej trestnoprávnej agendy a obchodnoprávnej agendy na krajských súdoch, krajské súdy vedú súdne registre podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(7)
Veci zapísané do súdneho registra CoSr do 31. decembra 2022, ktoré sa od 1. januára 2023 zapisujú do súdneho registra CoR, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj od 1. januára 2023.

(8)
Veci zapísané do súdneho registra CoP do 31. decembra 2022, ktoré sa od 1. januára 2023 zapisujú do súdneho registra CoPs, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj od 1. januára 2023.

(9)
Súdne registre správnych súdov podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2023 sa vedú na evidenciu vecí došlých na správne súdy od 1. januára 2023. Na účel evidencie vecí, ktoré sú predmetom prechodu výkonu súdnictva z krajských súdov na správne súdy, sa použije táto vyhláška v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(10)
Súdne spisy vo veciach podľa odsekov 1 až 8, ktoré boli doručené súdu do 31. decembra 2022, a súdne spisy, pre ktoré nie je od 1. januára 2023 ustanovený súdny register alebo nie sú od 1. januára 2023 uvedené v prílohe č. 10, sa v registratúrnom stredisku uschovajú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2022.

(11)
Ak rozhodnutie vo veciach zapisovaných do súdneho registra CbR, ktoré je podkladom na zápis údajov do obchodného registra, na zápis zmeny zapísaných údajov alebo na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra, vydá od 1. januára 2023 Okresný súd Trenčín, a ak sa toto rozhodnutie týka osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okresoch Považská Bystrica a Púchov, Okresný súd Trenčín bezodkladne po právoplatnosti zašle takéto rozhodnutie Okresnému súdu Žilina.

(12)
Veci zapísané do súdneho registra Er do 31. decembra 2022 tvoria vedľajšiu súdnu agendu; súdny register Er sa vedie podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2022 do vybavenia poslednej veci, ktorá je v ňom zapísaná.“.

96.
Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.
SÚDNE REGISTRE
I.
PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY
SÚDNYCH REGISTROV

OKRESNÝ SÚD


Občianskoprávna
agenda
Obchodnoprávna
agenda
Trestnoprávna
agenda
Rodinnoprávna
agenda
C Cb T P
Cos CbZm Tk PPOm
Cpr CbPv Tv Pc
Csp CbR Nt Ps
Cr CbBu Ntd Pm
Ca CbHs Pp Po
Cd Cbi Tp Pu
Ccud CbVO Ntt Pd
D CbVyl Td Pcud
Dd Cbd Tcud Em
Dcud Cbcud Pr Ed
Up K M Ecud
U R
UL NcKR
Vyd OdK
Ek OdS
Erd Odi
Ercud Vpr
JP Npr
Re
Nre
Exre
Nsre
Pok
Vym
Pre
PNre
PExre
PNsre
PPok
PVym
KRAJSKÝ SÚD

SÚDNE REGISTRE PRVOSTUPŇOVEJ AGENDY
Občianskoprávna
agenda
Trestnoprávna
agenda
C Ntc
Cd Ntt
Cudz Ntn
JP Td


SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY
Občianskoprávna agenda Obchodnoprávna agenda Trestnoprávna agenda Rodinnoprávna agenda
Co Cob To CoP
CoCsp CoPv Tov CoPom
CoPr CoZm Tpo CoPs
CoD CoKR Tos CoE
CoEk CobVO Nto CoPno
CoR Ncb Ntro NcP
CoUp
NcC


ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Trestnoprávna agenda
T
Tp
Nt
Ntt


SPRÁVNY SÚD
Agenda správneho súdnictva
S
Sa
Shs
Spv
Saz
Sf
Svo
Sas
Spa
Sps
Sd
Scud


II.
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU
A. Súdne registre občianskoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba a návrh na začatie konania v sporovej veci občianskoprávnej povahy, ak sa nezapisujú do iného súdneho registra, a to najmä
a)
žaloba, návrh na začatie konania a určovací návrh v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisujú do súdneho registra Csp,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach, ak sa nezapisuje do súdneho registra Csp; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

d)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu,

e)
návrh vyvolaný konaním o dedičstve,

f)
návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,

g)
návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, iný občianskoprávny spor týkajúci sa bytu a obytných miestností aj nebytových priestorov,

h)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby, ak sa nezapisuje do súdneho registra Cos,

i)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka, ak sa nezapisuje do súdneho registra Cos,

j)
spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,

k)
spor z verejného obstarávania občianskoprávneho charakteru,

l)
návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci,

m)
návrh na vydanie ochranného opatrenia,

n)
návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,

o)
návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,

p)
návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,

q)
návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,

r)
iný spor občianskoprávneho charakteru.

2.
Do súdneho registra „Cos“, ak sa na súde vedie, sa zapisuje
a)
návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

b)
návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.

3.
Do súdneho registra „Cpr“ sa zapisujú individuálne pracovnoprávne spory a spory z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky.

4.
Do súdneho registra „Csp“ sa zapisujú spory zo spotrebiteľských zmlúv.

5.
Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú
a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku,

b)
žaloby o zrušenie predbežného opatrenia vydaného v rozhodcovskom konaní,

c)
rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok,

d)
návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodcovského rozsudku.

6.
Do súdneho registra „Ca“ sa zapisujú spory z autorského práva a spory z práv súvisiacich s autorským právom.

7.
Do súdneho registra „Cd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v občianskoprávnych veciach.

8.
Do súdneho registra „Ccud“ sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v občianskych veciach,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

c)
žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.

9.
Do súdneho registra „D“ sa zapisuje
a)
oznámenie matriky o úmrtí občana,

b)
právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení za mŕtveho,

c)
návrh alebo podnet na dodatočné konanie o dedičstve,

d)
návrh alebo podnet, ktorý smeruje k dodatočnému konaniu o dedičstve,

e)
ohlásenie úmrtia, ktoré nie je dokladované úmrtným listom,

f)
žiadosť o vydanie, opravu, zmenu, odvolanie, predĺženie platnosti alebo pozastavenia účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve.

10.
Do súdneho registra „Dd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v dedičských veciach.

11.
Do súdneho registra „Dcud“ sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v dedičských veciach,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

12.
Do súdneho registra „Up“ sa zapisuje návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní.
V súdnom registri Up sa vyznačuje skončenie veci
a)
nadobudnutím právoplatnosti vydaného platobného rozkazu,

b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu,

c)
márnym uplynutím lehoty na podanie návrhu na pokračovanie v konaní,

d)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí návrhu na vydanie platobného rozkazu,

e)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania.

V súdnom registri Up sa vyznačuje skončenie veci a jej postúpenie súdu príslušnému na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku v prípade
a)
podania odporu a návrhu na pokračovanie v konaní,

b)
zrušenia platobného rozkazu pre jeho nedoručenie do vlastných rúk žalovanému a podania návrhu na pokračovanie v konaní.


13.
Do súdneho registra „U“ sa zapisuje
a)
návrh na prijatie veci do úschovy,

b)
námietka proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,

c)
námietka proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,

d)
podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.

14.
Do súdneho registra „UL“ sa zapisuje návrh na umorenie listiny.

15.
Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.

16.
Do súdneho registra „Ek“ sa zapisuje návrh na vykonanie exekúcie v exekučných konaniach, v ktorých sa súdny exekútor ustanovuje náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom.

17.
Do súdneho registra „Erd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v exekučných veciach.

18.
Do súdneho registra „Ercud“ sa zapisuje návrh na výkon cudzieho rozhodnutia, ktoré bolo uznané, vyhlásené za vykonateľné alebo pri ktorom sa uznanie osobitným rozhodnutím alebo vyhlásenie vykonateľnosti nevyžaduje.

19.
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)
preddavky v súdnom konaní.


B. Súdne registre obchodnoprávnej agendy


1.
Do súdneho registra „Cb“ sa zapisuje žaloba a návrh na začatie konania v sporovej veci obchodnoprávnej povahy, ak sa nezapisujú do iného súdneho registra, a to najmä
a)
žaloba a návrh na začatie konania v obchodných veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v obchodných veciach,

b)
návrh na vydanie platobného rozkazu v obchodnoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť,

c)
žaloba, z ktorej je zrejmé, že záväzkový vzťah účastníkov, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, sa spravuje podľa písomnej dohody Obchodným zákonníkom vrátane vzťahu, ktorý vznikol pri zabezpečení záväzku z tejto zmluvy; to neplatí, ak ide o spory zo spotrebiteľských zmlúv,

d)
žaloba, ak je jej predmetom uplatňovanie práv z nekalej súťaže podľa § 44 až 55 Obchodného zákonníka, práv z obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, práv z obchodného mena podľa § 8 až 12 Obchodného zákonníka a iné žaloby, ak je ich predmetom vzťah z Obchodného zákonníka,

e)
návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

2.
Do súdneho registra „CbZm“ sa zapisujú žaloby a návrhy, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku okrem návrhov, ktorých predmet vyplýva zo zmenky alebo šeku, ktoré sú uplatňované proti spotrebiteľovi v súvislosti so spotrebiteľským právnym vzťahom.

3.
Do súdneho registra „CbPv“ sa zapisujú žaloby v sporoch z priemyselného vlastníctva, najmä spory z patentov, dodatkových ochranných osvedčení, dizajnov, ochranných známok, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu a zemepisných označení, právnej ochrany odrôd rastlín.

4.
Do súdneho registra „CbR“ sa zapisujú návrhy na začatie konania vo veciach podľa § 304 Civilného mimosporového poriadku.

5.
Do súdneho registra „CbBu“ sa zapisujú žaloby v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania.

6.
Do súdneho registra „CbHs“ sa zapisujú žaloby v sporoch z hospodárskej súťaže.

7.
Do súdneho registra „Cbi“ sa zapisujú žaloby v sporoch vyvolaných konkurzom a reštrukturalizáciou alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

8.
Do súdneho registra „CbVO“ sa zapisujú žaloby v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa predpisov o verejnom obstarávaní.

9.
Do súdneho registra „CbVyl“ sa zapisuje diskvalifikačný list spolu s rovnopisom právoplatného rozhodnutia súdu o vylúčení.

10.
Do súdneho registra „Cbd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v obchodnoprávnych veciach.

11.
Do súdneho registra „Cbcud“ sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc v obchodných veciach, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

12.
Do súdneho registra „K“ sa zapisujú návrhy na vyhlásenie konkurzu.
Ak sa počas konkurzného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne reštrukturalizácia, vec sa prevádza do súdneho registra R.

13.
Do súdneho registra „R“ sa zapisujú návrhy na povolenie reštrukturalizácie.
Ak sa počas reštrukturalizačného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne konkurzné konanie, vec sa prevádza do súdneho registra K.

14.
Do súdneho registra „NcKR“ sa zapisujú iné podania okrem návrhov zapisovaných do súdnych registrov K a R vzťahujúce sa na konania podľa predpisov o konkurze a reštrukturalizácii vrátane návrhov týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

15.
Do súdneho registra „OdK“ sa zapisujú návrhy na vyhlásene konkurzu v konaní o oddlžení.

16.
Do súdneho registra „OdS“ sa zapisujú návrhy na určenie splátkového kalendára v konaní o oddlžení.

17.
Do súdneho registra „Odi“ sa zapisujú návrhy a podnety na zrušenie oddlženia.

18.
Do súdneho registra „Vpr“ sa zapisuje
a)
návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie,

b)
kvalifikovaný podnet,

c)
návrh dlžníka na zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii,

d)
návrh na predĺženie dočasnej ochrany,

e)
žiadosť o skončenie dočasnej ochrany,

f)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

g)
návrh na potvrdenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu s návrhom na nahradenie súhlasu skupiny,

h)
návrh na zrušenie verejného preventívneho reštrukturalizačného plánu,

i)
iné podania vzťahujúce sa na konanie o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19.
Do súdneho registra „Npr“ sa zapisuje
a)
oznámenie o začatí konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii,

b)
predloženie neverejného preventívneho reštrukturalizačného plánu na posúdenie.

20.
Do súdneho registra „Re“ sa zapisuje návrh na
a)
zápis údajov do obchodného registra,

b)
zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra,

c)
výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.

21.
Do súdneho registra „Nre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

22.
Do súdneho registra „Exre“ sa zapisuje
a)
návrh na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom,

b)
podnet na začatie konania o zosúladení údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom vrátane podnetu zo systému prepojenia registrov a podnetu, ktorého prílohou je výpis z registra diskvalifikácií,

c)
návrh na začatie konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra,

d)
rovnopis rozsudku vydaného v trestnom konaní ukladajúceho právnickej osobe trest podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

e)
podnet na opravu údajov alebo žiadosť o opravu údajov v obchodnom registri využitím hodnôt referenčných údajov.

23.
Do súdneho registra „Nsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra Nre, ktorým súdny úradník v rámci postupu podľa § 278 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku nevyhovel.

24.
Do súdneho registra „Pok“ sa zapisuje podnet, ktorý podateľni postúpil vyšší súdny úradník alebo sudca, ak pri postupe podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa Civilného mimosporového poriadku zistili skutočnosti odôvodňujúce postup podľa § 11 zákona č. 530/2003 Z. z.

25.
Do súdneho registra „Vym“ sa zapisujú
a)
právoplatné rozhodnutia súdov, ktorými sa ukončuje konkurzné konanie a zapísanej osobe nezostal žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku,

b)
právoplatné rozhodnutia súdov o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo o výmaze spoločnosti bez likvidácie,

c)
výmaz obchodnej spoločnosti na základe upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku.

26.
Do súdneho registra „PRe“ sa zapisuje návrh na
a)
zápis údajov do registra partnerov verejného sektora,

b)
zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora,

c)
výmaz zapísaných údajov z registra partnerov verejného sektora vrátane výmazu oprávnenej osoby.

27.
Do súdneho registra „PNre“ sa zapisujú námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu.

28.
Do súdneho registra „PExre“ sa zapisuje uznesenie súdu, ktorý začal konanie podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a kvalifikovaný podnet.

29.
Do súdneho registra „PNsre“ sa zapisujú tie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu zo súdneho registra PNre, ktorým súdny úradník nevyhovel.

30.
Do súdneho registra „PPok“ sa zapisuje podnet, ktorý odôvodňuje postup podľa § 13 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.
Do súdneho registra „PVym“ sa zapisuje právoplatné rozhodnutie o pokute, ktoré je podkladom pre výmaz subjektu z registra partnerov verejného sektora.

C. Súdne registre trestnoprávnej agendy


1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, ak sa nezapisuje do súdnych registrov Tk a Tv.

2.
Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

3.
Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, v ktorej prokurátor podal obžalobu alebo návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu.

4.
Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje
a)
návrh vo veci zahladenia odsúdenia,

b)
návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad,

c)
návrh na povolenie obnovy konania,

d)
návrh na prerušenie výkonu trestu,

e)
návrh na upustenie od výkonu trestu,

f)
návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

g)
návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

h)
návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov,

i)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

j)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

k)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu,

l)
vec týkajúca sa pomerného skrátenia trestu odňatia slobody podľa § 438j Trestného zákona.

5.
Do súdneho registra „Ntd“ sa zapisujú návrhy týkajúce sa výkonu detencie, najmä návrh na preskúmanie trvania dôvodov detencie, návrh na zmenu detencie na ochranné liečenie a návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie.

6.
Do súdneho registra „Pp“ sa zapisuje
a)
návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa vykonáva trest,

b)
návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,

c)
prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,

d)
žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,

e)
podnet na podmienečné prepustenie podaný osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na to oprávnené.

7.
Do súdneho registra „Tp“ sa zapisujú návrhy, o ktorých rozhoduje v prípravnom konaní súd, najmä
a)
návrh na ustanovenie obhajcu,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

d)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

e)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

f)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,

g)
návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku,

h)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

i)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenia na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

j)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.

8.
Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich rozhoduje okresný súd.

9.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v trestnoprávnych veciach.

10.
Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje
a)
konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci, ak je daná príslušnosť okresného súdu,

b)
povolenie úkonov právnej pomoci,

c)
žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

d)
konanie o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.
Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú
a)
rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, z ktorých vyplýva povinnosť vykonať probáciu,

b)
pokyny na vykonanie predbežného šetrenia,

c)
nariadenie kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami,

d)
dožiadania z iných súdov vo veciach probácie a vo veciach kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami.

12.
Do súdneho registra „M“ sa zapisujú
a)
písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,

b)
písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,

c)
podnety poškodeného a obvineného,

d)
podnety policajta na vykonanie mediácie,

e)
iné podnety na vykonanie mediácie,

f)
dožiadania vo veciach mediácie.


D. Súdne registre rodinnoprávnej agendy


1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na povolenie uzavrieť manželstvo,

b)
návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

c)
návrh na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých podľa § 111 Civilného mimosporového poriadku,

d)
návrh na konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

e)
návrh vo veciach osvojiteľnosti, osvojenia a predosvojiteľskej starostlivosti.

2.
Do súdneho registra „PPOm“ sa zapisuje návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa § 365 Civilného mimosporového poriadku a návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých podľa § 368 Civilného mimosporového poriadku; ak je návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v súdnom registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci.

3.
Do súdneho registra „Pc“ sa zapisuje
a)
návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

b)
návrh na konanie o určenie neplatnosti manželstva,

c)
návrh na konanie o určenie neexistencie manželstva,

d)
návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,

e)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva, návrh na určenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom,

f)
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

g)
návrh na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov.

4.
Do súdneho registra „Ps“ sa zapisuje
a)
návrh na konanie o spôsobilosti na právne úkony, ako aj ďalšie návrhy týkajúce sa osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b)
návrh na konanie o ustanovení opatrovníka.

5.
Do súdneho registra „Pm“ sa zapisuje návrh na vyhlásenie za mŕtveho.

6.
Do súdneho registra „Po“ sa zapisuje vec vyhlásenia o uznaní otcovstva.

7.
Do súdneho registra „Pu“ sa zapisuje vec konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení.

8.
Do súdneho registra „Pd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

9.
Do súdneho registra „Pcud“ sa zapisuje
a)
žiadosť cudzích orgánov o právnu pomoc vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých, napríklad žiadosť o doručenie písomností, výsluch účastníka, svedka, znalca, vykonanie iného dôkazu,

b)
žiadosť účastníka o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine,

c)
návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia vo veciach opatrovníckych a starostlivosti o maloletých.

10.
Do súdneho registra „Em“ sa zapisuje návrh na súdny výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

11.
Do súdneho registra „Ed“ sa zapisujú tuzemské dožiadania vo veciach podľa bodu 10.

12.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.


III.
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV KRAJSKÉHO SÚDU

Súdne registre prvostupňovej agendy


A. Súdne registre občianskoprávnej agendy


1.
Do súdneho registra „C“ sa zapisuje žaloba v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.

2.
Do súdneho registra „Cd“ sa zapisuje žiadosť o vykonanie dôkazu na základe požiadavky iného súdu alebo dožiadania o právnu pomoc z cudziny; do tohto registra sa zapisujú aj žiadosti účastníkov o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v cudzine.

3.
Do súdneho registra „Cudz“ sa zapisuje návrh účastníka na uznanie vybraných cudzích rozhodnutí podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúceho sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier.

4.
Do súdneho registra „JP“ sa zapisujú jednotlivé druhy súdnych pohľadávok:
a)
súdne poplatky,

b)
trovy trestného konania,

c)
trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí,

d)
pokuty (bez peňažných trestov),

e)
svedočné, znalečné, tlmočné,

f)
iné náklady súdneho konania,

g)
pohľadávky podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)
preddavky v súdnom konaní.


B. Súdne registre trestnoprávnej agendy


1.
Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisuje
a)
konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu,

b)
návrh prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutie o prípustnosti vydania do cudziny,

c)
návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, ak je daná príslušnosť krajského súdu,

d)
návrh na rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,

e)
žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu o zadržanie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpečenie toho, aby odsúdený zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na území Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

f)
žiadosť príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

g)
žiadosť príslušného justičného orgánu štátu pôvodu o vzatie do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,

h)
návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podľa predpisov o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii.

2.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo elektronickej podateľne, sa zapisujú návrhy a podania podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3.
Do súdneho registra „Ntn“ sa zapisujú návrhy na vydanie príkazov podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.
Do súdneho registra „Td“ sa zapisujú dožiadania tuzemských súdov v trestnoprávnych veciach.

Súdne registre odvolacej agendy


A. Súdne registre občianskoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „Co“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri C, Cos, Ca a Vyd, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a podľa druhu agendy sa nezapisujú do iných súdnych registrov odvolacej agendy.

2.
Do súdneho registra „CoCsp“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Csp, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

3.
Do súdneho registra „CoPr“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cpr, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

4.
Do súdneho registra „CoD“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri D, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o dedičstve alebo odvolanie proti uzneseniu notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, ktoré predložil okresný súd na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa § 72 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, a všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch U a UL, ak v nich bolo podané odvolanie.

5.
Do súdneho registra „CoEk“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Ek, Er a Ercud, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

6.
Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Cr, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

7.
Do súdneho registra „CoUp“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Up, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

8.
Do súdneho registra „NcC“ sa v občianskoprávnej agende zapisuje
a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku,

c)
pripustenie späťvzatia žaloby, ak o ňom rozhoduje odvolací súd.


B. Súdne registre obchodnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „Cob“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov Cb, CbCud, CbR, Nre, Exre, PPok, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

2.
Do súdneho registra „CoPv“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbPv, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

3.
Do súdneho registra „CoZm“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbZm, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

4.
Do súdneho registra „CoKR“ sa zapisujú všetky veci zapísané na okresnom súde do súdnych registrov K, R, NcKR, Cbi a Vpr, ak je proti rozhodnutiu podané odvolanie.

5.
Do súdneho registra „CobVO“ sa zapisujú veci zapísané na okresnom súde do súdneho registra CbVO, ak bolo proti rozhodnutiu okresného súdu podané odvolanie.

6.
Do súdneho registra „Ncb“ sa v obchodnoprávnej agende zapisuje
a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku,

c)
pripustenie späťvzatia žaloby, ak o ňom rozhoduje odvolací súd.


C. Súdne registre trestnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „To“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch T a Tk, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu
a)
o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
o zastavení trestného stíhania,

c)
o zmieri,

d)
o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
o postúpení veci príslušnému súdu,

f)
o postúpení veci inému,

Do súdneho registra „To“ sa zapisujú aj trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Tcud, ak bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu.

2.
Do súdneho registra „Tov“ sa zapisujú trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri Tv, ak bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, a veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu najmä o
a)
podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b)
zastavení trestného stíhania,

c)
zmieri,

d)
vrátení veci prokurátorovi na došetrenie,

e)
postúpení veci príslušnému súdu,

f)
postúpení veci inému.

3.
Do súdneho registra „Tpo“ sa zapisujú veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o vzatí do väzby v prípravnom konaní, a ostatné veci, v ktorých je podľa trestného poriadku prípustný opravný prostriedok proti rozhodnutiam okresného súdu v prípravnom konaní.
Do osobitného oddielu súdneho registra Tpo sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát nadriadeného súdu určený rozvrhom práce.

4.
Do súdneho registra „Tos“ sa zapisujú veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnostiach podaných po podaní obžaloby, a veci, v ktorých rozhoduje odvolací súd o sťažnosti proti uzneseniu senátu odvolacieho súdu, ktorým bola uložená poriadková pokuta, a o sťažnosti proti uzneseniu odvolacieho súdu o vzatí obvineného do väzby.

5.
Do súdneho registra „Nto“ sa zapisujú veci, v ktorých odvolací súd rozhoduje o sporoch týkajúcich sa príslušnosti a o námietkach zaujatosti.

6.
Do súdneho registra „Ntro“ sa zapisujú sťažnosti pre nečinnosť podľa § 55 ods. 3 Trestného poriadku podané na okresnom súde, o ktorých rozhoduje krajský súd.

D. Súdne registre rodinnoprávnej agendy
1.
Do súdneho registra „CoP“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch P a Pc, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

2.
Do súdneho registra „CoPom“ sa zapisujú veci, ktoré sa týkajú neodkladných opatrení nariadených okresným súdom podľa § 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku, ak v nich bolo podané odvolanie proti uzneseniu okresného súdu. Pri vedení registra sa dôsledne sleduje dodržiavanie lehôt.

3.
Do súdneho registra „CoPs“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Ps, Pm a Pu, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Em a Ecud, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.

5.
Do súdneho registra „CoPno“ sa zapisujú veci podľa § 362 Civilného mimosporového poriadku.

6.
Do súdneho registra „NcP“ sa v rodinnoprávnej agende zapisuje
a)
spor o príslušnosť,

b)
námietka zaujatosti, o ktorej rozhoduje nadriadený súd podľa § 54 Civilného sporového poriadku,

c)
pripustenie späťvzatia žaloby, ak o ňom rozhoduje odvolací súd.IV.
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV
ŠPECIALIZOVANÉHO TRESTNÉHO SÚDU
1.
Do súdneho registra „T“ sa zapisuje
a)
každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá obžalobu,

b)
každá vec, ktorá bude postúpená Špecializovanému trestnému súdu z dôvodu príslušnosti podľa Trestného poriadku.

2.
Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa § 24 ods. 3 a 4 Trestného poriadku, najmä
a)
návrh na vzatie obvineného do väzby,

b)
návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

c)
návrh na predĺženie lehoty trvania väzby,

d)
žiadosti o prepustenie z väzby,

e)
návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

f)
návrh na ustanovenie a zrušenie obhajcu,

g)
návrh na vyšetrenie duševného stavu,

h)
nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

i)
sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku.

Do súdneho registra „Tp“ sa zapisuje aj
a)
návrh na udelenie súhlasu so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby v trestnom konaní proti právnickej osobe,

b)
návrh na uloženie, obmedzenie alebo zrušenie obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení v trestnom konaní proti právnickej osobe vrátane návrhu na vydanie povolenia na vykonanie úkonu, na ktorý sa vzťahuje obmedzujúce alebo zaisťujúce opatrenie,

c)
návrh na ustanovenie opatrovníka v trestnom konaní proti právnickej osobe.


3.
Do súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na povolenie obnovy konania,

b)
návrh na uloženie alebo prepustenie z výkonu ochranného dohľadu,

c)
návrh na uloženie ostatných ochranných opatrení, napríklad ochranného liečenia, ochrannej výchovy,

d)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.

4.
Do súdneho registra „Ntt“, ktorý sa vedie ručne mimo aplikácie, sa zapisuje každá vec, v ktorej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá návrh podľa Trestného poriadku a ktorá je pôvodcom určená ako utajovaná skutočnosť podľa predpisov o ochrane utajovaných skutočností.

V.
ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV SPRÁVNEHO SÚDU
1.
Do súdneho registra „S“ sa zapisujú správne žaloby v senátnych veciach, ak sa nezapisujú do iných súdnych registrov správneho súdu, ak sa nezapisujú do súdneho registra Sps.

2.
Do súdneho registra „Sa“ sa zapisujú správne žaloby v samosudcovských veciach, ak sa nezapisujú do iných súdnych registrov správneho súdu, ak sa nezapisujú do súdneho registra Spa.

3.
Do súdneho registra „Shs“ sa zapisujú správne žaloby v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a vydania súhlasu s inšpekciou.

4.
Do súdneho registra „Spv“ sa zapisujú správne žaloby v oblasti priemyselného vlastníctva.

5.
Do súdneho registra „SaZ“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.

6.
Do súdneho registra „Sf“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach daní, poplatkov a colníctva, ak je žalovaným orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

7.
Do súdneho registra „Svo“ sa zapisujú správne žaloby vo veciach verejného obstarávania.

8.
Do súdneho registra „Sas“ sa zapisujú správne žaloby v sociálnych veciach.

9.
Do súdneho registra „Spa“, ak sa na správnom súde vedie, sa zapisujú správne žaloby vo veciach
a)
zaistenia podľa § 228 Správneho súdneho poriadku,

b)
vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov podľa § 270 Správneho súdneho poriadku,

c)
vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja podľa § 300 Správneho súdneho poriadku,

d)
konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí podľa § 310 Správneho súdneho poriadku.

10.
Do súdneho registra „Sps“, ak sa na správnom súde vedie, sa zapisuje správna žaloba vo veciach zhromažďovania občanov.

11.
Do súdneho registra „Sd“ sa zapisuje dožiadanie tuzemských súdov v agende správneho súdnictva.

12.
Do súdneho registra „Scud“ sa zapisujú dožiadania cudzích orgánov vo veciach správneho súdnictva, ako aj návrhy na konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy.“.

97.
Prílohy č. 2 a 2a sa vypúšťajú.
98.
V prílohe č. 10 časti D až G znejú:

„Prevziať prílohu - príloha “.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem čl. I bodov 1 až 13, 15, 16, 18, 23 až 26, 40, 41, 43 až 46, 48 až 52, 57, 58 a 95 až 98, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023.

Mária Kolíková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore