Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.02.2024 106/2004 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2024 530/2023
ZMENY2DS1
2 01.02.2024 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.02.2024 do 29.02.2024 7/2024
ZMENY1DS
3 01.02.2024 91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.02.2024 7/2024
8/2024
ZMENY7DS
4 01.02.2024 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.02.2024 446/2023
ZMENYDS
5 01.02.2024 222/2022 Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 222/2022 účinný od 01.02.2024 7/2024
ZMENY2DS1
6 01.02.2024 446/2023 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 446/2023 účinný od 01.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
7 01.02.2024 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 01.02.2024 do 31.03.2024
nový predpis
ZMENYDS
8 01.02.2024 4/2024 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 4/2024 účinný od 01.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
9 01.02.2024 5/2024 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov 5/2024 účinný od 01.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
10 01.02.2024 7/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7/2024 účinný od 01.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
11 01.02.2024 8/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 8/2024 účinný od 01.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
12 02.02.2024 9/2024 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyšššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, o dodatku č. 18 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky a o dodatku č. 10 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 9/2024 účinný od 02.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
13 09.02.2024 11/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaniu Programu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 – 2028 11/2024 účinný od 09.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
14 10.02.2024 10/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 10/2024 účinný od 10.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
15 10.02.2024 12/2024 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 12/2024 účinný od 10.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
16 14.02.2024 13/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13/2024 účinný od 14.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
17 14.02.2024 14/2024 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2022 z 20. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu: 1. Článok XIV zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti bodu 38 týkajúcej sa § 27ha ods. 3 písm. d) v časti slov „plnoletého diet'at'a, ako aj“; 2. Článok VIII zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti bodu 49, ktorým bol doplnený § 93 tohto zákona o nový odsek 3; 3. Článok XI zákona č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakatel'och prokuratúry v znení neskorších predpisov v časti bodu 8, ktorým bol § 131 tohto zákona doplnený o nový odsek 4 14/2024 účinný od 14.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
18 15.02.2024 15/2024 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2024 účinný od 15.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
19 20.02.2024 16/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom 16/2024 účinný od 20.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
20 20.02.2024 17/2024 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 17/2024 účinný od 20.02.2024
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore