Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 29.12.2015
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Kultúra, Občiansko-právne vzťahy, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 440/2015 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 6/2020

Legislatívny proces k zákonu 6/2020
Legislatívny proces k zákonu 440/2015§ 4

(1)
Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec.
(2)
Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.
(3)
Profesionálny športovec vykonáva šport
a)
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),
b)
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
c)
ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(4)
Amatérsky športovec vykonáva šport
a)
na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
1.
rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
2.
zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
3.
vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,
b)
na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
c)
na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
d)
bez zmluvy.
(5)
Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.
(6)
Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.
(7)
Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Športovec má právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch.
(2)
Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak
a)
trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo
b)
športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový klub členom, s registráciou športovca nesúhlasí.
(3)
Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými určí
a)
časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná,
b)
podmienky na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého súťažného obdobia,
c)
podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub,
d)
najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného súťažného obdobia alebo inak vymedzeného časového obdobia.
(4)
Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba. Nároky športového klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu tým nie sú dotknuté. Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke.
(5)
Športová organizácia môže zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu športovca alebo bez súhlasu zákonného zástupcu maloletého športovca len z dôvodu určeného predpismi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
(6)
Pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku ktorej má športovec príslušnosť, najviac 12 rokov odo dňa ich vyhotovenia.
(7)
Monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca.
(8)
Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.
(9)
Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5)
zobraziť paragraf
§ 6

(1)
Športovým odborníkom je
a)
tréner a inštruktor športu,
b)
fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
c)
fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
d)
fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
e)
kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f)
funkcionár športovej organizácie,
g)
dopingový komisár.
(2)
Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
(3)
Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka
a)
ako podnikanie,
b)
na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,
c)
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
d)
ako dobrovoľník6a) alebo
e)
bez zmluvy.
(4)
Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5)
Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6)
Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(7)
Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.
(8)
Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká
a)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b)
stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
c)
stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
d)
oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.
(9)
Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(10)
Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.
(2)
Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.
(3)
Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7.
(4)
Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zmluvu o príprave talentovaného športovca alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.
(5)
Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
(6)
Športová organizácia je povinná
a)
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a
b)
upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia,
c)
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.
(7)
Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.
(8)
Športová organizácia má právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje.
(9)
Športová organizácia, ktorá organizuje súťaž, má výlučné právo na označenie súťaže názvom, nezameniteľným obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné právo využívať toto označenie.
(10)
Športová organizácia je povinná umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii.
zobraziť paragraf
§ 9
Hospodárenie športovej organizácie

(1)
Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým má príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej má príslušnosť, a národnému športovému zväzu.
(2)
Športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.
(3)
Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.
(4)
Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a)
príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
b)
všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.
(5)
Výročná správa obsahuje
a)
prehľad vykonávaných činností a projektov,
b)
prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
c)
ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,
d)
prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e)
meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,
f)
prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,8)
g)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
h)
návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
i)
zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
j)
zmeny v zložení orgánov,
k)
ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.
(6)
Ak športová organizácia podľa odseku 4 je zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti a má podiel na obchodnej spoločnosti alebo akcie obchodnej spoločnosti, výročná správa športovej organizácie obsahuje aj údaje podľa odseku 5 o tejto obchodnej spoločnosti.
(7)
Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,9) najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
zobraziť paragraf
§ 15
Športový klub

(1)
Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
(2)
Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení,11) ak má určeného zodpovedného zástupcu.
(3)
Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.
(4)
Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(5)
Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.
(6)
Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.12)
zobraziť paragraf
§ 46
Spoločné ustanovenia

(1)
Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25)
(2)
Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú § 27 až 31, § 40 ods. 3 až 7, § 64, § 75 ods. 2 až 4, § 146 až 150, § 177 až 181, § 185 až 188, § 191 až 198, § 217 až 222, § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, § 230, § 231, 232, § 238 a 239 Zákonníka práce.
(3)
Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ako sú ustanovenia v odseku 2, ak ustanovenia, ktorých pôsobnosť bola dohodnutá, nie sú v rozpore s týmto zákonom.
(4)
Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
(5)
Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c).
(6)
Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky26) (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.
(7)
Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.
(8)
Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu, patria počas tohto vykonávania športu náhrady podľa osobitného predpisu8) ako pri pracovnej ceste.
(9)
Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie založené inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 až 34, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a 43.
(10)
Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie založený inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za obchodnoprávny vzťah.
zobraziť paragraf
§ 48
Zmluva o príprave talentovaného športovca

(1)
Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.
(2)
Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.
(3)
Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši 23 rokov veku. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia 23 rokov veku talentovaného športovca.
(4)
Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie
a)
uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
b)
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
c)
rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
d)
organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,
e)
monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
f)
zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
g)
zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.
(5)
Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, v trvaní najviac na tri roky.
(6)
Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.
(7)
Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak športovec bude vykonávať šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.
(8)
Talentovaný športovec neuhrádza športovej organizácii náklady podľa odseku 6, ak
a)
stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu,
b)
športová organizácia nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto,
c)
športová organizácia porušuje povinnosti podľa odseku 4, alebo
d)
športová organizácia skončí s talentovaným športovcom zmluvný vzťah podľa § 40 ods. 4 písm. c).
(9)
Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33 a 34, § 38 až 43, a § 46 ods. 5 a 7.
zobraziť paragraf
§ 80
Register fyzických osôb v športe

(1)
Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a)
profesionálny športovec,
b)
amatérsky športovec,
c)
športový odborník podľa § 6 ods. 1,
d)
držiteľ športového poukazu podľa osobitného predpisu.34a)
(2)
O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul,
b)
dátum narodenia,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
d)
jedinečný identifikátor osoby,
e)
rodné číslo,
f)
štátna príslušnosť,
g)
adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
h)
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
i)
adresa na doručovanie,
j)
adresa elektronickej pošty,
k)
číslo bankového účtu na príjem a použitie
1.
dotácie,
2.
sponzorského,
l)
druh športu,
m)
druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
n)
právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
o)
športové výsledky na významných súťažiach,
p)
čestné štátne tituly a ocenenia,
q)
príslušnosť k športovým organizáciám,
r)
dátumy posledných troch účastí na súťaži,
s)
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
t)
označenie zdrojovej evidencie.
(3)
O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.
(4)
O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(5)
O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(6)
O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:
a)
druh odbornej činnosti v športe,
b)
číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d)
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e)
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f)
údaj o overení bezúhonnosti,
g)
údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g),
h)
údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi
1.
dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
2.
dátum ukončenia podnikania,
3.
obdobie pozastavenia podnikania.
(7)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:
a)
označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b)
označenie vysielajúcej organizácie,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d)
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
e)
poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
(8)
Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
(9)
Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(10)
Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa odsekov 2 a 6 na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.
(11)
O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 3.
(12)
Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe na účely konania podľa § 6 ods. 4 a 5.
zobraziť paragraf
§ 106d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020


Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore