Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70305
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 29.12.2015
Účinnosť od: 15.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Občianske právo, Kultúra, Občiansko-právne vzťahy, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 15.10.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 440/2015 s účinnosťou od 15.10.2019 na základe 310/2019


§ 24

(1)
Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva, ktorá je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou najmenej dva roky a vykonáva výlučnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky pre deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých alebo pre inú oblasť športu.
(2)
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 sa na národnú športovú organizáciu vzťahujú rovnako.
zobraziť paragraf
§ 25
Slovenský olympijský a športový výbor a jeho úlohy

(1)
Slovenský olympijský a športový výbor je národnou športovou organizáciou, ktorá je občianskym združením.
(2)
Slovenský olympijský a športový výbor má ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie a oprávnenia národného olympijského výboru podľa Olympijskej charty.
(3)
Stanovy Slovenského olympijského a športového výboru ratifikuje Medzinárodný olympijský výbor.
(4)
Slovenský olympijský a športový výbor plní najmä tieto úlohy:
a)
riadi, rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike,
b)
zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty v Slovenskej republike,
c)
podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike,
d)
riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou národných olympijských výborov,
e)
zastupuje Slovenskú republiku na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
f)
vykonáva výlučnú pôsobnosť vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.
(5)
Slovenský olympijský a športový výbor má výlučné právo používať olympijskú symboliku Slovenského olympijského a športového výboru a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými osobami a právnickými osobami. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru a jej vyobrazenie sú uvedené v prílohe č. 1.
zobraziť paragraf
§ 27
Používanie olympijskej symboliky a paralympijskej symboliky

(1)
Olympijskú symboliku môžu fyzické osoby a právnické osoby používať na území Slovenskej republiky so súhlasom Medzinárodného olympijského výboru alebo Slovenského olympijského a športového výboru. Paralympijskú symboliku možno používať so súhlasom Medzinárodného paralympijského výboru alebo Slovenského paralympijského výboru.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu uchádzať o súhlas Medzinárodného olympijského výboru na používanie olympijskej symboliky prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru. O súhlas na používanie paralympijskej symboliky Medzinárodného paralympijského výboru sa možno uchádzať prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby môžu používať olympijskú symboliku alebo paralympijskú symboliku len v rámci územia, lehôt a v súlade s účelom určeným v súhlase udelenom príslušným výborom.
zobraziť paragraf
§ 50

(1)
Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“), a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.
(2)
Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
(3)
Zmluva o sponzorstve v športe sa uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského,
c)
spôsob zániku zmluvy,
d)
účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
e)
podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich splnenia.
(4)
Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že
a)
sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(5)
Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom.
zobraziť paragraf
§ 60

(1)
Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo prijímateľmi sponzorského. Hlavný kontrolór športu vykonáva odbornú kontrolu prijímateľov prostriedkov z Fondu na podporu športu.27a) Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór športu podľa ustanovení osobitného predpisu.10)
(2)
Hlavného kontrolóra športu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva.
(3)
Hlavný kontrolór športu vykonáva štátnu službu na ministerstve školstva.
(4)
Za hlavného kontrolóra športu možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie alebo práva a dosiahla vek najmenej 35 rokov.
(5)
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra športu je päť rokov a do funkcie ho možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Hlavný kontrolór športu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým vláda nevymenuje nového hlavného kontrolóra športu.
(6)
Hlavného kontrolóra športu možno z funkcie odvolať, ak
a)
mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas šiestich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b)
porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, alebo
c)
opakovane neplní úlohy ustanovené v § 61 ods. 1 alebo porušuje služobnú disciplínu, a ak v posledných šiestich mesiacoch minister školstva hlavného kontrolóra športu opakovane písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a hlavný kontrolór športu ich v primeranej lehote neodstránil.
(7)
Hlavného kontrolóra športu vláda odvolá z funkcie, ak hrubo zanedbal povinnosti uložené týmto zákonom, ak nepreukáže, že zavinenie nespôsobil alebo mu nemohol zabrániť, alebo pre hrubé porušenie služobnej disciplíny.
(8)
Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie hlavného kontrolóra športu zanikne
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol podmienečne odložený,
c)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie, alebo
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)
Výkon funkcie hlavného kontrolóra športu je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov a licenčnom orgáne športovej organizácie.
zobraziť paragraf
§ 65

(1)
Orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na športovú činnosť,28) zverejňujú informácie o ich poskytovaní.
(2)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
(3)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa poskytujú formou
a)
príspevku uznanému športu,
b)
dotácie,
c)
príspevku na národný športový projekt.
(4)
Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť sa zapisuje do registra právnických osôb v športe.
(5)
Ministerstvo školstva zverejní zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
(6)
Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
(7)
Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
zobraziť paragraf
§ 67

(1)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem postupu podľa § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola tejto osobe uložená sankcia v dôsledku spáchania priestupku podľa § 96 ods. 3 písm. g),h) alebo písm. i), a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
b)
dňom skončenia kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu, ktorou bolo v oblasti boja proti dopingu v športe zistené, že
1.
národný športový zväz alebo národná športová organizácia do svojich predpisov nezapracovali pravidlá Svetového antidopingového programu,
2.
národný športový zväz alebo národná športová organizácia nepostupuje podľa svojich predpisov,
3.
športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu ako závažné disciplinárne previnenia alebo
4.
športová organizácia nepostupuje podľa predpisov v oblasti boja proti dopingu v športe,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení pravidiel podľa § 88 ods. 3, podľa ktorého športová organizácia ako organizátor súťaže porušila tieto pravidlá alebo sa podieľala na ich porušení, a to do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola športovcovi alebo sprievodnému personálu športovca uložená disciplinárna sankcia v dôsledku porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3, a to na čas trvania výkonu tejto sankcie.
(2)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá
a)
nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
b)
neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 ods. 10,
c)
ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný príspevok na svoju športovú činnosť od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,
d)
nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6,
f)
nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
g)
nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2,
h)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.
(3)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý
a)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
c)
neupraví kľúč delegátov vo svojich stanovách podľa § 19 ods. 2,
d)
kľúč delegátov nezohľadňuje skutočnosti podľa § 19 ods. 3,
e)
si nesplní povinnosť uvedenú v § 20 ods. 1,
f)
neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
g)
nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,
h)
nepoukáže solidárny príspevok podľa § 30 ods. 3 ako osoba, ktorá je prijímateľom odmeny podľa § 30 ods. 1,
i)
nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2,
j)
uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu,
k)
uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5.
(4)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národná športová organizácia, ktorá
a)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,
b)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1,
c)
neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,
d)
nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,
e)
uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1, na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.
(5)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov okrem prípadov podľa odseku 1 a § 66 ods. 4 a 5 stráca osoba aj, ak na požiadanie hlavného kontrolóra športu, ministerstva školstva alebo poskytovateľa verejných prostriedkov v nimi určenej lehote nepreukáže, že
a)
údaje o nej zapísané v informačnom systéme športu v rozsahu podľa § 80 až 82 sú úplné, pravdivé a v súlade s údajmi zapísanými o tejto osobe v zdrojovej evidencii,
b)
jej konaním nenastali skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa dopustila správneho deliktu alebo priestupku uvedeného v § 98.
(6)
Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca osoba podľa odseku 5 dňom márneho uplynutia určenej lehoty.
(7)
Lehotu, počas ktorej stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa odseku 1 písm. b), určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len „agentúra“), ktoré bolo podkladom pre hlavného kontrolóra športu.
(8)
Lehotu, rozsah, v ktorom stráca športový zväz alebo športová organizácia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, a podmienky pre obnovenie spôsobilosti určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu.
(9)
Ak je spor, o strate alebo obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov rozhoduje na návrh dotknutej právnickej osoby alebo fyzickej osoby súd.
(10)
Ak je odôvodnené podozrenie zo závažného nedostatku, ministerstvo školstva môže na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu osobe dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na obdobie nevyhnutne potrebné na preskúmanie možného závažného nedostatku.
(11)
Počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nemožno osobe poskytnúť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
(12)
Ministerstvo školstva dočasné pozastavenie spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov bezodkladne zruší, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov dočasne pozastavená.
zobraziť paragraf
§ 68

(1)
Príspevok uznanému športu je finančný príspevok na športovú činnosť, na poskytnutie ktorého má nárok národný športový zväz pre uznaný šport podľa § 3 písm. f), ktorý má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a požiadal o jeho poskytnutie.
(2)
Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3.
(3)
Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví
a)
metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
b)
hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
c)
metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.
(5)
Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu. Tieto váhy uvedie národný športový zväz v žiadosti o poskytnutie príspevku uznanému športu podľa 69 ods. 1. Národný športový zväz uvádza hodnoty váh tak, aby súčet váh športových odvetví v rámci jedného uznaného športu bol 100 % a súčet váh kategórie mužov, kategórie žien a zmiešanej kategórie bol 100 %. Váhy sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na rok, ktorý nasleduje tri roky po roku podania žiadosti; ak ide o prvú žiadosť, váhy v nej uvedené sa zohľadňujú pri výpočte príspevku uznanému športu na dva nasledujúce roky.
(6)
Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu a účasť športovcov alebo družstiev na súťažiach poskytnuté nad rámec príspevku uznanému športu; to neplatí, ak ide o príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 2 písm. a) alebo ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 75

(1)
Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je
a)
výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
b)
podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
c)
organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).
(2)
Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
a)
účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) prvého bodu,
b)
účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto súťaž,
c)
plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.
(3)
Za národný športový projekt sa považuje aj
a)
zabezpečenie prípravy športovcov podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov a ich účasti na významnej súťaži,
b)
zabezpečenie plnenia úloh Slovenského olympijského a športového výboru,
c)
zabezpečenie prípravy zdravotne postihnutých športovcov a plnenie úloh Slovenského paralympijského výboru.
(4)
Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.
(5)
Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru na plnenie úloh podľa § 25 ods. 4 v štvrťročných splátkach.
(6)
Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru a je určený aj na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 26 ods. 3.
(7)
Podpora národného športového projektu sa poskytuje písomne vyzvanej športovej organizácii na základe zmluvy o podpore národného športového projektu uzavretej medzi poskytovateľom prostriedkov štátneho rozpočtu a príslušnou športovou organizáciou. Zmluva o podpore národného športového projektu obsahuje náležitosti podľa § 74 ods. 2.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 79

(1)
Informačný systém športu je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva.
(2)
Informačný systém športu tvoria tieto moduly:
a)
register fyzických osôb v športe,
b)
register právnických osôb v športe,
c)
verejný portál informačného systému športu (ďalej len „športový portál“),
d)
odbornej prípravy športových odborníkov,
e)
register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)
(3)
Na účely identifikácie pridelí informačný systém športu každej fyzickej osobe v športe a každej právnickej osobe v športe jedinečný identifikátor osoby.33)
(4)
Údaje v informačnom systéme športu sa považujú za úplné, správne a pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov zapísaných v informačnom systéme športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala.
(5)
Povinné údaje sa do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie alebo Fondu na podporu športu s údajmi v informačnom systéme športu.
(6)
Na poskytovanie údajov z informačného systému športu sa nevzťahuje osobitný predpis.34)
zobraziť paragraf
§ 80
Register fyzických osôb v športe

(1)
Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a)
profesionálny športovec,
b)
amatérsky športovec,
c)
športový odborník podľa § 6 ods. 1,
d)
držiteľ športového poukazu podľa osobitného predpisu.34a)
(2)
O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul,
b)
dátum narodenia,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
d)
jedinečný identifikátor osoby,
e)
rodné číslo,
f)
štátna príslušnosť,
g)
adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
h)
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
i)
adresa na doručovanie,
j)
adresa elektronickej pošty,
k)
číslo bankového účtu na príjem a použitie
1.
dotácie,
2.
sponzorského,
l)
druh športu,
m)
druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,
n)
právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,
o)
športové výsledky na významných súťažiach,
p)
čestné štátne tituly a ocenenia,
q)
príslušnosť k športovým organizáciám,
r)
dátum poslednej účasti na súťaži,
s)
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
t)
označenie zdrojovej evidencie.
(3)
O fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 2 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.
(4)
O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(5)
O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
a)
overení zdravotnej spôsobilosti,
b)
športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.
(6)
O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:
a)
druh odbornej činnosti v športe,
b)
číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
d)
označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
e)
označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
f)
údaj o overení bezúhonnosti,
g)
údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g),
h)
údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi
1.
dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
2.
dátum ukončenia podnikania,
3.
obdobie pozastavenia podnikania.
(7)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:
a)
označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
b)
označenie vysielajúcej organizácie,
c)
miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
d)
súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
e)
poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
(8)
Zápis údajov podľa odsekov 2, 4, 5, 6 písm. a) až g) a 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
(9)
Zápis údaja podľa odseku 3 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(10)
Ak fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť v športe podľa § 6, nemá príslušnosť k športovej organizácii, zapíše údaje podľa odsekov 2 a 6 na základe jej žiadosti ministerstvo školstva.
(11)
O zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva vydá potvrdenie, ktoré športovému odborníkovi doručí podľa § 99 ods. 3.
zobraziť paragraf
§ 81
Register právnických osôb v športe

(1)
O každej právnickej osobe v športe sa do registra zapisujú tieto údaje:
a)
názov alebo obchodné meno,
b)
adresa sídla,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
jedinečný identifikátor osoby,
f)
číslo bankového účtu a príjem a použitie
1.
príspevku uznanému športu,
2.
dotácie,
3.
príspevku na národný športový projekt,
4.
sponzorského,
g)
adresa elektronickej pošty,
h)
druh športovej organizácie,
i)
druh športu,
j)
druh vykonávanej športovej činnosti,
k)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
l)
adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu,
m)
meno a priezvisko kontrolóra,
n)
adresa elektronickej pošty kontrolóra,
o)
zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
p)
zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,
q)
výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku,
r)
dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku,
s)
príslušnosť k športovým organizáciám,
t)
zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku,
u)
spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,
v)
označenie zdrojovej evidencie.
(2)
O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98.
(3)
O národnom športovom zväze a národnej športovej organizácii sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 zapisuje aj
a)
údaj o príslušnosti k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b)
meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú,
c)
kľúč delegátov najvyššieho orgánu,
d)
zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov,
e)
pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia.
(4)
Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
(5)
Zápis údaja podľa odseku 2 vykoná do desiatich dní od vydania rozhodnutia orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(6)
Zápis údaja o osobe podľa odseku 3 písm. a) vykoná ministerstvo školstva na základe uznania za národný športový zväz alebo za národnú športovú organizáciu.
zobraziť paragraf
§ 82
Športový portál

(1)
Na športovom portáli sa zverejňujú údaje podľa § 80 a 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. b), e), g) a i), ktoré sa nezverejňujú.
(2)
Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj
a)
zakladajúci dokument,
b)
predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo o národnú športovú organizáciu,
c)
rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
d)
správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
e)
výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie,
f)
pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú
1.
najvyšší orgán,
2.
najvyšší výkonný orgán,
3.
kontrolné orgány,
4.
orgány riešenia sporov,
5.
disciplinárne orgány,
6.
licenčné orgány,
g)
správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
h)
rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov,
i)
rozhodnutia o
1.
začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
2.
začatí a ukončení výkonu rozhodnutia,
3.
vstupe do likvidácie a skončení likvidácie,
j)
zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia
1.
príspevku uznanému športu,
2.
dotácie,
3.
príspevku na národný športový projekt,
4.
sponzorského,
5.
finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované,
k)
evidencia športovej infraštruktúry,
l)
katalóg činností, tovarov a služieb.
zobraziť paragraf
§ 82a
Register projektov podpory športu

(1)
V registri projektov podpory športu sa zverejňujú
a)
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b)
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c)
žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d)
prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e)
zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f)
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g)
rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h)
zoznam poskytovateľov športových poukazov,
i)
vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
(2)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od rozhodnutia správnej rady.
(3)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu.
(4)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej rady.
(5)
Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote určenej v zmluve o príspevku na projekt podpory športu.
zobraziť paragraf
§ 86

(1)
Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.
(2)
Agentúra je štátna príspevková organizácia35) zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.36)
(3)
Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na základe výberového konania. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(4)
Agentúra
a)
plní úlohy Svetového antidopingového programu,
b)
vykonáva, organizuje a riadi dopingové kontroly,
c)
vypracúva ročný plán dopingových kontrol,
d)
zabezpečuje analýzu vzoriek odobratých na účely dopingovej kontroly,
e)
oznamuje ministerstvu školstva zmeny v zozname zakázaných látok a zakázaných metód,
f)
udeľuje športovcovi, ktorý nie je športovcom na medzinárodnej úrovni, výnimku na terapeutické použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód (ďalej len „terapeutická výnimka“),
g)
vedie národný register športovcov pre testovanie, v ktorom o športovcovi spracúva údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), g), i), j) a l), údaje podľa § 80 ods. 4 alebo ods. 5, telefónne číslo a jeho podobizeň,
h)
oznamuje Svetovej antidopingovej agentúre právoplatné rozhodnutia vo veci porušenia antidopingových pravidiel; to neplatí, ak ide o športovca na medzinárodnej úrovni,
i)
vydáva stanoviská na účely kontroly
1.
zapracovania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom do predpisov športového zväzu,
2.
dodržiavania pravidiel Svetového antidopingového programu športovým zväzom a športovou organizáciou a
3.
úpravy predpisov športovej organizácie v oblasti dopingu v športe,
j)
spolupracuje v oblasti boja proti dopingu v športe najmä so Svetovou antidopingovou agentúrou, antidopingovými agentúrami v iných štátoch, medzinárodnými športovými organizáciami, národnými športovými zväzmi, Slovenským olympijským a športovým výborom a Slovenským paralympijským výborom,
k)
poskytuje cezhraničnú súčinnosť pri
1.
pohybe tímu dopingovej kontroly pri výkone jeho činnosti v rámci dopingovej kontroly,
2.
včasnej preprave odobraných vzoriek na testovanie tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,
l)
uzatvára dohody o recipročnom testovaní v súlade so Svetovým antidopingovým programom,
m)
uznáva postupy dopingovej kontroly a testov antidopingových organizácií v iných štátoch, ktoré sú v súlade so Svetovým antidopingovým programom, a športových sankcií, ktoré z nich vyplývajú,
n)
podporuje výskum a vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu,
o)
vypracúva výročnú správu o činnosti a hospodárení, ktorá obsahuje najmä
1.
informáciu o zmenách predpisov agentúry,
2.
informáciu o orgánoch, ich zmenách a o ich činnosti,
3.
prehľad vykonaných dopingových kontrol v predchádzajúcom kalendárnom roku,
4.
vyhodnotenie ročného plánu dopingových kontrol v predchádzajúcom roku,
5.
ročnú účtovnú závierku,
6.
prehľad príjmov a výdavkov.
(5)
Agentúra v stanovisku podľa odseku 4 písm. i) uvedie aj lehotu, počas ktorej má športový zväz alebo športová organizácia stratiť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.
(6)
Podrobnosti o úlohách a organizácii agentúry upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.
zobraziť paragraf
§ 92
Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel

(1)
Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej športovej súťaže.
(2)
Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v druhom stupni je príslušná komisia, ktorej členov volí a odvoláva najvyšší orgán príslušného národného športového zväzu tak, aby
a)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore,
b)
najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.
(3)
Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 možno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
c)
nie je osobou blízkou športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole,
d)
nie je sprievodným personálom športovca, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo blízkou osobou sprievodného personálu a
e)
je bezúhonná.
(4)
Za člena komisie podľa odsekov 1 a 2 nemožno vymenovať alebo zvoliť fyzickú osobu, o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosť so zreteľom na jej pomer k veci, k športovcovi, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole, alebo k sprievodnému personálu tohto športovca.
(5)
Ak príslušný šport nemá národný športový zväz, Slovenský olympijský a športový výbor určí národný športový zväz iného športu, ktorý bude vykonávať právomoci podľa odsekov 1 a 2 pre príslušný šport; ak ide o šport zdravotne postihnutých, národný športový zväz iného športu určí príslušná národná športová organizácia športu zdravotne postihnutých.
(6)
Na prejednávaní veci komisiou podľa odsekov 1 a 2 má právo byť prítomný zástupca agentúry.
(7)
Príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej súťaže je povinný doručiť kópiu spisu prejednávanej veci agentúre bezodkladne po vydaní rozhodnutia.
zobraziť paragraf
§ 95
Správne delikty

(1)
Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2 a je prijímateľom verejných prostriedkov,
b)
nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
c)
nezabezpečí splnenie povinností týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
d)
nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,
f)
nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,
g)
nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,
h)
nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,
i)
neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
j)
nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
k)
uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu,
l)
neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,
m)
poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,
n)
nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,
o)
nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7,
p)
podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4,
q)
zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2.
(2)
Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
b)
nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2,
c)
nesplní povinnosť podľa § 18 ods. 1 alebo ods. 3,
d)
nesplní niektorú z povinností podľa § 21 ods. 1 písm. b),
e)
nepoužije príjem zo športovej reprezentácie na plnenie úloh podľa § 30 ods. 2.
(3)
Športový odborník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, spácha správny delikt, ak
a)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 7 ods. 4,
b)
neoznámi stratu bezúhonnosti podľa § 7 ods. 5,
c)
nepreukáže sa dokladom o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 6,
d)
nezabezpečí poskytnutie súčinnosti kontrolórovi podľa § 14 ods. 4,
e)
poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3.
(4)
Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spácha správny delikt, ak
a)
vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2,
b)
neumožní držiteľovi čestného štátneho titulu vstup na podujatie podľa § 57 ods. 6,
c)
má kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži podľa § 15 ods. 6,
d)
neinformuje národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované podľa § 94 ods. 1,
e)
používa olympijskú alebo paralympijskú symboliku v rozpore s § 25 ods. 5, § 26 ods. 4 alebo § 27,
f)
neposkytne hlavnému kontrolórovi športu súčinnosť podľa § 14 ods. 6,
g)
neumožní vstup hlavného kontrolóra športu na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie podľa § 61 ods. 4,
h)
odmietne preukázať totožnosť podľa § 61 ods. 4,
i)
uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podľa § 50 ods. 4 písm. b),
j)
na základe kontroly vykonanej hlavným kontrolórom športu sa zistí, že porušila všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti vzdelávania v športe.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), b) a h) možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.
(6)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku 4 písm. c), f), g) a j) možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.
(7)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) až q), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), e) a i) možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.
zobraziť paragraf
§ 97
Spoločné ustanovenia o priestupkoch a správnych deliktoch

(1)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 95 a 96 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(2)
Sankciu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Ak je správnym deliktom alebo priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu je možné uložiť s podmienečným odkladom časti výkonu sankcie až do polovice výmery uloženej sankcie s určením lehoty na splnenie povinnosti, odstránenie následku alebo vykonanie určeného nápravného opatrenia. Ak fyzická osoba, ktorej bola taká sankcia uložená, v určenej lehote porušenie alebo následok odstráni alebo splní nápravné opatrenie, orgán, ktorý sankciu uložil, rozhodne o upustení od výkonu časti sankcie, ktorej výkon bol podmienečne odložený. Odstránenie protiprávneho stavu a vykonanie nápravných opatrení posudzuje správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie.
(4)
Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja a správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií je ministerstvo vnútra. Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(5)
Správne delikty športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových zväzov, právnických osôb v oblasti športu a fyzickej osoby podnikateľa prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja. Správne delikty národného športového zväzu a národnej športovej organizácie prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.
(6)
Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až q), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložiť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov.
(7)
Osoba právoplatne postihnutá za správny delikt alebo priestupok stráca spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov až do vykonania uloženej sankcie alebo opatrenia.
(8)
Ak bola rozhodnutím o priestupku uložená osobe, ktorá sa dopustila priestupku, povinnosť nahradiť škodu, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa neobnoví skôr ako bola škoda nahradená alebo bola dohodnutá jej úhrada v splátkach a túto dohodu povinná osoba dodržiava.
(9)
Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ak správny orgán nerozhodne o strate spôsobilosti predbežným opatrením skôr.
(10)
Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) až q), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložiť aj zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na päť rokov.
(11)
Okresný úrad v sídle kraja oznamuje ministerstvu školstva dátum, kedy rozhodnutie o správnom delikte podľa § 95 a rozhodnutie o priestupku podľa § 96 nadobudlo právoplatnosť.
(12)
Pokuty podľa § 95 a 96 sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 99

(1)
Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inak.
(2)
Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Písomnosti sa doručujú
a)
do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu,
b)
postupom podľa osobitného predpisu37) do elektronickej schránky, ak ju má adresát aktivovanú,
c)
prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo
d)
verejnou vyhláškou prostredníctvom informačného systému športu.
(4)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38)
(5)
Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.39)
(6)
Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení tohto zákona, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z.


OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU


1.
Ako olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru sa rozumie

a)


b)
olympijská vlajka Slovenského olympijského a športového výboru (s olympijským emblémom Slovenského olympijského a športového výboru).

2.
Olympijskou symbolikou Medzinárodného olympijského výboru sa rozumie:

a)
olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské motto: citius, altius, fortius, olympijské emblémy, olympijská hymna, olympijský oheň a olympijské pochodne,

b)
olympijské identifikačné výrazy uvedené v článku 14 Olympijskej charty.

3.
Olympijská symbolika uvedená v bode 1. je výhradné vlastníctvo Slovenského olympijského a športového výboru. Olympijská symbolika Slovenského olympijského a športového výboru je predmet schválenia zo strany Medzinárodného olympijského výboru v súlade s článkom 31 Olympijskej charty.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore