Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69441
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.06.2013
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 144/2013 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov ...
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s určenými výrobkami,
c)
povinnosti držiteľa licencie na obchodovanie s určenými výrobkami (ďalej len „licencia“),
d)
kontrolu obchodovania s určenými výrobkami,
e)
priestupky a iné správne delikty.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky obranného priemyslu podľa osobitného predpisu,1) určené ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
určeným výrobkom
1.
strelná zbraň,3) jej súčasť4) a hlavná časť,5) strelivo,6) ktorých zoznam ustanovuje osobitný ...
2.
optický prístroj,
3.
výbušnina,8)
4.
pyrotechnický výrobok,9)
5.
prístroj na rušenie elektronických signálov,
b)
transferom určených výrobkov kúpa alebo predaj určených výrobkov od dodávateľa v jednom členskom ...
c)
transferom výbušnín preprava výbušnín v rámci členských štátov Európskej únie,
d)
reexportom prijatie transferu alebo dovoz určených výrobkov a následné odoslanie transferu alebo ...
e)
dovozom určených výrobkov kúpa určených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie10) ...
f)
obchodovaním s určenými výrobkami
1.
transfer určených výrobkov,
2.
dovoz alebo vývoz11) určených výrobkov,
3.
aktívny zušľachťovací styk,12)
4.
pasívny zušľachťovací styk,13)
5.
dočasný vývoz,14)
6.
tranzit,15)
7.
reexport,
g)
nedovoleným obchodovaním obchodovanie s určenými výrobkami v rozpore s osobitným predpisom16) ...
(2)

Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a)
dodávateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania ...
b)
prijímateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania ...
c)
konečným užívateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predkladá vyhlásenie ...
§ 3
Obchodovanie s určenými výrobkami
(1)

Obchodovať s určenými výrobkami možno len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto ...

(2)

Licencia sa nevyžaduje na

a)
transfer určených výrobkov, ktoré sú predmetom reklamácie,17) okrem určených výrobkov uvedených ...
b)
tranzit určených výrobkov, ktorý trvá najviac tri pracovné dni,
c)
transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov, ktoré majú neobchodný charakter,18)
d)
obchodovanie s určenými výrobkami na území Slovenskej republiky,
e)
vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode v prípadoch uvedených v ...
(3)

Ministerstvo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise20) dočasne zastaví vývoz určených výrobkov ...

§ 4
Orgány kontroly obchodovania s určenými výrobkami
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami je ministerstvo. ...

(2)

Ďalšími orgánmi na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami (ďalej len „orgány kontroly“) ...

a)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
d)
Hlavný banský úrad,
e)
colné orgány,21)
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Slovenská obchodná inšpekcia.
(3)

Ministerstvo a orgány kontroly pri výkone kontroly obchodovania s určenými výrobkami zohľadňujú ...

a)
ciele medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kontrolných režimov, ...
b)
zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)
ochranu spotrebiteľa a vnútorného trhu.
§ 5
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

rozhoduje o udelení, neudelení, pozastavení, zmene, zrušení licencie, udelení povolenia na transfer ...

b)

vedie evidenciu

1.

žiadostí o udelenie licencie a zmenu licencie,

2.

zamietnutých žiadostí o udelenie licencie,

3.

pozastavených udelených licencií,

4.

udelených a zrušených licencií,

5.

povolení na transfer výbušnín a tieto evidencie na požiadanie poskytne Slovenskej informačnej ...

c)

potvrdzuje vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov,

d)

vykonáva v spolupráci s orgánmi kontroly kontrolu dodržiavania osobitného predpisu16) a tohto zákona, ...

e)

ukladá sankcie za porušenie povinností podľa osobitného predpisu16) a tohto zákona,

f)

spolupracuje, konzultuje s Európskou komisiou, Radou Európskej únie, príslušnými orgánmi členských ...

g)

spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a príslušnými orgánmi iných štátov zodpovednými ...

Konanie o udelení licencie
§ 6
(1)

Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej ...

(2)

Podmienkou udelenia licencie je

a)
písomná žiadosť o udelenie licencie,
b)
žiadateľ má uzatvorenú zmluvu so zahraničným obchodným partnerom, ktorej predmetom je obchod ...
c)
žiadateľ je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(3)

Žiadosť o udelenie licencie obsahuje

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,22)
f)
názov určeného výrobku, jeho presnú identifikáciu alebo špecifikáciu,
g)
množstvo určeného výrobku vyjadrené v merných jednotkách,
h)
navrhovanú dobu platnosti licencie, názov štátu, z ktorého sa určený výrobok odosiela alebo ...
i)
celkovú hodnotu určených výrobkov vyjadrenú v eurách,
j)
identifikačné údaje výrobcu určeného výrobku, ak sú známe, a krajinu pôvodu určeného výrobku, ...
k)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania konečného užívateľa,
l)
účel použitia určených výrobkov,
m)
spôsob vykonania dopravy a trasy, po ktorých sa majú určené výrobky dopraviť na územie Slovenskej ...
n)
adresu priestorov, v ktorých žiadateľ skladuje alebo bude skladovať určené výrobky,
o)
pri pyrotechnických výrobkoch množstvo pyrotechnickej zlože nachádzajúcej sa v určenom výrobku ...
p)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že skutočnosti uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé,
q)
dátum vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú:

a)
originál písomných dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie preukazujúce skutočnosti uvedené ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých ...
c)
potvrdenie zhody vydané autorizovanou osobou alebo certifikát vydaný notifikovanou osobou,24)
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo požiada.
(5)

Pri vývoze z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití ...

a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno vývozcu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno dovozcu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je dovozca určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší vývoz určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko zástupcu príslušného štátneho orgánu štátu konečného užívateľa ...
(6)

Pri transfere z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití ...

a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno dodávateľa transferu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno prijímateľa transferu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je prijímateľ transferu určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší transfer určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko oprávnenej osoby konečného užívateľa.
(7)

Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených ...

a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. ...
b)
povolenie na nadobúdanie určených výrobkov uvedenených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode,25)
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených ...
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) ...
e)
vyhlásenie o zhode28) alebo kópie príslušných certifikátov, a ak bolo posúdenie zhody vykonané ...
f)
vyplnený sprievodný formulár na transfer určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) ...
g)
súhlas krajiny určenia s vývozom určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom ...
(8)

Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených ...

a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. ...
b)
doklad o tom, že žiadateľ je oprávnený nadobúdať určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. ...
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených ...
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) ...
e)
vyhlásenie o zhode32) alebo kópia príslušných certifikátov; ak bolo posúdenie zhody vykonané ...
f)
doklad podľa písmena e) môže žiadateľ nahradiť potvrdením od notifikovanej osoby, že na určených ...
(9)

Žiadateľ pri vývoze určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode mimo územia ...

a)
jednorazovej licencie na vývoz,34)
b)
licencie na viacnásobný vývoz35) alebo
c)
globálnej licencie na vývoz.36)
(10)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:

a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,36a)
b)
doklady a údaje podľa osobitného predpisu.37)
(11)

Pri reexporte určených výrobkov žiadateľ podáva žiadosť o dovoz alebo príjem transferu súčasne ...

(12)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne ...

§ 7
Spolupráca ministerstva s orgánmi kontroly
(1)

Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán kontroly o stanovisko k žiadosti o udelenie, zmenu ...

(2)

Orgány kontroly ministerstvu predložia stanoviská potrebné na rozhodnutie o udelení, zmene alebo ...

(3)

Ak lehota na predloženie stanoviska podľa odseku 2 nie je dostatočná, príslušný orgán kontroly ...

(4)

Nesúhlasné stanovisko ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenskej ...

§ 8
(1)

Ministerstvo udelí licenciu rozhodnutím v lehote do 60 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej ...

(2)

Ministerstvo pred udelením licencie na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. ...

(3)

Udelená licencia obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
evidenčné číslo licencie,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,22)
e)
názov a špecifikáciu určených výrobkov, ich množstvo alebo objem vyjadrený v merných jednotkách ...
f)
názov krajiny, do ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov vykoná, alebo krajiny, ...
g)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera a konečného ...
h)
dátum vydania, dobu a podmienky platnosti licencie.
(4)

V licencii ministerstvo vymedzí miesto na záznamy o využití licencie. Údaje o využití licencie ...

a)
osoba, ktorej bola licencia udelená pri obchodovaní s určenými výrobkami na území členských ...
b)
príslušný colný úrad pri dovoze a vývoze určených výrobkov.
(5)

Na transfer výbušnín je žiadateľ povinný podať žiadosť o povolenie na transfer výbušnín. ...

(6)

Ten, komu bolo vydané povolenie na transfer výbušnín, bezdymového prachu alebo čierneho prachu, ...

(7)

Transfer výbušnín, bezdymového prachu alebo čierneho prachu si vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek ...

§ 9
Zmena a predĺženie licencie
(1)

Ministerstvo na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie podanej najneskôr 30 kalendárnych ...

a)
predĺži dobu platnosti udelenej licencie iba raz, najviac o šesť mesiacov,
b)
zmení hodnotu určených výrobkov, ak držiteľ licencie nevyčerpal množstvo určených výrobkov ...
c)
zmení údaje na licencii o držiteľovi licencie alebo jeho zahraničnom obchodnom partnerovi v prípade ...
(2)

Ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o zmenu licencie postupuje podľa § 8 a 10.

(3)

Držiteľ licencie je povinný pri podaní žiadosti o zmenu licencie predložiť originál licencie, ...

§ 10
Zamietnutie žiadosti
(1)

Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie licencie alebo žiadosť o zmenu licencie, ak

a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 6 ods. 2 až 11,
b)
je to odôvodnené záujmami podľa § 4 ods. 3 alebo o to požiadal niektorý členský štát Európskej ...
c)
ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenská informačná služba ...
d)
žiadateľ porušil v súvislosti s obchodovaním s určenými výrobkami v období posledných troch ...
e)
žiadateľ o licenciu na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode má ...
f)
žiadateľ o zmenu licencie nedodržal podmienky uvedené v udelenej licencii tým, že prekročil hodnotu ...
g)
v čase rozhodovania o zmene licencie uplynula platnosť údajov podľa § 6 ods. 3 a žiadateľ o zmenu ...
h)
neuplynuli tri roky od zamietnutia žiadosti o udelenie licencie a nezmenili sa skutočnosti, ktoré ...
i)
neuplynuli tri roky od zrušenia licencie podľa § 12 ods. 2 alebo
j)
v čase rozhodovania o zmene licencie žiadateľ porušil pri obchodovaní s určenými výrobkami alebo ...
(2)

Rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti nemá odkladný účinok.

§ 11
Povinnosti držiteľa licencie
(1)

Držiteľ licencie je povinný

a)
pri dovoze a vývoze určených výrobkov predložiť originál licencie príslušnému colnému orgánu ...
b)
pri obchodovaní s určenými výrobkami na území členských štátov Európskej únie vykonať bezodkladne ...
c)
vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 dní po
1.
splnení účelu, na ktorý bola licencia udelená, alebo
2.
skončení doby jej platnosti,
d)
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu krádež, stratu, zničenie alebo neodstrániteľné poškodenie ...
e)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu sídla alebo miesta podnikania, ako aj zmenu adresy priestorov, ...
f)
umožniť vykonanie kontroly podľa § 16.
(2)

Za splnenie účelu, na ktorý bola licencia udelená, sa podľa tohto zákona považuje vyčerpanie ...

(3)

Držiteľ licencie, ktorý vykonal príjem transferu alebo dovoz a neuskutočnil následne odoslanie ...

(4)

Držiteľ licencie je povinný zaslať ministerstvu hlásenie o využití licencie vždy do 25. dňa ...

§ 12
Zánik, zrušenie a pozastavenie platnosti licencie
(1)

Licencia zanikne

a)
vyčerpaním povolenej hodnoty alebo množstva určených výrobkov uvedených v licencii,
b)
vrátením licencie ministerstvu,
c)
zrušením,
d)
uplynutím doby platnosti alebo
e)
zánikom fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby.
(2)

Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak

a)
licencia bola získaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené záujmami podľa § 4 ods. 3 písm. b),
c)
podmienky na udelenie licencie neboli splnené,
d)
neboli dodržané podmienky uvedené v udelenej licencii,
e)
o to v odôvodnených prípadoch v rámci svojej vecnej príslušnosti požiada orgán kontroly z dôvodu, ...
f)
určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode nie sú označené podľa osobitného ...
g)
strelné zbrane nie sú označené aspoň jednoduchým označením, ktoré umožňuje identifikáciu ...
(3)

Držiteľ licencie je povinný do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení licencie ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.

(5)

Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením licencie.

(6)

Ak ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie licencie, zruší, zmení licenciu alebo pozastaví jej ...

§ 13
Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov
(1)

Ministerstvo potvrdí dovozcovi, prijímateľovi alebo držiteľovi licencie vyhlásenie o konečnom ...

(2)

Ak dovozca, prijímateľ alebo držiteľ licencie vyhlásenie o konečnom použití nevyužije, je povinný ...

§ 14
Vydanie duplikátu
(1)

Ministerstvo vydá duplikát licencie, povolenia alebo vyhlásenia na základe písomnej žiadosti a ...

(2)

Držiteľ licencie je povinný na duplikáte licencie vyznačiť aktuálne využitie licencie ku dňu ...

§ 15
Úradný jazyk

Všetky žiadosti a prílohy sa predkladajú písomne v štátnom jazyku.42) V prípade ústneho pojednávania, ...

§ 16
Výkon kontroly
(1)

Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo v spolupráci s orgánmi kontroly. ...

(2)

Ministerstvo vykoná kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných ...

(3)

Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení vstupovať do priestorov, na pozemky a do prevádzkarní ...

(4)

Ministerstvo má pri výkone kontroly vykonávanej v súčinnosti s orgánmi kontroly právo uložiť ...

(5)

Ministerstvo nie je povinné poskytnúť osobe, u ktorej sa vykonáva kontrola, náhradu nákladov vzniknutých ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup kontrolných orgánov pri výkone kontroly sa primerane ...

§ 17
Súčinnosť tretích osôb
(1)

Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona sú ministerstvo a orgány kontroly oprávnené ...

(2)

Orgány podľa odseku 1 sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ...

§ 18
Priestupky
(1)

Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak obchoduje s určenými výrobkami bez licencie.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 100 000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.45)

§ 19
Iné správne delikty
(1)

Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 500 eur do 3 ...

a)
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 5 až 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
c)
nepredloží originál licencie príslušnému colnému orgánu na potvrdenie podľa § 11 ods. 1 písm. ...
d)
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. c) až f),
e)
neoznámi údaje podľa § 11 ods. 3,
f)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2 alebo
g)
nevydá ministerstvu určené výrobky podľa § 16 ods. 4.
(2)

Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 000 eur do ...

a)
nesplní povinnosť vykonať zápis o využití licencie podľa § 11 ods. 1 písm. b),
b)
nevráti zrušenú licenciu podľa § 12 ods. 3 alebo
c)
nevráti vyhlásenie o konečnom použití podľa § 13 ods. 2.
(3)

Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu

a)
od 5 000 eur do 250 000 eur, ak poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti ...
b)
od 5 000 eur do 300 000 eur, ak obchoduje s určenými výrobkami bez licencie alebo v rozpore s udelenou ...
c)
od 250 000 eur do 600 000 eur, ak správnym deliktom podľa písmena b) spôsobí Slovenskej republike ...
(4)

Ministerstvo pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(6)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Za správny delikt podľa odseku 3 písm. b) a c) ministerstvo môže uložiť prepadnutie určených ...

(8)

Pokutu podľa odsekov 1 až 3 alebo prepadnutie určených výrobkov podľa odseku 7 ministerstvo uloží ...

(9)

Vlastníkom prepadnutých určených výrobkov sa stáva štát. Správu prepadnutých určených výrobkov ...

(10)

Ak nemôže byť správa prepadnutých určených výrobkov vykonávaná ministerstvom, môže ministerstvo ...

(11)

Ak ministerstvo nerozhodlo o inom využití prepadnutých určených výrobkov, prepadnuté určené ...

Spoločné ustanovenia
§ 20
(1)

Licencie podľa tohto zákona sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv, ani ...

(2)

Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov z udelených licencií podľa tohto zákona nie sú dotknuté ...

§ 21
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis16) a všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Ak podkladom na vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o zrušení ...

§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a)

zoznam a kategorizáciu určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a),

b)

vzor žiadosti o udelenie licencie na transfer určených výrobkov,

c)

vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz určených výrobkov,

d)

vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz určených ...

e)

vzor žiadosti o povolenie na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu, ...

f)

vzor hlásenia o využití licencie,

g)

vzor vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.

§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)

Licencie, povolenia a vyhlásenia vydané do 29. septembra 2013 zostávajú v platnosti až do doby ...

(2)

Konania začaté a právoplatne neukončené do 29. septembra 2013 sa dokončia podľa tohto zákona. ...

§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 24
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných ...

2.

výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

„a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, z hodnoty určených výrobkov ..... ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

„i) Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov ..... 40 eur j) Vydanie duplikátu podľa písmen ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 3)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 5)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 6)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 7)  Príloha č. I nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 8)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 9)  § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických ...
 • 10)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje ...
 • 11)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 12)  Čl. 52, 53, 136, 142, 143 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 450/2008.
 • 13)  Čl. 48, 136, 143 a 171 až 174 nariadenia (ES) č. 450/2008.
 • 14)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 15)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 16)  Nariadenie (EÚ) č. 258/2012.
 • 17)  § 619 až 627 Občianskeho zákonníka.
 • 18)  Čl. 1 ods. 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 19)  Čl. 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 20)  Čl. 9 ods. 1 písm. c), čl. 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 21)  § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 22)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...
 • 24)  § 12 až 14 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 25)  § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej ...
 • 26)  § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 34 a 35 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 • 28)  § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z.
 • 29)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 36d ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  § 36f zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických ...
 • 33)  § 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Čl. 2 ods. 14 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 35)  Čl. 2 ods. 14 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 36)  Čl. 2 ods. 14 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 36a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  Čl. 7 ods. 3 a čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 38)  Čl. 7 ods. 1 a 2, čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 39)  § 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 34 a 35 zákona ...
 • 40)  § 37 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 41)  Čl. 11 ods. 2 až 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
 • 42)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 43)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 44)  § 11 až 13 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...
 • 45)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 46)  § 125 ods. 1 Trestného zákona.
 • 47)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 48)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore