Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 01.08.2019 do 31.07.2020


Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

Legislatívny proces k zákonu 213/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
postup a pravidlá na určovanie systému odplát za použitie verejného letiska a za poskytovanie ...
b)
postup a pravidlá na určovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckej navigačnej služby,2)
c)
štátny odborný dozor (ďalej len „dozor“) nad systémom letiskových odplát a nad systémom ...
d)
účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania príspevku v oblasti civilného letectva,
e)
zverejňovanie informácií o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

PRVÁ ČASŤ

ODPLATY

§ 2
Letiskové odplaty
(1)

Osoba, ktorá prevádzkuje verejné letisko,4) z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava,5) ...

(2)

Prevádzkovateľ letiska, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava a na ktorom je ročne odbavených ...

(3)

Ustanovenia § 3 a 4 sa nevzťahujú na odplaty vyberané za približovaciu službu riadenia9) a letiskovú ...

§ 3
Konzultácie
(1)

Prevádzkovateľ letiska najmenej raz ročne uskutoční konzultácie s leteckými dopravcami alebo ...

a)
fungovaní systému letiskových odplát,
b)
výške letiskových odplát,
c)
kvalite poskytovaných letiskových služieb,
d)
plánoch novej letiskovej infraštruktúry12) ešte pred ich dokončením.
(2)

Ak prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie uzavrú dohodu, ktorej obsahom sú ...

(3)

Leteckí dopravcovia, ktorí založili združenie, sú povinní bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi ...

(4)

Prevádzkovateľ letiska predloží leteckým dopravcom alebo združeniu každý návrh na zmenu v systéme ...

(5)

Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie dohodnú na zmene v systéme ...

(6)

Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie nedohodnú na zmene v systéme ...

(7)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 6, leteckí dopravcovia alebo združenie môžu do 30 dní od zverejnenia ...

(8)

Prevádzkovateľ letiska predloží Dopravnému úradu správu o výsledku konzultácií s leteckými ...

(9)

Dopravný úrad zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát potvrdí ...

(10)

Ak ide o potvrdenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát táto ...

(11)

Ak ide o zrušenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, je prevádzkovateľ ...

§ 4
Transparentnosť a kvalita letiskových služieb
(1)

Prevádzkovateľ letiska pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1 vyzve leteckých dopravcov alebo združenie, ...

a)
prognózy svojej prevádzky na príslušnom verejnom letisku,
b)
prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku,
c)
svoje plánované rozvojové projekty na príslušnom verejnom letisku,
d)
svoje požiadavky voči príslušnému prevádzkovateľovi letiska.
(2)

Prevádzkovateľ letiska poskytne leteckým dopravcom alebo združeniu informácie o položkách, ktoré ...

(3)

Informácie podľa odseku 2 obsahujú najmä

a)
zoznam letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry poskytovaných za letiskovú odplatu,
b)
metodiku použitú na určenie letiskových odplát,
c)
celkovú štruktúru nákladov na letiskové služby a letiskovú infraštruktúru, na ktoré sa vzťahujú ...
d)
výnosy z letiskových odplát a celkové náklady na letiskové služby, na ktoré sa vzťahujú,
e)
financovanie letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry orgánmi verejnej správy, na ktoré ...
f)
prognózy týkajúce sa výšky letiskových odplát, nárastu prevádzky a navrhovaných investícií ...
g)
využívanie letiskovej infraštruktúry a zariadení letiska za príslušné časové obdobie,
h)
predpokladaný výsledok významných navrhovaných investícií s ohľadom na ich vplyv na kapacitu ...
(4)

Ak prevádzkovateľ letiska alebo letecký dopravca označil informácie alebo niektorú z informácií ...

(5)

Ak sa letecký dopravca alebo združenie neprihlási na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa odseku ...

(6)

Ak v dôsledku plánovaných významných zmien v oblasti odbavovania lietadiel na verejnom letisku ...

(7)

Prevádzkovateľ letiska môže meniť kvalitu a rozsah poskytovaných letiskových služieb a rozsah ...

(8)

Prevádzkovateľ letiska zabezpečí, aby každý letecký dopravca alebo združenie, ktoré chce využívať ...

§ 5
Odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
(1)

Osoba, ktorá poskytuje letecké navigačné služby (ďalej len „poskytovateľ leteckých navigačných ...

(2)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie ...

(3)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie ...

(4)

Ak Dopravný úrad vydal správu o posúdení,22) že poskytovanie terminálnej leteckej navigačnej ...

(5)

Terminálna odplata sa nesmie použiť na financovanie iných aktivít poskytovateľa leteckých navigačných ...

(6)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb konzultuje systém určovania výšky terminálnej odplaty ...

(7)

Návrh plánu výkonnosti podľa osobitného predpisu30) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(8)

Postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny ...

§ 6
Účtovníctvo poskytovateľa leteckých navigačných služieb
(1)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa poskytovania ...

(2)

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby zostavuje33) ročnú účtovnú závierku a vyhotovuje34) ...

§ 7
Oslobodenie od odplát

Letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb sa nevyberajú pri ...

a)
podľa osobitného predpisu,38)
b)
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 8
Pôsobnosť Dopravného úradu

Dopravný úrad

a)
vykonáva dozor podľa § 9 nad
1.
dodržiavaním postupu a pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových ...
2.
systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,
b)
ukladá pokuty podľa § 10.
§ 9
Dozor
(1)

Dozor vykonávajú zamestnanci Dopravného úradu na základe písomného poverenia na výkon dozoru ...

(2)

Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru oprávnený, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,39) ...

a)
požadovať vyjadrenie, informácie, údaje a vysvetlenie,
b)
vykonávať potrebné zisťovania,
c)
predvolávať osoby na podanie vysvetlenia,
d)
vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností a nahliadať do nich,
e)
odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na ...
f)
vstupovať na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej ...
(3)

Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru povinný

a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon dozoru,
b)
vydávať osobe podliehajúcej výkonu dozoru, ktorej odoberie doklady alebo iné písomnosti podľa ...
c)
vrátiť bezodkladne osobe podliehajúcej výkonu dozoru doklady a iné písomnosti odobraté podľa ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dozoru, okrem poskytnutia ...
e)
dodržiavať osobitné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a osobných údajov.40)
(4)

Dozor je neverejný. Ak Dopravný úrad prizve k výkonu dozoru špecialistu, ten sa môže zúčastniť ...

(5)

Dopravný úrad vykonáva dozor nezávisle od riadiacich orgánov prevádzkovateľa letiska, leteckých ...

(6)

Osoba podliehajúca výkonu dozoru je pri výkone dozoru povinná, ak sú splnené podmienky podľa ...

a)
strpieť výkon dozoru, poskytnúť poverenému zamestnancovi súčinnosť,
b)
podať vysvetlenia a informácie,
c)
umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní,
d)
dostaviť sa na predvolanie Dopravného úradu a podať vysvetlenie,
e)
predložiť požadované doklady a iné písomnosti,
f)
umožniť poverenému zamestnancovi nahliadnuť do dokladov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov a iných písomností potrebných ...
h)
umožniť poverenému zamestnancovi vstup na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov ...
(7)

Poverený zamestnanec vypracuje z výkonu dozoru zápis o vykonaní dozoru (ďalej len „zápis“), ...

a)
označenie orgánu dozoru,
b)
identifikačné údaje osoby podliehajúcej výkonu dozoru,
c)
miesto a dátum výkonu dozoru,
d)
predmet dozoru,
e)
výsledky dozoru,
f)
dátum vypracovania zápisu,
g)
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca a špecialistu, ak sa dozoru zúčastnil,
h)
podpis osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(8)

Poverený zamestnanec je povinný oboznámiť so zápisom osobu podliehajúcu výkonu dozoru. Osoba ...

(9)

Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru porušila povinnosti v oblasti postupov a dodržiavania pravidiel ...

(10)

Osoba podliehajúca výkonu dozoru je povinná doručiť Dopravnému úradu písomnú správu o vykonaní ...

(11)

Dozor je ukončený podpísaním zápisu alebo podpísaním dodatku k zápisu povereným zamestnancom ...

(12)

Dopravný úrad vypracúva a pravidelne prehodnocuje plány dozoru a vedie evidenciu o vykonaných dozoroch. ...

(13)

Prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie poskytnú Dopravnému úradu informácie ...

(14)

Dopravný úrad zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát ...

§ 10
Sankcie
(1)

Dopravný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur osobe, ktorá nesplní

a)
povinnosť uloženú týmto zákonom pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových ...
b)
povinnosť uloženú týmto zákonom alebo osobitným predpisom41) v systéme výkonnosti alebo v systéme ...
(2)

Dopravný úrad uloží poriadkovú pokutu do 3 000 eur osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon dozoru ...

(3)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o porušení ...

(4)

Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu ...

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 11
(1)

Ak ide o opakované neuhradenie letiskovej odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných ...

(2)

Ak je prevádzkovateľ letiska prijímateľom verejných prostriedkov, môže poskytnúť leteckému ...

(3)

Týmto zákonom nie je dotknuté právo prevádzkovateľa letiska vyberať letiskové odplaty aj od ...

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU

§ 12
Účel poskytnutia príspevku
(1)

Príspevok sa môže poskytnúť na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy ako výdavok ...

(2)

Projektom podľa odseku 1 sa rozumie súhrn aktivít alebo výkon činností, na ktoré sa vzťahuje ...

(3)

Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na

a)
bezpečnostnú ochranu letiska,
b)
výkon záchranných a hasičských služieb na letisku,
c)
prevádzku letiskovej infraštruktúry (ďalej len „prevádzková pomoc“),
d)
investície do letiskovej infraštruktúry (ďalej len „investičná pomoc“),
e)
odbavenie letov oslobodených od odplát,
f)
refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným ...
(4)

Vyšší územný celok alebo obec môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok podľa ...

Podmienky poskytnutia príspevku

§ 13
(1)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je osoba prevádzkujúca ...

(2)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ ...

§ 14
(1)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi,

a)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol ...
c)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d)
ktorý nie je v likvidácii,
e)
ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
f)
ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie ...
g)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc ...
h)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať ...
i)
ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre ...
j)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo ...
k)
ktorý nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči ...
l)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ...
(2)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak nežiada alebo nečerpá ...

(3)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak mu v predchádzajúcich ...

(4)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ak

a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať ...
c)
nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť osvedčenia49) alebo poverenia na poskytovanie letových ...
d)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje ...
e)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči daňovému ...
f)
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj ...
(5)

Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi podľa

a)
§ 12 ods. 3 písm. a), b) a e) až do výšky 100 % oprávnených nákladov,
b)
§ 12 ods. 3 písm. c) a d) do výšky ustanovenej osobitným predpisom,51) zohľadňujúc majetkovú ...
c)
§ 12 ods. 3 písm. f) až do výšky 100 % oprávnených výdavkov.
(6)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno použiť len na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním ...

(7)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa ...
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu ...
e)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(8)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu ...
(9)

Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak v rozpočtovom roku, ktorý predchádza rozpočtovému ...

a)
neumožnil oprávnenej osobe52) vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutým príspevkom,
b)
nepredložil vyúčtovanie poskytnutého príspevku v určenom termíne,
c)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní poskytnutého príspevku,
d)
poskytovateľ odstúpil od zmluvy z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom; ďalší príspevok ...
e)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní dotácie, ktorá mu bola poskytnutá ...
(10)

Investičnú pomoc možno použiť na úhradu nákladov na

a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,54)
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,55)
e)
projektovú dokumentáciu.
(11)

Prevádzkovú pomoc možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na nájom stavieb, ...

(12)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) možno použiť v súlade s účelom aj na ...

a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,
e)
projektovú dokumentáciu,
f)
nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
§ 15
(1)

Stavby a pozemky musia byť obstarané za trhových podmienok a umiestnené v mieste realizácie projektu. ...

(2)

Ak sa poskytnutie príspevku žiada na výstavbu alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, ...

a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k pozemku57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu 20 rokov od ...
2.
dokončenú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu ...
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky stavbu alebo pozemok najmenej po dobu 20 rokov odo ...
(3)

Ak sa poskytnutie príspevku žiada na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo na projektovú dokumentáciu ...

a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k stavbe57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva podľa písmena a) sa nezmenia po dobu 20 rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ...
2.
zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej ...
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov ...
(4)

Ak sa poskytnutie príspevku požaduje na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, podmienkou poskytnutia ...

(5)

Stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou projektu musia spĺňať podmienky ...

(6)

Prijímateľ je povinný o poskytnutom príspevku viesť účtovnú evidenciu na každý účel oddelene ...

(7)

Náklady na obstaranie pozemku, stavbu, stavebné úpravy alebo na prípravné práce, na obstaranie ...

(8)

Vlastník podielu u prijímateľa nie je oprávnený vykonať prevod tohto podielu na inú osobu bez ...

§ 16
Žiadosť a jej prílohy
(1)

Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti. Žiadosť spolu s prílohami predkladá žiadateľ ...

(2)

Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) obsahuje

a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno ...
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo ...
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa ...
e)
popis projektu,
f)
štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj ...
3.
nie je v likvidácii,
4.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia ...
5.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
6.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje ...
7.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom ...
(3)

Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. f) obsahuje

a)
náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až d),
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od ...
3.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia ...
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je

a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch ...
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok ...
c)
informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie ...
d)
potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, ...
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia ...
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia ...
g)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, ktorým je obec a daňového úradu alebo colného ...
h)
výpis z registra trestov právnickej osoby alebo údaje potrebné na vyžiadanie tohto výpisu z registra ...
i)
iný doklad potrebný na posúdeniu žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú údaje a doklady podľa odseku 4 písm. a), b), a g).

(6)

Prílohou k žiadosti, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a), b) a d), sú okrem dokladov podľa ...

a)
ak ide o výstavbu
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo iného práva žiadateľa k pozemku,
2.
výpis z pozemkovej knihy alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ...
3.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov ...
4.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
b)
ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
2.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov ...
3.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
c)
ak ide o nájom alebo výpožičku strojov, prístrojov alebo zariadení zmluva o nájme alebo zmluva ...
d)
ak ide o výkup pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou, znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty ...
e)
písomný záväzok žiadateľa o tom, že
1.
ak ide o stavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1a.
nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon smerujúci k zániku iného práva ...
1b.
dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu ...
1c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu ...
2.
ak ide o stroje, prístroje alebo zariadenia
2a.
nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý ...
2b.
obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol ...
2c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania,
f)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zmenou stavby alebo so stavebnými úpravami, ...
g)
právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu,62) ak sa vyžaduje,
h)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia ...
(7)

Žiadateľ predloží prílohy podľa odsekov 4 a 5 len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže ...

(8)

Údaje podľa odseku 4 písm. h) poskytovateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

(9)

Vzor žiadosti a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 17
Vyhodnocovanie žiadostí a schvaľovanie poskytnutia príspevku
(1)

Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, žiadosť vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ...

(2)

Člen komisie ani jemu blízka osoba64) nesmie byť

a)
žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom ...
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri ...
(3)

Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2 čestným vyhlásením.

(4)

Poskytnutie príspevku schvaľuje minister na základe návrhu komisie.

(5)

Podrobnosti o zložení komisie, o jej činnosti a o postupe pri rozhodovaní komisie ustanoví štatút, ...

(6)

Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok alebo obec, na zriadenie komisie na vyhodnocovanie ...

§ 18
Zmluva
(1)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a žiadateľom. ...

(2)

Prijímateľom príspevku je žiadateľ odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

(3)

Zmluva obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel poskytnutia príspevku,
c)
výšku poskytnutého príspevku,
d)
číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ...
e)
podmienky poskytnutia príspevku, podmienky čerpania, použitia zúčtovania a kontroly poskytnutého ...
f)
termín odvodu nepoužitej časti príspevku a výnosov z príspevku a číslo účtu vo formáte IBAN ...
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností,
i)
podmienky odstúpenia od zmluvy,
j)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k)
záväzok prijímateľa, že poskytnutý príspevok alebo príslušnú časť poskytnutého príspevku ...
l)
povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov prijímateľa.

Osobitné ustanovenia o prevádzkovej pomoci a o investičnej pomoci

§ 19
(1)

Prevádzková pomoc alebo investičná pomoc sa poskytuje na základe schválenej schémy pomoci67) ...

(2)

Poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci je

a)
ministerstvo dopravy, ak ide o prevádzkovú pomoc alebo investičnú pomoc poskytnutú podľa odseku ...
b)
vyšší územný celok alebo obec s majetkovou účasťou u žiadateľa alebo s iným podielom u žiadateľa, ...
(3)

Vyšší územný celok alebo obec, ako poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci, ...

§ 20
(1)

Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) ...

(2)

Ak je prevádzková pomoc alebo investičná pomoc pomocou ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa ...

(3)

Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc ...

(4)

Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc ...

§ 21
(1)

Ak prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu ...

(2)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc ...

§ 22
Kontrola
(1)

Poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu75) hospodárenia s poskytnutým príspevkom a kontrolu dodržania ...

(2)

Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi76) nie je týmto zákonom dotknutá.

(3)

Ak prijímateľ verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného ...

(4)

Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, v konaní o porušení finančnej disciplíny ...

(5)

Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok, v konaní o porušení finančnej disciplíny ...

(6)

Ak je poskytovateľom príspevku obec, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie ...

(7)

Dopravný úrad poskytuje poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 až 6 súčinnosť pri kontrole ...

(8)

Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi alebo ...

§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, na účely posudzovania žiadostí, ...

(2)

Poskytovateľ pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 postupuje v súlade s osobitnými predpismi.79) ...

(3)

S osobnými údajmi podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať zamestnanci poskytovateľa, členovia komisie ...

§ 24
Zverejňovanie informácií
(1)

Poskytovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
prehľad právnych predpisov upravujúcich poskytovanie príspevku v jeho pôsobnosti,
b)
schému pomoci, ak je poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci na základe schémy ...
c)
výzvu na predloženie žiadosti najmenej 14 dní pred termínom predloženia žiadosti, ktorá obsahuje ...
1.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
2.
účel poskytnutia príspevku,
3.
lehotu na predloženie žiadosti,
4.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
d)
prehľad poskytnutých príspevkov vrátane výšky, účelu a identifikácie konečného prijímateľa ...
(2)

Poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci zabezpečí zverejnenie informácií o ...

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25
Spoločné ustanovenia
(1)

Žiadosť predloženú po termíne, neúplnú žiadosť, žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy alebo ...

(2)

Prílohy k žiadosti musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie, nie ...

(3)

Na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona nie je právny nárok.

(4)

Prijímateľ nesmie poskytnutý príspevok previesť na inú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov ...

(5)

Prijímateľ je povinný

a)
vrátiť poskytnutý príspevok alebo príslušnú nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku poskytovateľovi ...
b)
vrátiť poskytnutý príspevok, ak poruší povinnosti podľa tohto zákona alebo zmluvy,
c)
vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa zmluvy,
d)
zachovať majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok v štruktúre podľa zmluvy; táto povinnosť ...
e)
obstaraný majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ...
f)
bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na obstaranie alebo výstavbu ktorej ...
(6)

Oprávnený prijímateľ je povinný podať návrh na zápis poznámky81) do katastra nehnuteľností. ...

(7)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o ukladaní pokút podľa ...

(8)

Ustanovenia osobitného predpisu82) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú týmto zákonom dotknuté. ...

§ 26
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 27
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 90 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré ...

„f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej prípravy v oblasti ...

2.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) úvodnej vete sa slovo „ho“ ...

3.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) prvom bode sa suma „80 ...

4.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) druhom bode sa suma „140 ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písmená s) a t) znejú:

„s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre 1. lietadlá ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 91 dopĺňa písmenami w) až z), ...

„w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej ...

Čl. III

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ktorá spĺňa požiadavky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky ...

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové ...

3.

V § 2 písm. m) sa čiarka za slovami „telekomunikačné služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

4.

V § 2 písmeno o) znie:

„o) osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom ...

5.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov a) štátnych ...

6.

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dopravný úrad na základe žiadosti a) prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aaa až 3aac znejú:

„3aaa) Čl. 2 bod 95 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

8.

V § 28 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pri ...

10.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťa slovo „okruh“ a na konci sa pripája táto veta:

„Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska skúma súlad letiska a ...

11.

V § 32 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:

„8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 32 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

13.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Osobitné letisko (1) Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ca až 8cd sa vypúšťajú.

14.

§ 33a až 33c sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ce sa vypúšťa.

15.

V § 34a odsek 8 znie:

„(8) Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom ...

16.

V § 34a ods. 10 sa čiarka za slovom „prípravy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

17.

V § 37 ods. 3 tretej vete sa nad slovom „trestov“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 8aaa a poznámka ...

18.

V § 47 písm. f) sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3“.

19.

V § 47 písm. h) prvom bode sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4“.

20.

V § 47 písmeno k) znie:

„k) udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti ...

21.

V § 48 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

22.

V § 48 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 32 ods. 1 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 32 ...

23.

V § 48 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) prideľuje 1. frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci ...

24.

V § 48 ods. 1 písm. r) sa za slová „(§ 29 ods. 2)“ vkladajú slová „a osobitného letiska ...

25.

V § 48 ods. 1 písmeno t) znie:

„t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),“.

26.

V § 48 ods. 1 sa písmeno u) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bf znie:

„11bf) Bod ADR.OR.E.005 prílohy III nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým ...

27.

V § 48 ods. 1 písm. v) sa vypúšťajú slová „oprávneným na podnikanie“ a slová „§ 53 ...

28.

V § 48 ods. 3 sa za slová „športové účely“ vkladajú slová „a dohľadom nad používaním ...

29.

V § 49 ods. 2 sa za slová „a iných výrobkov leteckej techniky, letísk“ a za slová „na prevádzkovanie ...

30.

V § 49 ods. 4 sa za slová „leteckých pozemných zariadení,“ vkladajú slová „držitelia rozhodnutia ...

31.

§ 49a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11e až 11g sa vypúšťajú.

32.

V § 51 nadpise sa vypúšťajú slová „právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na ...

33.

V § 51 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá“.

34.

V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší ...

35.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore ...

36.

V § 51 ods. 2 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá“.

37.

V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zriadi alebo“ a za slovo „povolení“ sa vkladajú ...

38.

V § 51 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla alebo letecký dopravca“. ...

39.

V § 51 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako letecký dopravca alebo prevádzkovateľ verejného ...

40.

V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.“.

41.

V § 51 ods. 3 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá“.

42.

V § 51 ods. 3 písmená e) a f) znejú:

„e) nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo ...

43.

V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo ...

44.

V § 51 ods. 4 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá“.

45.

V § 51 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla“ a slová „podľa ...

46.

V § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

47.

§ 53 znie:

„§ 53 (1) Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto a) vykoná let v časti vzdušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11j znie:

„11j) Napríklad čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, body 63, 86a, 87 a ...

48.

V § 55 ods. 2 sa za slová „(§ 6),“ vkladajú slová „určovania podmienok vykonávania letu ...

49.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom ...

50.

§ 56a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f sa vypúšťajú.

51.

§ 57a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

52.

Za § 57e sa vkladá § 57f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Iná plocha, ako je letisko, ...

53.

Príloha sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...

1.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Financovanie Dopravného úradu (1) Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7h znejú:

„7a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. III bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 213/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa ...
 • 3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti ...
 • 4)  § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných ...
 • 6)  § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
 • 7)  Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa ...
 • 8)  Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 2 ods. 144 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 13)  § 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
 • 14)  § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 15)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 14 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní ...
 • 17)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 8 zákona č.143/1998 Z. z. v znení ...
 • 18)  Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 8 vykonávacieho nariadenia ...
 • 19)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
 • 20)  Čl. 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 21 vykonávacieho nariadenia ...
 • 21)  Čl. 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2013. Čl. 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia ...
 • 22)  Čl. 35 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 23)  Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 10 zákona č.143/1998 Z. z. ...
 • 24)  Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 11 zákona č.143/1998 Z. z.
 • 25)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 9 zákona č.143/1998 Z. z.
 • 26)  Čl. 35 ods. 3 písm. b) až d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 27)  Čl. 35 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 28)  Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia ...
 • 29)  Čl. 15 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 31)  Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 34)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 35)  Čl. 12 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 36)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 37)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Čl. 10 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 31 ods. 3 vykonávacieho nariadenia ...
 • 39)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 40)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 41)  Nariadenie (ES) č. 550/2004 v platnom znení. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 390/2013. Vykonávacie ...
 • 42)  § 2 písm. e) zákona č. 143/1998 Z. z.
 • 43)  § 2 písm. f) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie ...
 • 45)  § 7 ods. 1 písm. i) a § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 46)  § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 ...
 • 47)  § 17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 48)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 49)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 50)  Čl. 7 a 8 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.§ 8 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 51)  Napríklad čl. 56a ods. 16 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 52)  § 2 písm. g) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 53)  Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších ...
 • 55)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení ...
 • 56)  Čl. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 57)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 58)  Napríklad § 3 ods. 1 a 5 a § 13 ods. 3 zákona č. 136/2004 Z. z. v znení zákona č. 9/2013 Z. ...
 • 59)  Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 60)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 61)  § 3 ods. 5 zákona č. 136/2004 Z. z.
 • 62)  § 27 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 64)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 65)  § 19 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 66)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 67)  § 7 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 68)  § 8 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 69)  § 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 70)  § 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 71)  § 7 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 72)  § 2 ods. 1 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 73)  § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 74)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 75)  Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad § 14 ods. 2 zákon č. 358/2015 Z. z.
 • 77)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 78)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
 • 79)  Nariadenie (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 80)  § 11 až 13 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 81)  § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 82)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore