Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 28.11.2020

Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 28.11.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 213/2019 s účinnosťou od 28.11.2020 na základe 341/2020

Legislatívny proces k zákonu 213/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
postup a pravidlá na určovanie systému odplát za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových ...
b)
postup a pravidlá na určovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckej navigačnej služby,2)
c)
štátny odborný dozor (ďalej len „dozor“) nad systémom letiskových odplát a nad systémom výkonnosti a ...
d)
účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania príspevku v oblasti civilného letectva,
e)
zverejňovanie informácií o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

PRVÁ ČASŤ

ODPLATY

§ 2 - Letiskové odplaty
(1)

Osoba, ktorá prevádzkuje verejné letisko,4) z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava,5) ktorá ...

(2)

Prevádzkovateľ letiska, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava a na ktorom je ročne odbavených ...

(3)

Ustanovenia § 3 a 4 sa nevzťahujú na odplaty vyberané za približovaciu službu riadenia9) a letiskovú ...

§ 3 - Konzultácie
(1)

Prevádzkovateľ letiska najmenej raz ročne uskutoční konzultácie s leteckými dopravcami alebo so združením ...

a)
fungovaní systému letiskových odplát,
b)
výške letiskových odplát,
c)
kvalite poskytovaných letiskových služieb,
d)
plánoch novej letiskovej infraštruktúry12) ešte pred ich dokončením.
(2)

Ak prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie uzavrú dohodu, ktorej obsahom sú aj ...

(3)

Leteckí dopravcovia, ktorí založili združenie, sú povinní bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi letiska ...

(4)

Prevádzkovateľ letiska predloží leteckým dopravcom alebo združeniu každý návrh na zmenu v systéme letiskových ...

(5)

Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie dohodnú na zmene v systéme letiskových ...

(6)

Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie nedohodnú na zmene v systéme letiskových ...

(7)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 6, leteckí dopravcovia alebo združenie môžu do 30 dní od zverejnenia ...

(8)

Prevádzkovateľ letiska predloží Dopravnému úradu správu o výsledku konzultácií s leteckými dopravcami ...

(9)

Dopravný úrad zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát potvrdí alebo zruší ...

(10)

Ak ide o potvrdenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát táto zmena ...

(11)

Ak ide o zrušenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, je prevádzkovateľ ...

§ 4 - Transparentnosť a kvalita letiskových služieb
(1)

Prevádzkovateľ letiska pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1 vyzve leteckých dopravcov alebo združenie, ...

a)
prognózy svojej prevádzky na príslušnom verejnom letisku,
b)
prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku,
c)
svoje plánované rozvojové projekty na príslušnom verejnom letisku,
d)
svoje požiadavky voči príslušnému prevádzkovateľovi letiska.
(2)

Prevádzkovateľ letiska poskytne leteckým dopravcom alebo združeniu informácie o položkách, ktoré slúžia ...

(3)

Informácie podľa odseku 2 obsahujú najmä

a)
zoznam letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry poskytovaných za letiskovú odplatu,
b)
metodiku použitú na určenie letiskových odplát,
c)
celkovú štruktúru nákladov na letiskové služby a letiskovú infraštruktúru, na ktoré sa vzťahujú letiskové ...
d)
výnosy z letiskových odplát a celkové náklady na letiskové služby, na ktoré sa vzťahujú,
e)
financovanie letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry orgánmi verejnej správy, na ktoré sa vzťahujú ...
f)
prognózy týkajúce sa výšky letiskových odplát, nárastu prevádzky a navrhovaných investícií na verejnom ...
g)
využívanie letiskovej infraštruktúry a zariadení letiska za príslušné časové obdobie,
h)
predpokladaný výsledok významných navrhovaných investícií s ohľadom na ich vplyv na kapacitu verejného ...
(4)

Ak prevádzkovateľ letiska alebo letecký dopravca označil informácie alebo niektorú z informácií poskytovaných ...

(5)

Ak sa letecký dopravca alebo združenie neprihlási na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa odseku 1 alebo ...

(6)

Ak v dôsledku plánovaných významných zmien v oblasti odbavovania lietadiel na verejnom letisku alebo ...

(7)

Prevádzkovateľ letiska môže meniť kvalitu a rozsah poskytovaných letiskových služieb a rozsah poskytovaných ...

(8)

Prevádzkovateľ letiska zabezpečí, aby každý letecký dopravca alebo združenie, ktoré chce využívať letiskové ...

§ 5 - Odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
(1)

Osoba, ktorá poskytuje letecké navigačné služby (ďalej len „poskytovateľ leteckých navigačných služieb“),15) ...

(2)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových ...

(3)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových ...

(4)

Ak Dopravný úrad vydal správu o posúdení,22) že poskytovanie terminálnej leteckej navigačnej služby, ...

(5)

Terminálna odplata sa nesmie použiť na financovanie iných aktivít poskytovateľa leteckých navigačných ...

(6)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb konzultuje systém určovania výšky terminálnej odplaty so ...

(7)

Návrh plánu výkonnosti podľa osobitného predpisu30) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(8)

Postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb, podrobnosti ...

§ 6 - Účtovníctvo poskytovateľa leteckých navigačných služieb
(1)

Poskytovateľ leteckých navigačných služieb účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa poskytovania leteckej ...

(2)

Poskytovateľ leteckej navigačnej služby zostavuje33) ročnú účtovnú závierku a vyhotovuje34) výročnú ...

§ 7 - Oslobodenie od odplát

Letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb sa nevyberajú pri letoch ...

a)
podľa osobitného predpisu,38)
b)
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 8 - Pôsobnosť Dopravného úradu

Dopravný úrad

a)
vykonáva dozor podľa § 9 nad
1.
dodržiavaním postupu a pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
2.
systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,
b)
ukladá pokuty podľa § 10.
§ 9 - Dozor
(1)

Dozor vykonávajú zamestnanci Dopravného úradu na základe písomného poverenia na výkon dozoru (ďalej ...

(2)

Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru oprávnený, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,39) ...

a)
požadovať vyjadrenie, informácie, údaje a vysvetlenie,
b)
vykonávať potrebné zisťovania,
c)
predvolávať osoby na podanie vysvetlenia,
d)
vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností a nahliadať do nich,
e)
odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie ...
f)
vstupovať na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej výkonu ...
(3)

Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru povinný

a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon dozoru,
b)
vydávať osobe podliehajúcej výkonu dozoru, ktorej odoberie doklady alebo iné písomnosti podľa odseku ...
c)
vrátiť bezodkladne osobe podliehajúcej výkonu dozoru doklady a iné písomnosti odobraté podľa odseku ...
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dozoru, okrem poskytnutia ...
e)
dodržiavať osobitné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a osobných údajov.40)
(4)

Dozor je neverejný. Ak Dopravný úrad prizve k výkonu dozoru špecialistu, ten sa môže zúčastniť výkonu ...

(5)

Dopravný úrad vykonáva dozor nezávisle od riadiacich orgánov prevádzkovateľa letiska, leteckých dopravcov ...

(6)

Osoba podliehajúca výkonu dozoru je pri výkone dozoru povinná, ak sú splnené podmienky podľa osobitného ...

a)
strpieť výkon dozoru, poskytnúť poverenému zamestnancovi súčinnosť,
b)
podať vysvetlenia a informácie,
c)
umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní,
d)
dostaviť sa na predvolanie Dopravného úradu a podať vysvetlenie,
e)
predložiť požadované doklady a iné písomnosti,
f)
umožniť poverenému zamestnancovi nahliadnuť do dokladov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov a iných písomností potrebných na ...
h)
umožniť poverenému zamestnancovi vstup na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov ...
(7)

Poverený zamestnanec vypracuje z výkonu dozoru zápis o vykonaní dozoru (ďalej len „zápis“), ktorý obsahuje ...

a)
označenie orgánu dozoru,
b)
identifikačné údaje osoby podliehajúcej výkonu dozoru,
c)
miesto a dátum výkonu dozoru,
d)
predmet dozoru,
e)
výsledky dozoru,
f)
dátum vypracovania zápisu,
g)
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca a špecialistu, ak sa dozoru zúčastnil,
h)
podpis osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(8)

Poverený zamestnanec je povinný oboznámiť so zápisom osobu podliehajúcu výkonu dozoru. Osoba podliehajúca ...

(9)

Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru porušila povinnosti v oblasti postupov a dodržiavania pravidiel ...

(10)

Osoba podliehajúca výkonu dozoru je povinná doručiť Dopravnému úradu písomnú správu o vykonaní opatrenia ...

(11)

Dozor je ukončený podpísaním zápisu alebo podpísaním dodatku k zápisu povereným zamestnancom a osobou ...

(12)

Dopravný úrad vypracúva a pravidelne prehodnocuje plány dozoru a vedie evidenciu o vykonaných dozoroch. ...

(13)

Prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie poskytnú Dopravnému úradu informácie potrebné ...

(14)

Dopravný úrad zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát na svojom ...

§ 10 - Sankcie
(1)

Dopravný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur osobe, ktorá nesplní

a)
povinnosť uloženú týmto zákonom pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
b)
povinnosť uloženú týmto zákonom alebo osobitným predpisom41) v systéme výkonnosti alebo v systéme spoplatňovania ...
(2)

Dopravný úrad uloží poriadkovú pokutu do 3 000 eur osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon dozoru alebo ...

(3)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o porušení ...

(4)

Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti ...

(5)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 11
(1)

Ak ide o opakované neuhradenie letiskovej odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných ...

(2)

Ak je prevádzkovateľ letiska prijímateľom verejných prostriedkov, môže poskytnúť leteckému dopravcovi ...

(3)

Týmto zákonom nie je dotknuté právo prevádzkovateľa letiska vyberať letiskové odplaty aj od prevádzkovateľa ...

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU

§ 12 - Účel poskytnutia príspevku
(1)

Príspevok sa môže poskytnúť na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy ako výdavok štátneho ...

(2)

Projektom podľa odseku 1 sa rozumie súhrn aktivít alebo výkon činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie ...

(3)

Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na

a)
bezpečnostnú ochranu letiska,
b)
výkon záchranných a hasičských služieb na letisku,
c)
prevádzku letiskovej infraštruktúry (ďalej len „prevádzková pomoc“),
d)
investície do letiskovej infraštruktúry (ďalej len „investičná pomoc“),
e)
odbavenie letov oslobodených od odplát,
f)
refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát. ...
(4)

Vyšší územný celok alebo obec môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok podľa odseku 3 ...

Podmienky poskytnutia príspevku

§ 13
(1)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je osoba prevádzkujúca ...

(2)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ leteckých navigačných ...

§ 14
(1)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi,

a)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu ...
c)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d)
ktorý nie je v likvidácii,
e)
ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
f)
ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie a ...
g)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu ...
h)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať ...
i)
ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa ...
j)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje ...
k)
ktorý nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči daňovému ...
l)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom ...
(2)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak nežiada alebo nečerpá finančné ...

(3)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. c) a d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak mu v predchádzajúcich troch ...

(4)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ak

a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do ...
c)
nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť osvedčenia49) alebo poverenia na poskytovanie letových prevádzkových ...
d)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické ...
e)
nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec a nedoplatky voči daňovému úradu ...
f)
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného ...
(5)

Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi podľa

a)
§ 12 ods. 3 písm. a), b) a e) až do výšky 100 % oprávnených nákladov,
b)
§ 12 ods. 3 písm. c) a d) do výšky ustanovenej osobitným predpisom,51) zohľadňujúc majetkovú účasť poskytovateľa ...
c)
§ 12 ods. 3 písm. f) až do výšky 100 % oprávnených výdavkov.
(6)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno použiť len na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním ...

(7)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa § 12 ods. ...
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ...
e)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(8)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ...
(9)

Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak v rozpočtovom roku, ktorý predchádza rozpočtovému roku, ...

a)
neumožnil oprávnenej osobe52) vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutým príspevkom,
b)
nepredložil vyúčtovanie poskytnutého príspevku v určenom termíne,
c)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní poskytnutého príspevku,
d)
poskytovateľ odstúpil od zmluvy z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom; ďalší príspevok nemožno ...
e)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní dotácie, ktorá mu bola poskytnutá do 31. ...
(10)

Investičnú pomoc možno použiť na úhradu nákladov na

a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,54)
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,55)
e)
projektovú dokumentáciu.
(11)

Prevádzkovú pomoc možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na nájom stavieb, pozemkov, strojov, ...

(12)

Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov ...

a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,
e)
projektovú dokumentáciu,
f)
nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
§ 15
(1)

Stavby a pozemky musia byť obstarané za trhových podmienok a umiestnené v mieste realizácie projektu. ...

(2)

Ak sa poskytnutie príspevku žiada na výstavbu alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou ...

a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k pozemku57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu 20 rokov od dňa ...
2.
dokončenú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov ...
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky stavbu alebo pozemok najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania ...
(3)

Ak sa poskytnutie príspevku žiada na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo na projektovú dokumentáciu ...

a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k stavbe57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva podľa písmena a) sa nezmenia po dobu 20 rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ...
2.
zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 ...
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa ...
(4)

Ak sa poskytnutie príspevku požaduje na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, podmienkou poskytnutia ...

(5)

Stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou projektu musia spĺňať podmienky na ochranu ...

(6)

Prijímateľ je povinný o poskytnutom príspevku viesť účtovnú evidenciu na každý účel oddelene v súlade ...

(7)

Náklady na obstaranie pozemku, stavbu, stavebné úpravy alebo na prípravné práce, na obstaranie strojov, ...

(8)

Vlastník podielu u prijímateľa nie je oprávnený vykonať prevod tohto podielu na inú osobu bez predchádzajúceho ...

§ 16 - Žiadosť a jej prílohy
(1)

Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti. Žiadosť spolu s prílohami predkladá žiadateľ v listinnej ...

(2)

Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) obsahuje

a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko ...
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok ...
e)
popis projektu,
f)
štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného ...
3.
nie je v likvidácii,
4.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia ...
5.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
6.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické ...
7.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola ...
(3)

Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. f) obsahuje

a)
náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až d),
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu ...
3.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia ...
(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je

a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých ...
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok poukazuje, ...
c)
informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo informácia ...
d)
potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že ...
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, ...
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia ...
g)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, ktorým je obec a daňového úradu alebo colného úradu, nie ...
h)
výpis z registra trestov právnickej osoby alebo údaje potrebné na vyžiadanie tohto výpisu z registra ...
i)
iný doklad potrebný na posúdeniu žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú údaje a doklady podľa odseku 4 písm. a), b), a g).

(6)

Prílohou k žiadosti, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a), b) a d), sú okrem dokladov podľa odseku ...

a)
ak ide o výstavbu
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo iného práva žiadateľa k pozemku,
2.
výpis z pozemkovej knihy alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ...
3.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo ...
4.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
b)
ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
2.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo ...
3.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
c)
ak ide o nájom alebo výpožičku strojov, prístrojov alebo zariadení zmluva o nájme alebo zmluva o výpožičke ...
d)
ak ide o výkup pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou, znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty ...
e)
písomný záväzok žiadateľa o tom, že
1.
ak ide o stavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1a.
nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon smerujúci k zániku iného práva k nehnuteľnosti ...
1b.
dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok ...
1c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu najmenej po ...
2.
ak ide o stroje, prístroje alebo zariadenia
2a.
nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý ...
2b.
obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok ...
2c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania,
f)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zmenou stavby alebo so stavebnými úpravami, ak má ...
g)
právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu,62) ak sa vyžaduje,
h)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia vydaného ...
(7)

Žiadateľ predloží prílohy podľa odsekov 4 a 5 len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže poskytovateľ ...

(8)

Údaje podľa odseku 4 písm. h) poskytovateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

(9)

Vzor žiadosti a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 17 - Vyhodnocovanie žiadostí a schvaľovanie poskytnutia príspevku
(1)

Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, žiadosť vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ...

(2)

Člen komisie ani jemu blízka osoba64) nesmie byť

a)
žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom ...
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri partnerov ...
(3)

Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2 čestným vyhlásením.

(4)

Poskytnutie príspevku schvaľuje minister na základe návrhu komisie.

(5)

Podrobnosti o zložení komisie, o jej činnosti a o postupe pri rozhodovaní komisie ustanoví štatút, ktorý ...

(6)

Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok alebo obec, na zriadenie komisie na vyhodnocovanie ...

§ 18 - Zmluva
(1)

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a žiadateľom.

(2)

Prijímateľom príspevku je žiadateľ odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

(3)

Zmluva obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel poskytnutia príspevku,
c)
výšku poskytnutého príspevku,
d)
číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý ...
e)
podmienky poskytnutia príspevku, podmienky čerpania, použitia zúčtovania a kontroly poskytnutého príspevku, ...
f)
termín odvodu nepoužitej časti príspevku a výnosov z príspevku a číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného ...
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností,
i)
podmienky odstúpenia od zmluvy,
j)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k)
záväzok prijímateľa, že poskytnutý príspevok alebo príslušnú časť poskytnutého príspevku vráti, ak mu ...
l)
povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov prijímateľa.

Osobitné ustanovenia o prevádzkovej pomoci a o investičnej pomoci

§ 19
(1)

Prevádzková pomoc alebo investičná pomoc sa poskytuje na základe schválenej schémy pomoci67) alebo ako ...

(2)

Poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci je

a)
ministerstvo dopravy, ak ide o prevádzkovú pomoc alebo investičnú pomoc poskytnutú podľa odseku 1,
b)
vyšší územný celok alebo obec s majetkovou účasťou u žiadateľa alebo s iným podielom u žiadateľa, ak ...
(3)

Vyšší územný celok alebo obec, ako poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci, je pred ...

§ 20
(1)

Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) postupuje ...

(2)

Ak je prevádzková pomoc alebo investičná pomoc pomocou ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného ...

(3)

Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podľa ...

(4)

Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podľa ...

§ 21
(1)

Ak prevádzková pomoc alebo investičná pomoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu ...

(2)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná prevádzková pomoc alebo investičná pomoc je zlučiteľná ...

§ 22 - Kontrola
(1)

Poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu75) hospodárenia s poskytnutým príspevkom a kontrolu dodržania ...

(2)

Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi76) nie je týmto zákonom dotknutá.

(3)

Ak prijímateľ verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.77) ...

(4)

Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje ...

(5)

Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje ...

(6)

Ak je poskytovateľom príspevku obec, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za ...

(7)

Dopravný úrad poskytuje poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 až 6 súčinnosť pri kontrole plnenia ...

(8)

Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi alebo orgánu podľa ...

§ 23 - Spracúvanie osobných údajov
(1)

Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, na účely posudzovania žiadostí, schválenia ...

(2)

Poskytovateľ pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 postupuje v súlade s osobitnými predpismi.79) ...

(3)

S osobnými údajmi podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať zamestnanci poskytovateľa, členovia komisie a orgány ...

§ 24 - Zverejňovanie informácií
(1)

Poskytovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
prehľad právnych predpisov upravujúcich poskytovanie príspevku v jeho pôsobnosti,
b)
schému pomoci, ak je poskytovateľom prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci na základe schémy pomoci, ...
c)
výzvu na predloženie žiadosti najmenej 14 dní pred termínom predloženia žiadosti, ktorá obsahuje najmä ...
1.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
2.
účel poskytnutia príspevku,
3.
lehotu na predloženie žiadosti,
4.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
d)
prehľad poskytnutých príspevkov vrátane výšky, účelu a identifikácie konečného prijímateľa v rozsahu ...
(2)

Poskytovateľ prevádzkovej pomoci alebo investičnej pomoci zabezpečí zverejnenie informácií o poskytnutej ...

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25 - Spoločné ustanovenia
(1)

Žiadosť predloženú po termíne, neúplnú žiadosť, žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy alebo žiadosť, ktorej ...

(2)

Prílohy k žiadosti musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie, nie staršej ...

(3)

Na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona nie je právny nárok.

(4)

Prijímateľ nesmie poskytnutý príspevok previesť na inú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených ...

(5)

Prijímateľ je povinný

a)
vrátiť poskytnutý príspevok alebo príslušnú nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku poskytovateľovi ...
b)
vrátiť poskytnutý príspevok, ak poruší povinnosti podľa tohto zákona alebo zmluvy,
c)
vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa zmluvy,
d)
zachovať majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok v štruktúre podľa zmluvy; táto povinnosť nebráni ...
e)
obstaraný majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ...
f)
bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na obstaranie alebo výstavbu ktorej ...
(6)

Oprávnený prijímateľ je povinný podať návrh na zápis poznámky81) do katastra nehnuteľností. Okresný ...

(7)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o ukladaní pokút podľa § ...

(8)

Ustanovenia osobitného predpisu82) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 25a - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
(1)

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením ...

(2)

Na účely poskytovania príspevku počas krízovej situácie sa splnenie podmienky, že žiadateľ nemá evidované ...

(3)

Do lehoty pri dokladoch podľa § 16 ods. 4 písm. d) až g) a ods. 6 písm. d) a podľa § 25 ods. 2 sa nezapočítava ...

§ 25b - Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti počas krízovej situácie spôsobenej ochorením ...
(1)

Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku, avšak najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť ...

(2)

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 13 ods. ...

a)
ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od ...
b)
ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 5 písm. a) nebola vypovedaná zmluva ...
c)
ktorý nie je v likvidácii,
d)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ...
f)
ktorého účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a ...
g)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje ...
h)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom ...
i)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať ...
j)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu ...
k)
ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83)
(3)

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť za obdobie od 12. marca 2020 ...

(4)

Oprávnenými nákladmi podľa odseku 3 nie sú náklady, na úhradu alebo refundáciu ktorých sa poskytli alebo ...

(5)

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť na základe

a)
elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom ...
b)
schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú § 20 a 21,
c)
schválenia poskytnutia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti podľa § 17 a
d)
zmluvy podľa § 18.
(6)

Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa odseku ...
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ...
c)
splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek.
(7)

Žiadosť podľa odseku 5 písm. a) predložená na základe výzvy na predloženie žiadosti podľa odseku 9 obsahuje ...

a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko ...
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ...
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok ...
e)
štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného ...
2.
nie je v likvidácii,
3.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
4.
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu ...
5.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia ...
6.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické ...
7.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola ...
8.
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú ...
9.
nie je podnikom v ťažkostiach.83)
(8)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 písm. a) je

a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých ...
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie ...
c)
iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve ...
(9)

Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred ...

(10)

Na poskytovanie príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 26 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 27 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 90 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: ...

„ f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej prípravy v oblasti ochrany ...

2.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) úvodnej vete sa slovo „ho“ nahrádza ...

3.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) prvom bode sa suma „80 eur“ nahrádza ...

4.

V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) druhom bode sa suma „140 eur“ ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písmená s) a t) znejú:

„ s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre 1. lietadlá s ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 91 dopĺňa písmenami w) až z), ktoré znejú ...

„ w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby ...

Čl. III

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ktorá spĺňa požiadavky podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne ...

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové ...

3.

V § 2 písm. m) sa čiarka za slovami „telekomunikačné služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

4.

V § 2 písmeno o) znie:

„o) osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo ...

5.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov a) štátnych ...

6.

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dopravný úrad na základe žiadosti a) prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aaa až 3aac znejú:

„3aaa) Čl. 2 bod 95 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

8.

V § 28 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pri osobitných ...

9.

V § 29 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší a) ochranné pásma letiska na základe právoplatného ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Napríklad čl. 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných ...

10.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťa slovo „okruh“ a na konci sa pripája táto veta:

„Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska skúma súlad letiska a letiskovej ...

11.

V § 32 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska alebo leteckého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:

„8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

12.

V § 32 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

13.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Osobitné letisko (1) Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8ca až 8cd sa vypúšťajú.

14.

§ 33a až 33c sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ce sa vypúšťa.

15.

V § 34a odsek 8 znie:

„(8) Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu ...

16.

V § 34a ods. 10 sa čiarka za slovom „prípravy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a povoľovaní ...

17.

V § 37 ods. 3 tretej vete sa nad slovom „trestov“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 8aaa a poznámka pod čiarou ...

18.

V § 47 písm. f) sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3“.

19.

V § 47 písm. h) prvom bode sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4“.

20.

V § 47 písmeno k) znie:

„k) udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ...

21.

V § 48 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

22.

V § 48 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 32 ods. 1 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1 a 10“. ...

23.

V § 48 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) prideľuje 1. frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených ...

24.

V § 48 ods. 1 písm. r) sa za slová „(§ 29 ods. 2)“ vkladajú slová „a osobitného letiska (§ 33 ods. 4)“. ...

25.

V § 48 ods. 1 písmeno t) znie:

„t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),“.

26.

V § 48 ods. 1 sa písmeno u) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bf znie:

„11bf) Bod ADR.OR.E.005 prílohy III nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým ...

27.

V § 48 ods. 1 písm. v) sa vypúšťajú slová „oprávneným na podnikanie“ a slová „§ 53 ods. 3“ sa nahrádzajú ...

28.

V § 48 ods. 3 sa za slová „športové účely“ vkladajú slová „a dohľadom nad používaním osobitných letísk“. ...

29.

V § 49 ods. 2 sa za slová „a iných výrobkov leteckej techniky, letísk“ a za slová „na prevádzkovanie ...

30.

V § 49 ods. 4 sa za slová „leteckých pozemných zariadení,“ vkladajú slová „držitelia rozhodnutia podľa ...

31.

§ 49a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11e až 11g sa vypúšťajú.

32.

V § 51 nadpise sa vypúšťajú slová „právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie“.

33.

V § 51 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá“.

34.

V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez ...

35.

V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným ...

36.

V § 51 ods. 2 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá“.

37.

V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zriadi alebo“ a za slovo „povolení“ sa vkladajú slová „alebo ...

38.

V § 51 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla alebo letecký dopravca“.

39.

V § 51 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako letecký dopravca alebo prevádzkovateľ verejného letiska“. ...

40.

V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.“.

41.

V § 51 ods. 3 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá“.

42.

V § 51 ods. 3 písmená e) a f) znejú:

„e) nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie ...

43.

V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore ...

44.

V § 51 ods. 4 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá“.

45.

V § 51 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla“ a slová „podľa tohto zákona“. ...

46.

V § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

47.

§ 53 znie:

„§ 53 (1) Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto a) vykoná let v časti vzdušného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11j znie:

„11j) Napríklad čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, body 63, 86a, 87 a 99 prílohy ...

48.

V § 55 ods. 2 sa za slová „(§ 6),“ vkladajú slová „určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým ...

49.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom ...

50.

§ 56a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f sa vypúšťajú.

51.

§ 57a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

52.

Za § 57e sa vkladá § 57f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 57f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 (1) Iná plocha, ako je letisko, ktorá ...

53.

Príloha sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom ...

1.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

2.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Financovanie Dopravného úradu (1) Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7h znejú:

„7a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. III bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 213/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje ...
 • 3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti ...
 • 4)  § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných ...
 • 6)  § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
 • 7)  Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú ...
 • 8)  Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 10)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 11)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 12)  Čl. 2 ods. 144 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 13)  § 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 14)  § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 211/2000 ...
 • 15)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
 • 16)  Čl. 14 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní ...
 • 17)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 8 zákona č.143/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 18)  Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317. ...
 • 19)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
 • 20)  Čl. 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) ...
 • 21)  Čl. 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2013. Čl. 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. ...
 • 22)  Čl. 35 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 23)  Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 10 zákona č.143/1998 Z. z. v znení ...
 • 24)  Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 11 zákona č.143/1998 Z. z.
 • 25)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.§ 9 zákona č.143/1998 Z. z.
 • 26)  Čl. 35 ods. 3 písm. b) až d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 27)  Čl. 35 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 28)  Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317. ...
 • 29)  Čl. 15 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 30)  Čl. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
 • 31)  Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Čl. 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 33)  Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 34)  Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 35)  Čl. 12 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 36)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 37)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Čl. 10 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013. Čl. 31 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) ...
 • 39)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 40)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri ...
 • 41)  Nariadenie (ES) č. 550/2004 v platnom znení. Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 390/2013. Vykonávacie nariadenie ...
 • 42)  § 2 písm. e) zákona č. 143/1998 Z. z.
 • 43)  § 2 písm. f) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie ...
 • 45)  § 7 ods. 1 písm. i) a § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej ...
 • 46)  § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. ...
 • 47)  § 17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 48)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 49)  Čl. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
 • 50)  Čl. 7 a 8 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.§ 8 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších ...
 • 51)  Napríklad čl. 56a ods. 16 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 52)  § 2 písm. g) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 53)  Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 55)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších ...
 • 56)  Čl. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 57)  § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 58)  Napríklad § 3 ods. 1 a 5 a § 13 ods. 3 zákona č. 136/2004 Z. z. v znení zákona č. 9/2013 Z. z.
 • 59)  Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 60)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 61)  § 3 ods. 5 zákona č. 136/2004 Z. z.
 • 62)  § 27 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 64)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 65)  § 19 zákona č. 315/2016 Z. z.
 • 66)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 67)  § 7 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 68)  § 8 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 69)  § 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 70)  § 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 71)  § 7 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 72)  § 2 ods. 1 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 73)  § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 74)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 75)  Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad § 14 ods. 2 zákon č. 358/2015 Z. z.
 • 77)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 78)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
 • 79)  Nariadenie (EÚ) 2016/679. Zákon č. 18/2018 Z. z.
 • 80)  § 11 až 13 zákona č. 358/2015 Z. z.
 • 81)  § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 82)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 84)  § 64 a 65 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ...
 • 85)  § 66 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore