Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 05.05.2020


Platnosť od: 20.12.2001
Účinnosť od: 05.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD9 DS13 EU PP44 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 05.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 540/2001 s účinnosťou od 05.05.2020 na základe 107/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnej štatistike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky získavania štatistických údajov a štatistických informácií potrebných ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a)

štátnou štatistikou sú systematické a plánovité činnosti vykonávané vo verejnom záujme, ktorých predmetom ...

b)

spravodajskou jednotkou je každý, od koho sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania ...

c)

spravodajskou povinnosťou je povinnosť spravodajskej jednotky poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo ...

d)

štatistickým zisťovaním je získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa ...

e)

štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým zisťovaním alebo ...

f)

dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu ...

1.

za priamu identifikáciu sa považuje jednoznačná identifikácia spravodajskej jednotky, najmä podľa názvu, ...

2.

za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím iných štatistických ...

g)

dôverným štatistickým údajom na vedecké účely je štatistický údaj, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu ...

h)

štatistickou informáciou je informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ...

i)

štatistickým účelom je použitie štatistických údajov na číselný, slovný alebo grafický popis hromadných ...

j)

štatistickým číselníkom je zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov,

k)

štatistickou klasifikáciou je usporiadaná množina prvkov podľa klasifikačných kritérií,

l)

administratívnym zdrojom sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu ...

m)

program štátnych štatistických zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, ...

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

§ 3
Základné princípy štátnej štatistiky
(1)

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej ...

(2)

Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní, šírení a ...

(3)

Úrad rešpektuje právo občanov na verejné informácie z oblasti štátnej štatistiky pri dodržiavaní vyváženého ...

§ 4
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku
(1)

Úlohy štátnej štatistiky vykonáva úrad.

(2)

Za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom môžu úlohy štátnej štatistiky vykonávať aj ministerstvá ...

(3)

Národný štatistický systém Slovenskej republiky (ďalej len "národný štatistický systém") tvoria úrad ...

(4)

Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejní a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich národný štatistický ...

§ 5
Úrad
(1)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, je kontaktné miesto pre Európsku ...

(2)

Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská.

Predseda úradu

§ 6
(1)

Na čele úradu je predseda úradu. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv ...

(2)

Predsedu úradu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. ...

(3)

Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezident Slovenskej republiky na návrh ...

(4)

Tú istú osobu možno vymenovať za predsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.

(5)

Funkcia predsedu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom ...

(6)

Obmedzenia ustanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej ...

§ 7
(1)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 6 ods. 2), pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (§ 6 ods. 3),
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie zaniká odo dňa doručenia oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa jeho ...
c)
odvolaním z funkcie alebo
d)
smrťou.
(2)

Prezident Slovenskej republiky predsedu úradu odvolá [§ 7 ods. 1 písm. c)], len ak

a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie alebo neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie ...
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný ...
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. ...
(3)

Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.

Pôsobnosť úradu

§ 8
Úrad
a)

vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,

b)

určuje metodiku štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných úradom, zhromažďuje a spracúva ...

c)

zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program štátnych štatistických zisťovaní ...

d)

zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami charakteristiky štatistických zisťovaní ...

e)

organizuje a zabezpečuje projektovú a programovú prípravu spracúvania štatistických zisťovaní a určuje ...

f)

riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spracovanie štatistických údajov na vnútroštátnej úrovni, aby ...

g)

poskytuje na základe písomnej žiadosti metodickú pomoc subjektom uvedeným v § 13 ods. 1 na výkon štátnej ...

h)

určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,

i)

vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, ...

j)

určuje spôsob tvorby, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,

k)

zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci, ...

l)

vypracúva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky ...

m)

poskytuje štatistické informácie zahraničným subjektom a spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami ...

n)

kontroluje dodržiavanie spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladá pokuty za jej ...

o)

zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku a za jednotlivé územné celky a správne ...

p)

plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§ 9

Úrad zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov ...

§ 10
Štatistická rada
(1)

Pri úrade sa zriaďuje Štatistická rada (ďalej len „rada“). Rada je stálym odborným poradným orgánom ...

(2)

Rada pripravuje návrhy a odporúčania na tvorbu koncepcie štátnej štatistiky, prerokúva program štátnych ...

(3)

Predsedom rady je predseda úradu.

(4)

Členov rady vymenúva a odvoláva na návrh ministerstiev, štátnych organizácií a verejnoprávnych inštitúcií ...

(5)

Štatút a rokovací poriadok rady schvaľuje predseda úradu.

§ 11
Pôsobnosť ministerstiev a štátnych organizácií
(1)

Ministerstvá a štátne organizácie vykonávajú úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ne vyplýva ...

(2)

Ministerstvá a štátne organizácie môžu v rámci svojej pôsobnosti zhromažďovať údaje a vykonávať štatistické ...

(3)

Zisťovanie a zhromažďovanie informácií a údajov vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciami podľa ...

§ 12
Program štátnych štatistických zisťovaní
(1)

Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti ...

(2)

Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu svoje požiadavky na štatistické zisťovania vykonávané ...

(3)

Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu návrhy na vlastné krátkodobé štatistické zisťovania ...

(4)

V rokoch, keď sa nový program štátnych štatistických zisťovaní nezostavuje, môže úrad na základe vlastného ...

(5)

Program štátnych štatistických zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa

a)
vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
b)
štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov, ...
c)
zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.
(6)

V programe štátnych štatistických zisťovaní sa pri každom štatistickom zisťovaní uvádza

a)
účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
b)
vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania,
c)
vymedzenie spravodajských jednotiek,
d)
periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e)
orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.
(7)

Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky sa uvádza v osobitnej časti ...

(8)

Úhradu nákladov na vykonanie štatistických zisťovaní, ktoré vykonávajú ministerstvá alebo štátne organizácie ...

TRETIA ČASŤ

ZDROJE ÚDAJOV

§ 13
Využívanie údajov z administratívnych zdrojov
(1)

Na výkon štátnej štatistiky alebo európskej štatistiky ministerstvá, štátne organizácie, orgány územnej ...

(2)

Subjekt uvedený v odseku 1, ktorý v dohodnutom rozsahu poskytuje úradu administratívny zdroj a tento ...

(3)

Úrad môže požadovať najmä

a)
údaje o fyzických osobách ako daňovníkoch, ktorí v zdaňovanom období vykázali príjmy z podnikania alebo ...
1.
obchodný názov,
2.
identifikačné číslo,
3.
u právnickej osoby jej sídlo,
4.
u fyzickej osoby adresu trvalého pobytu a rodné číslo,
5.
dátum zaradenia do registra daňovníkov dane z príjmov,
6.
dátum vrátenia osvedčenia o registrácii na daň z príjmov,
7.
dátum poslednej aktualizácie záznamu o daňovníkovi v registri,
8.
číslo daňového úradu, do obvodu ktorého daňový subjekt patrí podľa sídla alebo trvalého pobytu,
b)
súhrnné údaje o príjmoch a súhrnné údaje o priznanej dani, zaplatenej dani, zníženiach základu dane ...
1.
štátny rozpočet,
2.
rozpočet vyšších územných celkov,
3.
rozpočet obcí,
c)
údaje uvádzané v colnom vyhlásení v rozsahu potrebnom na zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu, ...
d)
informácie o tarifných a sadzobných opatreniach uplatňovaných pri dovoze,
e)
údaje z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia, obchodný názov, u právnických osôb sídlo, ...
f)
údaje z povinného zdravotného poistenia,3a) obchodný názov, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb ...
g)
údaje zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, ...
h)
údaje z evidencie sociálnych dávok a o poskytovaných sociálnych službách,3c) najmä údaje o poberateľoch ...
i)
údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
j)
údaje a informácie z katastra nehnuteľností,
k)
iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu a vykonanie sčítania ...
(4)

Orgány územnej samosprávy a právnické osoby nimi zriadené alebo založené na požiadanie úradu bezplatne ...

§ 14
Štatistické zisťovanie u fyzických osôb

V štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa môžu zisťovať ...

a)

mene a priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a štátnom občianstve,

b)

podnikateľskej činnosti,

c)

nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté, a o výnosoch z nich,

d)

výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži produkčným funkciám poľnohospodárstva, ...

e)

poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,

f)

technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,

g)

sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov o zmenách miesta, druhu ...

h)

životnej úrovni,

i)

štruktúre príjmov a výdavkov domácností,

j)

úrovni bývania,

k)

štruktúre a objeme spotreby potravín,

l)

doplňujúcich funkciách trhu práce,

m)

spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a v dlhšej periodicite,

n)

informačných a komunikačných technológiách používaných v domácnostiach.3d)

§ 15
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
(1)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom štatistického ...

(2)

Na účely prípravy a vykonania sčítania obyvateľov úrad využíva aj údaje z administratívnych zdrojov ...

§ 16
Poľnohospodárske súpisy

Poľnohospodárske súpisy vykonáva úrad alebo príslušné ministerstvo v súčinnosti s obcami. Obce zabezpečujú ...

§ 17
Úlohy miestnej štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti štátnej štatistiky
(1)

Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy

a)
sústreďujú, spracúvajú a poskytujú úradu štatistické informácie nimi zistené u právnických osôb, ktoré ...
b)
spolupracujú s úradom pri príprave spracúvania výsledkov volieb a referenda,
c)
pripravujú a vykonávajú sčítanie obyvateľov, domov a bytov a postupujú pritom podľa pokynov a v súčinnosti ...
(2)

Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy sú povinné spolupracovať v oblasti štátnej ...

§ 18
Spravodajské jednotky
(1)

Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele ...

(2)

Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych ...

(3)

Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje ...

(4)

Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných ...

(5)

Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje požadované na štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním ...

(6)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.

(7)

Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické ...

(8)

Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ...

(9)

Ak spravodajská jednotka nie je objektívne schopná splniť spravodajskú povinnosť formou, spôsobom, v ...

a)
prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej ...
b)
zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického ...
c)
zabezpečení náhradných foriem získania údajov,
d)
zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.
(10)

Opatrenie podľa odseku 9 sa prijme najdlhšie na dobu trvania výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej ...

(11)

Na prijatie opatrenia podľa odseku 9 sa nevzťahuje správny poriadok. Orgán, ktorý opatrenie podľa odseku ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁSTROJE POROVNATEĽNOSTI

§ 19
Klasifikácie a číselníky
(1)

Úrad v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami vytvára klasifikácie a číselníky, zabezpečuje ...

(2)

Klasifikácie a číselníky vydáva úrad vyhláškou.

(3)

Klasifikácie a číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky ...

Štatistické registre

§ 20
(1)

Úrad vedie najmä tieto registre:

a)
register organizácií,6a)
b)
poľnohospodársky register,
c)
register ubytovacích zariadení,
d)
register sčítacích obvodov,
e)
register priestorových jednotiek,
f)
register subjektov zahraničného obchodu.6b)
(2)

Na vedenie registrov uvedených v odseku 1 môže úrad využívať údaje získané podľa § 13 alebo z iných ...

(3)

Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o skupinách podnikov;6a) ak úrad o to požiada, je právnická ...

§ 21
(1)

Úrad zapisuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva inú zárobkovú ...

(2)

Do registra organizácií podľa odseku 1 sa zapisujú údaje podľa osobitných predpisov.7b)

(3)

Na aktualizáciu registra organizácií je úrad oprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa, obec ...

(4)

Zmeny v evidencii právnických osôb zaradených vo verejnej správe podľa osobitných predpisov7b) je úrad ...

(5)

Údaje uvedené v registri organizácií, okrem údajov uvedených v odseku 6, sú verejné údaje a možno ich ...

(6)

Údaje o rodnom čísle, adrese trvalého pobytu a štátnej príslušnosti podnikateľa a o počte zamestnancov ...

(7)

Skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie v registri organizácií osobitnú identifikáciu; ...

§ 22

V poľnohospodárskom registri sa evidujú údaje o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú ...

§ 23

Do registra ubytovacích zariadení sa zapisujú údaje o ubytovacích zariadeniach, ktoré poskytujú prechodné ...

§ 24

V registri sčítacích obvodov sa evidujú sčítacie obvody z celého územia Slovenskej republiky, ktoré ...

§ 25
(1)

V registri priestorových jednotiek sa na účely priestorovej identifikácie štatistických údajov evidujú ...

(2)

Údaje evidované v registri priestorových jednotiek sú verejné.

§ 25a
(1)

V registri subjektov zahraničného obchodu sa zapisujú všetky spravodajské jednotky uskutočňujúce obchod ...

(2)

Údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie poskytujú ...

(3)

Spravodajská jednotka, ktorej hodnota obchodu s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi ...

§ 26

Registre uvedené v § 22, 24 a 25a sú neverejné.

§ 28
Identifikačné číslo priestorových jednotiek

Priestorové jednotky sa označujú identifikačným číslom, ktoré je počas existencie priestorových jednotiek ...

PIATA ČASŤ

ŠÍRENIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana dôverných štatistických údajov

§ 29
(1)

Zamestnanci orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, starostovia obcí, predsedovia vyšších územných ...

(2)

Poskytnutie alebo uverejnenie dôverného štatistického údaja za podmienok ustanovených týmto zákonom ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného,9a)služobného9b) a štátnozamestnaneckého9c) pomeru ...

§ 30
(1)

Dôverné štatistické údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli ...

(2)

Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký dôverný štatistický údaj ...

(3)

Dôverné štatistické údaje možno poskytnúť Európskej komisii, Eurostatu, národným štatistickým úradom ...

(4)

Úrad alebo iný orgán tvoriaci národný štatistický systém môže poskytnúť dôverný štatistický údaj na ...

(5)

Za dôverné štatistické údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch ...

(6)

Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú povinné vykonať všetky opatrenia na ochranu dôverných štatistických ...

§ 30a
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný orgán tvoriaci ...

(2)

Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného predpisu,10a) povinná osoba ...

(3)

Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu,10b) ktoré poskytla ...

(4)

V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov, dotknutá osoba môže uplatniť ...

(5)

Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu,10c) ...

(6)

Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu10d) nemožno uplatniť, ...

§ 31
Poskytovanie štatistických informácií
(1)

Úrad poskytuje bezplatne štatistické informácie

a)
prezidentovi,
b)
Národnej rade,
c)
vláde,
d)
ministerstvám, Národnej banke Slovenska, právnickým osobám zriadeným zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, ...
e)
Eurostatu,

v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.

(2)

Ďalším medzinárodným orgánom a organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, ak ide o ...

(3)

Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 2 je úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané ...

(4)

Medzinárodným orgánom a organizáciám poskytujú ministerstvá a štátne organizácie štatistické informácie ...

(5)

Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku podľa § 4 si môžu navzájom bezplatne vymieňať štatistické informácie ...

Pokuty

§ 32
(1)

Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do

a)
3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou, ...
b)
1 660 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných štatistických údajov,
c)
665 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie ...
(2)

Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ...

(3)

Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia ...

(4)

Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

(5)

Na uloženie pokuty je príslušný úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia, ktorá vykonáva štatistické ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Za nesplnenie povinnosti podľa § 18 ods. 3, § 18 ods. 4 alebo podľa § 20 ods. 3 sa nepovažuje konanie ...

§ 33
(1)

Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 29 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 3 320 eur. ...

(2)

Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú obvodné úrady podľa osobitného predpisu.11)

(3)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34
(1)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zrušuje Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú ...

(3)

Štatistické zisťovania schválené pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú po nadobudnutí ...

§ 35

Ustanovenia tohto zákona o ochrane dôverných štatistických údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje ...

§ 36

Zrušujú sa:

1.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej ...

2.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných ...

3.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 243/1988 Zb. o štatistických ...

§ 36a
Zrušujú sa:
1.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, ...

2.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných ...

3.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia ...

4.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov ...

5.

Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov. ...

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike ...
 • 1c)  § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 1d)  § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení ...
 • 2a)  § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ...
 • 3a)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 3aa)  § 10 ods. 3 zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...
 • 3b)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 ...
 • 3c)  Napríklad zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon ...
 • 3d)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon č. 263/2008 ...
 • 4a)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný ...
 • 6b)  Čl. 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 Obchodného zákonníka.
 • 7a)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 ...
 • 7b)  Čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 177/2008. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z ...
 • 7c)  Čl. 13 nariadenia (ES) č. 177/2008.
 • 7d)  Čl. 11 nariadenia (ES) č. 638/2004.
 • 7e)  Čl. 8 nariadenia (ES) č. 1982/2004.
 • 8)  § 2 ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 8a)  § 66ba ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).
 • 9a)  Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 9b)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 9c)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 9d)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 223/2009.
 • 9f)  Napríklad § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
 • 10)  § 6 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 10a)  § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla ...
 • 10b)  § 22 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 16 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 10c)  § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 18 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 10d)  § 27 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore