Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 15.10.2020

Platnosť od: 11.01.2014
Účinnosť od: 15.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Trestné právo procesné, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD22DS4EUPP1ČL9

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 15.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 1/2014 s účinnosťou od 15.10.2020 na základe 286/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
(1)

Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), ...

(2)

Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov podujatia, sa nevzťahujú ustanovenia ...

(3)

Na podujatie podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové ...

(4)

Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia ...

(5)

Na podujatie podľa odseku 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové ...

(6)

Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.

(7)

Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia ...

(8)

Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie orgánu verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje ...

§ 2 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

podujatím súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou ...

b)

medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych ...

c)

rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou ...

d)

podujatím s osobitným režimom

1.

futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie dvoch najvyšších súťaží v kategórii dospelých alebo posledné ...

2.

podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo

3.

podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90 % obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2 000 ...

e)

miestom konania podujatia miesto určené organizátorom podujatia v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. d), ...

f)

časom konania podujatia čas, od ktorého organizátor podujatia umožní divákom vstup na miesto konania ...

g)

športovým zariadením pozemok, vyznačený turistický chodník, stavba, vodná plocha alebo ich súbor a priľahlé ...

h)

športoviskom priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom podujatia určený na výkon ...

i)

účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia ...

1.

divák,

2.

osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,

3.

osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,

j)

rizikovým účastníkom podujatia fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže v súvislosti s účasťou ...

Organizátor podujatia
§ 3

Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je ...

§ 4 - Oznámenie podujatia
(1)

Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať ...

(2)

Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr

a)
10 dní,
b)
15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo ...
c)
30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
(3)

Organizátor podujatia v oznámení uvedie

a)
názov, druh a účel podujatia,
b)
označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového ...
c)
deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový ...
d)
miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný ...
e)
východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,
f)
predpokladaný počet divákov,
g)
predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
h)
označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného ...
i)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej ...
j)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia (ďalej ...
k)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby,2) ak zabezpečuje výkon ...
1.
meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej ...
2.
meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom ...
l)
celkový počet členov usporiadateľskej služby,
m)
počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby,3) ak zabezpečujú výkon činnosti ...
n)
počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby,
o)
počet dobrovoľníkov,4) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
p)
bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor ...
(4)

Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. ...

(5)

Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v ...

§ 5 - Konanie podujatia mimo športového zariadenia
(1)

Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 je aj súhlas ...

(2)

Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredloží

a)
povolenie podľa odseku 1, alebo
b)
súhlas podľa odseku 1 a
1.
podujatie sa má konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré sú ohradené, stavebne oddelené alebo inak ...
2.
uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie ...
3.
uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov ...
4.
ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.
(3)

Ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde ...

(4)

Ak pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má ...

(5)

Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 2, obec rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie ...

§ 6 - Povinnosti organizátora podujatia
(1)

Organizátor podujatia je povinný

a)
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť, ...
b)
zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9,
c)
zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania ...
d)
zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky ...
e)
umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v priestoroch podujatia ...
f)
zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec ...
g)
zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ...
h)
zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným ...
i)
zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné podujatie, ...
j)
zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov ...
k)
prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu ...
l)
umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového zariadenia, ...
m)
zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na ...
n)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne ...
o)
zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ ...
p)
zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, ...
q)
zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a ...
r)
zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému (ďalej len „kamerový systém“) ...
s)
zabezpečiť pre odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby reflexné vesty alebo ...
t)
poskytnúť dopingovému komisárovi na jeho žiadosť jedného asistenta alebo viacerých asistentov na zabezpečenie ...
u)
poskytnúť dopingovému komisárovi vhodný priestor potrebný na výkon dopingovej kontroly, označiť ho a ...
v)
umožniť držiteľovi čestného štátneho titulu na požiadanie bezplatný vstup na podujatie, ak to kapacita ...
(2)

Organizátor podujatia s osobitným režimom okrem povinností podľa odseku 1 je povinný aj

a)
vykonať bezpečnostné opatrenia uvedené v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. p),
b)
určiť bezpečnostného manažéra a zabezpečiť riadne vykonávanie jeho činnosti na podujatí,
c)
vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom podujatia a zabezpečiť, aby ...
d)
uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania podujatia.
(3)

Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný aj

a)
požiadať v písomnej forme alebo v elektronickej forme obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ...
b)
zabezpečiť, aby sa nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ...
c)
vyčleniť a označiť najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich domáce družstvo alebo ...
d)
zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli vystavené na meno a priezvisko ...
e)
zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly iných štátov alebo ...
f)
zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami tváre fyzických ...
g)
zabezpečiť uskutočnenie porady za účasti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra určeného organizátorom ...
(4)

Organizátor rizikového podujatia, podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže ...

§ 7
(1)

Ak na mieste konania podujatia došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu ...

(2)

Ak okolnosti podľa odseku 1 nastali v dôsledku hrubého porušenia povinnosti organizátora podujatia, ...

(3)

Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého protiprávnym konaním ...

a)
primeranú náhradu nákladov uhradených podľa odseku 2 a
b)
primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s týmto ...
(4)

Pri uplatňovaní nárokov podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(5)

Organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil organizačný poriadok ...

Usporiadateľská služba
§ 8
(1)

Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu ...

(2)

Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia. Výkon činnosti ...

(3)

Obec môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh ...

a)
zásady spolupráce obecnej polície a organizátora podujatia,
b)
počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú plniť úlohy usporiadateľskej služby,
c)
rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou,
d)
spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť.
§ 9
(1)

Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 ...

(2)

Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí je najmenej 20 členov usporiadateľskej služby ...

(3)

Ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20 % počtu všetkých členov usporiadateľskej služby ...

(4)

Ak ide o rizikové podujatie, najmenej 50% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne ...

(5)

Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou účasťou nad 10 000 účastníkov ...

§ 10 - Hlavný usporiadateľ
(1)

Hlavný usporiadateľ riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora ...

(2)

Hlavným usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
dosiahla vek 21 rokov,
b)
dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
c)
je zdravotne spôsobilá,
d)
je bezúhonná a
e)
má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(3)

Odborná spôsobilosť na výkon činností hlavného usporiadateľa sa získava absolvovaním odbornej prípravy ...

(4)

Odborná príprava hlavného usporiadateľa obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na ...

(5)

Odbornú prípravu hlavného usporiadateľa zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých ...

(6)

Na vykonanie odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa sa uchádzač prihlasuje formou elektronickej ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy,
e)
počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí.
(7)

Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky ...

(8)

Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie hlavného usporiadateľa. ...

(9)

Osvedčenie hlavného usporiadateľa obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa,
d)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie hlavného usporiadateľa vydal a
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa.
§ 11 - Bezpečnostný manažér
(1)

Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby organizoval ...

(2)

Bezpečnostný manažér v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon ...

(3)

Bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až ...

(4)

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra sa získava absolvovaním odbornej prípravy ...

(5)

Pri odbornej príprave a skúške bezpečnostného manažéra sa postupuje podľa § 10 ods. 4 až 7. Po úspešnom ...

(6)

Osvedčenie bezpečnostného manažéra obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
obdobie platnosti osvedčenia bezpečnostného manažéra,
d)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie bezpečnostného manažéra vydal a
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia bezpečnostného manažéra.
§ 12 - Usporiadateľ
(1)

Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných opatrení ...

(2)

Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je zdravotne spôsobilá,
c)
je bezúhonná a
d)
má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
(3)

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa sa získava odbornou prípravou pozostávajúcou z teoretickej ...

(4)

Uchádzač sa prihlasuje na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom ...

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy.
(5)

Po prihlásení sa na odbornú prípravu podľa odseku 4 športový zväz alebo športový klub sprístupní uchádzačovi ...

(6)

Odbornú spôsobilosť overuje športový zväz alebo športový klub prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ...

(7)

Po úspešnom absolvovaní testu podľa odseku 3 pod dohľadom odborne spôsobilej osoby vydá športový zväz ...

(8)

Preukaz usporiadateľa obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
obdobie platnosti preukazu usporiadateľa,
d)
označenie športového zväzu alebo športového klubu, ktorý preukaz usporiadateľa vydal,
e)
označenie osoby, ktorá overila odbornú prípravu uchádzača a
f)
miesto a dátum vydania preukazu usporiadateľa.
§ 13 - Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a ...
(1)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti11) osoby na výkon činnosti ...

(2)

Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ...

a)
obzvlášť závažný zločin,
b)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ...
c)
trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) až c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, ...
(3)

Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí, ako keby nebola ...

(4)

Stratu zdravotnej spôsobilosti a stratu bezúhonnosti je hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a ...

(5)

Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti ...

a)
právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b)
verbálna a neverbálna komunikácia,
c)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
e)
praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií,
f)
ďalšie oblasti určené predpismi národného športového zväzu.
(6)

Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa opakovane overuje ...

(7)

Testy na overenie odbornej spôsobilosti vypracuje odborná komisia, ktorú na obdobie nie dlhšie ako dva ...

(8)

Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. a) je osoba, ktorá má vysokoškolské ...

(9)

Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. b) je psychológ alebo iná osoba, ...

(10)

Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. c) je inštruktor prvej pomoci.12) ...

(11)

Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník Hasičského a záchranného ...

(12)

Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická osoba, ktorá sa najmenej ...

(13)

Platnosť osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa ...

§ 13a - Podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon činností delegáta zväzu sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným ...

(2)

Odborná príprava delegáta zväzu obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie ...

(3)

Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých ...

(4)

Pri odbornej príprave a skúške delegáta zväzu sa postupuje podľa § 10 ods. 6 a 7. Po úspešnom vykonaní ...

(5)

Osvedčenie delegáta zväzu obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)
identifikačné číslo,
c)
obdobie platnosti osvedčenia delegáta zväzu,
d)
označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e)
označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie delegáta zväzu vydal a
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia delegáta zväzu.
(6)

Na podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu sa rovnako vzťahuje § 13.

§ 14 - Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby
(1)

Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto ...
b)
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené ...
c)
vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2 písm. g) pokračuje ...
d)
vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),
e)
vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia, ...
f)
používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2.
(2)

Člen usporiadateľskej služby je povinný

a)
vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,
b)
vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie ...
c)
zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d)
presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať ...
e)
neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1.
ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,8)
2.
ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
3.
u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, ...
4.
mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
5.
ktorá je rizikovým účastníkom podujatia,
f)
zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru, ...
g)
upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ...
h)
mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ ...
i)
predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného ...
(3)

Členovia usporiadateľskej služby využívajú oprávnenia a plnia povinnosti podľa odseku 1 a 2 s dôrazom ...

Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
§ 15 - Účastník podujatia je povinný
a)

dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, ...

b)

zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo ...

c)

strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri ...

d)

po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

e)

zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ...

§ 16 - Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a)

vnášať na miesto konania podujatia alebo používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň ...

b)

navštevovať podujatie zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c)

vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických ...

d)

mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu; to neplatí, ak ide o používanie ...

e)

používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ...

f)

vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť ...

g)

vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

1.

textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ...

2.

obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie ...

h)

požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania ...

i)

vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,

j)

vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

Úlohy obce, Policajného zboru a športového zväzu
§ 17
(1)

Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 4.

(2)

Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, obec je oprávnená navrhnúť organizátorovi podujatia ...

(3)

Obec je oprávnená na základe žiadosti organizátora podujatia alebo z vlastného podnetu určiť písomne ...

(4)

Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ...

(5)

Ak ide o rizikové podujatie, dozorný orgán je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí. ...

(6)

Dozorný orgán je povinný preveriť, či organizátor podujatia splnil podmienky určené podľa § 5 ods. 5. ...

(7)

Dozorný orgán v súlade so športovými pravidlami podujatie preruší, a to aj opakovane alebo ho zakáže, ...

(8)

Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa ...

(9)

Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak ...

(10)

Ak obec označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, Policajnému ...

§ 18
(1)

Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného ...

(2)

Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného ...

(3)

Zvukové, obrazové alebo iné záznamy vyhotovené Policajným zborom je možné využiť len na účely trestného ...

(4)

Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení ...

a)
zásady spolupráce Policajného zboru a organizátora podujatia,
b)
zásady spolupráce Policajného zboru a usporiadateľskej služby,
c)
zásady spolupráce Policajného zboru a bezpečnostného manažéra,
d)
zásady výmeny informácií k rizikovým účastníkom podujatia a nasadenie síl a prostriedkov Policajného ...
e)
činnosť Policajného zboru súvisiacu s konaním podujatia,
f)
spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia Policajnému zboru ...
g)
ďalšie náležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho priebehu podujatia.
(5)

Činnosť Policajného zboru vykonávaná na základe dohody podľa odseku 4 nenahrádza usporiadateľskú službu. ...

(6)

Ak Policajný zbor označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, ...

§ 19
(1)

Ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie s osobitným režimom, vykonáva dozor aj príslušný národný ...

(2)

Športový zväz oznámi najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia organizátorovi podujatia a Policajnému ...

(3)

Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí, dozerať a hodnotiť dodržiavanie ...

(4)

Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, ...

(5)

Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí vyhotovovať obrazové, zvukové ...

(6)

Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú správu, v ktorej informuje ...

(7)

Správu podľa odseku 6 a jej prílohy je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, ...

(8)

Športový zväz, ktorý vykonáva dozor na rizikovom podujatí alebo podujatiach s osobitným režimom, zverejňuje ...

Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
§ 20
(1)

Umiestnenie a technické parametre športového zariadenia a športoviska musia zodpovedať požiadavkám na ...

(2)

Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia k nevhodnému ...

(3)

Ak je miestom konania podujatia športové zariadenie s kapacitou 2 000 a viac divákov a ide o rizikové ...

(4)

Pri organizovaní podujatia v športovom zariadení sú zakázané miesta na státie pre divákov, ak tak určí ...

(5)

Pri organizovaní podujatia v športovom zariadení, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, ...

(6)

Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia sú oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov, ...

(7)

Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú premiestňovanie ...

§ 21 - Kamerový systém
(1)

Pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch ...

(2)

Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi ...

(3)

Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri každom vstupe ...

(4)

Záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového ...

(5)

Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra ...

(6)

Kontrolu inštalácie, ustanovených parametrov a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne ...

(7)

Organizátor rizikového podujatia, na ktorom sa použije mobilný kamerový systém, zabezpečí vykonanie ...

§ 22 - Informačný systém
(1)

Národný športový zväz futbalu ako správca informačného systému a národný športový zväz hokeja sú povinní ...

(2)

Informačný systém obsahuje evidenciu o fyzických osobách,

a)
ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa osobitného predpisu,17) ...
b)
ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ktorých ...
c)
ktoré boli postihnuté za priestupky podľa § 25 ods. 1, 3 až 6 a priestupky diváckeho násilia podľa § ...
d)
ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach,
e)
ktoré majú príslušným orgánom verejnej moci uložené predbežné opatrenie podľa § 27 ods. 2 alebo primerané ...
f)
ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené administratívne vyhostenie a zákaz vstupu ...
g)
ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí v cudzine, ...
h)
ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v súvislosti s účasťou na podujatí, ...
i)
ktoré porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia,
j)
ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku diváckeho násilia alebo trestného činu ...
(3)

Evidencia podľa odseku 2 obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide o štátneho príslušníka iného štátu,
c)
dátum narodenia,
d)
pohlavie,
e)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
f)
štátnu príslušnosť,
g)
príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým klubom,
h)
druh športu, v súvislosti s účasťou na ktorom sa osoba dopustila protiprávneho konania,
i)
fotografiu tváre,
j)
údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie, ku ktorým môžu byť v digitálnej ...
k)
údaje o čase trvania a rozsahu zákazu účasti na podujatiach, označenie orgánu, ktorý o zákaze rozhodol ...
l)
údaje o výške a splatnosti uloženej pokuty,
m)
údaje o iných uložených sankciách a opatreniach,
n)
iné charakteristiky slúžiace na identifikáciu fyzickej osoby.
(4)

Ak sa do evidencie podľa odseku 2 zapisujú údaje o maloletej osobe a jej protiprávnom konaní, okrem ...

(5)

Informačný systém okrem evidencie podľa odseku 2 obsahuje aj evidenciu hlavných usporiadateľov, bezpečnostných ...

(6)

Evidencia hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov a delegátov zväzu obsahuje ...

a)
meno a priezvisko hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, usporiadateľa a delegáta zväzu,
b)
rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide o štátneho príslušníka iného štátu,
c)
dátum narodenia,
d)
pohlavie,
e)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
f)
štátnu príslušnosť,
g)
príslušnosť alebo iný vzťah k športovému klubu,
h)
druh športu, pri podujatiach ktorého vykonáva činnosť usporiadateľskej služby,
i)
fotografiu tváre,
j)
obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra, preukazu usporiadateľa ...
k)
lekársky posudok o spôsobilosti osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby a čestné vyhlásenie ...
l)
údaje o priestupkoch podľa § 25 ods. 2, § 26 ods. 1 a 2, uložených sankciách a opatreniach.
(7)

Informačný systém obsahuje

a)
evidenciu dohôd podľa § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4,
b)
evidenciu textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov ...
c)
modul odbornej prípravy uchádzačov o získanie alebo overenie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa, ...
(8)

Údaje do evidencie podľa

a)
odseku 2 písm. a) a b) bezodkladne spracúva správca informačného systému na základe rozhodnutí, ktoré ...
b)
odseku 2 písm. c) až f) bezodkladne spracúva Policajný zbor,
c)
odseku 2 písm. g) získava a bezodkladne spracúva Policajný zbor,
d)
odseku 2 písm. h) bezodkladne spracúva príslušný športový zväz,
e)
odseku 2 písm. i) získava a bezodkladne spracúva organizátor podujatia,
f)
odseku 2 písm. j) získava a bezodkladne spracúva organizátor podujatia a Policajný zbor,
g)
odseku 6 písm. a) až k) týkajúce sa
1.
hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra spracúva príslušný národný športový zväz, ktorý vydal ...
2.
usporiadateľa spracúva športový zväz alebo športový klub, ktorý vydal preukaz usporiadateľa,
h)
odseku 6 písm. l) spracúva Policajný zbor,
i)
odseku 7 písm. a) bezodkladne spracúva organizátor podujatia,
j)
odseku 7 písm. b) spracúva Policajný zbor,
k)
odseku 7 písm. c) spracúva správca informačného systému.
(9)

Údaje v informačnom systéme v rozsahu podľa odseku 8 môžu spracúvať len osoby osobitne poverené príslušným ...

(10)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní a orgány príslušné na prejednávanie priestupkov, bezodkladne oznamujú ...

(11)

Pri spracúvaní údajov v informačnom systéme môže príslušný športový zväz alebo organizátor podujatia ...

(12)

Údaje z informačného systému sa poskytujú alebo sprístupňujú Policajnému zboru, prokuratúre, súdom, ...

(13)

Z evidencií informačného systému môže organizátor podujatia vytvoriť výpis, ktorý môže byť použitý iba ...

(14)

Ak ide o medzinárodné podujatie, organizátor podujatia umožní v rozsahu podľa osobitného predpisu21) ...

(15)

Údaje v evidencii podľa odseku 2 sa vedú v informačnom systéme päť rokov od vykonania trestu za spáchaný ...

(16)

Údaje o hlavných usporiadateľoch, bezpečnostných manažéroch a usporiadateľoch sa vedú v informačnom ...

(17)

Podrobnosti o vytvorení a spravovaní informačného systému ustanoví vnútorným predpisom správca informačného ...

§ 23
(1)

Prevádzka a správa informačného systému je financovaná najmä z príjmov z pokút podľa § 24 ods. 9, § ...

(2)

Správca informačného systému sústreďuje príjmy podľa odseku 1 na samostatnom mimorozpočtovom účte zriadenom ...

(3)

Športový zväz, ktorého orgán rozhodol o uložení pokuty v disciplinárnom konaní podľa odseku 1, je povinný ...

(4)

Výdavkom prevádzkového účtu sú výdavky na správu, prevádzku a rozvoj informačného systému, iné výdavky, ...

(5)

Informácie o príjmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a informácie o spôsobe nakladania s finančnými ...

(6)

Národný športový zväz, ktorého členovia organizujú podujatie s osobitným režimom alebo rizikové podujatie, ...

(7)

Prehľad podľa odseku 6 obsahuje

a)
meno, priezvisko a dátum narodenia alebo názov a sídlo osoby, ktorá pokutu uhradila,
b)
dátum a výšku uhradenej pokuty a
c)
označenie rozhodnutia, ktorým bola pokuta uložená.
Správne delikty a priestupky
§ 24 - Správne delikty
(1)

Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b)
uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 ...
c)
nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h)
zneužije oprávnenie podľa § 7 ods. 5,
i)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou ...
j)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
k)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
l)
neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
m)
nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia ...
n)
neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ...
o)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
p)
poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
q)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
r)
neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. ...
s)
nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
t)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie ...
u)
distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúka na predaj vstupenky na podujatie bez oprávnenia ...
v)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii, ...
w)
neposkytne alebo nesprístupní údaje z informačného systému podľa § 22 ods. 12,
x)
nesplní povinnosť podľa § 23 ods. 6.
(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a w) možno uložiť pokutu do 2 ...

(3)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), h, j) a x) možno uložiť pokutu do 4 000 eur, na rizikovom ...

(4)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), k), o), p), s), t) až v) možno uložiť pokutu do 50 000 eur. ...

(5)

Za správny delikt podľa odseku 1, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora došlo ...

(6)

Za správny delikt podľa odseku 1 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(7)

Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 okresný úrad v sídle kraja prihliada na závažnosť, ...

(8)

Sankciu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr ...

(9)

Výnosy pokút podľa odsekov 2 až 4 a 6 sú vo výške 50% príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 50 % príjmom ...

§ 25 - Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí organizátor podujatia, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1,
b)
uvedie nepravdivý alebo hrubo skresľujúci údaj alebo zatají povinný údaj v oznámení podľa § 4 ods. 3 ...
c)
nedodrží podmienky konania podujatia určené podľa § 5 ods. 5,
d)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 4,
e)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 1,
f)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 4,
g)
nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 3,
h)
zneužije oprávnenie podľa § 7 ods. 5,
i)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 a 5 alebo nedodrží počet členov usporiadateľskej služby určený obcou ...
j)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
k)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 2 a 4,
l)
neumožní alebo obmedzí riadny výkon usporiadateľskej služby podľa § 14,
m)
nevykoná alebo nevydá pokyn na vykonanie primeraných opatrení pri porušení povinností účastníka podujatia ...
n)
neposkytne potrebnú súčinnosť dozornému orgánu a Policajnému zboru pri vykonaní previerky podľa § 17 ...
o)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 3,
p)
poruší zákaz podľa § 20 ods. 4,
q)
nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 5,
r)
neposkytne potrebnú súčinnosť pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia podľa § 20 ods. ...
s)
nedodrží podmienky konania podujatia podľa § 21 ods. 7,
t)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie ...
u)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii. ...
(2)

Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér alebo usporiadateľ, ak

a)
nesplní povinnosť podľa § 13 ods. 4,
b)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2, alebo
c)
predloží nepravdivý lekársky posudok alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti. ...
(3)

Priestupku sa dopustí účastník podujatia, ak

a)
poruší povinnosť podľa § 15,
b)
poruší zákaz podľa § 16 písm. b) až d), f) a h),
c)
sa zúčastnil na podujatí, hoci mu bola účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho ...
(4)

Priestupku sa dopustí dozorný orgán, ak

a)
sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 17 ods. 6, alebo
b)
nesplní povinnosť vykonať previerku podľa § 17 ods. 6.
(5)

Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak

a)
sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 19 ods. 3, alebo
b)
nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.
(6)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoré nie sú vystavené na meno a priezvisko, ak ide o podujatie ...
b)
bez oprávnenia organizátorom podujatia distribuuje, sprostredkúva, predáva, vystaví alebo ponúkne na ...
c)
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii. ...
(7)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a odsekov 2, 4 a 5 možno uložiť pokutu ...

(8)

Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť pokutu do 300 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný na podujatí ...

(9)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. f), h) a j), možno uložiť pokutu do 500 eur a zákaz činnosti do piatich ...

(10)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. g), k), o), p), s), t) a u) možno uložiť pokutu do 1 000 eur a zákaz ...

(11)

Za priestupok podľa odseku 6 možno uložiť pokutu do 5 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.

(12)

Za priestupok podľa odseku 3 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených ...

§ 26 - Priestupky diváckeho násilia
(1)

Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto

a)
poruší zákaz podľa § 16 písm. a),
b)
poruší zákaz podľa § 16 písm. e),
c)
poruší zákaz podľa § 16 písm. g),
d)
poruší zákaz podľa § 16 písm. i),
e)
poruší zákaz podľa § 16 písm. j),
f)
v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, hlavného ...
g)
neoprávnene sťažuje účastníkovi podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia alebo mu bráni ...
h)
neoprávnene bráni účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil miesto konania podujatia.
(2)

Za priestupok diváckeho násilia sa považuje aj čin, ktorý má znaky priestupku proti verejnému poriadku, ...

(3)

Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Ak bol tento priestupok spáchaný ...

(4)

Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na ...

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c), d) alebo písm. e) alebo odseku 2 spáchaný na podujatí s osobitným ...

§ 27 - Spoločné ustanovenia o priestupkoch
(1)

Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Policajného zboru. Na priestupky a ich prejednanie ...

(2)

Osobe obvinenej z priestupku podľa § 25 ods. 3 alebo § 26 ods. 1 a 2 možno uložiť predbežné opatrenie ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.

(4)

Predbežné opatrenie podľa odseku 2 stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho uloženia, ...

(5)

Ak sa páchateľ dopustil priestupku podľa § 25 alebo § 26 menšej závažnosti alebo ak je páchateľom priestupku ...

(6)

Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v rozkaznom konaní ...

(7)

Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán určuje rozsah zakázaných ...

(8)

Za priestupok podľa § 25 alebo § 26 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(9)

Výnosy pokút sú vo výške 50 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 50 % príjmom správcu informačného ...

(10)

Pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán môže páchateľovi uložiť ...

(11)

Ak je priestupkom porušenie povinnosti s následkom, ktorý je možné odstrániť alebo napraviť, sankciu ...

Spoločné ustanovenia
§ 28 - Obec ako organizátor podujatia
(1)

Ak ide o podujatie organizované obcou, na obec ako organizátora podujatia sa vzťahujú ustanovenia § ...

(2)

Ak je obec organizátorom rizikového podujatia, vzťahujú sa na obec ako organizátora podujatia ustanovenia ...

(3)

Ak ide o podujatie, ktorého organizátorom je obec a ďalší organizátor, ktorý nie je obcou, na takéto ...

(4)

Ak ide o podujatie podľa odsekov 2 a 3, oznámenie podľa § 4 sa predkladá príslušnému útvaru Policajného ...

§ 29 - Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem konania podľa ...

(2)

Účastníkom konania podľa § 5 ods. 2 je organizátor podujatia. Účastníkmi konania podľa § 5 ods. 5 sú ...

(3)

Rozhodnutie podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 a 6 nadobúda právoplatnosť dňom vydania. ...

§ 30
(1)

Uplatnenie oprávnení a povinností usporiadateľa podľa § 14 ani disciplinárny postih podľa vnútorných ...

(2)

Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky na podujatiach podľa tohto zákona upravuje osobitný ...

(3)

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.25) ...

§ 31 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2014
(1)

Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa a usporiadateľa získaná podľa osobitného predpisu26) účinného ...

(2)

Hlavný usporiadateľ, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu26) účinného do 31. januára ...

(3)

O hlavnom usporiadateľovi a usporiadateľovi podľa odseku 1 a o bezpečnostnom manažérovi podľa odseku ...

(4)

Hlavný usporiadateľ a usporiadateľ podľa odseku 1 a bezpečnostný manažér podľa odseku 2 oznámia správcovi ...

§ 31a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Odborná spôsobilosť delegáta zväzu získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostáva zachovaná ...

§ 32 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických ...

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 32 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach.“.

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).

2.

V § 37 písm. l) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 37 písm. m) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

4.

§ 37 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia ...

5.

V § 42 ods. 2 poslednej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „činnosti“ sa vkladajú slová ...

6.

V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
účasti na určených verejných podujatiach,“.

7.

V § 51 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených ...

8.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Trest zákazu účasti na verejných podujatiach (1) Trest zákazu účasti na verejných podujatiach ...

9.

Za § 72 sa vkladajú § 72a a 72b, ktoré vrátane nadpisu § 72a znejú:

„§ 72a Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach (1) Po výkone ...

10.

V § 92 ods. 2 sa slová „b) až k)“ nahrádzajú slovami „b) až l)“.

11.

V § 109 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e) ktoré znie:

„e)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmena f) a g).

12.

Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 112a Trest zákazu účasti na verejných podujatiach Trest zákazu účasti na verejných podujatiach môže ...

13.

§ 121 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach, sa hľadí, ako ...

14.

§ 122 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník ...

15.

V § 348 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach ...

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).

16.

V § 364 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, ...

17.

V § 364 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

18.

V § 364 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) na chránenej osobe, alebo e) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 2 ods. 20 sa za slová „jeho zákonný zástupca,“ vkladajú slová „podozrivá osoba,“.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí vzťahujúcom sa na športové ...

3.

§ 28 znie:

„§ 28 (1) Ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že ...

4.

V § 82 ods. 1 písmeno f ) znie:

„f)
povinnosť pravidelne alebo v určenom čase sa dostaviť na štátny orgán určený súdom,“.

5.

V § 204 ods. 1 sa vypúšťa slovo „alebo“ a za slová „bezprostredne po ňom“ sa vkladá čiarka a slová „alebo ...

6.

V § 216 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie za trestný ...

7.

V § 353 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
trest zákazu účasti na verejných podujatiach,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

8.

Za § 444 sa vkladá § 444a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 444a Výkon trestu zákazu účasti na verejných podujatiach (1) O právoplatnom uložení trestu zákazu ...

9.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 17 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „telovýchovné,“ a druhá veta znie: „Možno ho uložiť páchateľovi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

„3aa) Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo ...

3.

V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo ...

4.

V § 47 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 eur, za priestupok podľa ...

5.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Priestupky extrémizmu (1) Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto a) použije na verejnosti ...

6.

V § 52 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l), c) extrémizmu podľa § 47a,“. ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).

7.

§ 91 sa vypúšťa.

8.

Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014 Ustanovenie § 20 ods. 2 v znení účinnom ...

Čl. V

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

Za § 80v sa vkladá § 80w, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80w Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2014 Živnostenské oprávnenia vydané na ...

Čl. VI

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

1.

V § 12 ods. 1 sa za slovom „rozhodca“ vypúšťa čiarka a slová „usporiadateľ na športovom podujatí“.

2.

Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014 (1) Príprava usporiadateľa na športovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 10 až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Športový klub, ktorému bola v disciplinárnom konaní alebo v správnom konaní uložená pokuta, iná ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
 • 2)  § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 16 zákona č. 473/2005 Z. z.
 • 4)  § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 6)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 7)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. v znení zákona č. 88/2013 Z. ...
 • 8)  § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 1/2014 Z. z.§ ...
 • 9)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 7, § 8 ods. 1 a 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 27 zákona č. 171/1993 Z. ...
 • 11)  § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 12)  § 40 ods. 22 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 12a)  § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 13)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách ...
 • 17)  § 51 ods. 3 písm. a) a § 62a Trestného zákona.
 • 18)  § 82 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 19)  § 69d ods. 1 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  Napríklad § 89a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 zákona ...
 • 21)  Napríklad Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových ...
 • 22)  § 47, 47a, 49 a 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 25)  Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 26)  § 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore