Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 8/2024 účinný od 01.02.2024

Platnosť od: 25.01.2024
Účinnosť od: 01.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Cestovný ruch, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 8/2024 účinný od 01.02.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 8/2024 s účinnosťou od 01.02.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 341/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 429/2021 Z. z. a zákona č. 502/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
podporu vykonávania leteckého spojenia pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi
1.
letiskami prevádzkovanými osobou podľa osobitného predpisu44a) (ďalej len „letisková spoločnosť“) alebo

2.
letiskom prevádzkovaným letiskovou spoločnosťou a letiskom na území iného štátu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:

„44a) § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.“.

2.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a g)“.
3.
V § 13 ods. 1 sa slová „osoba prevádzkujúca verejné letisko podľa osobitného predpisu46) (ďalej len „letisková spoločnosť“)“ nahrádzajú slovami „letisková spoločnosť“.
4.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý
a)
je držiteľom prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu45a) alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu ako Slovenská republika a

b)
vykonáva alebo bude vykonávať pravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi letiskami podľa § 12 ods. 3 písm. g) na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.46)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 46 znejú:

„45a) Nariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.

46) Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.“.

5.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.

6.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l),

b)
nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť dokladu podľa § 13 ods. 3,

c)
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g),

d)
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo za trestný čin machinácií vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak ide o fyzickú osobu.“.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

7.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
§ 12 ods. 3 písm. g) až do výšky 100 % oprávnených nákladov alebo oprávnených výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.44)“.

8.
V § 14 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,

b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s účelom poskytnutia príspevku,

c)
úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov,
1.
ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb,

2.
na úhradu alebo refundáciu ktorých boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g) alebo

3.
ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv,

d)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa § 12 ods. 3 písm. g).“.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

9.
V § 14 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorému bola v predchádzajúcich troch rokoch ku dňu podania žiadosti vypovedaná zmluva o poskytnutí príspevku, ako formy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“).“.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.

10.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a
Ministerstvo dopravy môže vo výzve na predloženie žiadosti určiť ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.“.

11.
V § 16 odsek 1 znie:

„(1)
Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorú spolu s prílohami predkladá žiadateľ v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak nejde o príspevok poskytovaný ako pomoc ad hoc, žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predloženie žiadosti zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti.“.

12.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
ďalšie náležitosti, ak ich určuje výzva na predloženie žiadosti alebo schéma pomoci podľa § 20.“.

13.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „f) a h)“.
14.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. g) obsahuje
a)
náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až f) a h),

b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o
1.
skutočnostiach podľa odseku 2 písm. g) prvého bodu, tretieho bodu až piateho bodu a siedmeho bodu,

2.
tom, že nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g).“.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

15.
V § 16 ods. 5 písm. h) sa vypúšťajú slová „právnickej osoby“.
16.
V § 16 ods. 5 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v schéme pomoci podľa § 20“.
17.
V § 16 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a za slovom „b)“ sa vypúšťa čiarka.
18.
V § 16 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a)
údaje a doklady podľa odseku 5 písm. b), d) až i),

b)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo finančných prostriedkoch iného štátu ako Slovenská republika alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky ku dňu podania žiadosti,

c)
informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iného štátu ako Slovenská republika alebo o výške finančných prostriedkov požadovaných alebo poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g),

d)
informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb,

e)
informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv.“.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

19.
V § 16 ods. 8 úvodnej vete sa slová „odseku 4 “ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
20.
V § 16 ods. 9 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 až 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu niektorý z dokladov podľa odsekov 5 a 7 nevydáva, možno ho nahradiť obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom tohto štátu; ak tento štát nevydáva ani obdobný doklad, možno ho nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa.“.
21.
V § 16 ods. 10 sa slová „odseku 4 písm. h)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. h)“.
22.
V § 16 odsek 11 znie:

„(11)
Vzor žiadosti a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.“.

23.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Poskytovateľ príspevku splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje z údajov uvedených v predloženej žiadosti a v jej prílohách a z údajov získaných z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.63)“.

24.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Zmluva môže obsahovať aj iné náležitosti alebo podmienky, ak ide o poskytnutie pomoci.“.

25.
Nadpis nad § 19 znie: „Osobitné ustanovenia o pomoci“.
26.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Prevádzková pomoc alebo investičná“.
27.
V § 19 ods. 2 úvodnej vete a ods. 3 a § 24 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa vypúšťajú slová „prevádzkovej pomoci alebo investičnej“.
28.
V § 19 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „prevádzkovú pomoc alebo investičnú“.
29.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
vyšší územný celok alebo obec, ak ide o pomoc poskytnutú podľa odseku 1.“.

30.
§ 20 a 21 znejú:

㤠20
(1)
Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) sa postupuje podľa osobitného predpisu.70) Schému pomoci schvaľuje na základe stanoviska71) koordinátora pomoci72) potvrdzujúceho súlad návrhu schémy pomoci s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci44) minister, ak poskytovateľom pomoci je ministerstvo dopravy, alebo ten, kto je oprávnený na schvaľovanie podľa osobitného predpisu,66) ak poskytovateľom pomoci je vyšší územný celok alebo obec. Po schválení schémy pomoci poskytovateľ postupuje podľa § 17.

(2)
Ak ide o minimálnu pomoc ad hoc alebo štátnu pomoc ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) poskytovateľ požiada koordinátora pomoci o stanovisko podľa osobitného predpisu73) pred vyhodnotením žiadosti a schválením poskytnutia pomoci podľa § 17.

(3)
Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa odseku 2 je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc73a) alebo pre skupinové výnimky,74) poskytovateľ postupuje podľa § 17.

(4)
Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa odseku 2 nie je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc73a) alebo pre skupinové výnimky,74) poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

§ 21
(1)
Ak schéma pomoci alebo štátna pomoc ad hoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.69)

(2)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa odseku 1 je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ po doručení konečného rozhodnutia Európskej komisie postupuje podľa § 17.

(3)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa odseku 1 nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.

(4)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná schéma pomoci podľa odseku 1 je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy pomoci podľa osobitného predpisu74a) a postupuje podľa § 17.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 73a a 74a znejú:

„73a) Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení.

74a) § 7 ods. 10 zákona č. 358/2015 Z. z.“.

31.
V § 24 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
zoznam príloh podľa § 16 ods. 5 až 7, ktoré z dôvodu použitia údajov v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu,63) žiadateľ nepredkladá.“.

32.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ministerstvo dopravy môže pred uplynutím lehoty určenej na predloženie žiadosti výzvu na predloženie žiadosti zmeniť alebo doplniť formou dodatku k tejto výzve; dodatok k výzve na predloženie žiadosti zverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu. Žiadateľ, ktorý podal žiadosť pred zverejnením dodatku k výzve na predloženie žiadosti, môže svoju žiadosť doplniť alebo zmeniť, ak zmenou alebo doplnením výzvy na predloženie žiadosti môže byť jeho žiadosť dotknutá. Ministerstvo dopravy v dodatku k výzve na predloženie žiadosti primerane predĺži lehotu na predloženie žiadosti.“.

33.
V § 25 odsek 1 znie:

„(1)
Žiadosť predloženú iným žiadateľom ako žiadateľom podľa § 13 alebo predloženú po termíne poskytovateľ neposudzuje.“.

34.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje ustanovené náležitosti alebo prílohy, poskytovateľ vyzve žiadateľa v lehote a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti, aby formálne nedostatky odstránil alebo neúplnú žiadosť alebo chýbajúce prílohy doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote formálne nedostatky neodstráni alebo neúplnú žiadosť alebo chýbajúce prílohy nedoplní, poskytovateľ žiadosť neposudzuje.“.

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

35.
V § 25 odsek 3 znie:

„(3)
Žiadosť a prílohy k žiadosti musia byť predložené v štátnom jazyku alebo spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka; úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa nevyžaduje, ak sú žiadosť a prílohy k žiadosti vydané v štátnom jazyku Českej republiky. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom80a) alebo uznaným spôsobom autorizácie80b) oprávnenej osoby. Prílohy v elektronickej podobe, ktoré vyhotovuje žiadateľ, musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie oprávnenej osoby. Prílohy, ktoré nevyhotovuje žiadateľ, musia byť predložené v podobe zaručenej konverzie.80c) Ak vzniknú pochybnosti pri overení kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaného spôsobu autorizácie, môže poskytovateľ oprávnenú osobu vyzvať na dodatočné preukázanie totožnosti. Prílohy v listinnej podobe musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie. Prílohy ku dňu podania žiadosti nesmú byť staršie ako tri mesiace.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a až 80c znejú:

„80a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.

80b) § 23 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.

80c) § 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

36.
V § 25 ods. 6 písm. f) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
37.
V § 25a ods. 3 sa slová „§ 16 ods. 4 písm. d) až g) a ods. 6 písm. d) a podľa § 25 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 5 písm. d) až g) a ods. 8 písm. d) a podľa § 25 ods. 3“.
38.
Za § 25c sa vkladá § 25d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2024
Poskytovanie príspevku na základe výzvy na predloženie žiadosti vyhlásenej do 31. januára 2024 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024.“.

39.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. februára 2024
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti (oznámenie č. 412/2019 Z. z.).“.

Čl. II

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 342/2020 Z. z., zákona č. 501/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 490/2022 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 27k ods. 1 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“)“.
2.
V § 27k ods. 3 sa za slovo „ministerstvom“ vkladá slovo „dopravy“.
3.
V § 27k ods. 5, 7 a 8 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladá slovo „dopravy“.
4.
V § 27k ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými verejnými prostriedkami a kontrolu dodržiavania podmienok zo vzniknutých zmluvných vzťahov podľa odsekov 1 až 6 vykoná ministerstvo dopravy.“.
5.
V § 27k ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe návrhu ministerstva dopravy“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2024.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore