Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD2 DS9 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 524/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018

Legislatívny proces k zákonu 313/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 313/2018, dátum vydania: 14.11.2018
1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je presunúť oblasť koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja z pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č.221 z 9. mája 2018, došlo k zrušeniu úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov. V nadväznosti na vyššie uvedené a na nedávno prijaté národné priority stratégie trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030, možno konštatovať, že odstraňovanie regionálnych rozdielov a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov, je úzko späté s činnosťou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa preto vhodnejšie javí zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorého úlohou je, okrem iného, aj koordinácia prípravy zásadných opatrení Agendy 2030, zahŕňajúcej i záväzky na odstraňovanie zvyšujúcich sa ekonomických a sociálnych nerovností.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s predpismi Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy zabezpečený z rozpočtových kapitol. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani sociálne vplyvy.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2018
2. Definícia problému
Uznesením vlády Slovenskej republiky č.221 z 9. mája 2018, došlo k zrušeniu úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov. V nadväznosti na vyššie uvedené a na nedávno prijaté národné priority stratégie trvalo udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030, možno konštatovať, že odstraňovanie regionálnych rozdielov a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov, je úzko späté s činnosťou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa preto vhodnejšie javí zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorého úlohou je, okrem iného, aj koordinácia prípravy zásadných opatrení Agendy 2030, zahŕňajúcej i záväzky na odstraňovanie zvyšujúcich sa ekonomických a sociálnych nerovností.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predkladaného návrhu zákona je presunúť oblasť koordinácie regionálneho rozvoja z pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
4. Dotknuté subjekty
Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
neboli posudzované
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
3
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V aktuálnom štádiu nie je možné vyčísliť skutočný vplyv materiálu na rozpočet verejnej správy a vypracovať tak analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Finálna výška rozpočtu bude zrejmá až po podpísaní delimitačných protokolov. Možno však uviesť, že výška vplyvov neprekročí limity rozpočtových kapitol príslušných ústredných orgánov štátnej správy na príslušný rozpočtový rok a Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nebudú žiadať navýšenie jednotlivých rozpočtových kapitol prostredníctvom rozpočtových opatrení.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Martin Semanco, oddelenie legislatívy, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, martin.semanco@vicepremier.gov.sk, 02/20928150
12. Zdroje
bezpredmetné
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
B.Osobitná časť
K čl. I
(zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov)
K bodu 1
Navrhovaným doplnením ustanovenia sa umožňuje uskutočniť rokovanie vlády Slovenskej republiky i prostredníctvom využitia technických prostriedkov prenášajúcich obraz a zvuk a zabezpečiť tak v prípade potreby flexibilnú reakciu na vzniknutú situáciu vyžadujúcu rozhodnutie vlády Slovenskej republiky.
K bodu 2
Vzhľadom na skutočnosť, že podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo využíva i reprezentačné priestory Úradu vlády Slovenskej republiky, úpravou ustanovenia sa umožňuje využívať technické zabezpečenie Úradu vlády Slovenskej republiky pri prijímaní návštev i podpredsedom vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.
K bodu 3
Navrhovaným doplnením ustanovenia sa odstráni doterajšia absencia agendy pozemkových spoločenstiev napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky túto agendu dlhodobo zastrešuje. Predmetnú agendu vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, ktoré boli reformou ESO začlenené priamo pod rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v súčasnosti je táto agenda vykonávaná pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktorých výkon štátnej správy metodicky riadi a kontroluje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
K bodom 4, 5 a 8
Navrhuje sa presunúť kompetenciu v oblasti koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja z pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava.
K bodu7
Navrhuje sa upraviť odmeňovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu analogicky ako odmeňovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.
5
K čl. II a čl. III
(zákon č. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prechodom kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa čl. I.
K čl. IV
(zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
K bodom 1, 3 až 5
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prechodom kompetenciu v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa čl. I.
K bodu 2
Doplnenie percentuálneho obmedzenia vo výške 8% miery evidovanej nezamestnanosti zodpovedá 1,5-násobku priemernej miery nezamestnanosti SR v čase nadobudnutia účinnosti ostatnej novely zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kombinácii s podmienkou schváliť zaradenie okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vládou Slovenskej republiky.
K čl. V
(zákon č. 111/201 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prechodom kompetenciu v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa čl. I.
K bodu 2
Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o úpravu postupov navonok voči adresátom právneho predpisu, ale o interné nastavenie procesných postupov, navrhuje sa nahradiť vydanie vykonávacieho predpisu upravujúceho zloženie, prijímanie odporúčaní a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie štatútom komisie, ktorý vydá vedúci úradu.
K čl. VI
(účinnosť)
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2019.
6
Bratislava 22. augusta 2018
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Richard Raši v. r.
podpredseda vlády
Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu
zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

K predpisu 524/2010, dátum vydania: 29.12.2010

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlá dy Slovenskej republiky je v súčasnosti upravené výnosom na základe § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 8a a § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotáciu zo štátneho rozpočtu mož no od 1. januára 2011 poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok len na základe osobitného zákona, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

V predloženom návrhu zákona sa ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrola poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu vlády.

Predkladaný návrh zákona upravuje aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti, spôsob poskytovania dotácií a kontrolu.

Predloženým návrhom zákona nevznikajú nové požiadavky na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa budú zabezpečovať v rámci rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rok. Návrh zákona nezhorší životné prostredie, nebude mať negatívny vplyv na zamestnanosť a bude mať pozitívny vplyv na tie subjekty, ktorým sa dotácia poskytne.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovensk á republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej únie

-primárnom

Èlánok 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010).

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou

sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoloč enstve a Zmluva o Európskej

únii – do 30. novembra 2009)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásen í určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008)

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Eur ópskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Bezpredmetné.

b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

Bezpredmetné.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný.

6.Gestor a spolupracuj úce rezorty:

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Termín začatia a ukončenia PPK:

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Ž iadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľsk é prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnos ť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

a) Štátny rozpočet

Návrhom zákona nevznikajú nové pož iadavky na jeho zvýšenie.

b) Rozpočty obcí

Návrh nemá vplyv na rozpočty obcí.

c) Rozpočty vyšš ích územných celkov

Návrh nemá vplyv na rozpočty vyšších územných celkov.

d) Rozpočty ostatných inštitúcií

Návrh má pozitívny vplyv na rozpočty inštitúcií, ktorým sa poskytne dotácia.

A.4. Alternatívne riešenia

Návrh zákona nem á negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry

a iných právnických osôb.

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

B. Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet úpravy návrhu zákona.

K § 2

Toto ustanovenie vymedzuje účel poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

Odsek 1 vymedzuje v rámci účelu poskytovania dot ácií oblasti, na ktoré môže Úrad vlády Slovenskej republiky poskytnúť dotáciu na príslušný rozpočtový rok z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky.

V rámci účelu poskytovania dot ácií sa navrhuje v odsekoch 2 až 7 spresniť možnosti poskytovania dotácií pre jednotlivé oblasti.

K § 3

V tomto ustanovení sa navrhujú upraviť podmienky pre poskytovanie dotácií podľa tohto zákona. Určuje sa okruh osôb, ktoré m ôžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie a ktorým možno poskytnúť dotáciu podľa tohto zákona pri splnení podmienok ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách.

V odseku 3 sa taxatívne ustanovuje, že dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť nielen na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek (ako je upravené v § 8a ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách), ale ani na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtový ch rokoch, na úhradu výdavkov na správu žiadateľa, na úhradu miezd, platov a služobných príjmov, ako ani na výdavky nezahrnuté do rozpočtu.

K § 4

Ustanovenie určuje osobitné podmienky pre poskytnutie dotácie na výstavbu, na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy.

K § 5

Ustanovenie urč uje podmienku čiastočného finančného pokrytia projektu. Èiastočné finančné pokrytie sa však nevsťahuje na žiadosti súvisiace s nepriaznivou životnou situáciou.

K § 6

Ustanovenie určuje sp ôsob poskytnutia dotácie a taxatívne upravuje jednotlivé prílohy, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona.

K § 7

Ustanovenie ustanovuje povinnosť Úradu vlády Slovenskej republiky vykonávať následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou vrátane dodržiavania podmienok uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie a zároveň urč uje sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

K § 8

Ustanovenie upravuje, že t ýmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci, ako aj tú skutočnosť, že poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právne nárokovateľné.

K § 9

Zrušovacím ustanovením sa od 1. januára 2011 zrušuje účinný výnos, podľa ktorého sa v súčasnosti poskytujú dotácie.

K § 10

Ustanovuje sa nadobudnutie účinnosti zákona dňom 1. januára 2011.

Bratislava 23. septembra 2010

Iveta R a d i č o v á, v.r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Viktor N i ž ň a n s k ý, v.r.

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore