Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2024

Platnosť od: 11.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Trestné právo procesné, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD22DS3EUPP1ČL9

Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 01.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 1/2014 s účinnosťou od 01.02.2024 na základe 7/2024


§ 13
Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa

(1)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti11) osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)
obzvlášť závažný zločin,
b)
úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach,
c)
trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d)
iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) až c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitím nátlaku alebo v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.
(3)
Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí, ako keby nebola za trestný čin uvedený v odseku 2 odsúdená; to neplatí ak ide o odsúdenie za trestný čin spáchaný mladistvým, alebo ak ide o splnenie podmienky bezúhonnosti usporiadateľa.
(4)
Stratu zdravotnej spôsobilosti a stratu bezúhonnosti je hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť športovému zväzu alebo športovému klubu, ktorý vydal osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa.
(5)
Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti
a)
právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b)
verbálna a neverbálna komunikácia,
c)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d)
základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
e)
praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií,
f)
ďalšie oblasti určené predpismi národného športového zväzu.
(6)
Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra alebo preukazu usporiadateľa. Opakované overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu zahŕňajúceho oblasti podľa odseku 5.
(7)
Ak je hlavný usporiadateľ držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo ak je bezpečnostný manažér držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa odseku 5 písm. e) a f) v príslušnom športe. Ak je usporiadateľ držiteľom platného preukazu usporiadateľa, odborná príprava a skúška na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľa pre ďalší druh športu obsahuje len oblasti podľa odseku 5 písm. e) a f) v príslušnom športe.
(8)
Ak sa hlavný usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa, alebo ak sa bezpečnostný manažér, ktorý je držiteľom platného osvedčenia bezpečnostného manažéra, dopustí priestupku podľa § 25 ods. 2, národný športový zväz držiteľovi osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo držiteľovi osvedčenia bezpečnostného manažéra príslušné osvedčenie odníme.
(9)
Ak sa usporiadateľ, ktorý je držiteľom platného preukazu usporiadateľa, dopustí priestupku podľa § 25 ods. 2, športový zväz alebo športový klub, ktorý mu preukaz vydal, mu tento preukaz usporiadateľa odníme.
(10)
Policajný zbor na účely zabezpečenia jednotných pravidiel priebehu odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa vymenúva odbornú komisiu. Odborná komisia má šesť členov, ktorými sú jeden zástupca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, jeden zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, dvaja zástupcovia národných športových zväzov a dvaja zástupcovia Policajného zboru. Funkčné obdobie členov odbornej komisie je štyri roky.
(11)
Odborná komisia v oblasti odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa
a)
vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na skúšku hlavného usporiadateľa a skúšku bezpečnostného manažéra,
b)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre oblasti podľa odseku 5 v rozsahu meno, priezvisko a údaj preukazujúci splnenie odbornej spôsobilosti; odborná komisia je oprávnená získavať tieto údaje a uchovávať ich počas zaradenia odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na účely zabezpečenia odbornej prípravy,
c)
určuje jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov,
d)
vykonáva pre národné športové zväzy metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť.
(12)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. a) je osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v študijnom odbore právo alebo má uznaný diplom v tomto odbore v druhom stupni vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej dva roky odbornej právnickej praxe alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej dva roky bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(13)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. b) je psychológ alebo iná osoba, ktorá má najmenej dva roky praxe v oblasti zahŕňajúcej problematiku verbálnej a neverbálnej komunikácie.
(14)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. c) je inštruktor prvej pomoci.12)
(15)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník Hasičského a záchranného zboru.
(16)
Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická osoba, ktorá sa najmenej dva roky podieľa na organizovaní a riadení usporiadateľskej činnosti ako príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa strážnej služby alebo ako delegát zväzu.
(17)
Hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ sú športovými odborníkmi podľa osobitného predpisu.12aa)
(18)
Podrobnosti o odbornej príprave a skúške hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa upraví národný športový zväz svojím predpisom.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore