Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 4/2024 účinný od 01.02.2024

Platnosť od: 24.01.2024
Účinnosť od: 01.02.2024
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmová činnosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov 4/2024 účinný od 01.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 4/2024 s účinnosťou od 01.02.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z., vyhlášky č. 381/2020 Z. z., vyhlášky č. 543/2021 Z. z. a vyhlášky č. 505/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V prílohe časti A.1 skupine S0 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „2,4-dinitrofenol (DNP) a aktivátory troponínu najmä reldesemtiv a tirasemtiv.“.
2.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za jedenásty bod vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:

„12.
11ß-metyl-19-nortestosterón,“.

Doterajšie body 12. až 67. sa označujú ako body 13. až 68.

3.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za dvadsiaty šiesty bod vkladá nový dvadsiaty siedmy bod, ktorý znie:

„27.
dimetandrolón (7α,11ß-dimetyl-19-nortestosterón),“.

Doterajšie body 27. až 68. sa označujú ako body 28. až 69.

4.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za šesťdesiaty ôsmy bod vkladá nový šesťdesiaty deviaty bod, ktorý znie:

„69.
trestolón (7α-metyl-19-nortestosterón, MENT),“.

Doterajší bod 69. sa označuje ako bod 70.

5.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sedemdesiatom bode sa číslo „66“ nahrádza číslom „69.“.
6.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbod 2.1. znie:

„2.1.
peptidy stimulujúce testosterón u mužov, najmä choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH), hormón uvoľňujúci gonadotropín (GnRH, gonadorelín) a analógy jeho agonistov (najmä buserelín, deslorelín, goserelín, histrelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín), kisspeptín a analógy jeho agonistov,“.

7.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbode 2.2. sa za slovo „kortikorelín“ vkladá čiarka a slovo „tetrakosaktid“.
8.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.2 podbode 2.4.2 sa za slovo „anamorelín,“ vkladá slovo „ibutamorén (MK-677),“ a za slovo „ipamorelín,“ sa vkladá slovo „kapromorelín,“.
9.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.3 podbode 3.3. sa za označenie „IGF-1“ vkladá čiarka a slovo „mekasermín“.
10.
V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupina S4.2 vrátane nadpisu znie:

Podskupina S4.2

Metabolické modulátory

1.
aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK), najmä AICAR; agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom, najmä 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluórmetyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoxy) kyseliny octovej (GW 1516, GW501516); agonisty Rev-Erb-α, najmä SR9011, SR9009,

2.
inzulín a jeho mimetiká,

3.
meldónium,

4.
trimetazidín.“.

11.
V prílohe časti A.1 skupina S5 vrátane nadpisu znie:

SKUPINA S5


DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY


Všetky diuretiká a maskovacie látky, vrátane všetkých optických izomérov, najmä D- a L-, ak je to relevantné.

Patria sem
1.
diuretiká, najmä acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidón, indapamid, kanrenón, kyselina etakrynová, metolazón, spironolaktón, tiazidy (najmä bendroflumetiazid, hydrochlórotiazid, chlórotiazid), torasemid, triamterén,

2.
vaptány, najmä konivaptán, mozavaptán, tolvaptán,

3.
expandéry plazmy (intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

4.
dezmopresín,

5.
probenecid.

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú
1.
drospirenón,

2.
pamabróm,

3.
lokálne oftalmologicky podané inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid),

4.
lokálne podaný felypresín pri dentálnej anestézii.

Poznámka k skupine S5
Detekcia látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (najmä formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín), počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou (okrem lokálneho oftalmologického podania inhibítorov karboanhydrázy alebo lokálneho podania felypresínu v dentálnej anestézii), sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku aj pre túto látku okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.“.

12.
V prílohe časti A.2 skupine M1 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem darovania plazmy alebo zložiek plazmy plazmaferézou, vykonanou v registrovanom odberovom centre,“.
13.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

„15.
2-fenylpropán-1-amín (BMPEA, ß-metylfenetylamín),“.

Doterajšie body 15. až 47. sa označujú ako body 16. až 48.

14.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Špecifikované stimulanciá“ štyridsiatom ôsmom bode sa číslo „46“ nahrádza číslom „47“.
15.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti „Zakázanými stimulanciami nie sú“ druhom bode sa za slovo „tetryzolín,“ vkladá slovo „tramazolín,“.
16.
V prílohe časti B.1 sa skupina S7 dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

„13.
tramadol.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2024.

Tomáš Drucker v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore