Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 151/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 151/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií1) na podporu ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona je

a)
cyklistickou dopravou nemotorový druh dopravy využívajúci bicykel, ktorý prispieva k zabezpečovaniu ...
b)
cykloturistikou forma turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel,
c)
cyklistickou infraštruktúrou cyklistická komunikácia a súhrn zariadení a opatrení, ktoré sú ...
d)
cyklistickou komunikáciou miestna komunikácia pre cestnú nemotorovú dopravu podľa osobitného predpisu.2) ...
§ 3
Účel poskytovania dotácie

Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ...

a)
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu ...
b)
vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
c)
výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
d)
osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky. ...
§ 4
Podmienky poskytovania dotácie
(1)

Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len ...

a)
obec,
b)
združenie obcí,4)
c)
vyšší územný celok,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný ...
e)
občianske združenie5) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej ...
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu6) ...

a)
preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje alebo iné zdroje na spolufinancovanie na účel dotácie ...
b)
nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe,7) ak ide o žiadateľa podľa odseku ...
(3)

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu, ...

a)
vlastnícke právo žiadateľa alebo iné právo žiadateľa k pozemku a k stavbe a záväzok žiadateľa, ...
b)
písomný záväzok žiadateľa, že stavba sa bude využívať na účel, na ktorý bude dotácia poskytnutá, ...
c)
písomný záväzok žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej infraštruktúry ...
(4)

Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d)
úhradu výdavkov, ktoré nesúvisia s účelom podľa § 3, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
úhradu výdavkov, ktoré súvisia s účelom podľa § 3, ale žiadateľ ich neuviedol v žiadosti ...
§ 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ...

(2)

Ministerstvo dopravy v príslušnom rozpočtovom roku zverejňuje výzvy, a to v závislosti od výšky ...

(3)

Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) sú:

a)
doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý ...
b)
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 2 písm. a),
c)
potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa, ...
d)
súhlas žiadateľa so spracúvaním osobných údajov,9)
e)
prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli žiadateľovi poskytnuté na tento projekt zo štátneho ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie nežiada ...
g)
ďalšie doklady určené ministerstvom dopravy vo výzve podľa § 8 ods. 1 písm. b).
(4)

Na účely podľa § 3 písm. a) až c) je prílohou k žiadosti aj

a)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné ...
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že stavba sa bude užívať na účel, na ktorý bola dotácia podľa ...
c)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o ...
d)
údaje podľa osobitného predpisu10) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej infraštruktúry ...
(5)

Na účely výstavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie je prílohou k žiadosti ...

(6)

Na žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 3 až 5 a ktorej nedostatky nebudú odstránené ...

§ 6
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)

Vyhodnocovanie žiadostí vykonáva komisia, ktorú zriaďuje minister dopravy a výstavby Slovenskej ...

(2)

Komisia má najmenej piatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Komisia musí mať nepárny ...

a)
žiadateľom,
b)
zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
c)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
d)
členom štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej ...
e)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených ...

(4)

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní ...

(5)

Ministerstvo dopravy poskytne dotáciu žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku na základe návrhu ...

§ 7
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Ministerstvo dopravy poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len ...

(2)

Zmluva obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
identifikačné údaje banky žiadateľa alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového ...
c)
výšku poskytovanej dotácie,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
zmluvné podmienky a spôsob poskytnutia a použitia dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán,
g)
lehotu, v ktorej možno použiť poskytnutú dotáciu,
h)
podmienky a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
termín na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov,
j)
termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
k)
číslo účtu, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a odvádzajú výnosy z prostriedkov ...
l)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a sankcie sa porušenie finančnej disciplíny,13)
m)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
n)
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.
§ 8
Zverejňovanie informácií
(1)

Ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle zverejňuje

a)
informáciu o výške finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v príslušnom rozpočtovom ...
b)
výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä
1.
účel, na ktorý môže byť dotácia v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutá,
2.
oprávnených žiadateľov z okruhu žiadateľov podľa § 4 ods. 1 na príslušný účel,
3.
maximálnu výšku dotácie, ktorú môže ministerstvo dopravy z celkových oprávnených výdavkov ...
4.
oprávnené výdavky na príslušný účel,
5.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a poradie ich dôležitosti,
6.
vzor žiadosti,
7.
vzor zmluvy o poskytnutí dotácie,
c)
informáciu o schválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov s uvedením výšky dotácie ...
d)
informáciu o neschválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov, ktorým bola žiadosť ...
e)
často kladené otázky súvisiace s podmienkami poskytnutia dotácií.
(2)

Ustanovenia osobitného predpisu14) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 9
Kontrola a sankcie
(1)

Ministerstvo dopravy vykonáva finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, ...

(2)

Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13) ...

§ 10
Spoločné ustanovenia
(1)

Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis.16) ...

(2)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.17)

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 5)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ...
 • 8)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 11)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 12)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), Nariadenie ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore