Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 15.10.2019
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Zdravotné poistenie, Rozhodcovské konanie, Záujmová činnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS2EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2019 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 310/2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2021
Legislatívny proces k zákonu 310/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

ČI. I

§ 1 - Fond na podporu športu
(1)

Zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a ...

a)
športu mládeže,
b)
vrcholového športu,
c)
športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
d)
športu pre všetkých,
e)
športu zdravotne postihnutých,
f)
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry. ...
(2)

Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

§ 2 - Činnosť fondu

Fond vykonáva tieto činnosti:

a)
vytvára podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na ...
b)
monitoruje podporené projekty,
c)
podieľa sa na propagácii športu v Slovenskej republike,
d)
spolupracuje s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v záujme utvárania ...
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu, ...
f)
kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených ...
g)
uskutočňuje vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.
§ 3 - Orgány fondu

Orgánmi fondu sú:

a)
správna rada,
b)
dozorná rada.
§ 4 - Správna rada
(1)

Správna rada je najvyšším a výkonným orgánom fondu. Správna rada riadi činnosť fondu a rozhoduje o všetkých ...

(2)

V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady, ktorý je štatutárnym orgánom fondu. Predsedu ...

(3)

Správna rada

a)
schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt,
b)
schvaľuje zásady poskytovania príspevku na projekt a priority podpory športu,
c)
schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt (ďalej len „výzva“),
d)
schvaľuje štatút fondu,
e)
schvaľuje organizačný poriadok fondu, rokovací poriadok správnej rady, rokovací poriadok odborných komisií ...
f)
rozhoduje o zriadení odborných komisií na posudzovanie žiadostí,
g)
vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,
h)
schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady výročnú správu fondu ...
i)
schvaľuje na návrh predsedu správnej rady a na základe stanoviska dozornej rady rozpočet fondu na príslušné ...
j)
schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja športu v Slovenskej republike ...
k)
rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,2)
l)
rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,2 )
m)
rozhoduje o návrhoch podľa § 8 ods. 2 písm. g) a vyjadruje sa k stanoviskám dozornej rady,
n)
rozhoduje o ďalších záležitostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti dozornej ...
§ 5 - Zloženie správnej rady a členstvo v správnej rade
(1)

Správna rada má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”). ...

(2)

Vláda vymenúva a odvoláva

a)
predsedu správnej rady a dvoch členov správnej rady na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu ...
b)
jedného člena správnej rady na návrh predsedu vlády,
c)
jedného člena správnej rady na návrh združenia miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho ...
d)
podpredsedu a dvoch členov správnej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru, z ktorých ...
e)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
f)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského futbalového zväzu,
g)
jedného člena správnej rady na návrh Slovenského zväzu ľadového hokeja.
(3)

Za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ...
(4)

K návrhu na vymenovanie člena správnej rady sa prikladá

a)
štruktúrovaný životopis,
b)
doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. e),
c)
písomný súhlas s navrhnutím za člena správnej rady.
(5)

Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 2 písm. b) až g) na základe výzvy Ministerstva školstva, ...

(6)

Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
hlavného kontrolóra športu,
e)
generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva školstva,
f)
predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
prokurátora,
i)
sudcu,
j)
člena dozornej rady.
(7)

Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady zmenu skutočností ...

(8)

Členovi správnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške troch štvrtín priemernej mesačnej ...

§ 6 - Funkčné obdobie člena správnej rady
(1)

Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov.

(2)

Funkčné obdobie člena správnej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku funkcie člena správnej ...

(3)

Členstvo v správnej rade sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o ...
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)

Vláda odvolá člena správnej rady, ak

a)
porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu,
b)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 5 ods. 6, alebo
c)
podá návrh na odvolanie člena správnej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.
(5)

Vláda môže odvolať člena správnej rady na návrh predsedu správnej rady, ak sa člen správnej rady nezúčastnil ...

(6)

Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. ...

§ 7 - Zasadnutie a rokovanie správnej rady
(1)

Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady. ...

(2)

Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej ...

(3)

Zasadnutie správnej rady zvoláva predseda správnej rady najmenej raz za kalendárny mesiac. Predseda ...

(4)

Rokovanie správnej rady riadi predseda správnej rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda správnej ...

(5)

Zasadnutie správnej rady je verejné, ak správna rada nerozhodla, že jej zasadnutie je neverejné.

(6)

Z každého rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania správnej rady sa zverejňuje ...

(7)

Podrobnosti o zasadnutí, rokovaní a rozhodovaní správnej rady upravuje rokovací poriadok správnej rady. ...

§ 8 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolný orgán fondu.

(2)

Dozorná rada

a)
dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu,
b)
vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia ...
c)
vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská ...
d)
vyjadruje stanovisko k nakladaniu s majetkom fondu pred rozhodnutím správnej rady,
e)
vyjadruje stanovisko k návrhom na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania ...
f)
oboznamuje správnu radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)
podáva správnej rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.
(3)

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných ...

(4)

Predseda dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady a je oprávnený sa zúčastniť na zasadnutiach ...

§ 9 - Zloženie dozornej rady a členstvo v dozornej rade
(1)

Dozorná rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.

(2)

Minister vymenúva a odvoláva

a)
predsedu dozornej rady,
b)
dvoch členov dozornej rady,
c)
jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského paralympijského výboru,
d)
jedného člena dozornej rady na návrh Slovenského olympijského a športového výboru.
(3)

Ak osoby oprávnené podať návrh podľa odseku 2 písm. c) a d) na základe výzvy ministerstva školstva v ...

(4)

Za člena dozornej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti ekonómie, manažmentu alebo práva.
(5)

K návrhu na vymenovanie člena dozornej rady sa prikladá

a)
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
štruktúrovaný životopis,
c)
doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
d)
písomný súhlas s navrhnutím za člena dozornej rady.
(6)

Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje § 5 ods. 6 písm. a) až i). Funkcia člena dozornej ...

(7)

Člen dozornej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť zmenu skutočností podľa odsekov 4 a 6 predsedovi ...

(8)

Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej ...

§ 10 - Funkčné obdobie člena dozornej rady
(1)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je šesť rokov.

(2)

Funkčné obdobie člena dozornej rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni zániku funkcie člena dozornej ...

(3)

Členstvo v dozornej rade sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o ...
c)
odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(4)

Minister odvolá člena dozornej rady, ak

a)
porušil závažným spôsobom tento zákon alebo vnútorné predpisy fondu,
b)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa § 9 ods. 6, alebo
c)
podá návrh na odvolanie člena dozornej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.
(5)

Minister môže odvolať člena dozornej rady na návrh predsedu dozornej rady, ak sa člen dozornej rady ...

(6)

Ak sa členstvo v dozornej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa odseku 3 písm. ...

§ 11 - Kancelária
(1)

Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením ...

(2)

Kancelária najmä preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí, predkladá žiadosti odborným komisiám na ...

§ 12 - Odborné komisie
(1)

Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu. ...

(2)

Odborné komisie posudzujú žiadosti a odporúčajú správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku, ...

(3)

Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný ...

(4)

Podrobnosti o zasadnutiach a rokovaní odborných komisií upravujú rokovacie poriadky jednotlivých odborných ...

§ 13 - Členstvo v odbornej komisii
(1)

Odborné komisie majú najmenej troch členov. Predsedom odbornej komisie je vždy člen správnej rady.

(2)

Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti športu,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná.
(3)

Funkčné obdobie člena odbornej komisie je päť rokov. Funkčné obdobie člena odbornej komisie sa začína ...

(4)

Funkcia člena odbornej komisie je nezlučiteľná s funkciou predsedu správnej rady a funkciou člena dozornej ...

(5)

Funkcia člena odbornej komisie sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi ...
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
stratou bezúhonnosti alebo
f)
obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
(6)

Člena odbornej komisie správna rada môže odvolať aj bez uvedenia dôvodu.

§ 14 - Spoločné ustanovenia k členstvu v orgánoch fondu a v odborných komisiách
(1)

Člen správnej rady, člen dozornej rady a člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie ...

(2)

Členstvo v správnej rade, členstvo v dozornej rade a členstvo v odborných komisiách je nezastupiteľné. ...

(3)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie a členov odborných komisií sa vzťahuje osobitný predpis.3a) ...

Poskytovanie príspevku na projekt
§ 15 - Všeobecné ustanovenia
(1)

Príspevok na projekt sa poskytuje na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle fondu a v Informačnom ...

a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
b)
konkrétne podmienky poskytnutia príspevku na projekt vrátane maximálnej výšky príspevku na projekt,
c)
vzor žiadosti,
d)
doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
e)
termín na doručenie žiadostí,
f)
okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie príspevku na projekt (ďalej len „žiadateľ“),
g)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(2)

(3)

O poskytnutí príspevku na projekt rozhodne správna rada do 60 dní odo dňa uplynutia termínu na doručenie ...

a)
poskytnutí príspevku na projekt alebo
b)
neposkytnutí príspevku na projekt.
(4)

Rozhodnutie správnej rady podľa odseku 3 fond zverejní na svojom webovom sídle a v Informačnom systéme ...

(5)

Na príspevok na projekt nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je možné odvolanie. ...

(6)

Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ použiť výlučne na účel uvedený v zmluve o príspevku ...

(7)

Príspevok na projekt nemožno poskytnúť na

a)
krytie straty,
b)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
e)
úhradu daní a sankčných odvodov,
f)
úhradu pokút.
(8)

Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na projekt alebo jeho časť v určenej lehote, ak

a)
ho použil v rozpore s dohodnutým účelom,
b)
stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5) alebo
c)
porušil povinnosť uvedenú v zmluve.
(9)

Kontrolu použitia príspevku na projekt, dodržiavania účelu a podmienok uvedených v zmluve je oprávnený ...

(10)

Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ...

§ 16 - Žiadateľ
(1)

Žiadateľom môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia, obec, samosprávny kraj alebo ...

(2)

Príspevok na projekt možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a)
je zapísaný v Informačnom systéme športu,
b)
má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov,5)
c)
je bezúhonný; ak je žiadateľom právnická osoba, vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov ...
d)
predložil vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu,
e)
vrátil fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8,
f)
uhradil administratívny poplatok podľa § 18.
(3)

Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok na projekt, nesmie previesť príspevok na projekt na inú fyzickú ...

(4)

Žiadateľom nemôže byť

a)
člen odbornej komisie, člen dozornej rady, člen správnej rady alebo ich blízka osoba,
b)
právnická osoba, ktorej členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov alebo ...
§ 17 - Predkladanie a posúdenie žiadostí
(1)

Žiadateľ v žiadosti uvedie, na aký účel a v akej sume žiada príspevok na projekt.

(2)

Prílohou žiadosti je:

a)
popis projektu a účelu projektu,
b)
celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
c)
doklad o splnení podmienky podľa § 15 ods. 2, ak sa vyžaduje,
d)
doklad o zriadení platobného účtu7) žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý žiadateľ ...
e)
potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 18,
f)
iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti uvedené vo výzve.
(3)

Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je ...

(4)

Po doručení žiadosti kancelária overí, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 16, či je žiadosť ...

(5)

Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne nedostatky, kancelária písomne ...

(6)

Ak žiadateľ nedoplnil žiadosť alebo neodstránil nedostatky v lehote podľa odseku 5, kancelária vyradí ...

(7)

Žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 4, postúpi kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. ...

(8)

(9)

Odborná komisia žiadosť s jej písomným hodnotením predkladá správnej rade na rozhodnutie.

(10)

Na žiadosti vyhodnocované podľa kritérií a podmienok určených vo výzve, ktoré je možné vyhodnotiť na ...

§ 18 - Administratívny poplatok
(1)

Za spracovanie žiadosti je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.

(2)

Administratívny poplatok je nevratný.

(3)

Administratívny poplatok sa platí vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však ...

§ 19 - Zmluva
(1)

Príspevok na projekt sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.

(2)

Zmluva obsahuje

a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)
výšku schváleného príspevku na projekt,
d)
účel, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje,
e)
podmienky a termín použitia príspevku na projekt,
f)
termín vyúčtovania príspevku na projekt,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto ...
h)
termín poukázania výnosov a číslo bankového účtu fondu, na ktorý sa tieto finančné prostriedky vracajú, ...
i)
podmienky poskytnutia príspevku na projekt, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných ...
j)
spôsob kontroly použitia príspevku na projekt,
k)
výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na ...
l)
záväzok používať dlhodobý majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok na projekt, na športový účel, a ...
m)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
n)
ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím príspevku na projekt.
§ 20 - Športový poukaz
(1)

Fond môže poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu, ktorého účelom je ...

(2)

Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu schvaľuje správna rada v závislosti od disponibilného ...

(3)

Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov ...

(4)

Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa ...

(5)

Na poskytnutie športového poukazu má nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej hranice určenú ...

§ 20a - Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)

Fond môže na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky na zmiernenie následkov mimoriadnej ...

(2)

Osobitná výzva sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu. Osobitná výzva obsahuje ...

a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa mimoriadna podpora poskytuje,
b)
konkrétne podmienky poskytnutia mimoriadnej podpory a jej výšku,
c)
vzor žiadosti,
d)
doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,
e)
termín na doručenie žiadostí,
f)
okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory.
(3)

Mimoriadna podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy. Proti tomuto rozhodnutiu ...

Financovanie a hospodárenie fondu
§ 21
(1)

Fond sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s činnosťou fondu na samostatnom účte v Štátnej ...

(2)

Príjmy fondu tvoria najmä

a)
príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 22,
b)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
c)
príjmy z úrokov,
d)
vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých ...
e)
administratívne poplatky podľa § 18,
f)
dary a príspevky od iných osôb,
g)
príjmy z vykonávania činností podľa § 2 písm. g),
h)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
i)
iné príjmy.
(3)

Finančné prostriedky podľa odseku 2 písm. a) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa ...

(4)

Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa ...

(5)

Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok ...

(6)

Fond je povinný použiť na podporu športu najmenej 95 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

(7)

Fond je oprávnený na vlastnú prevádzku použiť najviac 5 % sumy príjmov podľa odseku 2 písm. a).

(8)

Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.12) Účtovná závierka a výročná správa fondu musia byť ...

(9)

Výročná správa fondu obsahuje

a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu,
b)
prehľad poskytnutých finančných prostriedkov,
c)
zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke,
d)
stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,
e)
ďalšie údaje určené správnou radou.
(10)

Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,2) ak tento zákon neustanovuje inak. Fond ...

(11)

Hospodárenie s prostriedkami fondu podlieha kontrole podľa osobitného predpisu.15)

§ 22 - Príspevok do fondu
(1)

Ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 000 000 eur najneskôr ...

(2)

Ministerstvo školstva poskytuje fondu príspevok podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí príspevku. ...

Spoločné ustanovenia
§ 23
(1)

(2)

Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.16) ...

(3)

Postupom podľa tohto zákona nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.4)

(4)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická ...

(6)

Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom ...

§ 24
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak odsek 2 neustanovuje ...

(2)

Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom ...

§ 25 - Prechodné ustanovenia
(1)

Vláda vymenuje členov správnej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

(2)

Minister vymenuje členov dozornej rady najneskôr do 30. novembra 2019.

(3)

Ministerstvo školstva poskytne fondu najneskôr do 30. novembra 2019 mimoriadny príspevok určený na zabezpečenie ...

(4)

Predseda správnej rady zvolá prvé zasadnutie správnej rady najneskôr do 15. decembra 2019.

(5)

Správna rada schváli štatút fondu najneskôr do 15. januára 2020.

(6)

Predseda správnej rady vymenuje členov odborných komisií najneskôr do 31. januára 2020.

Čl. II

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. ...

V § 12 ods. 1 prvej vete sa za slová „môže byť len“ vkladajú slová „Slovenský olympijský a športový ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aac znie:

„8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 38ei ods. 2 sa slová „predpisu64)“ nahrádzajú slovami „predpisu8aac)“.

Čl. IV

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 23 ods. 6 písm. d) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami ...

2.

V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 31 ods. 3 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

4.

V § 31 ods. 3 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

5.

V § 31 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. c) a vykonáva športovú činnosť na ...

6.

V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).

7.

V § 32 ods. 5 písmeno i) znie:

„i) zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,54a) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného ...

8.

§ 115 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Športová organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru zánik ...

9.

V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
športová organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 16.“.

Čl. V

Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 ...

V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zaradenej“ vkladajú slová „v čase získania príslušnej medaily alebo ...

ČI. VI

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 ...

1.

Slová „Slovenský olympijský výbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem prílohy č. 1 nahrádzajú ...

2.

V § 3 písm. h) treťom bode sa za slovo „súťaž“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „v uznanom športe ...

3.

V § 3 písm. h) sa vypúšťa štvrtý bod.

4.

V § 3 písm. u) sa za slovo „reprezentantov“ vkladajú slová „a zoskupení v individuálnych športoch“.

5.

V § 6 odseky 4 až 6 znejú:

„(4)

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. ...

(5)

Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ...

(6)

Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné ...

6.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9)

Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné ...

7.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „obzvlášť závažný“.

8.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo”.

9.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

10.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)

trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o ...

11.

V § 8 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)

zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.“.

12.

V § 9 ods. 4 písm. a) sa číslo „100 000“ nahrádza číslom „250 000“.

13.

V § 9 ods. 4 písm. b) sa číslo „400 000“ nahrádza číslom „800 000“.

14.

V § 20 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slová „štatutárnom orgáne“ vkladá čiarka a slová „kontrolnom ...

15.

V § 50 odsek 4 znie:

„(4)

Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že

a)

sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b)

voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol ...

16.

V § 60 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hlavný kontrolór športu vykonáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 15 ods. 9 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých ...

17.

V § 65 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

18.

V § 67 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)

zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. ...

19.

V § 68 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Váhy navrhnuté národným športovým zväzom schvaľuje ministerstvo ...

20.

V § 68 ods. 6 sa slová „písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76“ nahrádzajú slovami ...

21.

V § 69 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.

22.

V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať ...

23.

V § 75 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej ...

24.

V § 75 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. ...

25.

§ 76 sa vypúšťa.

26.

V § 79 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)

register projektov podpory športu podľa osobitného predpisu.32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 310/2019 Z. z.“.

27.

V § 79 ods. 5 sa za slová „športovej organizácie“ vkladajú slová „alebo Fondu na podporu športu“.

28.

V § 80 ods. 1 písm. d) sa za slovo „poukazu“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

„34a) § 20 zákona č. 310/2019 Z. z.“.

29.

V § 80 ods. 2 písmeno r) znie:

„r)

dátumy posledných troch účastí na súťaži,“.

30.

V § 80 ods. 11 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

31.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

32.

V § 82 ods. 1 sa slová „e) a g)“ nahrádzajú slovami „b), e), g) a i)“.

33.

V § 82 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.

34.

Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 82a - Register projektov podpory športu
(1)

V registri projektov podpory športu sa zverejňujú

a)
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
b)
žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
c)
žiadatelia o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu,
d)
prijímatelia príspevku na projekt podpory športu,
e)
zápis z rokovania správnej rady Fondu na podporu športu,
f)
rozhodnutia o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu vrátane jeho výšky,
g)
rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia,
h)
zoznam poskytovateľov športových poukazov,
i)
vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu.
(2)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od ...

(3)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. b) a c) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od doručenia ...

(4)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. e) vykoná Fond na podporu športu do desiatich dní od zasadnutia správnej ...

(5)

Zápis údajov podľa odseku 1 písm. i) vykoná prijímateľ príspevku na projekt podpory športu v lehote ...

35.

V § 83 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) sa za slovo „získaním“ vkladajú slová „úplného stredného všeobecného ...

36.

V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)

zabezpečuje športovú činnosť športovým odborníkom, ktorý nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 7 ods. ...

37.

V § 95 ods. 7 a v § 97 ods. 6 a 10 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.

38.

V § 97 ods. 5 sa za slová „športových zväzov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb v oblasti športu“. ...

39.

V § 99 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

40.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 440/2015 Z. z. OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO ...

Čl. VII

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

1.

V § 15 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okresný úrad v sídle ...

2.

V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

3.

V § 15 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

4.

V § 15 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

5.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca ...

6.

V § 90a sa slová „31. mája 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“.

7.

Doterajší text § 90a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku ...

ČI. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r .

Poznámky

 • 1)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...
 • 3)  § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a ...
 • 3a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o ...
 • 5)  § 66 a 67 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 7)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 9)  § 3 písm. n) zákona č. 440/2015 Z. z.
 • 10)  § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 14)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 17)  § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore