Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 10/2024 účinný od 10.02.2024

Platnosť od: 09.02.2024
Účinnosť od: 10.02.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným 10/2024 účinný od 10.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 10/2024 s účinnosťou od 10.02.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Prechodné ustanovenie účinné od 10. februára 2024
Rozúčtovanie pracovných odmien odsúdených zaradených do práce v roku 2024 sa vykoná podľa tohto nariadenia a podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 10. februára 2024.“.

2.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Mesačné pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce (v eurách mesačne)

Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 284,30 308,50 333,60 545,70
2 od 5 do 10 rokov 297,20 321,20 348,80 570,00
3 nad 10 rokov 309,50 335,00 363,10 593,00


Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2023 Z. z.
Hodinové pracovné tarify pre odsúdených zaradených do práce (v eurách za hodinu)
Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 1,634 1,773 1,917 3,136
2 od 5 do 10 rokov 1,708 1,846 2,005 3,276
3 nad 10 rokov 1,779 1,925 2,087 3,408
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2024.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore