Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 05.05.2020


Platnosť od: 20.12.2001
Účinnosť od: 05.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD9 DS13 EU PP44 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 05.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 540/2001 s účinnosťou od 05.05.2020 na základe 107/2020


§ 18
Spravodajské jednotky

(1)
Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.
(2)
Orgány zabezpečujúce výkon štátnej štatistiky sú povinné na vykonanie programom ustanovených štátnych štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke formuláre v písomnej podobe alebo spravodajskej jednotke oznámiť, kde je u nich na webovom sídle dostupná elektronická podoba formulára a poskytnúť spravodajskej jednotke potrebnú metodickú pomoc. Tieto orgány vytvoria na svojom webovom sídle prístup na podávanie elektronických formulárov. Podrobnosti o podávaní formulárov elektronickou formou zverejnia na svojom webovom sídle.
(3)
Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe štátnych štatistických zisťovaní ustanoveným spôsobom podľa odseku 5.
(4)
Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním.
(5)
Spravodajská jednotka poskytuje úradu údaje požadované na štatistické zisťovanie vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť podľa odseku 3 splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe. Na poskytovanie údajov prostredníctvom elektronických formulárov štatistických zisťovaní podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona.4a)
(6)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania údajov spravodajskými jednotkami ustanoví úrad vyhláškou.
(7)
Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.
(8)
Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva.5)
(9)
Ak spravodajská jednotka nie je objektívne schopná splniť spravodajskú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu alebo v termíne podľa programu štátnych štatistických zisťovaní v súvislosti s vyhlásením výnimočného stavu,1) núdzového stavu2) alebo mimoriadnej situácie,3) alebo s tým súvisiacich okolností, úrad, ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy, ktoré sú príslušné na vykonanie štatistického zisťovania ustanoveného programom štátnych štatistických zisťovaní, môžu prijímať opatrenia spočívajúce najmä v
a)
prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty,
b)
zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického zisťovania,
c)
zabezpečení náhradných foriem získania údajov,
d)
zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.
(10)
Opatrenie podľa odseku 9 sa prijme najdlhšie na dobu trvania výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, alebo s tým súvisiacich okolností.
(11)
Na prijatie opatrenia podľa odseku 9 sa nevzťahuje správny poriadok. Orgán, ktorý opatrenie podľa odseku 9 prijal, ho zverejní na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 32

(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do
a)
3 320 eur za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 alebo § 20 ods. 3 spravodajskou jednotkou,
b)
1 660 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných štatistických údajov,
c)
665 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 3 a 8.
(2)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štatistické zisťovanie.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia príslušná na jej uloženie porušenie povinnosti zistili, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
(5)
Na uloženie pokuty je príslušný úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia, ktorá vykonáva štatistické zisťovanie a voči ktorej má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Za nesplnenie povinnosti podľa § 18 ods. 3, § 18 ods. 4 alebo podľa § 20 ods. 3 sa nepovažuje konanie spravodajskej jednotky v súlade s opatrením podľa § 18 ods. 9.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore