Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.04.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD9 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 172/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 8a
Dotácia na vedecko-technické služby

(1)
Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na činnosti podľa § 8.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť a použiť aj na
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti podľa odseku 1 a sú dohodnuté v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,12a)
b)
náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním činnosti podľa odseku 1.
(3)
Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská akadémia vied.
(4)
Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.
(5)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je bezúhonný podľa § 14 ods. 3, spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12b) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12ba) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou,12c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.12d)
(7)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(8)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie zverejneného ministerstvom školstva na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „centrálny informačný portál“) alebo ústredným orgánom na jeho webovom sídle alebo Slovenskou akadémiou vied na jej webovom sídle.
(9)
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje informácie najmä o
a)
druhu činnosti podľa § 8 ods. 2, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
b)
základnom cieli poskytnutia dotácie a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocovať, a počte bodov prislúchajúcich k jednotlivým výberovým kritériám,
c)
výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa,
d)
adrese prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
e)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
f)
formulári žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
g)
okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu,
h)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie,
i)
najvyššej a najnižšej výške dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie,
j)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie,
k)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
(10)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, tituly a adresa trvalého pobytu štatutárnych zástupcov,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
meno, priezvisko, tituly,
3.
adresa trvalého pobytu,
4.
miesto podnikania,
5.
identifikačné číslo,
6.
daňové identifikačné číslo.
(11)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje
a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa,
b)
podrobné vecné vymedzenie činnosti podľa odseku 9 písm. a), na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
c)
termín, formu a miesto ukončenia činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
d)
informáciu, či žiadateľ na druh činnosti podľa písmena b) nepožiadal o dotáciu aj iného poskytovateľa alebo ju už poberá,
e)
tabuľkovo spracovaný rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, z toho osobitne výšku požadovanej dotácie a jej rozpis, pričom žiadateľ osobitne uvedie výšku prostriedkov požadovaných na mzdové náklady a ostatné osobné náklady a osobitne výšku prostriedkov požadovaných na náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty,
f)
súhlas žiadateľa so zverejnením jeho identifikačných údajov,
g)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(12)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:
a)
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12e)
b)
údaje štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo údaje fyzickej osoby – podnikateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12ba)
c)
prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné,
e)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované.
(13)
Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné účtovné obdobie najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti do verejnej časti registra účtovných závierok,12ea) ak taká účtovná závierka alebo výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená.
(14)
Žiadateľ na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie dotácie.
(15)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), ak je poskytovateľom dotácie ministerstvo školstva, alebo príslušný minister, vedúci, riaditeľ alebo predseda, ak je poskytovateľom dotácie ústredný orgán, alebo predseda Slovenskej akadémie vied, ak je poskytovateľom dotácie Slovenská akadémia vied. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie minister školstva, príslušný minister, vedúci, riaditeľ, predseda ústredného orgánu alebo predseda Slovenskej akadémie vied vychádza z odporúčaní odbornej komisie pre poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), ktorú si zriaďujú osobitne na tento účel.
(16)
Komisia má ako poradný orgán poskytovateľa dotácií najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12f) nesmie byť
a)
žiadateľom o dotáciu,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o dotáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o dotáciu,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o dotáciu alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ o dotáciu členom.
(17)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených v oznámení o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa odseku 9 písm. b). Jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť pri vyhodnocovaní očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa o dotáciu.
(18)
Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie upraví štatút komisie, ktorý vydá poskytovateľ dotácií.
(19)
Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu pri použití dotácie, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.12g)
(20)
Poskytovateľ dotácie poskytuje dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 10,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
účel, druh, výšku a dobu použitia dotácie,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
prínosy poskytnutej dotácie podľa odseku 12 písm. f),
h)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(21)
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie je aj rozpočet príjmov a výdavkov podľa odseku 11 písm. e).
(22)
Poskytovateľ dotácie vykonáva kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu.12h) Poskytovateľ dotácie kontroluje aj účelnosť použitia dotácie na základe správy predloženej príjemcom dotácie najneskôr do troch mesiacov po skončení poskytovania dotácie.
(23)
Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na centrálnom informačnom portáli.
(24)
Ústredné orgány a Slovenská akadémia vied zverejňujú zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií a ich výšku, zmluvy o poskytnutí dotácie12i) a zoznam žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté dotácie vrátane dôvodu neposkytnutia dotácie, a informáciu o tom, ktoré žiadosti o poskytnutie dotácie boli schválené na základe odporúčania komisie a ktoré boli schválené napriek neodporúčaniu komisie, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia na svojom webovom sídle.
(25)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.12j)
zobraziť paragraf
§ 26a
Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja

(1)
Účelom hodnotenia spôsobilosti osôb podľa § 7 na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „hodnotenie spôsobilosti“), ktorým sa poskytuje podpora na výskum a vývoj podľa § 16 ods. 2 písm. a), je hodnotiť kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
(2)
Odborným hodnotiteľským orgánom ministerstva školstva, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je hodnotiteľská komisia, ktorá sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov ústredných orgánov, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby podľa § 7 písm. a) a b) uskutočňujúce výskum a vývoj, na základe návrhov orgánov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov.
(3)
Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých desať členov sú zástupcovia aplikovaného výskumu, zástupcovia vývoja a zástupcovia podnikateľskej sféry. Za člena hodnotiteľskej komisie môže byť vymenovaná len bezúhonná fyzická osoba podľa § 14 ods. 3. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12ba) Údaje podľa štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Funkčné obdobie člena hodnotiteľskej komisie je šesťročné. Na člena hodnotiteľskej komisie sa primerane vzťahuje § 27 ods. 1 a 3. Na zánik členstva v hodnotiteľskej komisii sa primerane vzťahuje § 14 ods. 6.
(5)
Hodnotiteľská komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, v ktorých sa táto činnosť vykonáva.
(6)
Podrobnosti o zložení hodnotiteľskej komisie, jej činnosti a o spôsobe jej rokovania upraví štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo školstva.
(7)
Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnotiteľskou komisiou sú najmä
a)
publikačná činnosť v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte a citácie z publikačnej činnosti v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
b)
prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie35a) a v inom štáte,
c)
zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
d)
licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
e)
výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja,
f)
účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spoločenskej praxi,
g)
účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
h)
účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
i)
zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
j)
certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja.
(8)
Minister školstva môže upraviť rozsah a štruktúru ukazovateľov podľa odseku 7 s prihliadnutím na zaradenie hodnotenej osoby do sektora výskumu a vývoja podľa § 7.
(9)
Na právnické osoby podľa § 7 písm. c) a organizácie Slovenskej akadémie vied sa odseky 1 až 8 nevzťahujú.
(10)
Hodnotiteľská komisia je oprávnená pre plnenie svojich úloh požadovať od hodnotenej osoby informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre jej činnosť.
(11)
Hodnotenie spôsobilosti sa vykonáva na základe žiadosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom štátnej správy a osôb podľa § 7 písm. d) a e) (ďalej len „žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti“). Ministerstvo školstva na základe hodnotenia spôsobilosti podľa odseku 7 vydáva žiadateľovi o hodnotenie spôsobilosti osvedčenie o spôsobilosti a tým oprávnenie uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 3.
(12)
Ministerstvo školstva vydá právnickým osobám podľa § 7 písm. c) a organizáciám Slovenskej akadémie vied osvedčenie o spôsobilosti na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitných predpisov.35b)
(13)
Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je šesť rokov od jeho vydania.
(14)
Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti žiadateľa o hodnotenie spôsobilosti a obsahu podkladov pre hodnotenie spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(15)
Hodnotenie spôsobilosti podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(16)
Ministerstvo školstva osvedčenie o spôsobilosti odníme, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(17)
Osvedčenie o spôsobilosti zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti,
c)
uplynutím jeho platnosti.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore