Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.03.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST64JUD16414DS61EUPPČL5

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.2023 do 30.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.03.2023 na základe 497/2022

Legislatívny proces k zákonu 497/2022§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
b)
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
c)
teplárenstvo a plynárenstvo,
d)
dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,
e)
podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
f)
stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
g)
vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
h)
ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
i)
hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
j)
puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k)
kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l)
riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
m)
odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
n)
stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d),
o)
preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky a bezpečnosti a verejného poriadku v Európskej únii.
(2)
Minister hospodárstva Slovenskej republiky je predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu
a)
zabezpečuje hodnotenie legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov,
b)
zodpovedá za politiku lepšej regulácie, agendu RIA 2020 a dohliada na znižovanie administratívnej záťaže,
c)
predkladá vláde návrhy na zjednodušenie právnej úpravy pre podnikanie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore