Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020


Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.07.2020
Účinnosť do: 30.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50 JUD21310 DS50 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.07.2020 na základe 134/2020

Legislatívny proces k zákonu 134/2020§ 3
Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
j)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
l)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
m)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
n)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 10
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
b)
oblasť investícií v rozsahu strategického plánovania a strategického projektového riadenia, ako aj koordináciu investičných projektov a vypracovanie národného strategického investičného rámca v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030,
c)
koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja,
d)
centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
zobraziť paragraf
§ 13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
(2)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.
(3)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.
(4)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.
(5)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov, stálymi rozhodcovskými súdmi, rozhodcami a disciplinárnu právomoc nad rozhodcami oprávnenými rozhodovať spotrebiteľské spory.
(6)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Obchodného vestníka.
(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.
(8)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.
(9)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv.
zobraziť paragraf
§ 21
Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky,
b)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
c)
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
d)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
e)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
f)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
g)
Úrad pre verejné obstarávanie,
h)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
i)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
j)
Národný bezpečnostný úrad.
zobraziť paragraf
§ 22

(1)
Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády. Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda.
(2)
Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)
(3)
Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1c)
(4)
Na čele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1ca)
(5)
Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
(6)
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného predsedu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1cb) Podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
(7)
Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca alebo podriadený štátny zamestnanec1cc) určený vedúcim. Zástupcu alebo určeného štátneho zamestnanca môže vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky poveriť aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 24

(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,
b)
kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje plánovanie v oblasti investícií a strategického plánovania a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou, § 10 tým nie je dotknutý. Národný strategický investičný rámec obsahuje stratégiu smerovania krajiny do budúcnosti vrátane vývoja podielu poľnohospodárstva, výroby, služieb a následne digitalizácie a výskumu a vývoja či inovácií na hospodárstve Slovenskej republiky.
(5)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(6)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(7)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva posúdenie interných a externých právnych služieb a právneho zastúpenia vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti v rozsahu podľa § 1aaa.
(8)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje pre ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 21 písm. b) až j) legislatívne činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; tým nie je dotknutý § 37. Úrad vlády Slovenskej republiky môže, na základe dohody s príslušným ministerstvom, zabezpečovať činnosti podľa prvej vety aj pre ministerstvá.
(9)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
(10)
Úlohy uvedené v odsekoch 6 až 9 zabezpečuje podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 40
Platové náležitosti

(1)
Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 40ah

(1)
Pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
(4)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky považuje za zriaďovateľa organizácie založenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 40ai

(1)
Pôsobnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až j) v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov, iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až i) na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. b) až i) a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodami medzi ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy uvedenými v § 21 písm. b) až i) a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z ostatných ústredných orgánov štátnej správy na Úrad vlády Slovenskej republiky. V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 Úrad vlády Slovenskej republiky prijme podľa osobitného predpisu7) do stálej štátnej služby občana, ktorý bol príslušníkom Národného bezpečnostného úradu. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Národného bezpečnostného úradu a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upraví dohodou medzi Národným bezpečnostným úradom a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 neprechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo služobného pomeru, ak k 1. júlu 2020 ústredný orgán štátnej správy uvedený v § 21 písm. j) trvalo vyšle osoby v služobnom pomere na plnenie úloh Úradu vlády Slovenskej republiky. Za nadriadeného podľa osobitného predpisu vyslaných osôb podľa prvej vety sa považuje príslušný zamestnanec Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje vo veciach služobného pomeru. Doba vyslania podľa prvej vety trvá počas plnenia úloh podľa § 24 ods. 8.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 40aj

(1)
Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti zabezpečovania vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad vlády Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2020 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej. Majetok štátu, ktorý bol k 30. júnu 2020 v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza k 1. júlu 2020 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore