Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69044
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019


Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST47 JUD2157 DS49 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 313/2018


§ 1a

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnosť vlády zverejňovať texty materiálov podľa osobitného predpisu.1) Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.
zobraziť paragraf
§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej republiky; rovnaké úlohy plní Úrad vlády Slovenskej republiky aj pre predsedu vlády ako jeho výkonný orgán. Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy spojené s technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 4

(1)
Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
(2)
Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.
(3)
Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú. Vláda môže určiť, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh v oblasti športu. Vláda môže určiť, že na ministerstve dočasne pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.
zobraziť paragraf
§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
poľnohospodárstvo,
b)
lesné hospodárstvo,
c)
pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
d)
závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e)
veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
f)
rastlinolekársku starostlivosť,
g)
plemenársky dozor,
h)
rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
i)
poľovníctvo,
j)
potravinárstvo a potravinový dozor,
k)
spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
l)
regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
m)
pozemkové spoločenstvá.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.
zobraziť paragraf
§ 24
Úrad vlády Slovenskej republiky

(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,
b)
kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie.
zobraziť paragraf
§ 34a
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

(1)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
b)
oblasť informatizácie spoločnosti,
c)
oblasť investícií.
(2)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.
(3)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní verejných prostriedkov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
(4)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti investícií zabezpečuje strategické plánovanie a strategické projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca, ako aj koordináciu investičných projektov určených vládou Slovenskej republiky.
(5)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
zobraziť paragraf
§ 40
Platové náležitosti

(1)
Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu určuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
zobraziť paragraf
§ 40ae

(1)
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2018 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2019 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore