Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.02.2024

Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 01.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD27DS10EUPPČL0

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 91/2010 s účinnosťou od 01.02.2024 na základe 7/2024 a 8/2024


§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podporou cestovného ruchu aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo,
b)
integrovaným informačným systémom cestovného ruchu databáza informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk cestovného ruchu, zariadení a poskytovateľov služieb obvykle využívaných v cestovnom ruchu, o podujatiach týkajúcich sa cestovného ruchu,
c)
udržateľným produktom cestovného ruchu súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov,
d)
prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie,
e)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu,
f)
komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, napríklad ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite,
g)
rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu nárast poskytovania služieb v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer doručený Ministerstvu cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak zároveň vedie k vytvoreniu minimálneho počtu nových pracovných miest.
zobraziť paragraf
§ 4
Ministerstvo

Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu:
a)
vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
b)
vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
c)
vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,
d)
zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,
e)
podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
f)
spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,
g)
spolupracuje s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami pôsobiacimi v cestovnom ruchu pri podpore a rozvoji výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu,
h)
spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach,
i)
spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“),
j)
plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva
1.
vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a združeniach cestovného ruchu,
2.
v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ruchu,
3.
vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
k)
zabezpečuje
1.
plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu,
2.
zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov,
3.
plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,
l)
zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu,
m)
vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,
n)
podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „organizácie cestovného ruchu“) a turistických informačných centier,
o)
zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,
p)
podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
q)
poskytuje investičnú pomoc, ak ide o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu,1a)
r)
zabezpečuje koordináciu vypracovania návrhu a realizácie propagácie a prezentácie Slovenskej republiky ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,
s)
môže zriaďovať a rušiť zahraničné zastúpenia cestovného ruchu a vnútroštátne regionálne pracoviská,
t)
zabezpečuje prostredníctvom vnútroštátnych regionálnych pracovísk zber a výmenu územných údajov, komunikáciu s partnermi, podieľa sa na marketingovej podpore predaja produktov cestovného ruchu regionálneho a národného charakteru a plní na území príslušných regiónov úlohy, ktoré vyplývajú zo schválených koncepčných dokumentov cestovného ruchu.
zobraziť paragraf
§ 27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu

(1)
Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria:
a)
rekreačný poukaz,
b)
podpora rozvoja turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel, a to najmä infraštruktúry líniového typu (cykloturistika), cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie, formou dotácie,9aaa)
c)
poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu,
d)
príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19,
e)
príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi9aa) v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“),
f)
príspevok na pomoc podnikom v súvislosti so zmiernením negatívnych ekonomických následkov v sektore cestovného ruchu.
(2)
Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu.9a) Rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu9a) vydávajúcim rekreačný poukaz.
(3)
Rekreačný poukaz sa vydáva pre fyzickú osobu a je neprenosný. Rekreačný poukaz slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu9b) a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.
zobraziť paragraf
§ 27k
Príspevok za ubytovanie

(1)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) poskytne príspevok za ubytovanie v ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky.
(2)
Ubytovacím zariadením podľa odseku 1 sa rozumie budova, v ktorej sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
(3)
O príspevok za ubytovanie môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu9w) (ďalej len „osoba poskytujúca ubytovanie“) odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s ministerstvom dopravy zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.
(4)
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za každú noc ubytovania odídenca. Príspevok za ubytovanie možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
(5)
Ministerstvo dopravy vypláca príspevok za ubytovanie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie podľa odseku 3.
(6)
Príspevok za ubytovanie sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu,9x) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytovaním ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.9y) Príspevok za ubytovanie sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení.
(7)
Ministerstvo dopravy je oprávnené vykonávať kontrolu poskytnutia príspevku za ubytovanie podľa odsekov 2 až 4. Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými verejnými prostriedkami a kontrolu dodržiavania podmienok zo vzniknutých zmluvných vzťahov podľa odsekov 1 až 6 vykoná ministerstvo dopravy.
(8)
Ministerstvo dopravy zverejní vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9.
(9)
Výšku príspevku za ubytovanie, dobu jeho poskytovania a náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením na základe návrhu ministerstva dopravy.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Organizácia cestovného ruchu postupuje pri obstarávaní zákaziek podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Dotáciu schváli minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie doručená ministerstvu. Dotáciu poskytne ministerstvo organizácii cestovného ruchu do 30 pracovných dní od schválenia dotácie ministrom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(3)
Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupuje organizácia cestovného ruchu podľa osobitného predpisu.1)
(4)
Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách.
(5)
Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje
a)
zoznam žiadateľov o dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia,
c)
sumu poskytnutej dotácie a
d)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola poskytnutá dotácia s uvedením dôvodu jej neschválenia.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 31g
Prechodné ustanovenia k právnej úprave účinnej od 1. februára 2024

(1)
Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2024.
(2)
Konania o registrácii podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené do 31. januára 2024 vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
(3)
Finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými podľa tohto zákona do 31. januára 2024 a kontrolu dodržania podmienok zo zmluvných vzťahov podľa tohto zákona vykoná Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 10 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9aa)
§ 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9aaa)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
9c)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
9u)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
9v)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
9w)
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9x)
§ 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9y)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore