Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 24.03.2010
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD43 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 91/2010 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 347/2018


§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
podporou cestovného ruchu aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo,
b)
integrovaným informačným systémom cestovného ruchu databáza informácií týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk cestovného ruchu, zariadení a poskytovateľov služieb obvykle využívaných v cestovnom ruchu, o podujatiach týkajúcich sa cestovného ruchu,
c)
produktom cestovného ruchu súbor služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov,
d)
prenocovaním prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.
zobraziť paragraf
§ 3
Plnenie úloh v cestovnom ruchu zabezpečujú

a)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
vyššie územné celky,
c)
obce,
d)
krajské organizácie cestovného ruchu (ďalej len „krajská organizácia“),
e)
oblastné organizácie cestovného ruchu (ďalej len „oblastná organizácia“),
f)
turistické informačné centrá.
zobraziť paragraf
§ 4
Ministerstvo

Ministerstvo plní tieto úlohy v cestovnom ruchu:
a)
vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
b)
vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
c)
vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,
d)
zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách súkromného sektora do cestovného ruchu,
e)
podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
f)
spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,
g)
spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami pôsobiacimi v cestovnom ruchu pri podpore a rozvoji výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu,
h)
spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach,
i)
spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“),
j)
plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva
1.
vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a združeniach cestovného ruchu,
2.
v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ruchu,
3.
vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
k)
zabezpečuje
1.
plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu,
2.
zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov,
3.
plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,
l)
zabezpečuje propagáciu a prezentáciu, priamu aj nepriamu a finančnú aj nefinančnú podporu organizácií pôsobiacich v cestovnom ruchu,
m)
vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,
n)
podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „organizácie cestovného ruchu“) a turistických informačných centier,
o)
zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,
p)
podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov.
(2)
Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území založená podľa tohto zákona.
(3)
Krajská organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.
(4)
Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom schválením jej členstva krajskou organizáciou, pristúpením k zakladateľskej zmluve a stanovám a zapísaním do zoznamu členov krajskej organizácie.
(5)
Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10 % z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských subjektov2) v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(6)
Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia registrovaná podľa tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Oblastná organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov.
(2)
Ak pôsobnosť oblastnej organizácie presahuje územie kraja, jej valné zhromaždenie rozhodne, do ktorej krajskej organizácie bude patriť.
(3)
Oblastná organizácia má neziskový charakter, výnosy sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.
zobraziť paragraf
§ 14
Založenie oblastnej organizácie

(1)
Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou s podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí3) alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave4) a v meste Košice5) (ďalej len „obec“), pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach6) na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 250-tisíc.
(2)
Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie.
(3)
Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.
(4)
Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie.
(5)
Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie.
(6)
Stanovy oblastnej organizácie a ich prílohy obsahujú
a)
uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie,
b)
názov a sídlo oblastnej organizácie,
c)
predmet jej činnosti,
d)
orgány oblastnej organizácie, ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania,
e)
podrobnosti o prijímaní členov, vedení zoznamu členov, o zániku členstva, členskom príspevku a spôsobe stanovenia jeho výšky,
f)
práva a povinnosti členov,
g)
zásady hospodárenia,
h)
spôsob zrušenia oblastnej organizácie a naloženie s likvidačným zostatkom.
(7)
O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi.
zobraziť paragraf
§ 15
Práva a povinnosti oblastnej organizácie

Oblastná organizácia
a)
podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
b)
tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
c)
presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d)
spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e)
podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f)
organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g)
poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h)
spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i)
presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j)
zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
k)
v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l)
iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
m)
zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n)
aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
o)
mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
p)
zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,
q)
môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
r)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
s)
predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1.
zobraziť paragraf
§ 17
Valné zhromaždenie

(1)
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie.
(2)
Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov oblastnej organizácie alebo dozorná rada, zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej organizácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu. To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.
(4)
Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných otázkach podľa odseku 6 je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % prítomných členských obcí a súčasne viac ako 60 % prítomných ostatných členských subjektov.
(5)
Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého určili zakladajúci členovia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.
(6)
Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä
a)
schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
b)
volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,
c)
ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy,
d)
schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
e)
schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti oblastnej organizácie,
f)
rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou,
g)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
h)
schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie,
i)
rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej organizácie vrátane pôžičiek a úverov,
j)
schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného celku,
k)
schvaľuje ročný plán aktivít,
l)
vymenúva likvidátora.
(7)
Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.
zobraziť paragraf
§ 18
Predstavenstvo

(1)
Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
(2)
Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom obce a ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec. Oblastné organizácie, ktorých členom je len jedna obec, si upravia zloženie a zastúpenie členov v predstavenstve v stanovách.
(3)
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu oblastnej organizácie.
(4)
Predstavenstvo
a)
zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
b)
predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie,
c)
podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov,
d)
zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e)
vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a správu o činnosti a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
f)
hospodári s majetkom oblastnej organizácie,
g)
rozhoduje o vzniku a zániku členstva,
h)
poskytuje informácie členom oblastnej organizácie,
i)
poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí.
(5)
Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.
(6)
Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda.
(7)
Predseda predstavenstva je povinný prizvať na každé zasadnutie valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie výkonného riaditeľa krajskej organizácie, ktorej je oblastná organizácia členom. Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu.
(8)
Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.
(9)
Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
(10)
V mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.
zobraziť paragraf
§ 24
Vznik a zánik oblastnej organizácie

(1)
Na vznik a zánik oblastnej organizácie sa primerane vzťahujú § 10 a 12. Nesplnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 má za následok zánik oblastnej organizácie s likvidáciou.
(2)
Pri registrácii oblastnej organizácie sa vyžaduje doklad o počte prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí, za ktoré bola vybratá daň za ubytovanie za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je oblastná organizácia registrovaná.
(3)
Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení
a)
s likvidáciou, alebo
b)
bez likvidácie.
(4)
Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s likvidáciou, ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu.
zobraziť paragraf
§ 25
Koncepčné dokumenty cestovného ruchu tvorí

a)
koncepcia rozvoja cestovného ruchu, ktorá sa vypracúva pre územia, na ktorých pôsobia krajské a oblastné organizácie; definuje úlohy a ciele rozvoja cestovného ruchu na dlhšie časové obdobie; rieši koncepčné, systémové a strategické otázky príslušného územia v strednodobom výhľade štyroch rokov a v dlhodobom výhľade desiatich rokov; koncepcia sa aktualizuje v prípade potreby, najmenej však raz za štyri roky,
b)
ročný plán aktivít organizácie cestovného ruchu, ktorý predstavuje plán aktivít organizácie cestovného ruchu na príslušný kalendárny rok s výhľadom aktivít na nasledujúce tri roky; na ročný plán aktivít nadväzuje rozpočet organizácie cestovného ruchu,
c)
monitorovacia správa o vývoji cestovného ruchu, ktorá sa spracúva podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok.
zobraziť paragraf
§ 29

(1)
Dotácia sa poskytne len organizáciám cestovného ruchu registrovaným ministerstvom na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti.
(2)
Dotácia sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok s výnimkou prvého roku činnosti organizácie cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a organizáciou cestovného ruchu.
(3)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
výšku a spôsob poskytnutia dotácie,
e)
podmienky poskytnutia dotácie,
f)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie,9a)
g)
lehotu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov,
h)
lehotu a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
lehotu odvedenia úrokov z poskytnutej dotácie,
j)
práva a povinnosti zmluvných strán,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(4)
Dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže poskytnúť ministerstvo
a)
oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
b)
krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho územného celku v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastných organizácií, ktoré sú členmi krajskej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.
(5)
Ak územná pôsobnosť oblastnej organizácie zasahuje do územnej pôsobnosti krajskej organizácie a oblastná organizácia nie je jej členom, výška dotácie určená podľa odseku 4 písm. a) bude znížená o 10 %.
(6)
Na poskytnutie dotácie podľa odseku 4 a § 31a nie je právny nárok.
(7)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti organizácie cestovného ruchu a predloženého projektu, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti organizácie cestovného ruchu. Žiadosť o poskytnutie dotácie a návrh projektu doručí organizácia cestovného ruchu (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu najneskôr do 15. marca príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.
(8)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
projekt zameraný na realizáciu hlavných aktivít žiadateľa o dotáciu,
b)
potvrdenie od príslušného správcu dane, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované daňové nedoplatky, nie staršie ako tri mesiace,
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
d)
potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
e)
doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za rok, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu o tom, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
3.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
4.
nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
5.
proti nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
6.
mu nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania.
(9)
Projekt na poskytnutie dotácie organizácii cestovného ruchu obsahuje plán činnosti žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok a rozpočet žiadateľa o dotáciu na príslušný rozpočtový rok.
(10)
Poskytnutú dotáciu možno použiť na
a)
marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
b)
činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu okrem nákladov na mzdy,
c)
tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d)
tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu,
e)
podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f)
infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g)
zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
h)
zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i)
vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.
(11)
Náležitosti projektu, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a podmienky použitia dotácie poskytnutej organizáciám cestovného ruchu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]9a)  § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore