Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 25.04.2020


Platnosť od: 28.04.2005
Účinnosť od: 25.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD9 DS8 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 25.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 172/2005 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 93/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja, postavenie a úlohy orgánov ...

§ 2
Výskum a vývoj
(1)

Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti ...

(2)

Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov ...

(3)

Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho ...

(4)

Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané ...

(5)

Inováciou sa rozumie

a)
nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a ...
b)
nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia ...
c)
nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov, ...
d)
prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e)
nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných ...
f)
zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g)
zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h)
zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
i)
zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
j)
účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.
§ 3
Infraštruktúra výskumu a vývoja

Infraštruktúru výskumu a vývoja tvoria osoby uskutočňujúce výskum a vývoj vrátane obslužných osôb a ...

§ 4
Projekt výskumu a vývoja a projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)

Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových ...

(2)

Projekt rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja (ďalej len „rozvojový projekt“) je súbor zámerov, cieľov ...

(3)

Riešením projektu výskumu a vývoja alebo rozvojového projektu (ďalej len „projekt“) je uskutočňovanie ...

(4)

Žiadateľ je právnická osoba1) alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá predkladá žiadosť o finančné prostriedky ...

(5)

Príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej boli poukázané finančné prostriedky ...

(6)

Spolupríjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej sú príjemcom poukázané finančné ...

(7)

Poskytovateľ je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ...

(8)

Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za určenie účelu použitia finančných ...

§ 5
Štátna vedná a technická politika
(1)

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky je dokument, ktorý obsahuje základné zámery a ciele ...

(2)

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky sa vypracúva na päť až desať rokov a obsahuje aj ...

(3)

Národný program rozvoja vedy a techniky je program v rámci štátneho rozpočtu2) zameraný na uskutočňovanie ...

(4)

Štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja sú osobitnou ...

§ 6
Odbor vedy a techniky
(1)

Odbor vedy a techniky je obsahovo vymedzená oblasť vedy a techniky, v ktorej sa uskutočňuje výskum a ...

(2)

Sústavu odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky určuje Ministerstvo školstva, vedy, ...

(3)

Sústava odborov vedy a techniky sa člení na tieto skupiny odborov vedy a techniky:

a)
prírodné vedy,
b)
technické vedy,
c)
lekárske vedy,
d)
pôdohospodárske vedy,
e)
spoločenské vedy,
f)
humanitné vedy.
§ 7
Sektorová štruktúra výskumu a vývoja

Právnické osoby1) a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a vývoj sa na štatistické účely ...

a)

štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj ...

b)

sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,4a)

c)

sektor vysokých škôl,5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy ...

d)

neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) združenia právnických ...

e)

podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú ...

§ 7a
Centrum excelentnosti výskumu

Centrum excelentnosti výskumu je označenie právnickej osoby,

a)

ktorá vykonáva výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,

b)

ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, ktoré vnikli na ...

c)

ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov ...

d)

ktorej výsledky výskumu sú využívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v ...

e)

ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, ...

f)

ktorej stav technickej infraštruktúry výskumu spĺňa požiadavky pre splnenie cieľov projektov základného ...

g)

ktorej výsledky výskumu sú porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v inom členskom ...

§ 7b
Špecializovaná organizácia vedy a techniky
(1)

Špecializovaná organizácia vedy a techniky je obchodná spoločnosť,9a) ktorej hlavnou činnosťou je podpora ...

(2)

Špecializované organizácie vedy a techniky sú

a)
vedecko-technologický park,
b)
výskumno-vývojové centrum,
c)
technologický inkubátor.
(3)

Špecializovaná organizácia vedy a techniky podľa odseku 2 písm. a) a c) poskytuje najmä

a)
výrobné priestory alebo administratívne priestory,
b)
administratívne služby a materiálne služby,
c)
technickú infraštruktúru,
d)
informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja. ...
(4)

Vedecko-technologický park uskutočňuje najmä podporu komerčného uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja ...

(5)

Výskumno-vývojové centrum zabezpečuje využitie výsledkov výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou ...

(6)

Technologický inkubátor vytvára podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov, ktorí využívajú ...

a)
poradenstvo pri začiatku podnikania,
b)
sprostredkovanie finančnej podpory,
c)
konzultačné služby pre prenos technológií do praxe,
d)
organizovanie seminárov a školení,
e)
služby pre podporu exportu.
(7)

Technologický inkubátor poskytuje podporu začínajúcim malým podnikateľom najviac tri roky od získania ...

(8)

Vznik špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk na vysokých školách upravuje osobitný predpis.9b) ...

(9)

Podpora špecializovaných organizácií vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uskutočňuje ...

§ 8
Vedecko-technické služby
(1)

Vedecko-technické služby sú činnosti vykonávané právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi ...

(2)

Vedecko-technické služby sú:

a)
poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných služieb,
b)
činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
c)
poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
d)
monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov,
e)
technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov,
f)
patentová a licenčná činnosť,
g)
vedecko-technické služby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu,10)
h)
súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného ...
i)
ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného ...
j)
činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja,
k)
činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.
§ 8a
Dotácia na vedecko-technické služby
(1)

Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na činnosti ...

(2)

Dotáciu možno poskytnúť a použiť aj na

a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady osobám, ktoré zabezpečujú vykonávanie činnosti podľa odseku ...
b)
náklady na pracovné cesty a náklady na zahraničné pracovné cesty spojené so zabezpečovaním činnosti ...
(3)

Poskytovateľom dotácie môže byť ministerstvo školstva, ústredný orgán alebo Slovenská akadémia vied.

(4)

Žiadateľom o dotáciu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

(5)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je bezúhonný podľa § 14 ods. 3, spĺňa podmienky podľa tohto ...

(6)

Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou,12c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona ...

(7)

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(8)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ ...

(9)

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje informácie najmä o

a)
druhu činnosti podľa § 8 ods. 2, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
b)
základnom cieli poskytnutia dotácie a výberových kritériách, podľa ktorých sa budú jednotlivé žiadosti ...
c)
výške spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa,
d)
adrese prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
e)
dátume a hodine uzatvorenia prijímania žiadostí o poskytnutie dotácie,
f)
formulári žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
g)
okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu,
h)
výške finančných prostriedkov viazaných na zverejnené oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie ...
i)
najvyššej a najnižšej výške dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie,
j)
spôsobe odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o poskytnutie dotácie,
k)
časovom harmonograme vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie.
(10)

Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:

a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, tituly a adresa trvalého pobytu štatutárnych zástupcov,
b)
ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
meno, priezvisko, tituly,
3.
adresa trvalého pobytu,
4.
miesto podnikania,
5.
identifikačné číslo,
6.
daňové identifikačné číslo.
(11)

Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje

a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa,
b)
podrobné vecné vymedzenie činnosti podľa odseku 9 písm. a), na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, ...
c)
termín, formu a miesto ukončenia činnosti, na ktorú žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie,
d)
informáciu, či žiadateľ na druh činnosti podľa písmena b) nepožiadal o dotáciu aj iného poskytovateľa ...
e)
tabuľkovo spracovaný rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s finančným zabezpečením činnosti, na ktorú ...
f)
súhlas žiadateľa so zverejnením jeho identifikačných údajov,
g)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(12)

Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú:

a)
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,12e)
b)
údaje štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo údaje fyzickej osoby – podnikateľa potrebné na vyžiadanie ...
c)
prínosy poskytnutej dotácie pre rozvoj žiadateľa a pre Slovenskú republiku,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné,
e)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované.
(13)

Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné ...

(14)

Žiadateľ na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie môže predložiť jednu žiadosť ...

(15)

O poskytnutí dotácie rozhoduje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej ...

(16)

Komisia má ako poradný orgán poskytovateľa dotácií najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka ...

a)
žiadateľom o dotáciu,
b)
štatutárnym orgánom žiadateľa o dotáciu alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o dotáciu,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi o dotáciu alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu ...
(17)

Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií ...

(18)

Podrobnosti o zložení, rokovaní, rozhodovaní komisie, organizácii jej práce a postupe pri vyhodnocovaní ...

(19)

Ak príjemca dotácie poruší finančnú disciplínu pri použití dotácie, uplatní sa postup podľa osobitného ...

(20)

Poskytovateľ dotácie poskytuje dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí ...

a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 10,
b)
bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa,
c)
účel, druh, výšku a dobu použitia dotácie,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie dotácie,
e)
podmienky použitia dotácie,
f)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
g)
prínosy poskytnutej dotácie podľa odseku 12 písm. f),
h)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie,
i)
termín zúčtovania dotácie,
j)
ďalšie údaje, ak o ich predloženie požiada poskytovateľ.
(21)

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie je aj rozpočet príjmov a výdavkov podľa odseku 11 ...

(22)

Poskytovateľ dotácie vykonáva kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu.12h) Poskytovateľ ...

(23)

Ministerstvo školstva zverejňuje zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých dotácií ...

(24)

Ústredné orgány a Slovenská akadémia vied zverejňujú zoznam členov komisie podľa odseku 14, zoznam poskytnutých ...

(25)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.12j) ...

Orgány s pôsobnosťou v oblasti organizácie štátnej podpory výskumu a vývoja
§ 9
Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a)

schvaľuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky, vytvára podmienky na jeho napĺňanie a ...

b)

schvaľuje národný program rozvoja vedy a techniky a vyhodnocuje jeho plnenie,

c)

schvaľuje štátne programy výskumu a vývoja a štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja ...

d)

vymenúva a odvoláva na návrh ministra školstva členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku13) ...

e)

schvaľuje na návrh ministra školstva štatút Agentúry na podporu výskumu a vývoja, štatút Rady pre vedu ...

f)

prerokúva výročnú správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike,

g)

schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej ...

§ 10
Ministerstvo školstva
(1)

Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie ...

(2)

Ministerstvo školstva zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou koordinačných, ...

(3)

Ministerstvo školstva

a)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh ...
b)
vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný ...
c)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych ...
d)
schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu ...
e)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej ...
f)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky ...
g)
každoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave ...
h)
vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a využitia výsledkov výskumu ...
i)
vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov ...
j)
koordinuje budovanie a využívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja, ...
k)
vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného využívania infraštruktúry ...
l)
vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s pôsobnosťou ...
m)
vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky a podmienky na popularizáciu ...
n)
zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak ...
o)
organizačne a finančne zabezpečuje činnosť Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov, ...
p)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finančné ...
r)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na účasť Slovenskej ...
s)
zabezpečuje kontrolu dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji,
t)
môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.
(4)

Ministerstvo školstva pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky uvedených v odseku 3 spolupracuje s ...

§ 11
Ústredné orgány
(1)

Ústredné orgány sa spolupodieľajú na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej ...

(2)

Ústredné orgány

a)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych ...
b)
spolupracujú s ministerstvom školstva pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky ...
c)
v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť finančné prostriedky ...
d)
v rozsahu vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické služby podľa § 8a,
e)
metodicky usmerňujú zapájanie právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, ktorých sú zriaďovateľmi ...
(3)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

(4)

Ministerstvo obrany v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu vykonáva aj pôsobnosť ...

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
§ 12
Postavenie a úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(1)

Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“). Agentúra je rozpočtová organizácia16) ...

(2)

Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie

a)
projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b)
projektov v rámci programov agentúry,
c)
projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, ...
(3)

Zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja podľa odseku 2 písm. a) určuje žiadateľ.

(4)

Program agentúry je účelová forma podpory výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 2 písm. a) zabezpečovaná ...

(5)

Riešenie projektov podľa odseku 2 písm. c) sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok určených príslušnou ...

(6)

Orgány agentúry sú:

a)
riaditeľ agentúry,
b)
predsedníctvo agentúry,
c)
rada agentúry.
(7)

Agentúra poskytuje finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej žiadateľom na základe verejnej ...

(8)

Rada agentúry pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov formou priebežných a záverečných ...

(9)

Agentúra vypracúva výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za predchádzajúci ...

(10)

Agentúra financuje náklady spojené s činnosťou zahraničných odborníkov podľa § 14 ods. 4 a § 15 ods. ...

(11)

Podrobnosti o úlohách, organizácii a činnosti agentúry, predsedníctva agentúry, rady agentúry a pracovných ...

§ 13
Riaditeľ agentúry
(1)

Riaditeľ agentúry je zamestnancom agentúry, je jej štatutárnym orgánom, riadi ju, koná v jej mene a ...

(2)

Riaditeľa agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva. Vymenúva ho na základe výberového konania.17) ...

(3)

Riaditeľ agentúry

a)
zodpovedá za hospodársky a správny chod agentúry,
b)
zodpovedá za administratívne a technické zabezpečenie činnosti predsedníctva agentúry, rady agentúry ...
c)
uzatvára so žiadateľom, pre ktorého rada agentúry odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov na ...
d)
po predchádzajúcom schválení predsedníctvom agentúry vymenúva predsedu a ďalších členov pracovných skupín ...
e)
má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predsedníctva agentúry, rady agentúry a jej pracovných skupín. ...
(4)

Riaditeľ agentúry predkladá ministrovi školstva

a)
návrh štatútu agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry,
b)
návrh rozpočtu agentúry vypracovaný predsedníctvom agentúry,
c)
návrhy na programy agentúry vypracované predsedníctvom agentúry,
d)
návrhy na členov rady agentúry vypracované predsedníctvom agentúry.
(5)

Riaditeľ agentúry predkladá predsedníctvu agentúry

a)
návrh koncepcie a hlavných činností agentúry,
b)
návrh štatútu agentúry,
c)
návrh rokovacieho poriadku predsedníctva agentúry a rokovacieho poriadku rád agentúry,
d)
ročnú účtovnú závierku agentúry,
e)
návrh výročnej správy o činnosti agentúry a výročnej správy o hospodárení agentúry.
§ 14
Predsedníctvo agentúry
(1)

Predsedníctvo agentúry je odborný orgán agentúry.

(2)

Predsedníctvo agentúry

a)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry koncepciu a hlavné činnosti agentúry,
b)
vypracúva pre ministra školstva návrhy na programy agentúry,
c)
vypracúva návrhy na členov rady agentúry,
d)
schvaľuje na návrh rady agentúry kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov, ...
e)
schvaľuje na návrh rady agentúry vyhlásenie verejnej výzvy,
f)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení ...
g)
schvaľuje na návrh riaditeľa agentúry rokovací poriadok predsedníctva agentúry a rokovací poriadok rád ...
h)
schvaľuje návrh rady agentúry na predsedu a ďalších členov pracovných skupín rady agentúry,
i)
vypracúva návrh rozpočtu agentúry a predkladá ho prostredníctvom riaditeľa agentúry ministrovi školstva ...
j)
schvaľuje návrh štatútu agentúry predložený riaditeľom agentúry,
k)
prerokúva ročnú účtovnú závierku agentúry predloženú riaditeľom agentúry.
(3)

Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 12 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a ...

(4)

Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva. Kandidátov na členov ...

(5)

Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry je štvorročné; do funkcie môžu byť členovia predsedníctva ...

(6)

Členstvo v predsedníctve agentúry zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie člena,
c)
odvolaním člena z dôvodu
1.
právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia ...
2.
nečinnosti, za ktorú možno považovať aj neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe nasledujúcich rokovaniach, ...
3.
porušenia povinností člena podľa § 27 ods. 1,
d)
smrťou alebo vyhlásením člena za mŕtveho.
(7)

Na čele predsedníctva agentúry je predseda agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva predsedníctvo ...

(8)

Predseda agentúry zvoláva zasadnutia predsedníctva agentúry podľa potreby, najmenej však raz za tri ...

(9)

Predsedníctvo agentúry je schopné uznášať sa, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých ...

§ 15
Rada agentúry
(1)

Rada agentúry je odborný orgán agentúry zriadený pre určenú oblasť na posudzovanie a schvaľovanie žiadostí ...

(2)

Rada agentúry sa zriaďuje pre skupiny odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3, pre každý program agentúry ...

(3)

Rada agentúry pre jednu alebo viac skupín odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 je odborová rada ...

(4)

Rada agentúry pre oblasť svojej pôsobnosti schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie ...

(5)

Rada agentúry ďalej vypracúva a navrhuje predsedníctvu agentúry na schválenie

a)
kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov,
b)
vyhlásenie verejnej výzvy podľa § 18 ods. 1,
c)
návrhy na zriadenie alebo zrušenie pracovných skupín vrátane návrhov na vymenovanie a odvolanie ich ...
(6)

Rada agentúry má najmenej sedem členov, ktorí sú významnými odborníkmi v oblasti jej pôsobnosti. Členom ...

(7)

Členov rady agentúry vymenúva a odvoláva minister školstva na návrh predsedníctva agentúry. Funkčné ...

(8)

Na zánik členstva v rade agentúry sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 6.

(9)

Na čele rady agentúry je predseda rady agentúry, ktorého zo svojich členov volí a odvoláva rada agentúry. ...

(10)

Predseda rady agentúry zvoláva zasadnutia rady agentúry podľa potreby. Rada agentúry je schopná uznášať ...

(11)

Rada agentúry si môže na odbornú prípravu svojich zasadnutí zriaďovať pracovné skupiny. Predsedu a ďalších ...

Podpora výskumu a vývoja
§ 16
Formy podpory výskumu a vývoja
(1)

Podpora výskumu a vývoja podľa tohto zákona sa uskutočňuje poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho ...

(2)

Formy podpory výskumu a vývoja sú

a)
účelová forma podpory výskumu a vývoja poskytnutá na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 (ďalej len „účelová ...
b)
inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja (ďalej len „inštitucionálna forma“).
(3)

V rámci účelovej formy poskytuje poskytovateľ na základe súťaže uskutočnenej podľa § 18 ods. 1 účelovo ...

a)
riešenie projektov výskumu a vývoja,
b)
riešenie rozvojových projektov.
(4)

Účelovou formou podľa odseku 3 písm. a) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie

a)
projektov výskumu a vývoja prostredníctvom agentúry,
b)
projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov výskumu a vývoja,
c)
projektov výskumu a vývoja zameraných na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(5)

Účelovou formou podľa odseku 3 písm. b) sa poskytujú finančné prostriedky na riešenie

a)
rozvojových projektov prostredníctvom agentúry,
b)
rozvojových projektov v rámci štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja.
(6)

Z výdavkov na výskum a vývoj môže ministerstvo školstva hradiť vecné alebo finančné ocenenie zamestnancov ...

(7)

Inštitucionálnou formou sa zabezpečuje

a)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja
1.
Slovenskej akadémie vied a verejných výskumných inštitúcií v jej zakladateľskej pôsobnosti a
2.
verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,
b)
poskytovanie finančných prostriedkov verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám na podporu výskumu ...
c)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám ...
(8)

Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom ...

(9)

Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja verejných výskumných inštitúcií sa ...

(10)

Podpora výskumu a vývoja uskutočňovaného verejnými vysokými školami a štátnymi vysokými školami podľa ...

(11)

Na poskytovanie podpory výskumu a vývoja na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu sa vzťahujú ustanovenia ...

(12)

Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum ...

(13)

Návratné financovanie podporujúce využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi sa zabezpečuje prostredníctvom ...

§ 17
Náklady na riešenie projektu
(1)

Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska druhu činností uskutočňovaných v rámci riešenia projektu ...

a)
výskumné a vývojové činnosti,
b)
demonštračné činnosti,
c)
školenia a kurzy,
d)
spoluprácu, organizačné a administratívne zabezpečenie projektu,
e)
ďalšie špecifické činnosti.
(2)

Náklady na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú na

a)
priame náklady,
b)
nepriame náklady.
(3)

Priame náklady na riešenie projektu sú náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich ...

a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu vrátane ...
b)
náklady na tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa ...
c)
náklady na materiál, energie, vodné, stočné a komunikácie priamo súvisiace s riešením projektu,
d)
náklady na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami na základe dohody ...
e)
náklady spojené so zverejnením výsledkov projektu v Slovenskej republike alebo v zahraničí a náklady ...
f)
náklady na zaobstaranie, zapožičanie, opravy, odpisy a zhodnotenie prístrojového vybavenia využívaného ...
(4)

Nepriame náklady na riešenie projektu sú náklady na úhradu činností súvisiacich s riešením projektu, ...

a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov vrátane nákladov na poistné na zdravotné ...
b)
náklady na drobný spotrebný materiál, energie, vodné a stočné a komunikácie,
c)
odpisy majetku príjemcu a spolupríjemcov v nadväznosti na jeho využívanie.
(5)

Poskytovateľ určí druhy činností podľa odseku 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať ...

(6)

Poskytovateľ môže určiť obmedzenia týkajúce sa nákladov na jednotlivé druhy činností podľa odseku 1 ...

(7)

Žiadateľ o finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja sa môže uchádzať o financovanie ...

(8)

Náklady spolupríjemcu na riešenie časti projektu výskumu a vývoja sa nepovažujú za náklady na služby ...

(9)

Oprávnené náklady na riešenie projektu sú náklady určené žiadateľom v žiadosti predloženej v rámci verejnej ...

(10)

Náklady na propagáciu, marketing, predaj a distribúciu výrobkov, úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky ...

§ 18
Predkladanie žiadosti
(1)

O získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu sa uchádza žiadateľ predložením žiadosti na ...

(2)

Verejná výzva obsahuje najmä

a)
zámery a ciele programu, v ktorého rámci sa výzva uskutočňuje, a priority programu, ak sú určené poskytovateľom, ...
b)
druhy činností podľa § 17 ods. 1, na ktorých uskutočňovanie sa môže žiadateľ uchádzať o finančné prostriedky, ...
c)
obmedzenia týkajúce sa nákladov na riešenie projektu podľa § 17 ods. 6,
d)
celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci príslušnej verejnej výzvy, ...
e)
predpokladanú dobu riešenia projektov nie dlhšiu ako štyri roky, ktorých sa verejná výzva dotýka,
f)
požiadavku na preukázanie osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa a ďalších spolupríjemcov na vykonávanie ...
g)
požiadavku na preukázanie zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi ...
h)
požiadavku na predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa, že informáciu o technickej infraštruktúre výskumu ...
i)
požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti zodpovedného riešiteľa projektu a ďalších riešiteľov, ...
j)
požiadavky na preukázanie infraštruktúry potrebnej na riešenie projektu,
k)
technické a formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať,
l)
kritériá, ktoré sa použijú pri rozhodovaní o predložených žiadostiach,
m)
dátum vyhlásenia verejnej výzvy, miesto a najneskorší dátum predloženia žiadosti; najneskorší dátum ...
n)
dátum a spôsob zverejnenia rozhodnutí o žiadostiach,
o)
dátum a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu.
(3)

Agentúra môže vyhlásiť otvorenú verejnú výzvu, ktorá neobsahuje dátum predloženia žiadosti. Ak verejná ...

(4)

Na verejnú výzvu na riešenie projektu výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti ...

(5)

Poskytovateľ potvrdí žiadateľovi registráciu žiadosti najneskôr do 14 dní po prijatí žiadosti.

(6)

Poskytovateľ zverejní rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 písm. n) najneskôr do šiestich mesiacov ...

(7)

Ďalšie podrobnosti o výzve vrátane formy žiadosti určuje poskytovateľ.

§ 19
Posudzovanie žiadosti
(1)

Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska ...

(2)

Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa ustanovených kritérií podľa § ...

(3)

Poskytovateľ zabezpečí ku každej žiadosti spĺňajúcej technické podmienky najmenej dva posudky vypracované ...

(4)

Odborný orgán podľa odseku 2 vypracuje o výsledku hodnotenia každej zo žiadostí hodnotiacu správu, zostaví ...

(5)

Návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov spolu s hodnotiacimi správami ku všetkým hodnoteným ...

(6)

Ak orgán poskytovateľa podľa odseku 5 rozhodne v rozpore s návrhom odborného orgánu, svoje rozhodnutie ...

(7)

Na rozhodnutie poskytovateľa o poskytnutí finančných prostriedkov pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov ...

(8)

Poskytovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie o jeho žiadosti. V oznámení ho informuje aj o obsahu hodnotiacej ...

(9)

Žiadateľ, ktorý dostal rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok alebo rozhodnutie ...

§ 20
Poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektu
(1)

Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje poskytovateľ príjemcovi na základe písomnej zmluvy ...

(2)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov obsahuje

a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo adresa, u právnických osôb ...
b)
bankové spojenie a číslo účtu,
c)
účel, druh, sumu a dobu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
d)
podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
práva k výsledku riešenia projektu,
g)
práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutých finančných prostriedkov,
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie podmienok zmluvy o poskytnutí prostriedkov,
j)
ďalšie údaje určené poskytovateľom.
(3)

Ak príjemca neplní podmienky zmluvy o poskytnutí prostriedkov, poskytovateľ má právo vypovedať zmluvu ...

(4)

Poskytovateľ môže použiť na činnosti súvisiace so zabezpečením poskytovania finančných prostriedkov ...

(5)

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle najmä ...

(6)

Poskytovateľ predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky správy a informácie týkajúce sa štátnej ...

§ 21
Práva k výsledku riešenia projektu
(1)

Príjemca je povinný zabezpečiť ochranu výsledku riešenia projektu podľa osobitného predpisu32) a môže ...

(2)

Vlastníkom hnuteľných vecí a nehnuteľností obstaraných z finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie ...

(3)

Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité len finančné prostriedky zo štátneho ...

(4)

Práva k výsledku riešenia projektu, na ktorého riešenie boli použité finančné prostriedky viacerých ...

Národný program rozvoja vedy a techniky, štátny program výskumu a vývoja a štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
§ 22
Národný program rozvoja vedy a techniky
(1)

Národný program rozvoja vedy a techniky sa vypracúva najmenej na tri rozpočtové roky.33) Návrh národného ...

(2)

V rámci národného programu rozvoja vedy a techniky sa v štátnom rozpočte rozpočtujú finančné prostriedky ...

(3)

V prostriedkoch štátneho rozpočtu na agentúru podľa odseku 2 sú osobitne rozpočtované prostriedky na ...

§ 23
Štátny program výskumu a vývoja
(1)

Štátny program výskumu a vývoja rieši kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb spoločnosti. Štátny ...

(2)

Štátne programy výskumu a vývoja schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po predchádzajúcej verejnej ...

(3)

Ministerstvo školstva vypracúva návrhy štátnych programov výskumu a vývoja v spolupráci s ústrednými ...

a)
názov, zámery, ciele a stručnú anotáciu,
b)
merateľné ukazovatele, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť (ďalej len „merateľný ukazovateľ“), ...
c)
dobu riešenia a celkové náklady na riešenie.
(4)

Štátny program výskumu a vývoja sa v závislosti od jeho charakteru, rozsahu a navrhovaných celkových ...

(5)

Ministerstvo školstva po schválení štátneho programu výskumu a vývoja vládou zriaďuje pre štátny program ...

(6)

Finančné prostriedky na riešenie projektu výskumu a vývoja v rámci štátneho programu poskytuje ministerstvo ...

(7)

Rada štátneho programu pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci ...

(8)

Vyhlasovanie verejnej výzvy, prijímanie žiadostí a registráciu projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych ...

(9)

Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov každoročne vypracúva súhrnnú správu o ...

§ 24
Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja
(1)

Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou riešenia rozvojových projektov ...

a)
modernizácie a skvalitňovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
b)
zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov uskutočňujúcich výskum a vývoj a efektívnosti ich využitia ...
c)
podpory mobilít zamestnancov štátneho sektora, sektora verejných výskumných inštitúcií a sektora vysokých ...
d)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj s cieľom vytvárania medzinárodne akceptovaných ...
e)
posilňovania spolupráce inštitúcií uskutočňujúcich výskum a vývoj, výrobných podnikov, podnikov služieb ...
f)
podpory a rozvoja činnosti inštitúcií podporujúcich medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu,
g)
propagácie výsledkov vedy a techniky a zvyšovania záujmu mládeže o výskum a vývoj.
(2)

Na prípravu návrhov štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, posudzovanie a schvaľovanie ...

(3)

Ministerstvo školstva v spolupráci s radami štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja ...

§ 25
Rada štátneho programu
(1)

Rada štátneho programu je odborný orgán zriadený na riadenie uskutočňovania štátneho programu výskumu ...

(2)

Rada štátneho programu v rozsahu svojej pôsobnosti posudzuje a schvaľuje žiadosti o poskytnutie finančných ...

(3)

Radu štátneho programu tvoria

a)
významní odborníci z príslušnej oblasti vedy a techniky,
b)
zástupcovia podnikateľskej sféry príslušného zamerania,
c)
zástupca ministerstva školstva.
(4)

Rada štátneho programu má najmenej 15 členov, z ktorých, ak ide o štátny program výskumu a vývoja, najmenej ...

(5)

Funkčné obdobie členov rady štátneho programu je štvorročné. Ak je doba riešenia štátneho programu kratšia ...

(6)

Na čele rady štátneho programu je predseda rady štátneho programu, ktorého zo svojich členov volí a ...

(7)

Rada štátneho programu môže zriaďovať na odbornú prípravu svojich rokovaní pracovné skupiny. Predsedu ...

(8)

Podrobnosti o pôsobnosti, organizácii a činnosti rady štátneho programu a jej pracovných skupín upravuje ...

§ 26
Informačné zabezpečenie výskumu a vývoja
(1)

Získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií o výskume a vývoji, na ktorý boli poskytnuté finančné ...

(2)

Centrálny informačný portál je informačný systém ministerstva školstva na poskytovanie služieb a informácií ...

(3)

Informačný systém a centrálny informačný portál sú informačným systémom verejnej správy.34a)

(4)

Informačný systém a centrálny informačný portál je administratívnym zdrojom podľa osobitného predpisu.34b) ...

(5)

Informačný systém obsahuje

a)
informácie o verejných výzvach na riešenie projektov podľa § 18 ods. 1,
b)
informácie o projektoch financovaných prostredníctvom agentúry, o projektoch riešených v rámci štátnych ...
c)
informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa doterajších predpisov,35) ...
d)
informácie o výsledkoch účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti ...
e)
súhrnné správy podľa § 23 ods. 9 a § 24 ods. 3,
f)
informácie o stave infraštruktúry výskumu a vývoja,
g)
ďalšie informácie týkajúce sa oblasti výskumu a vývoja podľa rozhodnutia ministra školstva.
(6)

Správcom informačného systému a centrálneho informačného portálu je ministerstvo školstva, ktoré zodpovedá ...

(7)

Poskytovatelia, správcovia rozpočtových kapitol a fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorým ...

(8)

Podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj podrobnosti o prevádzkovaní ...

§ 26a
Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
(1)

Účelom hodnotenia spôsobilosti osôb podľa § 7 na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „hodnotenie ...

(2)

Odborným hodnotiteľským orgánom ministerstva školstva, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je hodnotiteľská ...

(3)

Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých desať členov sú zástupcovia aplikovaného výskumu, zástupcovia ...

(4)

Funkčné obdobie člena hodnotiteľskej komisie je šesťročné. Na člena hodnotiteľskej komisie sa primerane ...

(5)

Hodnotiteľská komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, ...

(6)

Podrobnosti o zložení hodnotiteľskej komisie, jej činnosti a o spôsobe jej rokovania upraví štatút, ...

(7)

Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnotiteľskou komisiou sú najmä

a)
publikačná činnosť v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte a citácie ...
b)
prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie35a) a v ...
c)
zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom ...
d)
licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie ...
e)
výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja,
f)
účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo ...
g)
účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych ...
h)
účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
i)
zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
j)
certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja.
(8)

Minister školstva môže upraviť rozsah a štruktúru ukazovateľov podľa odseku 7 s prihliadnutím na zaradenie ...

(9)

Na právnické osoby podľa § 7 písm. c) a organizácie Slovenskej akadémie vied sa odseky 1 až 8 nevzťahujú. ...

(10)

Hodnotiteľská komisia je oprávnená pre plnenie svojich úloh požadovať od hodnotenej osoby informácie, ...

(11)

Hodnotenie spôsobilosti sa vykonáva na základe žiadosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom ...

(12)

Ministerstvo školstva vydá právnickým osobám podľa § 7 písm. c) a organizáciám Slovenskej akadémie vied ...

(13)

Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je šesť rokov od jeho vydania.

(14)

Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti žiadateľa o hodnotenie ...

(15)

Hodnotenie spôsobilosti podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce výskum a vývoj zameraný ...

(16)

Ministerstvo školstva osvedčenie o spôsobilosti odníme, ak

a)
dodatočne zistí, že žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto ...
c)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(17)

Osvedčenie o spôsobilosti zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, ...
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti,
c)
uplynutím jeho platnosti.
§ 26b
Prijímanie cudzincov na účely výskumu a vývoja
(1)

Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou ...

(2)

Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom ...

(3)

Dohoda o hosťovaní musí obsahovať

a)
meno a priezvisko cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, a označenie prijímajúcej organizácie, ...
b)
určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
c)
účel, dĺžku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca,
e)
vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s ...
f)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ...
g)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ...
h)
informáciu o predpokladanom vykonávaní časti výskumu a vývoja vo výskumnej organizácii v inom členskom ...
(4)

Prijímajúca organizácia bezodkladne informuje ministerstvo školstva o skutočnosti, ktorá by mohla zabrániť ...

(5)

Dohoda o hosťovaní zaniká, ak cudzincovi nie je udelené povolenie na prechodný pobyt na účely výskumu ...

(6)

Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti ...

(7)

Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie ...

a)
má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b)
predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského ...
c)
preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d)
má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods.11 alebo 12.
(8)

Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, platí päť rokov od jeho vydania. ...

(9)

Ministerstvo školstva odníme prijímajúcej organizácii povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi ...

a)
prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia podľa odseku 7,
b)
získala povolenie uvedením nepravdivých údajov,
c)
uzavrela dohodu o hosťovaní, ktorá nemá všetky náležitosti,
d)
opakovane si neplní povinnosti podľa odseku 12.
(10)

Ministerstvo školstva môže zamietnuť žiadosť o obnovenie povolenia prijímať cudzincov, ktorí nie sú ...

(11)

Ministerstvo školstva zverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom ...

(12)

Prijímajúca organizácia je povinná bezodkladne najneskôr do dvoch mesiacov informovať ministerstvo školstva ...

a)
predčasnom ukončení dohody o hosťovaní,
b)
skutočnosti, ktorá naznačuje, že sa účasť cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na projekte ...
c)
ukončení projektu výskumu a vývoja,
d)
ukončení dohody o hosťovaní,
e)
skutočnosti, ktorá bráni riešeniu projektu výskumu a vývoja.
§ 27
Spoločné ustanovenia
(1)

Člen predsedníctva agentúry, člen rady agentúry, člen rady štátneho programu, člen pracovnej skupiny ...

(2)

Zoznam členov predsedníctva agentúry, členov rady agentúry, členov rady štátneho programu, členov pracovnej ...

(3)

Členstvo v predsedníctve agentúry, v rade agentúry, v rade štátneho programu, v pracovnej skupine rady ...

(4)

Poskytovateľ je povinný každoročne vykonávať kontrolu plnenia cieľov projektov, na ktorých riešenie ...

(5)

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní37) ...

§ 27a
Osobitné ustanovenia k programom agentúry a verejným výzvam v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu ...
(1)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu minister školstva môže

a)
predĺžiť dobu poskytovania finančných prostriedkov nad rozsah podľa § 12 ods. 7, a to najviac o šesť ...
b)
zmeniť náležitosti vyhlásenej verejnej výzvy podľa § 18 ods. 2, a to aj po uplynutí dátumu predloženia ...
c)
predĺžiť dobu riešenia projektu nad rozsah podľa § 18 ods. 2 písm. e), a to najviac o šesť mesiacov.
(2)

Návrh podľa odseku 1 predkladá riaditeľ agentúry po prerokovaní v predsedníctve agentúry.

(3)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda schváliť programy agentúry ...

§ 28
Prechodné ustanovenia
(1)

Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov Rady pre vedu a techniku do 1. septembra 2005.

(2)

Agentúra je právnym nástupcom Agentúry na podporu vedy a techniky zriadenej podľa doterajších predpisov.38) ...

(3)

Vláda vymenuje na návrh ministra školstva členov predsedníctva agentúry do 1. októbra 2005. Minister ...

(4)

Do vymenovania riaditeľa agentúry podľa § 12 ods. 6 písm. a) plní funkciu štatutárneho orgánu agentúry ...

(5)

Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja ...

(6)

Zmluvné záväzky vzniknuté podľa doterajších predpisov39) v súvislosti s riešením úloh výskumu a vývoja ...

(7)

Povinnosti, úlohy a záväzky zo zmlúv administrátorov štátnych programov a administrátorov podprogramov ...

(8)

Funkčné obdobie predsedu a členov rád štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) ...

(9)

Povinnosti a úlohy rád podprogramov štátnych programov ustanovených podľa doterajších predpisov40) prechádzajú ...

§ 28a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 28b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2011

Žiadosti o poskytnutie dotácie, o ktorých nebolo rozhodnuté do 15. marca 2011, sa posúdia podľa tohto ...

§ 28c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, ...

§ 28d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2014

Pri posudzovaní žiadosti podľa § 18 ods. 1, o ktorej nebolo rozhodnuté do 31. júla 2014, sa postupuje ...

§ 29
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. z.,

2.

zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.,

3.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 192/2003 Z. z. o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho ...

4.

výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 5. augusta 2003 č. 1055/2003-11 o odboroch výskumu ...

5.

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, ktorým sa upravujú ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 2 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a Rada vlády Slovenskej republiky ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 172/2005 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych ...

Poznámky

 • 1)  § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
 • 4)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 4a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 8)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 9a)  § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 9b)  § 39a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 ...
 • 11)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 12a)  § 223 Zákonníka práce.
 • 12b)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 12ba)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12c)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie ...
 • 12d)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 12e)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 12ea)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 12f)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 12g)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12h)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12i)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 12j)  § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 107 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 8 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 2 a § 9 ods. 4 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 16)  § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 17)  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája ...
 • 22)  § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 ...
 • 23)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 24a)  Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 26)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 28)  § 226 a 228a Zákonníka práce.
 • 29)  § 23 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Nariadenie (ES) č. 800/2008.
 • 31)  § 23 ods. 5 až 7 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 33)  § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 33a)  Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani ...
 • 34)  Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • 34a)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34b)  § 2 písm. k) a § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 35)  Napríklad zákon č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky v znení zákona č. 132/2002 Z. ...
 • 35a)  Zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35b)  § 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č.133/2002 Z. z.
 • 35c)  § 60 ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 35d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 35e)  § 22 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 693/2006 Z. z.
 • 36)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 203/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2002 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
 • 40)  § 15 zákona č. 132/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore